حسابرسی ۱

آیین رفتار حرفه ای حسابداری
آیین رفتار حرفه ای حسابداری
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابداری کمکهای بلا عوض
حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
اصول حسابرسی

اصول حسابرسی شرکت حسابداری حسابرسی (1) فصل 1 2) حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي گزارش مي دهند نه درباره مدرك حسابداري . هدف اصلي از يك حسابرسي ، اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان صورتهاي مالي در مورد قابل انكار بودن آن صورتهاست. حسابرسان نسبت به مدارك ودفاتر حسابداري صاحبكار اظهار نظر نمي كنند.حسابرسان در پي جويي هر يك از اقلام صورتهاي مالي به مدارك ودفاتر حسابداري صاحبكار مراجعه مي كنند اما پي جويي به اين مدارك محدود نمي شود. حسابرسان از دفاتر حسابداري تنها به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدف استفاده مي كنند وفقط بخشي از رسيدگي

مشاوره مالی

اصول حسابرسی

شرکت حسابداری
حسابرسی (۱) فصل ۱
۲) حسابرسان نسبت به صورتهای مالی گزارش می دهند نه درباره مدرک حسابداری . هدف اصلی از یک حسابرسی ، اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان صورتهای مالی در مورد قابل انکار بودن آن صورتهاست. حسابرسان نسبت به مدارک ودفاتر حسابداری صاحبکار اظهار نظر نمی کنند.حسابرسان در پی جویی هر یک از اقلام صورتهای مالی به مدارک ودفاتر حسابداری صاحبکار مراجعه می کنند اما پی جویی به این مدارک محدود نمی شود. حسابرسان از دفاتر حسابداری تنها به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف استفاده می کنند وفقط بخشی از رسیدگی است.بنابراین حسابرسان بهتر است در گزارش خود به جای بیان اینکه دفاتر حسابداری را رسیدگی کرده اند اظهار دارند که صورتهای مالی را حسابرسی نموده اند.
۴)استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی (GAAS) مجموعه ده استاندارد مقرر شده توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا والزامی برای اعضای انجمن که برای اطمینان از کیفیت کار حسابرسخدمات حسابداریحسابرسیان طراحی شده است.مانند صلاحیت وآموزش فنی- استقلال رای- اعمال مراقبتهای حرفه ای
اما اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) مفاهیم یا استانداردهای مقرر شده توسط نهادهایی رسمی چون هیات اصول حسابداری (APB) هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیات استانداردهای حسابداری دولتی( GASB) که توسط حرفه حسابداری به عنوان مبنایی برای گزارشگری مالی مناسب پذیرفته شده است.مانند اصل تحقق درآمد – اصل احتیاط

۶) بیانیه های استانداردهای حسابرسی مجموعه نظریه هایی است که توسط هیات استانداردهای حسابرسی اظهار شده است.بیانیه های استانداردهای حسابرسی تفسیر های ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی است . بیانیه ها رسمی ترین مرجعی است که حسابرسان در صورت مواجهه با مسایلی در طول حسابرسی می توانند به آن مراجعه کنند. اصطلاح استانداردهای حسابرسی در عمل اغلب برای اشاره به بیانیه های استانداردهای حسابرسی یا به ده استاندارد پذیرفته شده حسابرسی یا هر دو بکار می رود.در حقیقت ده استاندارد حسابرسی به وسیله بیانیه های استانداردهای حسابرسی تفسیر می شود.

۸)حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها است.حدود حسابرسی عملیاتی اغلب از روی نمودار سازمانی تعیین می شود. چون معیار مؤثر بودن و کارآیی به روشنی اصول پذیرفته شده حسابداری یا مقررات مالیاتی مشخص نشده است حسابرسی عملیاتی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی یا حسابرسی رعایت مستلزم قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولا گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات نیز است.

۱۰)افرادی که به صورتهای مالی اعتبار می بخشند باید هم دارای صلاحیت فنی لازم برای اجرای یک رسیدگی وهم مستقل از شرکت مورد رسیدگی باشند تا جامعه نسبت به واقع بینی و بی طرفی آنان اطمینان حاصل کند.

۱۲)حسابرسی رعایت یک حسابرسی برای تعیین انطباق اطلاعات قابل تایید مانند اظهار نامه مالیاتی یا سایر گزارشات مالی با معیارهای ازپیش تعیین شده است در حالیکه حسابرسی عملیاتی بررسی یک قسمت یا واحدهای دیگری از یک واحد تجاری یا دولتی برای سنجش کارآیی عملیات آن می باشد. حسابرسی عملیاتی در مقایسه با حسابرسی رعایت مستلزم قضاوت بیشتری است.نتایج حسابرسی رعایت به دولت ویا مقامات مجاز مربوطه گزارش می شود ولی نتایج حسابرسی عملیاتی به مدیریت گزارش می گردد.

۱۴)هدف اصلی از حسابرسی در سالهای قبل از ۱۹۰۰ کشف تقلب بود. در نیمه اول قرن بیستم هدف حسابرسی از کشف تقلب دور شد وبه سوی هدف جدید، تعیین اینکه صورتهای مالی تصویری مطلوب از وضعیت مالی ، نتایج عملیات وتغییرات در وضعیت مالی را ارائه می دهد یا خیر تغییر کرد. در نتیجه حسابرسان دیگر توجه خود را بر ترازنامه متمرکز نمی کردند و مطلوبیت ارائه سود گزارش شده در درجه اول اهمیت قرار گرفت.در سالهای اولیه حرفه حسابرسی ، حسابرسی رایج شامل بررسی کامل تمام معاملات می شد اما حدود سال ۱۹۰۰ وهمزمان با توسعه سریع شرکتهای بزرگ در انگلستان وآمریکا حسابرسان فنون نمونه گیری را به کار گرفتند.این شیوه نوین رسیدگی روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبدیل کرد.بعضی از مراحل اصلی تکامل حسابرسی قرن بیستم در یک نظر کلی به شرح زیر است:

 

تغییر هدف به تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی

 

افزایش مسئولیت حسابرس در برابر اشخاص ثالث

 

 

تغییر در روشهای حسابرسی از رسیدگی مفصل تک تک معاملات به استفاده از فنون نمونه گیری از جمله نمونه گیری آماری
تشخیص ضرورت ارزیابی سیستم کنترل داخلی برای نمایاندن جهت ومیزان آزمونها ونمونه گیریهایی که باید به عمل آید
تهیه روشهای جدید خسابرسی برای استفاده در سیستمهای کامپیوتری واستفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی
تشخیص حسابرسان به ضرورت پیدا کردن راهی برای حفاظت خود در برابر موج اخیر دعاوی حقوقی
افزایش تقاضا برای افشای به موقع اطلاعات مطلوب ونامطلوب مربوط به هر یک از شرکتهای سهامی عام

۱۶) کار حسابرسان دیوان محاسبات عمومی شامل هم حسابرسیهای رعایت و هم حسابرسیهای عملیاتی می شود. این ماموریتها شامل حسابرسی واحد های دولتی برای تعیین انطباق صرف اعتبارات طرحها با مقاصد کنگره وحسابرسیهای عملیاتی به منظور ارزیابی تاثیر و کارآیی طرحهای دولتی انتخاب شده است. حسابرسان دیوان شرکتهای طرف قرار دادهای دولتی را نیز رسیدگی می کنند تا صحت پرداختهای دولت طبق قرار داد را تایید کنند.بزرگی زیاد بسیاری از سازمانهای دولتی دیوان را بر آن داشته است تا تکنیکهای حسابرسی کامپیوتری وطرحهای نمونه گیری آماری را به کارگیرد.

۱۸)- وضع استانداردها ومقررات لازم برای راهنمایی حسابرسان جهت اجرای کارهای حسابرسی، حسابداری وخدمات بررسی، مالیاتی وخدمات مشاوره مدیریت
– اجرای مداوم برنامه های تحقیقاتی وانتشاراتی که عامل اصلی رشد واعتلای حرفه بوده است
– یاری به سیستم خود نظمی حرفه
بعضی از انتشارات انجمن عبارتست از: بیانیه های استانداردهای حسابرسی، رهنمودهای حسابرسی صنعت، تحقیقات در روش حسابرسی، نظریه های هیات اصول حسابداری، مطالعات تحقیقات حسابداری

۲۰) تهیه وتنظیم صورتهای مالی، خدمات مالیاتی، مشاوره مدیریت

۲۲)عبارت “به نظر این مؤسسه” روشن می سازد که حسابرسان چیزی بیش از یک نظر کارشناسانه اظهار نمی کنند آنان دقت، صحت یا واقعی بودن صورتهای مالی را تضمین یا تصدیق نمی کنند.عبارت” طبق اصول پذیرفته شده حسابداری” یعنی صورتهای مالی بر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده و مطلوب است.عبارت” از تمام جنبه های با اهمیت” یعنی آن قدر مهم که بر تصمیمات استفاده کنندگان منطقی صورتهای مالی اثر بگذارد.عبارت” به نحو مطلوب نشان می دهد”یعنی صورتهای مالی گمراه کننده نیست چون بسیاری از اقلام صورتهای مالی را نمی توان به دقت اندازه گیری کرد.

۲۴-حسابرسان نمی توانندصحت صورت های مالی را تضمین کنند.چون خود صورت ها بیشتر متشکل از مبانی نظری ونه حقایقی مسلم است .یه علاوه ، حسابرسان تمام معاملات را به طورکامل رسیدگی نمی کنند.
حداکثر کارحسابرسان ،ارائه یک نظر و نه صدور یک تضمین دقت است .رشدحسابرسی و اطمینان فزاینده به صورت های مالی حسابرسی شده توسط تمام بخش های اقتصادی نشانگر این است که برای اتکا بر صورت های مالی معمولا اظهارنظرحسابرس ، اطمینان کافی است .

۲۶-اعضایی که به حسابرسی اشتغال دارند باید در موسسه ای به فعالیت ب÷ردازند که در یک برنامه تایید شده بررسی همپیشگان عضویت داشته باشند.
اعضا بایدآموزش مستمرببینند.برای اعضای شاغل در حسابرسی ۱۲۰ ساعت برای هر سه سال وبرای سایر اعضا ۶۰ ساعت در هر سه سال .
علاوه بر مقررات عضویت که در زمان حاضر اعمال می شود، داوطلبان عضویت در انجمن بعد از سال ۲۰۰۰ باید۱۵۰ واحد آموزش دانشگاهی که شامل درجه لیسانس از یک دانشگاه معتبر است را گذرانده باشد.

۲۸-شرکت هایی که برای وام گرفتن به بانک مراجعه می کنند، سرمایه گذاران در بانک ها وشرکت ها ، سرمایه گذاران در اوراق بهادار شرکت ها

۳۰-خیر-چون خود صورت ها بیشتر متشکل از مطالبی نظری و نه حقایقی مسلم است .

۳۲) فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد ، بانکداری که در مورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد ودولت برای وصول در آمد مالیات متکی بر اظهارنامه های مالیاتی همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط کسانی تهیه می شود که هدف آنها از تهیه این اطلاعات ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در باره وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است.مثلا واحد تجاری اطلاعات را به نحوی بیان می کند تا چهره خود را زیبا به رخ سرمایه گذار جلوه دهد.برای جبران چنین تضادهایی نیاز به وجود حسابرسان مستقل است یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای که بتوانند مشخص کنند اطلاعات مالی که بر آن اتکا می شود تصویری مطلوب وکامل از واقعیت امر است یا خیر.

۳۴) اگرحسابرس مستقل و مدیر عامل یک شرکت مالک ۲۵% ازسهام شرکت دیگری باشند حسابرس مستقل در حسابرسی شرکت اول استقلال ندارد
اگر حسابرس در شرکت مورد رسیدگی عضو هیات مدیره آن باشد استقلال ندارد
اگر حسابرس هر گونه رابطه ای با یک صاحبکار داشته باشد استقلال حسابرس زیر سؤال می رود.

۳۶)خیر- حسابرس باید ثابت کند که اقلام صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری است یا خیر و تطابق دادن مبالغ ریالی مندرج در صورتهای مالی با مبالغ دفتر کل جزئی از روشهای رسیدگی حسابرسان است و نهایتا کار حسابرسی رسیدگی واظهار نظر به همه حسابها وبیان مطلوب بودن صورتهای مالی است.

۳۸) الف- ۱
ب- ۲
پ -۱
ت- ۲
ث- ۲
ج-۱
چ-۱
ح-۱
خ-۲
د-۲
ذ-۱
ر-۲
ز-۱

۴۰)
شماره نوع حسابرسان طبقه بندی کار
۱ بازرسان بانکها حسابرسی صورتهای مالی
۲ حسابرسان مستقل حسابرسی صورتهای مالی
۳ حسابرسی داخلی رعایت- عملیاتی
۴ حسابرسان مستقل حسابرسی صورتهای مالی
۵ دیوان محاسبات عمومی رعایت
۶ حسابرسان مستقل خدمات مشاوره مدیریت
۷ حسابرسان مستقل حسابرسی صورتهای مالی
۸ حسابرسان مستقل عملیاتی
۹ دیوان محاسبات عمومی رعایت
۱۰ دیوان محاسبات عمومی رعایت
۱۱ حسابرسان مستقل خدمات حسابداری

۴۲) مسائل
شماره بند جمله غلط جمله صحیح
۱ گواهی می شود احتراما
۱ مدارک حسابداری صورتهای مالی
۱ وجوه نقد تا آخر بند ۱ مسئولیت مدیرومسئولیت مؤسسه حسابرسی بیان شود
۲ این بند اظهار نظر است به عنوان سومین بند باید بیاید
۲ ترازنامه وصورت سود وزیان صورتهای مالی ذکر شده در بالا
۲ به درستی طبق اصول پذیرفته شده به نحو مطلوب
۳ بند حدود رسیدگی است باید به عنوان دومین بند بیاید
۳ مدارک حسابداری صورتهای مالی
۳ اصول حسابداری متداول اصول پذیرفته شده حسابداری
۳ مؤسسه مدارک وصورتهای مالی اشاره به رسیدگی نمونهای و نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی کند
۳ تصدیق می کند مطلوبیت ارائه صورتهای مالی را تایید می کند

۴۴)
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی عملیات مؤسسه حسابرسی که به قصور در رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی منجر شده است
۱) رسیدگی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صلاحیت وآموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند استخدام دو دانشجوی حسابداری
۲) حسابرسان باید استقلال رای خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند ۱) گرفتن پاداش علاوه بر حق الزحمه
۲) پیروی مطلق دانشجویان از مؤسسه
۳) در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید اشتباه در قضاوت خود
۳) برنامه ریزی کافی و نظارت مناسب انجام عملیات توسط کارکنان کم تجربه و نداشتن نظارت مؤسسه بر کار آنها
۴) شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی به دانشجویان گفته شد نیازی به بررسی ساختار کنترل داخلی نیست
۵) شواهد کافی وقابل اطمینان وقت خود را صرف اثبات صحت محاسباتی حسابهای دفتر کل وتلخیص اطلاعات موجود در حسابها کردند
گزارش باید تصریح کند که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یاخیر در گزارش حسابرسی اشاره ای به اصول پذیرفته شده حسابداری نشده بود
۶) اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی منطقا کافی تلقی می شود مگر آن که خلاف آن در گزارش بیان شود صورتهای مالی را بدون یادداشتهای پیوست تحویل مؤسسه دادند
حسابرسی (۱) فصل ۲

سوال ۲ ۱-اصول ۲-احکام
اصول هدف گراست ومسئولیت خود را در قبال جامعه ، صاحبکاران ، واعضای حرفه بیان می دارد.
احکام : کاربرد عملی اصول است که رفتار قابل قبول را تعریف می کند مراجع تصمیم گیری را برای استانداردهای کار مشخص می سازد.

۴-بله –در استانداردهای عمومی
۱-صلاحیت ۲-استقلال رای ۳- مراقبت حرفه ای لازم

۶-بله –چون حسابرس نبایدمنافعی (به طور مستقیم یا غیرمستقیم ) در آن شرکت داشته باشد.زیرا استقلال او را زیر سوال می برد.

۸-به نظر کمیسیون اوراق بهادار ، یک حسابرس نمی تواند دفاتر ومدارکی را که خود برای صاحبکاری تهیه کرده است ، بیطرفانه حسابرسی کتد.
ولی انجمن معتقد است ، مادامی که صاحبکار مسئولیت صورت های مالی را به عهده می گیرد وحسابرسان کار خود را طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی اجرا می کنند. استقلال از بین نمی رود.

۱۰- بله – حق الزحمه نباید بر مبنای مبلغی باشدکه به شاکی داده می شود. زیرا استقلال را از بین می برد.

۱۲- بله حسابرس مستقل هنگام تهیه اظهار نامه مالیات بر درآمد باید مستقل و از لحاظ فکری بی طرف باشد .زیرا مالیات سهم دولت است وباید عادلانه پرداخت شود.
۱۶ فصل ۲) نباید قبول کند زیرا در سطح جامعه استقلال آنها زیر سؤال می رود.

۱۸ فصل ۲) باید تمام هزینه هایش را در اظهار نامه بیاورد وگرفتن ذخیره مشکلی ایجاد نمی کند.

۲۰-الف اگر این شریک ارتباط مالی با قائم مقام مدیر عامل شرکت ترکمن نداشته باشد و نفعی هم در آن شرکت نداشته باشد، استقلال حسابرس زیر سوال نمی رود .
ب –اگر این مدیر هیچ گونه نفعی در آن شرکت نداشته باشد مشکلی وجود ندارد.
پ – این مورد استقلال حسابرسان را زیر سوال می برد .چون یک از شرکاء موسسه با مدیر مالی خویشاوند است و مکن است از این رابطه نفعی به حسابرس یا شرکت ترکمن برسد.
ت – این مورد ممکن است استقلال حسابرس را زیر سوال ببرد. زیرا حسابرس و عضو هیات مدیره منافع مشترک با اهمیتی دارند .
ث – مبلغ حق الزحمه با اهمیت است و با توجه به اینکه ۱۵ ماه از سررسید آن گذشته است ممکن است سبب شود که حسابرس ا توجه به این موضوع حسابرسی کند.

۲۲-الف استفاده کنندگان از صورت های مالی باید نسبت به صحت تنظیم صورت های مالی اطمینان داشته باشند . واین اطمینان را حسابرس مستقل به استاده کنندگان می دهد .
ب ( ۱)- درستکاری و بیطرفی ، رعایت استاندارها ، نگهداری اطلاعات محرمانه صاحبکار و انجام ندادن اعمال بد نام کننده .
ب (۲)- رابطه حسابرس با صاحبکار باید به گونه ای باشد که از نظر اشخاص ثالث مستقل به نظر برسد . رعایت تمام احکام حرفه ای باعث می شود حسابرس مستقل به نظر برسد .
پ- ممکن است روابطی که با صاحبکار دارد چنین وانمود کند که حسابرس مستقل به نظر نمی رسد .
ت –(۱)آقای مالکی مستقل به نظر نمی رسد چون او خزانه دار است .
(۲)آقای مالکی حق الزحمه ای دریافت نمی کند ولی مستقل به نظر نمی رسد.

۲۴- الف – بله – زیرا مدارک تهیه شده توسط صاحبکار را کنترل میکند و می تواند اطلاعات اصلی شرکت را بدون توجه صاحبکار تغییر دهد .
ب- راجع به طرح های توسعه بالقوه فعالیت های شرکت نظر مشوری ارائه کند و آموزش کارکنان .
حسابرسی (۱ ) فصل ۳

۲) زیاد بودن تعداد افراد زیان دیده است به عبارت دیگر تعداد استفاده کنندگان از صورتهای مالی زیاد است و ممکن است میلیونها سرمایه گذار دچار زیان شوند.

۴) در مورد حسابرسان، سهل انگاری عبارت است از انجام ندادن وظایف بر طبق استانداردهای حرفه ای. به عبارت دیگر اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای.
قصور عبارت است از بی توجهی کامل فرد نسبت به مسئولیتهای حرفه ای خود. بی توجهی عمده یک حسابرس نسبت به استانداردهای پذیرفتهشده حسابرسی می تواند به عنوان قصور تفسیر شود.

۶) شخص ثالث ذینفع کسی است که نه متعهد است و نه متعهدله و به عنوان دارنده حقوق مشخص در قرارداد از او نام برده شده یا منظور طرفین قرارداد بوده باشد.

۸) در دعوای آلتراماس علیه توش، دادگاه چنین رای داد که حسابرسان را نمی توان در برابر اشخاص ثالث نا مشخص به جرم سهل انگاری مسئول دانست. اما حسابرسان را می توان در برابر اشخاص ثالث نامشخص به جرم قصور یا تقلب مسئول دانست.
در دعوای روزنبلوم علیه آدلر، دادگاه بدوی به دلیل اینکه حسابرسان به خاطر سهل انگاریشان در برابر اشخاص ثالث مسئول نیستند ادعای روزنبلوم را رد کرد. اما دیوان عالی ایالتی، اظهار داشت که حسابرس مستقل را می توان به دلیل سهل انگاری، نسبت به هر شخص ثالثی مسئول دانست که حسابرسان منطقا پیش بینی کنند در جریان عادی تجاری خود، صورتهای مالی را دریافت خواهند کرد.

۱۰) کنگره این قانون را تصویب کرد تا حربه ای قوی در مقابل گانگسترها و باج بگیرهایی باشد که تحارت مشروع را تحت تاثیر قرار می دهند. طبق این قانون اگر سرمایه گذاران بتوانند عملیات اخاذی حسشابرسان را اثبات کنند، ممکن است تا سه برابر زیان وارده، خسارت دریافت کنند. این قانون یک مسئولیت بالقوه عظیمی را برای حسابرسانی به وجود می آورد که به حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای بزرگ سهامی عام اشتغال دارند.

۱۲) طبق عرف اگر شاکی صاحبکار و اشخاص ثالث ذینفع باشند باید ثابت کنند زیان دیده و سهل انگاری حسابرسان علت اصلی زیان بوده است اگر شاکی سایر اشخاص ثالث باشند باید ثابت کنند زیان دیده و قصور حسابرسان علت اصلی زیان بوده است. طبق عرف اثبات ادعا بر عهده شاکی است.
طبق قانون ۱۹۳۳ شاکی باید ثابت کند زیان دیده و صورتهای مالی گمراه کننده بوده است و حسابرس باید ثابت کند زیان بر اثر عوامل دیگری بوده و او با دقت و جدیت کار خود را انجام داده است.

۱۴) این مورد دیدگاهی عمده یکی از معدود مواردی است که به جای افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به اشخاص ثالث، آن را کاهش داده است. طبق رای دیوان عالی آمریکا، جبران خسارت تنها زمانی میسر است که عمل حسابرسان عالما و عامدا (قصد فریب، دستکاری و حسابسازی یا تقلب) بوده باشد.

۱۶) با تدوین قوانین و مقررات برای کار حسابرسان به مسئولیت آنها.

۱۸) بله، برای محدود شدن مسئولیت حسابرس ومشخص شدن وظیفه حسابرس ضروری است. با یک قرارداد کتبی که خدمات مورد قرارداد را به روشنی مشخص کند می توان اختلاف نظرهای احتمالی و مربوط به نوع خدمات حسابرسان را به حداقل رساند.

۲۰-خیر- این وضعیت تقلب نیست .زیرا تقلب عبارتست از تحریف حقایق بااهمیت توسط کسی که می داند مطلبش حقیقت ندارد.

۲۲- بله – اگر موسه حسابرسی سهل انگاری کرده باشد نسبت به صاحبکار مسئول است و باید پاسخگو باشد.
بله – اگر سیستم کنترل داخلی مناسب نباشد و صاحبکار برای بهبود ان اقدامی نکند خود صاحبکار مسئول این کوتاهی است .

۲۴- بله – اگر شرکت تهران از پرداخت تعهدات خود برنیاید موسسه عزیزی وهمکاران در برابر اعتبار دهندگان مسئول خواهند بود .

۲۶- اشخاص ثالث ذینفع نیز دارای حقوقی در قراردادهای بین حسابرسان و صاحبکاران هستند و می توانند خسارت ناشی از سهل انگاری را بازیافت کنند . لذا چون تعداد اشخاص ذینفع بیشتر می شود ، ادعاها نسبت به حسابرسی نیز بیشتر می شود .

۲۸- احتمالا صاحبکار باید مسئولیت زیان را بر عهده بگیرد .

۳۲) الف- موسسه یاران، صورتهای مالی را تهیه کرده، بنابراین اظهار نظر مقبول ارائه کرده است تا کار خود را توجیه کند. هم چنین استقلال نداشته و بی طرفانه عمل نکرده است.
ب- طبق عرف حسابرسان به دلیل سهل انگاری متهم می شوند ولی مطاتبق با قانون۱۹۳۴ بورس اوراق بهادار حسابرسان به دلیل قصور و تقلب متهم می شوند نه سهل انگاری.

۳۴) الف- طبق قانون ۱۹۳۳ حسابرسان در مقابل سهل انگاری مسئول هستند پس باید خسارت را به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ جبران کنند. ولی طبق قانون ۱۹۳۴ در برابر سهل انگاری مسئول نیستند.
ب- حسابرسان به دلیل سهل انگاری در برابر سایر اشخاص ذینفع مسئول هستند ولی مسئولیتی در برابر شرکت ره ساز ندارند.

۳۶) الف- شاکی باید اثبات کند زیان دیده و سهل انگاری حسابرسان علت اصلی زیان بوده است. حسابرس می تواند با اثبات سهل انگاری متقابل توسط شاکی از خود دفاع کند.
ب- شاکی باید اثبات کند زیان دیده و صورتهای مالی گمراه کننده بوده است. حسابرس باید اثبات کند با دقت و جدیت کار کرده و علت اصلی زیان چیز دیگری بوده است.
پ-شاکی باید ثابت کند زیان دیده و صورتهای مالی گمراه کننده بوده و با اتکا بر صورتهای مالی تصمیم گیری کرده و تخلف حسابرسان آگاهانه بوده است. حسابرس بایر اثبات کند با حسن نیت کار خود را انجام داده و علتاصلی زیان چیز دیگری بوده است.

۳۸-۳ الف- باید موافقتنامه حسابرسی در مورد خدمات حسابداری تنظیم شود وحسابرس نباید طوری عمل کند که صاحبکار گمان کند صورتهای مالی را حسابرسی کرده است .
ب- حسابرس باید با اتکا بر مدارک وشواهد کافی، صورتهای مالی را تهیه می کرد . حسابرس مراقبتهای حرفه ای لازم را به عمل نیاورده است .
پ – باید نسبت به این حساب هوشیار باشد شاید طوری عمل کرده که صاحبکار فکر می کند خدمت حسابرسی هم انجام می دهد باید در موافقتنامه حدود وظایف وخدمات مشخص گردد.
ت – حسابرس باید نسبت به کسری تعدادی از فاکتورها هوشیار باشدوآنها را ﭘیگیری کند حسابرس باید مراقبتهای حرفه ای لازم را اعمال کند.

حسابرسی ۱ فصل۴

۲-۴) شرکت حرفه ای حسابرسان را قادر می سازد تا خود را کمتر در معرض مسئولیتهای قانونی قرار دهند و از مزایای مالیاتی خاص شرکتها نیز سود جویند. تمام سهامداران و اعضای هیات مدیره یک شرکت حرفه ای باید اجزه رسمی کار در حرفه حسابرسی را داشته باشند.

۴-۴) سرپرست تیم رسیدگی کسی است که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی آن را برای تایید مدیر و شریک تنظیم می کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان، یکی از مسئولیتهای عمده سرپرستان است. بررسی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست تیم رسیدگی است. سرپرست در پایان عملیات حسابرسی، یک بررسی نهایی انجام می دهد.
اولین سمت یک فارغ التحصیل دانشگاهی در بدو ورود به حرفه حسابرسی کمک حسابرس است. کمک حسابرسان معمولا به وظایف گوناگونی گمارده می شوند تا از توان تجزیه و تحلیل و پیشرفت آنان به نحوی کامل استفاده شود.

۶-۴ روشهای تحلیلی کدامند ؟ روشهای تحلیلی در برنامه ریزی چه کمکی به حسابرسان می کنند .
آزمونهای محتوایی که اطلاعات مالی سال جاری را با اطلاعات مال سال قبل ، بودجه ها ، سایر اطلاعات غیر مالی یا متوسطهای صنعت مقایسه می کند. روشهای تحلیلی از لحاظ مقاصد برنامه ریزی حسابرسان در کسب شناخت از فعالیتهای صاحبکار ، تشخیص مبالغی ازصورتهای مالی که به نظر می رسد تحت تاثیر اشتباهات یا تخلفات یا سایر مسایل بالقوه است یاری میرساند.
۸-۴ ترکیب ترجیجی کمیته حسابرسی ونقش آن را توصیف کنید .
کمیته ای متشکل از سه تا ﭘنج نفرمدیرغیر موظف (یعنی اعضایی از هیات مدیره که از مسئولین وکارکنان شرکت نیستند) با مسئولیت برقراری تماس با حسابرسان داخلی ومستقل شرکت که این تماسها باعث میگردد تا اطلاعات به موقعی درباره وضعیت مالی شرکت ونیز اطلاعات لازم برای ارزیابی کارایی ودرستکاری مدیریت در اختیار هیات مدیره قرار گیرد ونیزنقش ناظر بر رویه ها ونحوه عملهای حسابداری وگزارشگری مالی واحد تجاری بر عهده دارند .

۱۰-۴ در چه صورتی اتکای حسابرسان بر دقت کاربرگهای تهیه شده توسط کارکنان صاحبکار قابل توجیه است.
هنگامی که به تخصص ومهارت ومسائل اخلاقی و تجربه کارکنان که کاربرگ تهیه کرده اند شک داشته باشد باید دقت بیشتری در استفاده از کاربرگ داشته باشد یا هنگامی که کارکنان تحت نظارت مستقیم حسابرس کار را انجام نداده اند حسابرس باید دقت بیشتری در اتکا به کاربرگ داشته باشد ..

۱۲- ۴ سه نحوه برخورد حسابرسی را با برآورد های حسابداری منظور شده در صورتهای مالی ،بنویسید وآنها را به طور مختصر شرح دهید.
برآوردهای حسابداری نسبت به مبالغ قطعی بیشتر در معرض تحریف با اهمیت هستند در این مورد حسابرسان باید ببیند که آیا :
الف)تمام برآوردهای لازم به عمل آمده است
ب)برآوردهای حسابداری منطقی است
ﭗ) برآوردهای حسابداری به درستی افشاء شده است
تعیین اینکه تمام برآوردهای لازم به عمل آمده وبه نحو مناسب ثبت وافشاء شده است (بند الف و ﭗ)مستلزم شناخت کافی از کار صاحبکار وآن گروه از اصول ﭘذیرفته شده حسابداری است که واحد تجاری از آن استفاده کرده است. هنگام ارزیابی منطقی بودن برآوردهای حسابداری بند (ب) یک یا ترکیبی از سه کار زیر می تواند انجام شود :
بررسی وآزمون مراحل تعیین یک برآورد توسط مدیریت . این کار اغلب شامل بررسی هریک از اقدامات انجام شده توسط مدیریت وتشخیص منطقی بودن هر اقدام است .
برآورد مبلغ مورد نظر بطور جداگانه وبه منظور مقایسه آن با برآورد مدیریت
بررسی رویدادها یا معاملات بعد از تاریخ تراز نامه که بر آن برآورد تاثیر دارند ، مانند ﭘرداختهای انجام شده ﭘس از ﭘایان سال مالی

۱۴-۴ طرح حسابرسی وبرنامه حسابرسی را تعریف کنید وتفاوتهای آن ها را بنویسید.
طرح حسابرسی: عبارت از دید کلی از کار حسابرسی که رئوس مطالب مربوط به نوع ویژگیهای عملیات صاحبکاروطرح کلی حسابرس را مشخص می کند .ﭘیش نویس طرح حسابرسی معمولا قبل از شروع کار ودر محل صاحبکار تهیه ودر طول رسیدگیها تعدیل می شود جزییات این طرح شامل مشخصات شرکت ، اهداف حسابرسی ، نوع وحدود سایر خدمات ،زمانبندی کار، کارهایی که کارکنان صاحبکار قرار است انجام دهند ، تعیین تاریخ تکمیل بخشهای عمده کار وبرآورد اولیه از سطوح اهمیت می باشد .
برنامه حسابرسی : عبارت از فهرست کارهای حسابرسی که باید انجام شود ،به گونه ای که روشهای لازم برای اثبات هریک از اقلام صورتهای مالی را مشخص وزمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین کند . برنامه حسابرسی هم از لحاظ برنامه ریزی وزمان بندی و هم از لحاظ کنترل عملیات حسابرسی ، ابزار مفیدی محسوب می شود . برنامه حسابرسی ،تعداد کارکنان مورد نیاز وساعات لازم از کار سرﭘرستان وکمک حسابرسان را نشان میدهد وسبب می شود که سرﭘرستان همواره در جریان ﭘیشرفت کار قرار گیرند.
تفاوت های آن ها:
برنامه حسابرسی به مراتب مفصل تر از طرح حسابرسی است . طرح حسابرسی رئوس هدفهای رسیدگی را مشخص می کند وبرنامه حسابرسی روشهایی را تعیین می کند که برای دستیابی به این هدفها باید اجرا شود . برنامه حسابرسی متناسب باکنترل داخلی در طول رسیدگی تعدیل می شود .

۱۶- ۴ ” برنامه حسابرسی هنگامی مطلوب است که از کارکنان تازه کار در حسابرسی استفاده شود ، اما یک حسابرس با تجربه بایدبتواند بدون مراجعه به برنامه حسابرسی ، رسیدگیها را انجام دهد” آیا شما با این نظر موافقید ؟ بحث کنید
اگر حسابرس تازه کار ،اولین دفعه است که کار حسابرسی انجام میدهد جمله فوق درست نمی باشد ولی آگر تجربه قبلی داشته باشد و اولین تجربه با این صاحبکار باشد جمله اول آن درست است ولی جمله دوم آن درست نیست چون ممکن است برنامه را فراموش کند یا حتی اگر منظور ننوشتن برنامه باشد خلاف استاندارد حسابرسی می باشد و سهل انگاری کرده است .

۱۸-۴ عبارتهای زیر ، استفاده نادرست از اصطلاحات حسابرسی را نشان میدهد . اصطلاحات مناسبی را جایگزین کلمه های مشخص شده کنید.
الف- وجوه نقد موجود در صندوق را شمارش کردیم.
ب – صورتحساب بانک را با مانده حساب بانک در دفاتر مغایرت گیری کردیم .
پ – برای مانده حساب هزینه های متفرقه از راه طبقه بندی وبررسی اقلام مختلف بدهکار وبستانکار آن حساب ، بررسی- تجزیه وتحلیل کردیم.
ت- حسابهای دریافتنی را از راه مکاتبه مستقیم با مشتریان بررسی کردیم
ث- صورتجلسات هیات مدیره رابرای تمام سال مورد رسیدگی ، بررسی- تجزیه وتحلیل کردیم

حسابرسی ۱ فصل ۵

۲-۵ اجزای سه گانه ساختار کنترل داخلی در یک سازمان را بنویسید.
۱)محیط کنترلی ۲) سیستم حسابداری ۳) روشهای کنترل

۴- ۵ چگونه تفکیک وظیفه حسابداری داراییها از وظیفه نگهداری آن به کنترل داخلی کمک می کند .
موجب می شود که افراد وظایف ناسازگار نداشته باشند .زیرا تفکیک وظیفه حسابداری داراییها از وظیفه نگهداری آن ،یکی از راههای قدیمی استقرار کنترلهای داخلی است . هنگامی که دوایر حسابداری ونگهداری اموال از استقلال نسبی برخودار باشند. کار یک دایره به عنوان تایید صحت کار دایره دیگر است . داراییهای موجود باید هرچند گاه یکبار با حساب دارایی مربوط مطابقت داده شود . ﭘی جویی هرگونه مغایرت مشاهده شده موجب کشف ضعفهای موجود در روشهای حفاظت داراییها یا روشهای نگهداری مدارک مربوط خواهد شد چنانچه مدارک حسابداری از دایره نگهداری اموال مستقل نباشد ، مدارک مزبور ممکن است به منظور ﭘنهان داشتن ضایعات ، خرابیها یا مفقود شدن داراییها دستکاری شود .

۶- ۵ یک مفهوم اساسی کنترل داخلی این است که هیچیک از کارکنان نباید کلیه جنبه های یک معامله را به تنهایی انجام دهد. با فرض آن که مدیریت شرکت ، مجوز کلی یک طبقه از معاملات را صادر کرده باشد حداقل چند کارمند (یا دایره) باید در انجام هر معامله مشارکت داشته باشند تا بتوان به کنترلهای داخلی قوی دست یافت رئوس وظایف هریک از کارکنان را شرح دهید .
سه نفر : ۱- مسئول صدور مجوز وتصویب ( که مدیریت است) ۲- مسئول اجراء ونگهداری ۳- مسئول ثبت

۸- ۵ تفاوتهای بین هدفهای حسابرسی عملیاتی وهدفهای حسابرسی صورتهای مالی را بنویسید .
هدفهای حسابرسی عملیاتی شامل ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی، و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسیها و اقدامات بیشتر باشد.در حالیکه هدفهای حسابرسی صورتهای مالی، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول ﭘذیرفته شده حسابداری است

۱۰-۵ طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ،سیستم کنترل داخلی باید ارزیابی شود .هدف ازاین ارزیابی چیست؟
۱- برنامه ریزی حسابرسی ۲-برآورداحتمال خطر کنترل

۱۲-۵ حسابرسان برای تشریح سیستم کنترل داخلی صاحبکار درکاربرگهای خود می توانند اطلاعات لازم را از منابع مختلف بدست آورند چند نمونه از این منابع را نام ببرید.
پرسشنامه ، شرح نوشته ، نمودگر

۱۴-۵ آزمون کنترل ها تحت چه شرایطی یک روش رسیدگی موثر است؟
حسابرسان از آزمون کنترل ها برای کسب شواهدی استفاده می کنند که نشان دهد سیاست یا روش مورد آزمون به گونه ای اعمال می شود که از تحریف های بااهمیت پیشگیری ویا آن ها راکشف کند به عبارت دیگر آزمون کنترل ها برای ارزیابی موثر بودن طراحی کنترل ها ونیز اعمال آن هابکارمی رود.

۱۶-۵ نامه مدیریت چیست ؟چه اهمیتی دارد.
حسابرسان اغلب شرایط قابل گزارش وضعف های کم اهمیت تر از آن را در گزارشی بنام نامه مدیریت به تفضیل به مدیریت صاحبکار اطلاع می دهند.این گزارش،مرجع باارزشی برای مدیریت است وهمچنین می تواند مسئولیت قانونی حسابرسان را در صورت رخداد اختلاسی عمده یا سایر زیان های ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی ،به حداقل کاهش دهد.
بهبود کارآیی عملیات صاحبکار

۱۸-۵ سه عامل را بنویسید که به نظر شما مهمترین عوامل برای جلوگیری از زیان های ناشی از اختلاس است.
۱- کنترل های داخلی به عنوان یک سیاست کلی
۲- اگرواردجزئیات شدیم : نوع کنترل،استفاده از حسابرس داخلی،اجزای کنترل
۳- استفاده از حسابداری وحسابرسی داخلی
۴- تقسیم مناسب مسئولیت ها

۲۰-۵ تعدادی از محدودیت های انسانی را نام ببریدکه می تواند اثر هر سیستم کنترل داخلی را کاهش دهد.
محدودیت ذاتی،بی دقتی یاسهل انگاری،برداشت غلط از دستورها یاسایر عوامل مربوط به رفتار انسانی

۲۲) الف- ۱) کسب شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی ، شامل شناخت از محیط کنترلی،سیستم حسابداری و روشهای کنترل.
براورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای اضافی کنترل ها، هدف اصلی در این مرحله تعیین این است که کدام یک از کنترل های داخلی ارزش آزمونهای اضافی را دارد.
اجرای آزمونهای اضافی کنترل ها، آزمون کنترل ها برای ارزیابی موثر بودن طراحی کنترلها و نیز اعمال آنها به کار میرود.
برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا، روشهای رسیدگی به قسمتهای با احتمال خطر کنترل حداکثر گسترش می یابد و به قسمتهای با احتمال خطر کنترل کم کاهش می یابد.
ب- در مرحله کسب شناخت با مرور و بررسی کاربرگهای سالهای گذشته می توان اطلاعات کسب کرد همچنین می توان وظایف کارکنان را با بررسی نمودار سازمانی، شرح وظایف و مصاحبه با کارکنان تشخیص داد.
برای اجرای آزمونهای اضافی کنترل ها می توان از طریق پرس و جو از کارکنان صلاحیتدار صاحبکار و بازرسی مدارک و شواهد و مشاهده نحوه عمل سیاستها یا روشهای حسابداری، کنترل ها را آزمون کرد.

۲۴-۵ طبق استانداردهای ﭘذیرفته شده حسابرسی ، شناخت مناسبی از کنترلهای داخلی باید کسب شود . متداولترین روشهای ثبت سیستم کنترل داخلی ، تکمیل ﭘرسشنامه ، تهیه شرح نوشته ، ترسیم نمود گر یا تلفیقی از سه شیوه مزبور است .
الف- مزایای هریک از روشهای ثبت سیستم کنترل داخلی زیر را شرح دهید :
ﭘرسشنامه کنترلهای داخلی
شرح نوشته
نمودگر سیستم
اگر حسابرسان ﭘس از تکمیل ثبت سیستم کنترل داخلی قانع شوند که هیچگونه نقطه ضعف با اهمیتی در سیستم وجود ندارد آیا باز هم باید آزمونهای کنترلها را انجام دهند؟ توضیح دهید .
مزایای ﭘرسشنامه کنترلهای داخلی:ﭘرسشنامه ها معمولا تمیز بین ضعفهای عمده وجزیی کنترل ذکر منابع اطلاعاتی مورد استفاده در ﭘاسخگویی به ﭘرسشها وثبت توضیحاتی درباره نقاط ضعف کنترلهای داخلی را امکان ﭘذیر می سازد .
مزایای شرح نوشته سیستم کنترل داخلی :
شرح نوشته جریان هر یک از چرخه های عمده معاملات را دنبال می کند ومجریان کارهای مختلف مستنداتی که تهیه می شود مدارکی که تنظیم می گردد وتقسیم وظایف را مشخص می کند .
مزایای نمود گر سیستم :
ارائه تصویری دقیق تر وروشن تر از سیستم صاحبکار است .
ب: بله٬ رعایت کنترل داخلی هم باید آزمون شود .

۲۶-۵ شما در طول حسابرسی خود از یک شرکت تولیدی با حدود ۱۰۰ نفر کارگر تولیدی متوجه می شوید که کلیه امور حقوق ودستمزد توسط یک نفر انجام می گیرد وهیچک از کنترلهای داخلی متداول اعمال نمی شود . چه اقدامی خواهید کرد ؟
آزمونهای محتوا را طراحی می کنیم
ضعف کنترلهای داخلی در نامه مدیریت گزارش شود
از وجود تمام کارگران که اسامی آنها در لیست حقوق ودستمزد می باشد اطمینان حاصل نمود

۲۸-۵ واحد حسابرسی داخل تقریبا در هر شرکت بزرگی وجود دارد . وظیفه حسابرسی داخلی در اغلب موسسات کوچکتر نیز توسط افرادی انجام می ﭘذیرد که ممکن است عنوان حسابرس داخلی را داشته باشند . تفاوتهای بین رسیدگیهای حسابرسان مستقل با کار حسابرسان داخلی اساسا خیلی بیشتر از آن است که عموما شناخته شده است .
ﭘاسخ دهید :
الف – تفاوت بین هدفهای حسابرسان مستقل وحسابرسان داخلی را بنویسید
هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست . هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد و به‌ تناسب‌ نیازهای‌ مدیریت‌، تغییر می‌کند
ب- نوع وماهیت کلی کار حسابرسان مستقل چه فرقی با نوع وماهیت کلی کار حسابرسان داخلی دارد ؟
نوع وماهیت کار حسابرسان داخلی ومستقل مشابه می باشد ولی هدفها و نتایج نهایی آنها متفاوت می باشد .
پ – حسابرسان مستقل برای انجام دادن رسیدگیهای خود باید کار حسابرسان داخلی را ارزیابی کنند . دلیل این کار را بطور خلاصه شرح دهید .
حسابرسان مستقل برای تعیین تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر سیستم کنترل داخلی باید صلاحیت وبیطرفی حسابرسان داخلی را مورد توجه قرار دهند وکار آنان را ارزیابی کنند.
در هزینه وقت صرفه جویی می شود .
می توان شناخت بهتری از سیستم کنترل داخلی بدست آورد

ﭘاسخ الف – گزینه ۲
ﭘاسخ ب – گزینه ۲یا گزینه ۴
ﭘاسخ پ –گزینه ۱
ﭘاسخ ت –گزینه ۲ مورد ۱و۳ هم خوب است ولی هزینه دارد . گزینه ۴ خیلی ضعف دارد.
ﭘاسخ ث –گزینه ۳
ﭘاسخ ج –گزینه ۲

۳۲-۵
ﭘاسخ الف – گزینه ۱ – برای برنامه نویسی نیاز به فلوچارت است .
ﭘاسخ ب – گزینه ۳ سستم کنترل داخلی ارزیابی می شود تا حدود آزمونهای محتوا مشخص شود .
ﭘاسخ پ –گزینه ۱
ﭘاسخ ت –گزینه ۳

۳۴-۵ پا سخ ت صحیح است

۴۲-۵
نقاط ضعف پشنهاد های اصلاحی
شخص نگهبان هم کار دریافت درخواست متقاضیان را تحویل میگیرد وهم مراقب این است که سکه انداخته شود وهم پارکومترها را باز میکند وسکه را تحویل می دهد هریک از این کار ها باید توسط یک نفر انجام شود تا فرد نگهبان این فرصت را نداشته باشد که سکه ها را برای خودش بردارد

حسابرسی ۱ فصل ۶

۲-۶ سیستم های کامپیوتری از دونرم افزار،یکی نرم افزار سیستم ودیگری نرم افزار کاربردی،استفاده می کنند.تفاوت بین این دونوع نرم افزار را توضیح دهید.
نرم افزار سیستم : شامل برنامه هایی است که اجزای سخت افزار را کنترل وهماهنگ می کند وامکاناتی را نیز برای نرم افزار کاربردی تامین می کند.
نرم افزار کاربردی : برنامه هایی که برای پردازش اطلاعات خاصی طراحی می شود مانند پردازش لیست حقوق ودستمزد.

۴-۶ تفاوت بین کنترل های عمومی وکنترل های کاربردی را شرح دهید ونمونه هایی از انواع کنترل هایی را بنویسید که در هریک از این دوطبقه بندی کلی آورده می شود.
کنترل های عمومی : به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود وشامل مواردی مانند الف) سازمان مرکز کامپیوتر ب)روشهای ایجاد،مستندسازی،آزمایش وتصویب سیستم اولیه وهرگونه
تغییرات بعدی آن پ)کنترل تعبیه شده در سخت افزار(کنترل دستگاههای کامپیوتر)وت)ایمنی پرونده ها ودستگاههاست.
کنترل های کاربردی :شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش وکنترل های گزارشهای خروجی است.
کنترل های کاربردی:سیستمهای کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق ودستمزد کامپیوتری مربوط می گردد.
۶-۶سیستم “پردازش پیوسته بیدرنگ”رابطور مختصر شرح دهید.
دراین سیستم اطلاعات توسط استفاده کننده از راه پایانه های داخل یا خارج از مرکز کامپیوتر ،وارد کامپیوتر می شود.
۸-۶ تعدادکارکنان یک مرکز کامپیوتر می تواند محدودیتی در تفکیک وظایف ایجاد کند.حداقل تفکیک وظایفی که منجر به کنترل های داخلی رضایت بخش شود چیست؟
میزان تفکیک وظایف به تعدادکارکنان وساختار سازمانی مرکز بستگی دارددست کم وظیفه برنامه نویسی باید از وظایفی که اطلاعات ورودی به کامپیوتر راکنترل می کند ووظیفه تصدی دستگاه کامپیوتر از وظایفی که مستلزم نگهداری یاداشتن اطلاعات تفضیلی درباره برنامه های کامپیوتری است ، تفکیک شود.اگر فردی اجازه یابد چندین وظیفه از این نوع را انجام دهد کنترل های داخلی تضعیف می گردد وفرصت وارد کردن اطلاعات تقلبی به سیستم نیز بوجود می آید.

۱۰-۶ تعریف وهدف هریک از کنترل های سخت افزاری یا نرم افزاری زیر را بنویسید:
شمارش رکورد،آزمون حدود،پردازش دوباره،جمع درهم
شمارش تعداداقلام (مدارک):شمارش تعداداقلام یاتعدادمعاملاتی که در یک دسته پردازش می شود.
آزمون دامنه:آزمون منطقی بودن اطلاعات مهمی که از قبل حداقل وحداکثری برای آن تعیین شده است.
پردازش دوباره:عبارت است از دوبار اجرا کردن یک کار ومقایسه دونتیجه به دست آمده است در یک نوع پردازش دوباره که :”بعد از نوشتن بخوان”نامیده می شود،کامپیوتر بعد از انتقال اطلاعات از دستگاهی به دستگاه دیگر آن را بازخوانی وصحت اطلاعات را کنترل می کند.
جمع درهم : جمع یکی از اطلاعات مشترک درتمام اقلام دسته که به همان شکل جمع کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد.یک جمع کنترلی بی معناکه برای تعیین موارد کم وزیادشدن یا ردازش نادرست اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۲-۶ نمودگرسیستم:رایج ترین روش تشریح سیستم کنترل داخلی در کاربرگ های حسابرسی است
نمودگر برنامه:تفصیل منطق هر برنامه کامپیوتری خاص را نشان میدهد
تفاوت :در حسابزسی سیستم های کامپیوتری مناسبترین وسیله برای مطالعه کنترل های سازمانی وکنترل های مربوط به اطلاعات ورودی وخروجی پرسشنامه های کنترل داخلی است اما برای بررسی کفایت کنترل های برنامهای مناسب نیست چون معمولا حسابرس وپاسخ دهنده هر دو نمی دانند چه موقع کنترل های برنامه کافی خواهد بود

۱۴-۶ ظهورکامپیوترهای کوچک موجب غیرمتمرکزشدن عملیات پردازش اطلاعات شده است کامپیوترهای کوچک درمحل کار استفاده کننده استقرارمی یابدوتوسط کارکنانی مورد استفاده قرارمی گیردکه اموزش کامپیوتری ندیده یاکم دیده اند پردازش معمولا با استفاده از نرم افزارهای اماده تجاری انجام میشوداز این رو صاحبکار به استخدام برنامه نویسان نیازی ندارددراین سیستم های مزبورکامپیوترهای کوچک به یک کامپیوتراصلی متصل است تا تمام استفاده کنندگان بتوانند ازاطلاعات وبرنامه ها استفاده کنند

۱۶-۶ کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط میشود ولی کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی خاصی مانند سیستم حقوق ودستمزد کامپیوتری مربوط میشود حسابرسان ارزیابی کنترل داخلی را با بررسی کنترلهای عمومی اغاز می کنند این روش موثری است چرا که موثر بودن کنترل های کاربردی خاص موکول به وجود کنترل های عمومی موثردرعملیات کامپیوتر است
۱۸-۶ مراکز خدمات کامپیوتری خدمات پردازش اطلاعات را دراختیاراشخاصی می گذارد که حجم پردازش اطلاعات انها به حدی نیست که داشتن تجهیزات کامپیوتری شخصی را توجیه کند مشتریان معمولا اطلاعات را به صورت دسته ای به مرکز خدمات کامپیوتری ارسال می دارند ومرکز مزبور اطلاعات را پردازش و گزارش خروجی را برای انها ارسال میکند زمانی که مرکز اطلاعات را برای یک صاحب کار پردازش میکند سیستم کنترل صاحب کار تحت تاثیر کنترل داخلی ان مرکز خواهد بود ار طرف دیگر کنترل های بکار گرفته در مرکز برای رسیدن به هدف های کنترلی صاحب کار ضروری است یعنی بدون شواهد ی دال بر اعمال موثر کنترل ها در مرکز براورد حسابرسان از احتمال خطر کنترل نمی تواند بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد حسابرسان برای کسب این شواهد ممکن است مجبور شوند ازمون هایی را در مرکز خدمات کامپیوتری به عمل اورند

۲۰-۶هدف های هرگروه از کاربردهای زیر چیست؟
الف:کنترل های اطلاعات ورودی
برای کسب اطمینان از این است که اطلاعات دریافتی برای پردازش ،نمایانگر معاملات مجازوهنگام ارائه به کامپیوتر،صحیح وکامل بوده است.
ب:کنترل های پردازشی
برای اطمینان از قابلیت اتکاوصحت پردازش اطلاعات طراحی می شود.
ج:کنترل های گزارشهای خروجی
برای کسب اطمینان از قابل اتکا بودن گزارشهای خروجی ومحدودکردن توزیع آن به افراد مجاز طراحی می شود.
۲۲-۶تفاوت بین پردازش دسته ای وپردازش پیوسته بیدرنگ را بنویسید.درکدام یک ازسیستم های مزبور ،دستیابی به کنترل های داخلی قوی برای اطلاعات ورودی ساده تر است؟توضیح دهید.
منگنه کردن اساسا به سیستم پردازش دسته ای اطلاعات مربوط می شود که درآن دسته ای از معاملات در یک زمان پردازش می شود.
در یک سیستم پردازش بیدرنگ اطلاعات توسط استفاده کننده از راه پایانه های داخل یا خارج از مرکز کامپیوتر،واردکامپیوترمی شود.
پردازش پیوسته بیدرنگ،طرح سازمان مرکز کامپیوتر علاوه بر تفکیک وظایف باید چرخش کارهای واگذاری به برنامه نویسان ومتصدیان دستگاهها،مرخصی های اجباری وبیمه در مقابل سوءاستفاه کارکنان مرکز کامپیوتر رانیز ایجاب می کند،هنگام استفاده از تجهیزات کامپیوتری ،حداقل دونفر از کارکنان صاحب صلاحیت مرکز باید حضور داشته باشند .روش های انتخاب دقیق برای استخدام کارکنان مرکز کامپیوتر نیز در دستیابی به کنترل های داخلی قوی تاثیر بسزایی دارد.

۲۴-۶حسابرسان چگونه از نرم افزارهای عمومی حسابرسی برای رسیدگی به حسابهای دریافتنی در یک سیستم کاملا کامپیوتری استفاده می کنند؟
۱-رسیدگی به مدارک صاحبکار از لحاظ کیفیت کلی ،کامل بودن وحایز شرایط مناسب بودن:
پرونده حسابهای دریافتنی می تواند برای یافتن مانده حسابهای مازاد برحداعتباربررسی شود،وهزینه استهلاک هریک ازاقلام موجوددرپرونده داراییهای ثابت می تواند مجددامحاسبه شود .بدلیل سرعت زیادکامپیوترمی توان محاسبات رابرای تمام اقلام جامعه مورد بررسی ،انجام داد.
۲-تجدیدترتیب اطلاعات وتجزیه ونحلیل آن:
پرونده حسابهای دریافتنی می تواندبه شکل تراز سنی مرتب شود
۳-انتخاب نمونه های حسابرسی:
ارسال تاییدیه برای حسابهای دریافتنی ،چاپ نامه های تاییدیه بااستفاده از نرم
افزار باعث صرفه جویی دروقت می شود.
۴-مقایسه اطلاعات مشابه در پرونده های جداگانه:
تغییرات حسابهای دریافتنی طی زمان مشخص می تواندباجزئیات دریافتهای نقدی وپرونده معاملات فروش نسیه مقایسه شود ونتایج واقعی عملیات می تواند با موارد پیش بینی شده مقایسه گردد.
۵-مقایسه نتایج روشهای حسابرسی بامدارک صاحبکار:
اطلاعات جمع آوری شده توسط حسابرسان به شکل قابل استفاده توسط کامپیوتر درآیدوبااطلاعات پرونده های کامپیوتری مقایسه شود.

۲۶-۶بسیاری از شرکت ها تمام یاقسمتی از کارهای پردازش اطلاعات خود را به مراکز خدمات کامپیوتری محول می کنند.
الف:شرکت برای اطمینان از صحت پردازش انجام شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری چه کنترلهایی را باید اعمال کند؟
۱- شمارش تعداداقلام (مدارک) ۲- جمع کنترلی ۳- جمع درهم ۴- آزمون اعتبار(آزمون اعتبارکد) ۵- آزمون دامنه ۶- اعدادخودآزما ۷-برچسب پرونده
ب: حسابرسان کنترل های داخلی مربوط به عملیات پردازشی انجام شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری رابرای صاحبکار خود چگونه ارزیابی می کنند؟
۱- شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی کسب کنند
۲- احتمال خطر کنترل را برآورد نمایند وآزمون های اضافی کنترل ها را طراحی کنند
۳- آزمون های اضافی کنترل ها را اجرا کنند
۴- احتمال خطر کنترل را دوباره برآورد وآزمون های محتوارا طراحی کنند
پ:بررسی حسابرسان مرکز خدمات کامپیوتری از مرکز مزبور چگونه انجام می شود؟
پرسشنامه کنترل های داخلی
ت:دونوع گزارشی که حسابرسان مراکز خدمات از نتایج بررسی خودارائه می کنند،چیست ؟
۱- نسبت به طرح سیستم کنترل های عمومی مرکز خدمات
۲- نسبت به طرح سیستم ونتایج برخی آزمون های کنترل ها
ث:حسابرسان استفاده کننده چگونه از هریک از دونوع گزارش بند بالا استفاده می کنند؟
گزارش مربوط به طرح سیستم ،اطلاعاتی رابرای شناخت سیستم کنترلی طراحی شده در اختیار حسابرسان استفاده کننده قرار می دهد،اما مبنایی برای اتکا برکنترلهای مرکز خدمات کامپیوتری تامین نمی کند.حسابرسان استفاده کننده برای اتکا برکنترلهای مرکز خدمات کامپیوتری باید شواهدی بدست آورند که کنترلها به نحومقرراعمال می شود.چنین شواهدی تنها با آزمون هایی که مستقیما توسط حسابرسان استفاده کننده اجرا شود ،یا گزارشی در مورد نتایج اینگونه آزمون ها که توسط حسابرسان مرکز خدمات انجام شده است ،بدست می آید.اگر این گزارش حاوی آزمون کنترلهایی باشد که حسابرسان استفاده کننده قصد دارند برای کاهش احتمال خطر کنترل بر آن اتکاکنند ،معمولا نیازی نیست که حسابرسان استفاده کننده شخصا

۲۸-۶ در سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی نیازی به پرونده های جداگانه برای کاربرهای وابسته به یکدیگر نیست در عوض تمام اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی عمومی ضبط می شود که در ان هرجزء از اطلاعات فقط یک جا نگهداری می شوند در یک چنین سیستم مجتمع اطلاعات نا هماهنگی اطلاعات از بین می رود و چون بانک اطلاعات معمولا بر روی دستگاه های دسترسی مستقیم اطلاعات نگهداری می شود سیستم می تواند به اطلاعات استفاده کنندگان پاسخ سریع دهد از نظر کنترل حفاظت بانک اطلاعاتی در برابر استفاده غیر مجاز از اطلاعات بسیار مهم است برای محدود کردن استفاده از اطلاعات خاص به کارکنان مجاز باید از یک کنترل شماره یا اسامی رمز استفاده شود عملیات پایانه ها باید ثبت شود تاشواهدی به دست اید که تغییرات نا مناسبی در بانک اطلاعاتی ایجاد نشده باشد به علاوه اگر مسئولیت صحت هر یک ازاجزای اطلاعات به یک قسمت محول شود کیفیت بانک اطلاعاتی بهبود می یابد

۳۰-۶ متصدیان دستگاه کامپیوتر طبق راهنمای عملیات که توسط برنامه نویسان تهیه میشود با کامپیوترکار می کنند گهگاه متصدیان مجبور می شوند درکار پردازش ذخالت کنند سیستم عامل کامپیوتر باید طوری برنامه ریزی شده باشد که تمام این دخالت ها راثبت کند برای دستیابی به کنترلهای داخلی قوی جداسازی وظایف عملیات کامپیوترازوظایف برنامه نویسی اهمیت زیادی دارد کارمندی که هر دوکاررا انجام می دهد در موقعیتی قرارمی گیرد که دربرنامه ها تغییرات غیرمجازی ایجاد کند
ب-سیستم عامل طوری برنامه ریزی شده است که تغییرات دوباره را ثبت کند

مسئله ۳۳-۶) کنترلهای گزارشهای خروجی برای کسب اطمینان از قابل اتکا بودن گزارشهای خروجی ومحدود کردن توزیع آن به افراد طراحی میشود واحد های خارج از مرکز کامپیوتر می توانند از راه تهیه جمعهای کنترلی مستقل از اطلاعات ورودی وبررسی گزارشهای خروجی قابلیت اتکای گزارشهای خروجی را افزایش دهند.
ب) مدیریت شرکت علاوه بر محیط کنترلی وسیستم حسابداری ،کنترلهای دیگری را برای انواع خاصی از معاملات وداراییها برقرار میکند کنترلهای داخلی وکنترلهای اداری هم وجود دارد برخی از کنترلهای داخلی بر صورتهای مالی تاثیر ندارد یا تاثیر اندکی دارد وبطور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرد که تحت عنوان کنترل داخای اداری نامیده میشود.

مسئله ۳۴-۶)یک مورد ضعف در مورد سیستم کنترل دستی برای سیستم موجود خود استفاده کند .حسابهای دریافتنی ممکن است به درستی ارزشیابی نشود ارزشیابی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با روشهای تحلیلی آزمون شود دو نسخه از فاکتور فروش برای مشتری ویک نسخه به قسمت ارسال کالا فرستاده میشود یک نسخه هم در بایگانی ناپیوسته نگهداری باید گردد.

حسابرسی ۱ فصل ۷

۲-۷ احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب دارای سه جز است :احتمال خطر ذاتی /احتمال خطر کنترل واحتمال خطرعدم کشف
شواهدی را که حسابرس برای هر یک از این احتمال خطرها گرداوری می کند با هم متفاوت است به عنوان یک نقطه شروع بد نیست بدانید که حسابرس در حین گرداوری شواهد لازم برای براورد احتمال خطر ذاتی وکنترل شواهدی برای محدود کردن احتمال خطرعدم کشف به یک سطح مناسب نیز جمع اوری می کنند بنابراین احتمال خطرعدم کشف تنها احتمال خطری است که کاملا به موثر بودن شواهد گرداوری شده توسط روش های حسابرسان بستگی دارد

۴-۷مشاهده عینی با شمارش انواع خاصی از دارایی ها بهترین گواه وجود انهاست
مبلغ وجوه نقد موجودبا شمارش تایید می شود موجودیهای مواد و کالا نیز مشاهده وشمارش می شود وجود اموال و تجهیزاتی مانند اتومبیل /ساختمان و…. نیز می توانند با مشاهده عینی اثبات شوند در وهله اول ممکن است چنین به نظر برسد که مشاهده عینی یک دارایی اثبات نهایی ان است در حالی که اغلب چنین نیست برای مثال اگر وجوه نقد شمارش شده حسابرسان شامل چک های دریافتی از مشتریان باشد این شمارش نشاندهنده قابل وصول بودن ان ها نیست مشاهده عینی مو جودیها نیز ممکن است پرسش های مهمی را بدون پاسخ میگذارد کیفیت و شرایط کالا یا کار در جریان ساخت برای تعیین قابل فروش بودن انها حیاتی است مشاهد عینی از ماشین الات وتجهیزات وجود داراییها را اثبات میکند ولی مالکیت انها را اثبات نمی کنند
نتیجه این که مشاهده عینی شواهدی حاکی از وجود برخی از دارایی ها به ما می دهد اما معمولا برای تعیین مالکیت /ارزشیابی صحیح و شرایط داراییهای مزبوراز مدارک وتاییدیه ازمشتریان وصورت حساب بانک و نظر کارشناس در مورد ارزیابی داراییها می توان استفاده کنیم

۶-۷ حسابرسان در ارزیابی قابلیت اتکا ی مدارک باید توجه نماید که ایا مدارک از نوعی است که بشود به سادگی ان را جعل کرد یا کارمند نادرستی بتواند ان را ایجاد کند یک گواهی سهام که مدرکی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار است معمولا دارای نقش های ظریفی است که جعل ان را بسیار مشکل می سازد بر عکس یک نسخه از اسناد در یافتنی می تواند توسط هر کس و با پر کردن جاهای خالی یک سفته سفید تهیه شودبنابراین گواهی سهام یک مدرک قویترازاسناد دریافتنی میباشد

۸-۷ کارشناسان اموربیمه/ارزیابان/وکلای حقوقی /مهندسین وزمین شناسان

۱۰-۷حسابرسان نیز نمی توانند هزینه روش های را دور از نظردارند گرچه عامل اصلی تصمیم گیری نسبت به انتخاب نوع شواهد مورد نیازهزینه تامین ان نیست اما هزینه تامین شواهد همیشه نکته قابل توجهی به شمار می ایند عامل هزینه ممکن است مانع از جمع اوری انواع شواهد مطلوب گردد وبه جای ان شواهد دیگری با کیفیت پایین تر ولی بازهم مطلوب گرد اوری شود نکته اساسی این است که حسابرسان همیشه درکسب قوی ترین شواهد ممکن است اصرارنمی ورزند تاکید انها بر دریافت شواهد مناسب و کافی در شرایط موجود است هرچه اهمیت مطلب مورد رسیدگی بیشتر باشد حسابرسان شواهد قویتری برای ان نیاز دارند وهزینه بیشتری را نیز برای دریافت ان می توانند بپذیرند

۱۲-۷ رویداد های بعد تاریخ ترازنامه به رویداد ها یا معاملاتی گفته می شود که بعد از تاریخ ترازنامه وقبل از پایان کارحسابرسی و صدورگزارش حسابرسی رخ دهد

۱۴-۷ افشای مناسب معاملات اشخاص وابسته در یادداشت ها یا در صورت های مالی صاحب کار نکته اصلی مورد توجه حسابرسان است افشای معاملات اشخاص وابسته شامل شرح نوع وابستگی/ شرح معاملات (از جمله مبلغ ان /مبلغ بدهی به یا طلب از اشخاص وابسته) همراه با شرایط و نحوه تسویه ان است

۱۶-۷ ) با توجه به اینکه حسابرسان همیشه در کسب قویترین شواهد ممکن اصرار نمی ورزند
تاکید آنان بر دریافت شواهد مناسب وکافی در شرایط موجود است هر چه اهمیت
بلغ مورد رسیدگی بیشتر باشد، حسابرسان شواهد قوی تری برای آن نیاز دارند
وهزینه بیشتری را برای دریافت آن می توانند بپذیرند.

۱۸-۷ روش های تحلیلی میتواند در مراحل مختلف رسیدگی اجرا شود برای مثال در مراحل اولیه برنامه ریزی به منظور برنامه ریزی نوع /زمان بندی ومیزان سایرروش های حسابرسی وبرای جلب توجه حسابرسان به قسمت هایی که مستلزم رسیدگی خاص است می تواند مفید باشد روشهای تحلیلی در جریان رسیدگی نیز می تواند به عنوان ازمون های محتوای لازم برای تامین شواهدی حاکی از منطقی بودن مانده حسابهای خاص بکار برده شود سرانجام در پایان کار به عنوان بررسی نهایی ارقام حسابرسی شده ازروش های تحلیلی استفاده می شود کاربرد اخیر اطمینان می دهد که”درختان مانع از دیدن جنگل توسط حسابرسان نشده است”استاندارد های حسابرسی اجرای روش های تحلیلی را در دو تا از این مراحل مقرر می دارد :۱-در طول برنامه ریزی ۲-به عنوان بررسی نهایی نزدیک به پایان کار حسابرسی روش های تحلیلی معمولا بسیارموثر است چون می تواند به سرعت (اغلب با استفاده از برنامه های عمومی حسابرسی و توسط کامپیوترهای کوچک )ودرمقایسه با ارزش شواهد حاصل با خرج کم انجام شود

مشکلات بالقوه که با روش های تحلیلی مشخص می شوند

روش های تحلیلی مشکلات با لقوه
۱-مقایسه سطح موجودی سال جاری با سال قبل ارائه نادرست موجودی ها مشکل موجودیهای ناباب
۲-مقایسه هزینه های تحقیق توسعه با بودجه طبقه بندی نادرست هزینه های تحقیق وتوسعه
۳-مقایسه دوره وصول حسابهای دریافتی سال جاری با سال قبل ارائه نادرست فروش وحسابهای دریافتی وارائه نادرست ذ.م.م.و
۴-مقایسه درصد سود ناخالص صاحبکارباشاخصهای صنعت ارائه نادرست فروش وحسابهای دریافتنی وارائه نادرست موجودیهاوبهای تمام شده کالافروش رفته
۵-مقایسه احادتولید شده بافروش ارائه نا درست فروش و موجودیها
۶-مقایسه هزینه بهره با وام های بهره دار کم نشان دادن بدهیها ارائه نا درست هزینه بهره

۲۰-۷ الف-حسابرس برای تصمیم گیری نسبت به میزان قابل اتکا بودن این شواهد باید ببیند ایا این مدارک می تواند به وسیله یکی از کارکنان صاحبکار تغییر یا ایجاد شده باشد
ب-از این طریق حسابرس میتواند محاسبات خود را با محاسبات صاحبکار مقایسه کند و به صحیح بودن یا نبودن ان پی ببردپس مدرک قابل اتکایی است
پ-این نسخه واقعی بودن این حواله را نشان می دهد چون توسط خود مشتری رسید دریافت شده استپس مدرک قابل اتکایی است
ت- این پاسخ مبلغ واقعی بدهی را نشان داده واز این طریق صحیح بودن بدهی اعلام شده توسط صاحبکار مشخص می شودپس مدرک قابل اتکایی است
ث- می توان به وسیله ان مسئولیت بدهی ها را که به عهده صاحب کار است مشخص شود و اینکه بهی به درستی بیان شده است
۲۲-۷حسابرسان در پایان رسیدگیها از صاحبکارخود تاییدیه دریافت میکنند که مهمترین اظهارات شفاهی صاحب کاردرطول رسیدگی دران خلاصه شده باشدگرچه تاییدیه های مدیریت جایگزین روش های لازم رسیدگی نیست اما هدف های حسابرسی مهمی را براورده میکند یکی از هدف ها یاد اوری مسئولیت اصلی وشخصی مدیران صاحبکاردر قبال صورت های مالی است هدف دیگر ثبت پاسخ های صاحب کاردر کار برگ های حسابرسی به بسیاری از پرسش هایی است که حسابرسان در جریان حسابرسی مطرح کرده اند همچنین تاییدیه ممکن است تنها شواهد وجود ازمقاصد اتی مدیریت باشد واین تاییدیه توسط مدیریت امضا می شود

۲۴-۷ اقای شایان باید این موضوع را افشا کند و مسئولیت ان به عهده مدیریت است چون مسئولیت تهیه صورت های مالی به طور کامل به عهده مدیریت است و این مسئله ممکن است باعث گمراه شدن سر مایه گذاران شود بنابر این باید صورت های مالی اصلاح شود

۲۶-۷معین برگشت ومعین اسناد پرداختنی چون حسابرسان زمانی که بخواهند مبلغی را در صورت های مالی ردیابی کنند معمولا این ردیابی را از طریق دفتر کل و حساب های معین تا مدارکی مانند اسناد پرداخت /فاکتور یا سایر مدارک اولیه انجام می دهند

۲۸-۷ این معامله به عنوان معامله با اشخاص وابسته می باشد و باید شرح نوع وابستگی /شرح معامله همراه با شرایط ونحوه تسویه ان بیان گردد وحسابرس باید مدارک را بررسی کند ایا این معامله واقعی می باشد یا این سند به عنوان پاداش صادر نشده باشدوایا باقی مانده ان به صورت نقد پرداخت شده است یا به عنوان
کمک بوده است.

مسئله ۳۰-۷) هرگاه شواهد به طور مستقیم وبدون واسطه در اختیار حسابرسان قرار گیرد کیفیت شواهد بیشتر وبالاتر می شود همچنین شواهد از منابع مستقل خارج از سازمان در اختیار حسابرس قرار گیرد هرچه اهمیت یک حساب بالاتر باشد تعدا شواهد بیشتر وهرچه اهمیت یک حساب کمتر باشد تعداد شواهد کمتر است ولی احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب دارای سه جزء است احتمال خطر ذاتی ،احتمال خطر کنترل، احتمال خطر عدم کشف همواره وجود دارد.

۳۲-۷
الف – قابلت اتکا کم
ب- قابلت اتکا کم
پ – قابلت اتکا زیاد
ت- قابلت اتکا زیاد
ث- قابلت اتکا کم
ج- قابلت اتکا زیاد

۳۴-۷ شرایطی که منجر به لاوصول شدن حسابهای گردیده بعد از تاریخ ترازنامه به وجود آمده است در این صورت رویداد بعد از تاریخ ترازنامه باید در یادداشتهای همراه صوزتهای مالی افشا شود

حسابرسی ۱ فصل ۸

۲-۸) فرآیند انتخاب گروهی از اقلام ( نمونه) از بین گروه بزرگتری از اقلام ( جامعه آماری) واستفاده از ویژگیهای نمونه برای استنتاج در مورد ویژگیهای تمام اقلام جامعه را نمونه گیری آماری گویند وفرض اصلی آن است که نمونه،معرف جامعه، یعنی دارای همان ویژگیهای جامعه است.
نمونه ا ی را غیر آماری (قضاوتی) گویند که حسابرسان برای برآورد احتمکال خطر نمونه گیری ،به جای تکنیکهای آماری از قضاوت حرفه ای استفاده کنندولی به این معنی نیست که نمونه های آماری،نمونه هایی شانسی وبی اساس است وهردو نمونه آماری وغیر آماری باید به گونه ای انتخاب شود که بتواند معرف جامعه آماری باشد.استفاده از نمونه گیری آماری ،کاربد قضاوت حرفه ای را نفی نمکند اما ،نمونه گیری آماری سنجش احتمال خطر با اهمیت نمونه گیری را ممکن میسازد.نمونه گیری غیراماری بویژه برای آزمون محتوای جامعه های به نسبت کوچک، بطور گسترده استفاده میشود.

۳-۸) در مواردی میتوان از نمونه گیری استفاده کرد که از اجرای روشهای کنترل داخلی ، شواهدی مانند یک مدرک کامل شده یا امضای شخص اجرا کننده ،وجود داشته باشد .نمونه گیری برای آزمون کنترلها شامل اجرای روشهای زیر است: ۱) تعیین هدف آزمون۲) تعریف یک انحراف۳) تعریف جامعه مورد نمونه گیری۴)گزیدن شیوه انتخاب نمونه۵)تعیین اندازه نمونه۶)انتخاب نمونه وبررسی اقلام آن۷)ارزیابی نتایج نمونه۸) مستند سازی روشهای نمونه گیری

۴-۸)طرحهای نمونه گیری بر اساس صفت برای آزمون رعایت روشهای کنترل داخلی استفاده میشود حسابرسان با انجام دادن آزمون کنترلها میخواهند میزان رعایت روشهای کنترل داخلی را برآورد کنند.این نمونه گیری آماری حسابرسان را قادر میسازد تا فراوانی وقوع یک ویژگی خاصرا در جامعه تعیین کننداین نمونه گیری ،اطلاعات ریالی را تامین نمی کند یعنی نتایج نمونه ،مقدار ریالی انحراف یا اثر آن را بر مطلوبیت صورتهای مالی نشان نمیدهد عوامل عمده ای که اندازه نمونه رابرای یک طرح نمونه گیری بر اساس صفت تعیین میکنند عبارتند از احتمال خطر اتکای بیش از واقع بر سیستم ، ضریب انحراف قابل تحملوضریب انحراف مورد انتظار جامعه
استفاده از طرحهای نمونه گیری بر اساس متغییر در آزمونهای محتوا بسیار رایج است زیرا برآورد یک کمیت عددی مانند مانده یک حساب را برای حسابرسان تامین میکند.روشهایی که براورد ریالی را برای حسابرسان امکان پذیر می سازد،طرحهای نمونه گیری بر اساس متغییر نامیده میشود که در کاربرد های مختلف حسابرسی، مانند براورد ارزش ریالی موجودیها یا حسابهای دریافتنی صاحبکار ،بسیار مفید است متداولترین طرحهای نمونه گیری براساس متغییر شامل برآورد میانگین در هر واحد، برآورد نسبتی وبرآورد تفاضلی است.

۵-۸)نمونه گیری بدون جایگذاری: بدین معناست که هر عددی که یک بار انتخاب میشود، برای بار دوم در جامعه اقلام مورد مطالعه قرار نمیگیرد ودر نتیجه ، نمی تواند برای بار دوم انتخاب ودر نمونه منظور گردد.
نمونه گیری با جاگذاری: یعنی عددی که یک بار انتخاب میشود بیدرنگ در بین اقلام جامعه قرار میگیرد تا بتواند برای دفعات بعدی نیز انتخاب گردد.برای محاسبه اندازه نمونه ،اعم از با جاگذاریو بدون جاگذاری ،میتوان از فرمولهای آماری استفاده کرد که نمونه گیری بدون جایگذاری روشی کارآمد تر است زیرابه نمونه های کوچکتری نیاز است.

۶-۸)روش انتخاب منظم (سیستماتیک ) این مزیت را دارد که حسابرسان می توانند نمونه را از یک مجموعه مدارک یا معاملات شماره گذاری نشده نیز انتخاب کنند چنانچه مدارک مورد رسیدگی شماره گذاری نشده باشد شماره گذاری عملی یا ذهنی ضروری نیست ولی انتخاب از جداول اعداد تصادفی، مدارک باید شماره گذاری شده باشد.نرم افزارهای عمومی حسابرسی دارای برنامه هایی بریا انتخاب منظم ( سیستماتیک) نمونه های حسابرسی از محتویات پرونده های کامپیوتری است

۷-۸) انتخاب منظم (سیستماتیک ) روشی است که از روش انتخاب یک عدد تصادفی به ازای هر یک از اقلام نمونه کمتر وقت میگیرد.در این روش انتخاب ازیک یا چند نقطه شروع تصادفی آغاز میشود وبا انتخاب هر n امین قلم بعدی در جامعه ادامه می یابد.حسابرسان هنگام استفاده از انتخاب منظو باید ابتدا مطمئن شوند که جامعه بطور تصادفی مرتب شده است چنانچه بطور تصادفی مرتب نشده باشد ،هریک از اقلام نمونه باید بطور مستقل انتخاب شود یا حسابرسان باید برای انتخاب کردن منظم،از چندین نقطه شروع تصادفی استفاده کنند.این روش این مزیت را دارد که حسابرسان می توانند نمونه را از یک مجموعه مدارک یا معاملات شماره گذاری نشده نیز انتخاب کنند چنانچه مدارک مورد رسیدگی شماره گذاری نشده باشد شماره گذاری عملی یا ذهنی ضروری نیست

۸-۸)همراره این خطر وجود دارد که صرفا بطور شانسی ،نمونه ای انتخاب شود که اساسا فاقد ویژگیهای جامعه باشد اما چون مخاطره انتخاب نمونه ای که معرف جامعه نباشد از قوانین احتمالات ریشه میگیرد ،این مخاطره می تواند با فرمولهای آماری اندازه گیری شود همچنین به این دلیل معرف جامعه مورد نظر نیست که از جامعه ای غیر از جامعه واقعی انتخاب شود

۹-۸) نمونه گیر ی آماری بر اساس صفت حسابرسان را قادر می سازد تا فراوانی وقوع یک ویژگی خاص را در جامعه بیان کند اطلاعات ریالی را بیان نمیکند ولی نمونه گیری متغییر روشهایی که برآورد ریالی را برای حسابرسان را امان پذیر میکند

۱۰-۸)در نمونه گیری دنباله ای ،نمونه حسابرسی در چندین مرحله انتخاب میشود حسابرسان با برسی یک نمونه کوچک کار را آغاز میکنند سپس بر اساس نتایج این نمونه اولیه تصمیم میگیرند که ۱) براین روش کنترل داخلی به میزان مورد نظر اتکاکنند،۲) میزان اتکای مورد نظر بر کنترل داخلی کاهش دهند۳) برای کسب اطلاعات بیشتر فاقلام نمونه بیشتری را رسیدگی کنندمزیت اصلی این روش این است که برای جامعه های با ضرایب انحراف بسیار کم ، نمونه های با اندازه کوچکتر از طرحهای نمونه گیری با اندازه ثابت میتواند انتخاب شود.

۱۲-۸) حسابرسان با استفاده از روشهای نمونه گیری آماری می توانند خطر بروز خطای با اهمیت نمونه گیری را با محاسبه احتمال خطر نمونه گیری وحدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری ، اندازه گیری وکنترل کنند با افزایش اندازه نمونه هم احتمال خطر نمونه گیری وهم حدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری کاهش می یابد هرچه اندازه جامعه بزرگتر باشد ، اندازه نمونه لازم برای برآورد جامعه با احتمال خطر نمونه گیری وحدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری مورد نیاز نیز افزایش می یابد.

۱۳-۸)خطای قابل تحمل حداکثر مبلغ اشتباهی است که میتواند در حساب وجود داشته باشد بدون آنکه سبب تحریف عمده در صورتهای مالی شود. اگر اندازه نمونه مناسب باشد وضریب انحراف نمونه کمتر از ضریب انحراف قابل تحمل باشد حسابرسان عموما می توانند چنین نتیجه گیری کنند که احتمال خطر اتکای بیش از واقع د رحد قبول استهرچه ضریب انحراف نمونه به ضریب انحراف قابل تحمل نزدیکتر میشود ، احتمال اینکه ضریب انحراف جامعه کمتر از حد قابل تحمل باشد، کاهش می یابد.

۱۴-۸) الف) غلط چون نمونه گیری بر اساس انتخاب تصادفی نامحدود این است که هر یک از اقلام جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشد.
ب) درست است
پ)
ت)
ث)
ج) چ) درست است
ح)
خ) درست
د) غلط است در طبقه بندی روش تقسیم جامعه به گروههای کوچکتر وبه نسبت همگنی است که طبقه نامیده میشود.

۱۶-۸) در بسیاری از موترد اندازه معاملاتنی که بر حساب اثر می گذارد ممکن است تقریبا با مانده حساب متناسب باشد بنابراین اشتباهاتی که در پردازش معاملات موثر بر حسابهای بزرگ رخ میدهد عموما بزرگتر از اشتباهات موثر بر حسابهای کوچک است هر یک از برآوردها دارای یک احتمکال نمونه گیری وحدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری خواهد بود که به اندازه نمونه حسابرسان مربوط میشود روشهای تعیین اندازه نمونه لازم در این طرحهای نمونه گیری مشابه روشهای برآورد در هر واحد است.

۱۷-۸)استفاده از نمونه گیری آماری کاربرد قضاوت حرفه ای را در فرایند نمونه گیری نفی نمی کند اما احتمال خطر با اهمیت نمونه گیری را ممکن می سازد حسابرسان می توانند با روشهای نمونه گیری آماری میزان اتکای مورد نیاز از نتایج نمونه را ازپیش مشخص کنند وسپس اندازه نمونه ای را محاتسبه نمایند که چنین میزانی از اتکا را تامین نماید

ب) نمونه گیری برای آزمون کنترلها شامل ۱) تعیین هدف آزمون۲) تعریف یک انحراف۳) تعریف جامعه مورد نمونه گیری ۴) گزیدن شیوه انتخاب نمونه۵) تعیین اندازه نمونه، انتخاب وبررسی اقلام آن ،ارزیابی نتایج نمونه و مستند سازی روشهای نمونه گیری

ضریب انحراف مورد انتظار بدین دلیل مهم است که ضریبی را نشان میدهد که حسابرسان انتظار دارند در نمونه های خود از جامعه کشف کنند حسابرسان در برآورد ضریب انحراف مورد انتظار جامعه اغلب از نتایج نمونه هایی استفاده میکنند که در سالهای قبل گرفته اند ودر کاربرگهای آنان مندرج است همچنین حسابرسان ممکن است برآورد خود رابر تجربیات آزمونهای مشابه برای صاحبکاران دیگر مبتنی سازند یا از یک نمونه مقدماتی استفاده کنند.

۲۰-۸)اگر تعداد بسیار اندکی از انحرافاتن ( مثلا .۱ درصد یا کمتر ) در جامعه وجود داشته باشد هیچ طرح نمونه گیری نمی تواند از یافتن یک مورد انحراف اطمینان کافی دهد اما نمونه گیری اکتشافی می تواند با ضریب اطمینان بالایی کشف انحرافی با ضریب وقوع .۳ درصد تا.۱ را اطمینان دهد.

۲۱-۸) اندازه نمونه= (اندازه جامعه *ضریب مشترک رد کردن نادرست *انحراف
برآوردی )/حدود مجاز مورد نظر برای احتمال خطر نمونه گیری
حد مجاز مورد نظر برای احتمال خطر نمونه گیری =خطای قابل تحمل/(ضریب مشترک پذیرش نادرست/ضریب مشترک رد کردن نادرست+۱ )

۲۲-۸)الف) احتمال خطر رد کردن نادرست یک جامعه عبارت است از نتایج نمونه نشانگر تحریف عمده در جامعه است در حالی که در واقه چنین نباشد
ب) حداکثر اشتباهی که ممکن است در نمونه گیری اتفاق افتد
پ)احتمال خطر پذیرش یک جامعه عبارت است از احتمال اینکه نتایج نمونه سبب شود حسابرسان ،جامعه ای را عاری از اشتباه با اهمیت بدانند در حالیکه در واقع اشتباه با اهمیت وجود دارد.

۲۳-۸) حد مجاز مورد نظر برای احتمال خطر نمونه گیری =خطای قابل تحمل/(ضریب مشترک پذیرش نادرست/ضریب مشترک رد کردن نادرست+۱ )

۲۴-۸)الف )۱ ب)۴ پ)۳ ت) ۱ ث)۲ ج)۱

۲۵-۸) استفاده از براورد نسبتی یا برآورد تفاضلی مستلزم آن است ۱) هر قلم جامعه دارای ارزش دفتری باشد ۲) مبلغ حسابرسی شده هر قلم نمونه بتواند تعیین شود۳) موارد اختلاف بین مبلغ حسابرسی شده وارزش دفتری نسبتا فراوان باشداما چنانچه موارد وقوع اختلافها بسیار کم باشد ،نمونه بیش از اندازه بزرگی لازم است تا تعداد اشتباهات را فاش کند برآورد نسبتی یا برآورد تفاضلی اغلب از برآورد میانگین در هر واحد موثرتر است.
ب)بر آورد نسبی هنگامی موثرتر است که اندازه اشتباهات با ارزش دفتری اقلام متناسب باشد در بسیاری از موترد اندازه معاملاتی که بر حساب اثر میگذارد ممکن است تقریبا با مانده حساب متناسب باشد بنابراین اشتباهاتی که در پردازش معاملات موثر بر حسابهای بزرگ رخ میدهد عموما بزرگتر از اشتباهات موثر بر حسابهای کوچک است در این شرایط ،برآورد نسبتی مناسبتر از برآورد تفاضلی است هنگامی که اندازه اشتباهات با ارزش دفتری متناسب نباشد برآورد تفاضلی روش مناسبتری به شمار می رود.

۲۶-۸)اشتباهای کشف شده در نمونه گیری باید برای برآورد جمهع اشتباه موجود در جامعه به نام خطای تعمیم ییافته استفاده شود میزان احتمال خطر نمونه گیری به مراتب بیشتر از مقداری باشد که از نتایج نمونه استنتاج شده است
ب) احتمال خطر نمونه گیری یعنی خطری که نمونه گیری در حسابرسی را تهدید می کند یعنی حسابرسان به نتیجه ای غیر از نتیجه حاصل از رسیدگی به کل جامعه دست یابند.احتمال خطر نمونه گیری با افزایش اندازه نمونه کاهش می یابد.حسابرسان ممکن است به دلیل خطاهای غیر نمونه گیری نیز به نتیجه گیریهای نادرست برسند مثلا ممکن است از روشهای رسیدگی مناسبی استفاده نکنند یا اشتباههای موجود در اسناد یا معاملات مورد رسیدگی را تشخیص ندهند احتمال خطر مربوط به اشتباههای غیر نمونه گیسری ،احتمال خطر غیر نمونه گیری نامیده میشود.طرحهای نمونه گیر یبر اساس صفت برای آزمون رعایت روشهای کنترل داخلی استفاده میشود ونمونه گیری بر اساس متغییر در آزمونهای محتوا بسیار رایج است.در آزمونهای محتوا دو نوع احتمال خطر نمونه گیری وجود دراد ۱) احتمال خطر رد کردن نادرست۲) احتمال خطر پذیرش نادرست

۲۸ الف : نمونه گیری اشتباه است و با فاکتورهای با اهمیت را انتخاب کرد که دارای مبالغ عمده باشد این نمونه گیری مبالغ آن نسبت به کل ناچیز است و در نتیجه تمونه گیری صحیح نیست
ب : در ابتدا ضریب قابل تحمل را نداریم اگر ۲۰۸ نمونه را حدود ۲۰۰ نمونه در نظر بگیریم طبق جدول۵٫۲ حد بالا به دست آمده است . ۵ . انحراف ضریب واقعی بیش تر از ۵٫۲ است
ج:
D : متوسط تفاضل براوردی بین مبلغ حسابرسی شده و ارزش دفتری
N تعداد اقلام موجود در نونه
به به ترتیب مبلغ حسابرسی شده و ارزش دفتری
انحراف یک دانه فاکتور
=۱۴٫۴۲
۱۴٫۴۲*۴۱۶۰۰=۵۹۹۸۷۲
۵۰۰۰۰۰۰۰+۵۹۹۸۷۲=۵۰۵۹۹۸۷۲ کل مبلغ حسابرسی براوردی کل جامعه
حسابرسی ۱ فصل ۹
۲-۹) کاربرگهای سال قبل ،زمان لازم بریا انجام شدن رسیدگیهای آن سال را نشان میدهد ،اطلاعات کاملی ازسیستم داخلی صاحبکار بدست می دهد ،یاد آورمسایل ومشکلاتی است که حسابرسان در حین رسیدگیهای خود با آن برخورد کرده اند برخی از این کاربرگها نظیر کاربرگ اثبات زمین وساختمان ،اوراق قرضه پرداختنی یا سهام سرمایه میتواند با کمترین کوشش وهزینه بهنگام شود.

۳-۹) در ستون سوم کاربرگ ، مانده های نهایی حسابرسی شده سال قبل نوشته میشود که مقایسه بین ارقام سال جاری وسال قبل را ساده میکند وهر گونه تغییر غیر عادی را نیز مشخص میسازد .چنانچه حسابرسان بخواهند با کنترل گردش معاملات یک حساب ترازنامه ،مانده پایان سال آن را اثبات کنند ،آوردن مانده نهایی حسابرسی شده سال قبل ،انان را مطمئن میسازد که کار اثبات را از نقطه درستی شروع کرده اند.

۴-۹)مانده حسابهای در آمدوهزینه ،حتی اگر پیش از ورود حسابرسان به شرکت به حساب سود وزیان بسته شده باشد ،باید در کاربرگ نهایی منعکس شود.از آنجا که حسابرسان معمولا نسبت به صورت سود وزیان نیز مانند ترازنامه اظها ر نظر می کنندف باید کابرگ نهایی ،کلیه اطلاعات مربوط به حسابهای درآمد وهزینه را دارا باشد.

۵-۹) حسابرسان دوپرونده برای کاربرگهای حسابرسی هر صاحبکار تهیه ونگهداری میکنند پرونده جاری وپرونده دائمی که پرونده دائمی حاوی اطلاعات به نسبت بدون تغییر میباشد .سه هدف را برآورد میکند: ۱) یاد آوری نکاتی که چند سال کاربرد دارد۲) فراهم آوردن خلاصه ای از روشها و سازمان صاحبکار برای حسابرسان جدید۳) کاربرگهای اقلام بدون تغییر یا کم تغییر.
بیشتر اطلاعات پرونده دائمی در جریان حسابرسی نخستین گرد آوری میشوداین اطلاعات شامل نسخه ای از اساسنامه ومدارک ثبت شرکت، قراردادهای اجاره بلند مدت ،موافقتنامه های حق امتیاز،طرحهای بازنشستگی، قراردادهای کارگری، قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ،فهرست حسابها واظهار نامه های مالیاتی سال قبلتجزیه وتحلیل حسابهایی که در طول چند سال تغییرات اندکی داشته است از جمله حسابهای زمین،استهلاک انباشته، بدهیهای بلند مدت و…

۶-۹)۱)کاربرگ عمومی: در ابتدا رسیدگی تهیه میشود شامل طرحهای کلی وبرنامه
های حسابرسی، نمودگرها وپرسشنامه کنترلهای داخلی حسابداری، موافقتنامه
حسابرسی وبودجه زمانی است .
۲)کاربرگ نهایی:جدولی است حاوی مانده سال جاری وسال قبل حسابهای دفتر کل وستونهای اصلاحات پیشنهادی واصلاحات طبقه بندی واقلام نهایی که در صورتهای مالی منعکس خواهد شد وبه عنوان ستون فقرات مجموعه کاربرگهای حسابرسی است
۳)کاربرگ اصلی: کاربرگی که حسابهای هم گروه دفتر کل در آن منعکس میگردد مثل وجه نقد،صندوق،بانک،تنخواه گردان
۴)اصلاحات پیشنهادی واصلاحات طبقه بندی: حسابرسان بریا تصحیح اشتباه یا تخلف با اهمیت کشف شده در صورتهای مالی صاحبکار،اصلاحات پیشنهادی را تنظیم وجهت ثبت در دفاتر،به صاحبکار ارائه میدهند واصلاحات طبقه بندی را برای اقلامی تهییه میکنند که ثبت آن در دفاتر درست است اما برای ارائه مطلوب صورتهای مالی باید تجدید طبقه بندی شود مانند حسابهای دریافتنی که مانده بستانکار دارد باید به عنوان بدهی تجدید طبقه بندی ودر ترازنامه منعکس شود.
۵)کاربرگ تفضیلی: کاربرگی است که حسابهیی که دارای اجزائ ریز واجزائ تفضیلی می باشند در این کاربرگ آورده میشوند.
۶)تجزیه وتحلیل یک حساب دفتر کل: کاربرگی است که میزان تغییرات طی دوره یک حساب با مانده اول دوره و آخر دوره یک حساب را نشان میدهد این کاربرگ برای حسابهایی استفاده میشود که دارای گردش پایین باشند مثل دارائیهای ثابت
۷)صورت مغاییرت: حسابرسان ارتباط بین دو قلم کسب شده از منابع مختلف را اثبات میکنند که صورت مغایرت ،دلیل بر درستی یک یا هر دو قلم است وبرای رسیدگی به غالب حسابها ازجمله وجه نقد، حسابهای دریافتنی و… اهمیت دارد.
۸)کاربرگ محاسباتی: که روش حسابرسان برای تایید برخی از حسابها ی خاص مبالغ ، انجام دادن محاسبه مستقل ومقایسه نتایج حاصل از آن با مبالغ منعکس در مدارک حسابداری صاحبکار است که شامل هزینه بهره، استهلاک، مالیات و…..
۹)مدارک موید: هر گونه مکاتباتی که صاحبکار با افراد خارج از سازمان وبالعکس داشته باشد جزئ مدارک موید است.

۸-۹ بررسی مدیران و شرکا ء اغلب نزدیک به پایان کار انجام می شود یعنی زمانی که بررسی کننده بتواند کلیه کاربرگ های مربوط به کار را یکجا بررسی کند . بررسی کنندگان در وهله اول مایلند مطمئن شوند که رسیدگیها طبق استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی انجام شده و گزارش حسابرسان به استناد کاربرگها است . بررسی کاربرگها به طور یکجا مزایای فراوانی دارد بررسی کننده می تواند پیوسته بودن کاربر گها ، یعنی انتقال صحیح اطلاعات از یک کاربرگ به کاربرگ دیگر را تعیین کند . همان گونه که قبلا در این فصل آمد ، بررسی کنندگان باید کاربرگها را به طور موشکافانه بررسی کنند تا ناهماهنگیها ، از قلم افتادگیها یا کارهای ناتمام را که می تواند در آینده به نفع مدعیان انجام نشدن صحیح حسابرسی باشد ، بیابند . بررسی کنندگان باید توجه داشته باشند که اقلام بی اهمیت مختلفی که از اصلاح آن صرنظر شده ، ممکن است در مجموع ، اثری با اهمیت بر صورتهای مالی داشته باشد .

۱۰- مالکیت کاربرگها برای حسابرسان است ولی این اختیار راندارند که آنها را از بین ببرند یا آنها را بفروشند چون ممکن است کاربرگها به عنوان سند مورد استفاده باشد .

۱۲- باید دوره هایی را در کاربرگ ذکر کند که جمع عمودی آن را اثبات کرده است تا توسط این کار بتواند اشتباهات را بهتر تعیین کند

۱۴- موسسات حسابرسی باید رویه ها و روش ها کنترل کیفیت مناسبی را تدوین
کنند تا از رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در انجام شدن هر یک از کارها حسابرسی اطمینان یابند .که عناصر ۹ گانه را تدوین کرده اند : استقلال ، تقسیم کار ، مشاوره ( استفاده از نظر کارشناسان ) سرپرستی ، استخدام به وسیله شرکاء ، آموزش حرفه ای ، ترفیعات که بر اساس یکسری معیارها است که شریک تعیین می کند ، پذیرش و تداوم کار با صاحبکار ، بازرسی

۱۶- انجمن مزبور هیچ گونه روش بخصوصی را برای کنترل کیفیت الزامی ندانسته است . در حقیقت انجمن مزبور اعلام می دارد که روشهای کنترل کیفیت باید با اندازه ، تعداد شعبه ها و نوع و ماهیت کارهای موسسه متناسب باشد بدینسان روشهای کنترل کیفیت که در یک موسسه کوچک بین المللی با ۲۰۰ شعبعه اعمال می شود با روش های معمول در یک موسسه کوچک که تنها واحد های کوچک را حسابرسی می کند بسیار متفاوت خواهد بود . از لحاظ فنی ، بیانه استانداردها کنترل کیفیت تنها به آن گروه از خدمات حسابرسی و حسابداری مربوط می شود که انجمن برای آن استانداردها ی وضع کرده است اما عملا هر موسسه حسابرسی باید روشهای کنترل کیفیتی داشته باشد که در مورد کلیه جنبه های کار حرفه ای موسسه قابل اعمال باشد . بطور کلی ، “کنترل کیفیت ” به معنای آن است که موسسات حسابرسی باید کنترلهایی را برقرار کند تا از ایفای مسئولیت خود در برابر صاحبکار و جامعه اطمینان یابد

۱۸-
عناصر کنترل کیفیت هدفهای بنیادی نمونه ای از روش کنترل

استقلال کارکنان موسسه باید ضوابط استقلال مقرر در ایین رفتار حرفه ای را رعایت کنند پیش از پذیرفتن صاحبکار جدبد ، در مورد استقلال موسسه تحقیق می شود
تقسیم کار کار باید توسط افرادی انجام شود که دارای تجربه کافی بوده و آموزش فنی مناسب نیز دیده باشند هر چند گاه یک بار جلسه مدیران حسابرسی برای تقسیم کار بین کارکنان تشکیل می شود
مشاوره برای حل مسائل پیچیده باید از نظرات افراد صلاحیتدار استفاده شود در موسسات حسابرسی بزرگ یک مرکز تخصصی برای انجام دادن تحقیقات و ارائه خدمات مشورتی به شعبه های موسسه تشکیل می شود
سرپرستی کارکنان باید به درستی سرپرستی شوند کاربرگها توسط سرپرست و در محل انجام شدن رسیدگی ، بررسی هر گونه نارسایی آن با تهیه کننده در میان گذاشته می شود

استخدام کارکنان جدید باید دارای ویژیگی لازم برای انجام دادن کار خود باشند کارکنان جدید توسط مسئول امور استخدامی و یک شریک متخصص در زمینه های فنی مربوط به کاری که شخص باید انجام دهد ، مصاحبه می شوند
آموزش حرفه ای کارکنان همواره باید دا نش خود را افزایش دهند تا مسئولیتهای خود را بهتر انجام دهند هر یک از کارکنان حرفه ای باید در هر سال لااقل ۴۰ ساعت اموزش ببنید
ترفیعات افرادی که ترفیع می یابند باید شایستگی لازم را برای مسئولیتهای جدید ، دارا باشند افراد حرفه ای در پایان هر کار حسابرسی توسط سرپرست خود ارزیابی می شوند . این ارزیابی در پرونده استخدامی آنان ضبط می گردد
پذیرش و تداوم فعالیت با صاحبکار از قبول کار صاحبکارا نی که درستکار نیستند باید خودداری شود سوابق هر صاحبکار در شرف پذیرش گرد آوری و قبل از پذیرش ، در جلسه شرکاء مطرح می شود
بازرسی کنترلهایی باید برقرار شود تا از اجرای موثر روشهای کنترل کیفیت موجود ، اطمینان حاصل گردد شریک مسئول کنترل کیفیت باید هر چند گاه یک بار کاربرد کنترل کیفیت را آزمون کند

۲۰-
الف – شواهد کافی و قابل اطمینان ، برنامه ریزی و نظارت ، شناخت از سیستم کنترل داخلی که این مورد در کاربرگها درج می شود
ب- حسابرسان ، تجزیه و تحلیل یک حساب را با فهرست کردن اقلام تشکیل دهنده مانده ابتدای دوره آن حساب آغاز می کنند . سپس ، تمام اقلام بدهکار و بستاکار طی دوره آن حساب را درج و ماهیت هر یک را پی جویی مینمایند . حاصل جمع این اقلام و مانده ابتدای دوره ، مانده این حساب در تاریخ حسابرسی خواهد بود . در صورت کشف هر گونه اشتباه یا از قلم افتادگی با اهمیت در جریان تهیه کاربرگ تجزیه و تحلیل ، حسابرسان اصلاحات مورد تایید صاحبکار را در کاربرگ منظور می کنند تا مانده اصلاح شده برای انعکاس در صورتهای مالی به دست آید .

۲۲- الف – شرکت برگ سبز برنده نمی شود چون مالکیت کاربرگها متعلق به حسابرس است .
ب- مالکیت کاربرگها حسابرسی متعلق به حسابرسان است نه صاحبکار . صاحبکار هرگز نمی تواند حسابرسان را موظف کند تا کاربرگها را در اختیار وی قرار دهند . کاربرگها پس ار اختمام رسیدگی نیز در اختیار حسابرسان باقی می ماند . صاحبکار ممکن است ، گهگاه ، مراجعه به اطلاعات مندرج در کاربرگها ی سالهای قبل حسابرسان را مفید تشخیص دهند . حسابرسان نیز معمولا این گونه اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهند ، اما کاربرگها حسابرسی هرگز نباید جایگزین مدارک حسابداری صاحبکار تلقی شود . حسابرسان باید به عنوان ارائه بخشی ، از هر کار حسابرسی ، کلیه اطلاعات را که باید در مدارک صاحبکار ثبت شود ، در اختیار وی قرا ردهند .

۲۴-چون کاربرگها حاوی اطلاعات محرمانه صاحبکار است نباید در دسترس همه باشد چون حفاظت کاربرگها را به نحو صحیح انجام نداده است

۲۶-الف – ۱
ب- ۴
پ-۱
ت- ۳
ث- ۴
ج-۴
حسابرسی ۲ فصل ۱۰

۲- برنامه حسابرسی هر یک از اقلام صورتهای مالی باید به گونه ای متناسب آن قلم شود که بتواند هدفهای خاص مربوط به رسیدگی به آن قلم را بر آورد سازد . هدفهای خاص رسیدگی به موجودیهای نقد ، دقیقا همان هدفهای خاص مربوط به رسیدگی به موجودیها مواد و کالا نیست . گرچه هدفهای خاص رسیدگی به هر حساب و از این رو ، روشهای حسابرسی آن ، با هدفها و روشهای رسیدگی سایر حسابها متفاوت است ولی باید دانست که همه برنامه ها ی حسابرسی اساسا برخورد یکسانی با اقلام ترازنامه و مبالغ مربوط در صورت سود و زیان دارد . برنامه حسابرسی هر یک از گروههای دارایی شامل روشهایی است که به منظور دستیابی به هدفهای کلی زیر طراحی شده است .
برنامه حسابرسی داراییها مبتنی بر هدفهای کلی
۱- ارزیابی سیستم کنترل داخلی
الف – شناختی از سیستم کنترل داخلی کسب کنید که برای برنامه ریزی حسابرسی کافی باشد
ب- خطر کنترل رابر اورد و آزمونهای اضافی کنترلها را طراحی کنید
پ-آزمونهای اضافی کنترلها را اجرا کنید
ت- خطر کنترل را مجددا بر آورد و ازمون محتوا را طراحی کنید
۲-اثبات مانده حسابها ( آزمونهای محتوا )
الف – وجود دارایی را اثبات کنید
ب- مالکیت شرکت بر دارائیها را اثبات کنید
پ-از کامل بودن ثبت دارائیها اطمینان یابید
ت- از مناسب بودن ارزشیابی داراییها مطمئن شوید .
از صحت محاسبات ریاضی مدارک زیر بنایی حسابها مربوط به دارایها اطمینان حاصل کنید
ج- از مناسب بودن نحوه ارائه و کفایت افشا ی اقلام داراییها در صورتهای مالی مطمئن شوید
این هدفهای کلی در مورد تمام برنامه های حسابرسی داراییها بطور یکسان کاربرد دارد .

۴-حسابرسان مستقل در مراحل اولیه رسیدگی باید خود را با جنبه های مختلف فعالیت شرکت صاحبکار آشنا کنند برای مثال ، حسابرسان باید شناختی از طرح سازمان ، ساختار مالی شرکت ، کارخانه و یا کارگاهها ، انواع تولیدات ، رویه حسابداری و روشهای کنترلی صاحبکار به دست آورند . اما اطلاعات به دست آمده درباره فعالیتهای داخلی شرکت صاحبکار به خودی خود کافی نیست . حسابرسان برا ی تفسیر و ارزیابی صحیح این گونه اطلاعات باید محیطی را که شرکت صاحبکار در آن فعالیت می کند ، بشناسند . قوانین و مقررات ، دعاوی حقوقی احتمالی ، وابستگی با سایر شرکتها و قراردادهای خرید و فروش صاحبکار تنها چند نمونه از عواملی است که می تواند بر فعالیتهای داخلی شرکت صاحبکار اثر بگذارد . حسابرسان می توانند با رسیدگی به مدارک عمومی اطلاعات زیادی را درباره محیط کار شرکت و نیز شرکت صاحبکار و نیز فعالیتهای داخلی آن بدست آورند .

۶-شرکتنامه سندی است که به وسیله موسسین شرکت تهیه و امضا می شود . شرکتنامه (که تنظیم آن برای تشکیل شرکتهای سهامی، قانونا الزامی نیست )حاوی اطلاعاتی چون نام شرکت و نوع آن ، موضوع آن ، موضوع شرکت ، تابعیت و مرکز اصلی شرکت ، اسامی شرکا یا موسسین و محل اقامت آنان ، مبلغ سرمایه نقدی و غیر نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا ، تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن ، تعداد مدیران و حدود اختیارات انان هویت بازرس و یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت ، محل شعب شرکت و ترتیبات انحلال شرکت است

۸-روش بررسی صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره در حسابرسی نخستین ممکن است بررسی صورتجلسات مربوط به سالهای گذشته نیز ضروری باشد نسخه ای از این گونه صورتجلسات در پرونده دایمی نگهداری می شود و در حسابرسیهای بعدی نیز بر حسب مورد و لزوم صورتجلسات جدید به ان اضافه می گردد
سرپرست گروه رسیدگی نسخه ای از تمام صورتجلسات هیات مدیره ، از جمله صورتجلسات کمیته های هیات مدیره ، و مجامع عادی و فوق العاده صاحبان سهام را از دبیر جلسات با دیگر مسئولین شرکت دریافت می کند . نسخه های دریافتی باید توسط مسئولین شرکت گواهی گردد و به منظور حصول اطمینان از کامل و دقیق بودن آنها ، نسخ مزبور باید با اصل صورتجلسات تطبیق داده شود .
حسابرسان با بررسی صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره ۱- تاریخ تشکیل و حضور اعضا را به تعداد مقرر ( حد نصاب ) و (۲) خلاصه ای از صورتجلسات را فکر می کنند بر چگونگی اجرای حسابرسی آنان اثر می گذارد ، یادداشت می کنند . اطلاعات کم اهمیت می تواند به سرعت مرور شود و یادداشت کردن نکات می تواند به مواردی محدود گردد که پی جویی انها در طول رسیدگیها ، ضروری به نظر می رسد . برای این مرحله از کار هیچ جایگزینی برای تجزیه و پختگی قضاوت حسابرسان وجود ندارد صورتجلسات عموما حاوی نکات مختلفی است از نکات حایز اهمیت برای حسابرسی گرفته تا نکاتی که با آسودگی خاطر می تواند از آنها گذشت .

۱۰- کشف تقلب
چند تقلب بزرگ از جمله ارائه صورتهای مالی حساب آرایی شده ، در سالهای اخیر در برخی کشور ها رخ داده که خسارات فراوانی را به سرمایه گذاران وارد کرده است . تمیز تقلب کارکنان از تقلب مدیریت برای بررسی مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلبات مفید است . تقلب کارکنان اعمال خلافی است که با وجود تلاش مدیریت در پیشگیری از آنها ، در داخل شرکت رخ می دهد . سیستم کنترل داخلی قوی به منزله سپری است در برابر تقلب کارکنان سهم حسابرسان مستقل در پیشگیری از تقلب کارکنان ، مطالعه وارائه پیشنهاد هایی در جهت بهبود آن است .

تقلب مدیریت

تقلب مدیریت هنگامی رخ می دهد که مدیران ارشد شرکت ، بطور آگاهانه سهامداران ، اعتباردهندگان و حسابرسان مستقل را فریب می دهند . هدف مدیریت از تقلب ، عموما انتشار صورتهایی است که در امد شرکت و قدرت مالی آن را بیش از واقع نشان دهد برای مثال مدیریت می تواند با بیش از واقع نشان دادن نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت ، حقوق و پاداش بیشتری دریافت دارد یا از حق تقدم واقع نشان دادن نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت و پاداش بیشتری دریافت دارد یا از حق تقدم خرید سهام و قیمت روز بالاتری برای سهام خود بهره مند شود . تقلب مدیریت از چنان اهمیتی در حرفه حسابرسی بر خوردار است که سبب تشکیل کمیته ملی گزارشگری مالی متقلبانه توسط نهادهای حسابداری در آمریکا شده است . هدف این کمیته ، شناسایی عوامل ایجاد کننده گزارشگری متقلبانه و یافتن راه های پیشگیری از وقوع آن ، مانند نقش حسابرسان مستقل و داخلی ، است . استانداردهای حسابرسی مسئولیت نسبت به کشف اشتباهات و سوء جریانات به گونه ای توسط کمیته استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ارائه شده بود ، مورد تائید اصولی ای کمیته قرار گرفت .حسابرسان موظفند رسیدگیهای خود را به گونه ای برنامه ریزی کنند که از کشف اشتباهات و سوء جریانات با اثر با اهمیت بر صورتهای مالی ، اطمینانی معقول کسب کنند و رسیدگیهای خود را با اعمال دقت و مهارت انجام دهند . حسابرسان باید توجه خاصی به شرایط داشته باشند که انگیزه تقلب مدیریت مانند وضعیت مالی نه چندان خوب شرکت ، ورشکستگیهای زیاد در رشته ای که شرکت صاحبکار در آن فعالیت می کند یا ضرورت حفظ روند رشد سود اوری شرکت به منظور ثبت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار را ایجاد می کند .

۱۲- در آزمون اول یعنی با ردیابی تعدادی از اقلام ثبت شده در دفتر کل به دفاتر روزنامه ، آزمون حسابرسان به منظور کشف اقلامی است که بدون داشتن مدارک مثبته به دفتر کل نقل شده است . ردیابی اقلام از دفتر کل به دفتر روزنامه ممکن است معاملات بدون مدرک مثبته و احتمالاً بی اعتبار را مشخص کند حسابرسان همچنین می توانند با گسترش این آزمون و بررسی مدارک اولیه مربوط به معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه مانند گزارشات دریافت مواد و کالا و رسیدهای صندوق شواهدی برای اعتبار این معاملات و ثبت های روزنامه به دست آورند از طرف دیگر ثبت های بدون مدرک هرگز نمی تواند با ردیابی ثبتهای دفتر روزنامه یا مدارک اولیه به دفتر کل کشف شود.
در آزمون دوم ، حسابرسان کامل بودن ثبتهای انتقالی را آزمون می کنند اگر ثبت روزنامه ای اصلاً به دفتر کل نقل نشده باشد تنها از راه ردیابی آن از مدارک اولیه و دفتر روزنامه به دفتر کل می تواند کشف گردد ثبتهای نقل نشده به دفترکل نمی تواند با ردیابی اقلام موجود در دفتر کل به دفتر روزنامه کشف شود بدیهی است اشتباهاتی چون مغلوب شدن اعداد و نقل به حسابهای نادرست ممکن است با ردیابی در هر یک از دو سمت کشف شود.

۱۴- حسابرسان مستقل در مراحل اولیه رسیدگی باید خود را با جنبه های مختلف فعالیت شرکت صاحبکار را اشنا کند برای مثال حسابرسان باید شناختی از طرح سازمان ، ساختار مالی شرکت ، کارخانه یا کارگاهها انواع تولیدات رویه های حسابداری و روشهای کنترلی صاحبکار به دست آورند اما اطلاعات به دست آمده درباره فعالیتهای داخلی شرکت صاحبکار به خودی خود کافی نیست حسابرسان برای تفسیر و ارزیابی صحیح اینگونه اطلاعات باید محیطی را که شرکت صاحبکار در آن فعالیت می کند بشناسند ، قوانیین و مقررات ، دعاوی حقوقی احتمالی وابستگی با سایر شرکتها و قراردادهای خرید و فروش صاحبکار تنها چند نمونه از عواملیا است که می تواند بر فعالیتهای داخلی صاحبکار تاثیر بگذارد حسابرسان می توانند با رسیدگی به مدارک عمومی صاحبکار اطلاعات زیادی را درباره محیط کار شرکت صاحبکار و نیز فعالیتهای داخلی آن به دست آورند.

۱۶- هر برنامه حسابرسی بدین منظور طراحی می شود که به هدفهای خاصی در ارتباط با اقلام عمده مندرج در صورتهای مالی دست یابد . این هدفها ، مستقیما از گزاره های منعکس در صورتهای مالی صاحبکار ناشی می شود
گزاره های مدیریت : گزاره های مدیریت اطلاعاتی است که در صورتهای مالی تهیه شده صاحبکار منعکس و مورد تایید مدیریت می باشد . بطورکلی ، هر مجموعه صورتهای مالی حاوی پنج گزاره مدیریت به شرح زیر است .
۱- وجود یا رخداد : داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه مندرج در صورتهای مالی ، وجود دارد معاملات ثبت شده در حسابها ، روی داده است
۲- کامل بودن : تمام معاملات ، داراییها ، بدهیها ، و حقوق صاحبان سرمایه مندج که باید ارائه می شد منعکس شده است
۳- حقوق و تعهدات : صاحبکار نسبت به دارائیها منعکس در صورتهای مالی دارای حق مالی است و نسبت به ایفای بدهیها متعهد می باشد
۴- ارزشیابی یا تسهیم مبالغ داراییها ، بدهیها ، حقوق صاحبان سرمایه درامدها و هزینه ها ی منعکس در صورتهای مالی ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تعیین شده است
۵- نحوه ارائه و افشا : حسابها طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در صورتهای مالی ، ارائه و طبقه بندی شده و تمام موارد با اهمیت افشا گردیده است
هدفهای کلی می تواند بر اساس این گزاره ها و برای هر یک از انواع سرفصلها ی ترازنامه ، شامل دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه ، تعیین و تنظیم شود

۱۸- الف :اثبات وجود دارایی
ب: اثبات مالکیت دارایی
پ : تشخیص صحت محاسبات ریاضی مدارک زیر بنای دارائیها
ت: اثبات کامل بودن مدارک داراییها
ث: اثبات وجود دارائی
ج: تععین تناسب چگونگی ارائه دارائیها در صورتهای مالی و کفایت افشاء مربوطبع انها

۲۰- اولاً حسابرسان پرونده دائمی را برای آگاهی از انواع کمیته های مختلف هیئت مدیره و جداول زمانبندی تاریخ تشکیل جلسا عادی هر یک از کمیته ها را بررسی می کنند ثانیاً اولین اقدام در هر جلسه هیئت مدیره یا کمیته های آن معمولآً تصویب صورتجلسه مذاکره جلسه قبل است به دین ترتیب حسابرسان می توانند آخرین صورتجلسه موجود را بررسی و تاریخ تشکیل جلسه قبلی را تعیین کنند و از این را صورتجلسات گذشته را مرور و در نتیجه تاریخ تشکیل تمام جلسات را مشخص کنند و صورتجلسات مربوط را بخو.اهند حسابرسان همچنین باید تاییدیه ای حاکی از در اختیار قرار دادن کلیه صورتجلسات (اعم از هیئت مدیره و کمیته های آن از مدیریت دریافت کنند ) خودداری شرکت صاحبکار از تسلیم نسخه ای از کلیه صورتجلسات ، محدودیتی عمده در دامنه رسیدگی حسابرسان به وجود می آورد . استاندادردهای پذیرفته شده حسابداری مقرر می دارد که حسابرسان در موارد وجود محدودیت عمده در دامنه رسیدگی ، نسبت به صورتهای مالی عدم اظهارنظر ارائه کنند.

۲۲- در سیستم خوب کنترل داخلی ، مدیر امور مالی یا مسئول مناسب دیگری تمام ثبتهای دفتر روزنامه عمومی را (پیش از ثبت شدن) به طور مرتب بررسی و ثبت می کند حسابرسان باید اطمینان یابند که اینکار همواره انجام شده است در مواردیکه همه ثبتهای روزنامه عمومی بطور مرتب بررسی و تصویب نمی شود حسابرسان ممکن است ضروری تشخیص دهند که دفتر روزنامه عمومی را به اتفاق مدیرامور مالی شرکت مرور کنند و از وی بخواهند تمام صفحات آن را امضاء کند در اینگونه موارد گزارش نکات عمده مربوط به ساختار کنترل داخلی باید حاوی پپیشنهادی برای بهبود سیستم از طریق بررسی مرتب و تصویب تمام ثبتهای روزنامه باشد.

مسئله ۲۴ فصل ۱۰
الف)حسابرسان برای آزمون صحیح انقطاع معاملات فروش باید معاملات ثبت شده در چند روز قبل و بعد از تاریخ ترازنامه را بررسی کنند ،تا از درستی ثبت این معاملات در دوره مربوط مطمئن شوند.یادداشت کردن شماره سریال آخرین فاکتور فروش در پایان سال و کنترل با فاکتور های ابتدای سال می تواند به تشخیص اعمال صحیح انقطاع ثبت معاملات یاری کند.

ب)هم بر موجودی های مواد و کالا و هم بهای تمام شده کالای فروخته شده اثر می گذارد.
با انجام این کار دریافت های نقدی و در آمد های حاصل از معاملات رخ داده در۵ روز اول سال مالی بعد را جزء حساب های سال جاری منظور دارند و با این ترتیب موجودی مواد و کالا در ترازنامه کمتر از واقع و فروش در صورت سود و زیان بیشتر نشان داده می شود.

مسئله ۲۶ فصل ۱۰
الف) یکی از مهم ترین اطلاعاتی که معمولا در صورت حساب هیات مدیره و کمیته های آن باید وجود داشته باشد،قراردادهای خرید یا فروش عمده و استثنایی است که معمولا جهت اخذ مجوز به هیات مدیره ارائه می شود،حال اگر معاملات با اهمیتی انجام شده باشد ،باید مصوبه هیات مدیره نیز داشته باشد در صورتی که این مجوز وجود نداشته باشد ،خلاف مقررات عمل شده است و با هدف حسابرسی چگونگی ارائه و افشای زیان های احتمالی در صورت های مالی مغایرت دارد،ضمنا معاملات انجام شده عموما در دفاتر حسابداری ثبت شده است و معمولا به مجوز هیات مدیره نیاز دارد باید به نسخه صورت حساب موجود نزد حسابرسان ردیابی و به یکدیگر عطف داده شود
پ)
* بررسی تصمیم گیری در مورد گزارش های مالی و فعالیت های هیات مدیره
* چگونگی و شرایط انتخاب مدیران و بازرسان شرکت
* توزیع سود
* حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
* تفویض اختیارات به هیات مدیره و تحصیل یا واگذاری شرکت های فرعی
* تایید و انتصاب موسسه حسابرسی پیشنهاد شده توسط هیات مدیره

حسابرسی ۲ فصل ۱۱

۲- دلیل دیگر رسیدگی بیشتر به وجوه نقد نقدینگی کامل آن است که بیشترین وسوسه را برای سرقت و سوء استفاده بر می انگیزد خطر ذاتی داراییهای سیال بالاست و واکنش حسابرسان در این گونه موارد پی جویی بیشتر است . اما در هر حال کشف تقلب تنها در صورتی بر مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اثر می گذارد که مبلغ تقلب با اهمیت باشد .
گهگاه حسابرسان ممکن است باتقلبات کوچک کارکنان برخورد کنند. حسابرسان پس از اطمینان از این که تقلب مزبور نمی تواند اثر بااهمیتی بر صورتهای داشته باشد باید پیش از پی جویی بیشتر موضوع را با مدیریت و کمیته حسابرسی هیئت مدیره در میان گذارند. چنین کاری سبب می شود صاحبکار نسبت به موضوع هشیارگردد حسابرسان را از ادعای سهلانگاری درانجام وظیفه، مصون دارد و از صرف وقت روی موضوعی که نسبت به صورتهای مالی ، بی اهمیت است و به نحو شایسته تری می تواند توسط کارکنان صاحبکار پی جویی شود ، پیشگیری بعمل آید.

۴- تهیه شرح سیستم کنترل داخلی – آزمون کنترلها یعنی آزمونهایی که تاثیر کنترلها را می سنجد حسابرسان را در ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار و تعیین میزانی که می توانند به منظور تجدید خطر کنترل حساب وجوه نقد بر کنترلهای داخلی صاحبکار اتکا کنند ، یاری می رساند.

۶- ۱- برداشت از وجوه نقد دریافتی قبل از ثبت آنها
۲- پرداخت بابت مواد و کالایی که دریافت نشده است
۳- پرداختهای تکراری
۴ – پرداخت اضافی به کارکنان یا پرداخت به کارکنان واهی
۵ – پرداخت بابت مخارج شخصی روسا یا اشخاص وابسته .
البته استثثناهاتی بر این اقاعده که حسابرسان اساساً نگران بیش از واقع نشان داده شدن داراییها (شامل وجوه نقد) هستند نیز وجود دارد باری مثال مدیرریت یک شرکت سهامی خاص ممکن است داراییها را کمتر از واقع نشان دهد تا مالیات کمتری بپردازد یا صاحبکاری بخواهد به منظور پرداخت رشوه یا سایر پرداختهای غیرقانونی حساب جاری مخصوصی نزد بانک داشته باشد که اطلاعات مربوط به آن در دفاتر ثبت نشود بدینسان حسابرسان باید از ثبت کلیه حسابهای وجوه نقد در دفاتر اطمینان یابند(هدف کامل بودن).

۸- حسابرسان در حسابرسی شرکتهای کوچک می توانند براساس پرسشهایی از صاحبکار و کارکنان شرکت و مشاهدات دست اول خود ، تشریح کتبی کنترلهای مورد اجرا را تهیه کنند. در شرکتهای بزرگتر برای تشریح ساختار کنترل داخلی ، معمولاً از پرسشنامه کنترلهای داخلی استفاده می نمایند . وجود این کنترلها به حسابرسان اجازه می دهد که ثبت دفاتر بودن تمام پرداختها را توسط دایره حسابداری و به ترتیب شماره چکهای صادر یا باطل شده طی دوره مورد رسیدگی ، تعیین کنند. سایر نکاتی که باید با استفاده از پرسشنامه روشن شود عبارت است : الف- آیا تنها صاحبان امضای مجاز ، مدیرانی هستند که به دفاتر حسابداری یا برگه ها یا مدارک مثبته ای که همراه چک آماده امضا ارائه می شود ، دسترسی ندارند و ب – آیا چکهای امضا شده مستقیماً برای ذینفع ارسال می گردد.
پرسشنامه کنترل داخلی همچنین ، موارد مربوط به پرداختهای نقدی بابت حقوق و دستمزد و سود سهام را علاوه بر روشهای تهیه صورت مغایرت بانک ، در بر گیرد . تمام پرسشهای مندرج در پرسشنامه کنترلهای داخلی به گونه ای طراحی شده است که در صورت وجود کنترلها رضایت بخش باید پاسخ آنها مثبت باشد.
۱۰- برای اثبات وجوه نقد دریافتی و واریزی طی ماه مورد آزمون وجوه واریزی طبق صورتحساب بانک باید با وجوه دریافتی طبق دفاتر حسابداری مقایسه شود. در این مرحله جمع دریافتها با جمع وجوه واریزی و همچنین تاریخ هر واریز به بانک با تاریخ دریافت همان وجوه توسط شرکت مقایسه می شود هر گونه اختلاف بین وجوه دریافتی هر روز با وجوه واریزی مربوط باید پی جویی گردد یکی از راههای پنهان کردن اختلاس از وجوه دریافتی بستانکار کردن معین بدهکاران و بدهکار کردن حساب تخفیفات و برگشت از فروش و نه حساب وجوه نقد است حسابرسان به همین دلیل ممکن است با محاسبه تخفیفات مجاز فروش و توجه به تاریخ فاکتورها و پرداختهای انجام شده توسط مشتریان تمام تخفیفات اعطایی طی
دوره مورد آزمون را رسیدگی و اثبات کنند.

۱۶- دریافتهای نقدی : اعتبار مبالغ ثبت شده و کامل بودن
پرداختهای نقدی : اعتبار مبالغ ثبت شده و کامل بودن
وجوه نقد : وجود و مالکیت

سئوال ۱۸ فصل ۱۱
حسابرسان باید هر چکی را که بیش از یک سال از صدور آن می گذرد و به بانک ارائه نشده است،پی جویی کنند ،چون وجود این چک ها که برای مدت طولانی به بانک ارائه نشده است،سبب تضعیف سیستم کنترل داخلی می شود.وقتی این چنین چک هایی وجود داشته باشد،کارکنان مربوطه می توانند با حذف این چک ها ،از صورت مغایرات بانک،کسری وجوه نقد را پنهان دارند و حذف این چک ها به ظاهر مانده وجوه نقد را افزایش می دهد و در نتیجه ممکن است سبب اختلاس مبلغی معادل با افزایش حاصل،توسط یکی از کارکنان گردد.

سئوال ۱۹ فصل ۱۱
الف)از این صورت حساب برای آزمون صحت مغایرات حساب های بانکی صاحبکار استفاده می شود.صورت حساب مقطعی ،حسابرسان را قادر می سازد که چک های ارائه نشده به بانک و وجوه در راه مندرج در صورت مغایرات را به دقت رسیدگی کنند.
ب)هدف این روش حسابرسی این است که در صورتی که در صورت حساب جدید مشخص شود چک های ارائه نشده به بانک در صورت مغایرت قبلی آیا پاس نشده اند یا خیر و نوعی کنترل برای پیگیری ارائه چک های مغایرت بانکی به بانک باشد.وجود این چنین چک هایی در صورت مغایرت قبلی و عدم ارائه آنها به بانک با توجه به کنترل در صورت حساب جدید بانک باعث جلوگیری از سوء استفاده کارکنان می شود.
پ)هدف از ردیابی نقل و انتقالات بانکی ،آشکار کردن مواردی است که با چک بازی موجودی وجوه نقد بیش از واقع نشان داده می شود.اکثر واحد های تجاری دارای حساب های بانکی نزد چند بانک می باشند و گاه مجبور هستند وجوهی را از یک حساب به حساب دیگری منتقل کنند.چکی که به حساب خوابانده می شود معمولا چند روز طول می کشد تا از حساب مربوط نقد و به حساب دیگری منظور شود.مبلغ این چک در طول مدت مزبور جزء موجودی هر دو حساب خواهد بود .چک بازی یعنی سوء استفاده از این فاصله زمانی برای پنهان داشتن کسری وجوه نقد یا تامین نیازهای مالی بسیار کوتاه مدت .حسابرسان با تهیه صورتی از نقل و انتقالات بانکی در طول چند روز قبل و بعد از ترازنامه این گونه سوء استفاده ها را کشف می کنند.
ت)هدف از این مورد :
۱٫این گونه چک ها دارای مجوز لازم بوده و به درستی ثبت دفاتر شده اند.
۲٫بطور کافی در صورت های مالی شرکت افشا شده است .
حسابرسان برای اطمینان از این پرداخت ها باید مشخص کنند که این گونه معاملات به حساب های مناسب منظور شده است،مدارک مثبته کافی دارند و مجوز مخصوص این معامله از اشخاصی غیر از دریافت کننده وجه دریافت شده است یا خیر.
سئوال ۲۰ فصل ۱۱
۱٫شمارش وجوه نقد با حضور حسابرس در پایان روز آخر سال مالی در محل صاحب کار با این کار صاحب کار دیگر نمی تواند وجوهی را از دریافت های بعد از آزمون انقطاع در دفتر خود ثبت کند.
۲٫کلیه چک های دریافتی از مشتریان که جزء دریافت های نقدی منظور شده است
باید پیش از شمارش وجوه نقد توسط حسابرسان در دفتر روزنامه دریافت های نقدی ثبت شده است.
۳٫با توجه به این که حسابرس نمی تواند در تمام محل صاحب کار حضور داشته باشد ،حسابرس می تواند با حصول اطمینان از این که وجوه در راه مندرج در صورت مغایرت بانک در پایان سال،در اولین روز سال بعد در ستون بستانکار صورت حساب بانک ثبت شده است.انقطاع وجوه نقد را به جای شمارش وجوه در تاریخ ترازنامه اثبات می کند.

سئوال ۲۱ فصل ۱۱
حساب آرایی:به اعمالی گفته می شود که قبل از تاریخ ترازنامه صورت می گیرد تا وضعیت نقدینگی را بهبود بخشند یا اعمالی که بهبود تصویر مالی شرکت را باعث می شود.
در مواردی که مدیری وام دریافتی خود به شرکت را در روز آخر سال مالی به شرکت پرداخت کند و چند روز بعد همان مبلغ را دوباره از شرکت وام می گیرد.این نمونه یک تحریف وضعیت نقدینگی محسوب نمی شود ولی باعث ارائه صورت های مالی گمراه کننده می شود.

سئوال ۲۲ فصل ۱۱
۱٫تفکیک وظایف صدور مجوز خرید و فروش اوراق – حفاظت از اوراق بهادار- ثبت سرمایه گذاری ها به افراد مستقل
۲٫صورت ریز کاملی از تمام اوراق بهادار متعلق به شرکت و نیز در آمدهای بهره و سود سهام آنها
۳٫خرید اوراق بهادار به نام شرکت
۴٫بازرسی عینی اوراق بهادار به طور متناوب توسط حسابرسان داخلی یا مسئول
دیگری که در رابطه با اوراق بهادار (صدور مجوز- حفاظت و ثبت آنها)مسئولیتی نداشته باشد.

سئوال ۲۳ فصل ۱۱
در صورتی که وظیفه حفاظت و امور دفتری اوراق توسط مسئول مستقلی برای امور حفاظت مانند بانک ها ، صندوقهای امانات یا کار گزاران صورت گیرد.

سئوال ۲۴ فصل ۱۱
۱٫مصوبه کمیته سرمایه گذاری
۲٫سند رسی
۳٫مدارک دریافتی از کار گزار بورس باید دریافت سفارش خرید و اجرای آنرا نشان دهد.
۴٫صورت حساب های ماهانه کار گزار بورس
۵٫گواهی نامه سهام خریداری شده
۶٫ثبت های دفتر معین اوراق بهادار و گزارش ماهانه خزانه دار

سئوال ۲۵ فصل ۱۱
حسابرسان می توانند با مراجعه به راهنمای سود سهام پرداختی شرکت ها که توسط گروه های خدمات مشاوره سرمایه گذاری منتشر می شود سود سهام را که باید دریافت و ثبت می شد،خود محاسبه کنند. این راهنما ،اعلام سود سهام ،مبلغ سود سهام و تاریخ پرداخت آنها را برای تمام شرکت ها نشان می دهد.

سئوال ۲۶ فصل ۱۱
۱٫به نام شرکت بودن اوراق ۲٫شماره سریال آنها
سئوال ۲۷ فصل ۱۱
در صورتی که اوراق بهادار به عنوان ضمانت نزد اشخاص دیگر باشد.

سئوال ۲۸ فصل ۱۱
بله – به دلیل این که باید از انقطاع کامل و مناسب معاملات اطمینان حاصل شود ،چرا که گاهی اوراق بهادار نزدیک به تاریخ ترازنامه فروخته می شود اما تا تحویل اصل اوراق به کار گزار در سال بعد در دفاتر شرکت ثبت نمی گردد.

سئوال ۲۹ فصل ۱۱
اگر اوراق بهادار در صندوق امانات بانک نگهداری شود،صاحب کار می تواند دستوری کتبی و به تاریخ ترازنامه به بانک بدهد که طبق آن هیچ کس حق دسترسی به اوراق مزبور را نداشته باشد،مگر آنکه حسابرسان شرکت نیز حضور داشته باشند .به این ترتیب امکان بازرسی و شمارش اوراق در تاریخی غیر از ترازنامه فراهم می شود .

سئوال ۳۰ فصل ۱۱
۱٫موجودی اوراق بهادار ابتدای ماه
۲٫کلیه خرید ها-فروش ها ،سود و زیان حاصل از فروش اوراق طی ماه
۳٫سود سهام و بهره دریافتی و موجودی اوراق بهادار پایان ماه

۳۲و ۳۶- کلاه به کلاه کردن یعنی کتمان کسری وجوه نقد از طریق تاخیر در ثبت وجوه نقد دریافتی ، وجوه نقد . وجوه دریافتی از آقای الف توسط صندوقدار برداشت می شود (در نتیجه ، ثبتی صورت نمی گیرد) و دریافتی بعدی از آقای ب به حساب آقای الف بستانکار می گردد حساب آقای ب تا دریافت از مشتری سوم تسویه نمی شود.مانده حسابهای دریافتنی تا زمانیکه مبلغ سرقت شده جایگزین نگردد بیش از واقع نشان داده خواهد شد. اما جابجایی بیش از واقع نشان دادن از یک حساب معین بدهکاران به حساب دیگر ممکن است سبب اعتراض مشتریانی شود که صورتحسابهای ماهانه را دریافت می کنند. در شرکتهایی که صندوقدار آن به مدارک عمومی حسابداری دسترسی دارد ، کسریهایی از این دست ، گاه ، به حساب موجودیهای مواد و کالا یا سایر حسابها نقل شده است تا موقتاً جاییکه مامور دریافت وجوه نقد مسئولیت ثبت دفتر معین بدهکاران را نیز به عهده دارد .
کلاه به کلاه کردن اسانتر از هر جای دیگر رخ می دهد اشنایی با حساب مشتریان منظور کردن یک کسری را به حسابی که بی دردسرتر باشد به مراتب اسانتر می کند.
نسخه دوم واریز وجه به بانک که نزد صاحبکار نگهداری می گردد یه آسانی می تواند دستکاری شود چنانچه حسابرسان نسبت به دستکاری شدن این نسخ تردیدی داشته باشند باید آنها را با نشخه های اصلی موجود در بانک تطبیق دهند.بیشتر بانکها آمادگی این را دارند که کپیه نسخ واریز وجه به بانک را در اختیار حسابرسان قرار دهند تا آنها بتوانند با مدارک دریافت وجوه نقد صاحبکارشان مقایسه کنند.

۳۸- در مواردیکه حسابرسان تشخیص دهند سیستم کنترل داخلی ضعیف است می توانند از روشهای اضافی دیگری چون صورت مغایرت چهارستونی برای مغایرت گیری استفاده کنند . صورت مغایرت چهارستونی یک راه کشف تقلب است که می تواند برای ماه آخر سال مالی یا ماههای انتخابی در طول سال مورد رسیدگی ، انجام گیرد.ستون اول ، مانده های ابتدایی ماه را طبق صورتحساب بانک و طبق دفاتر مطابقت می دهد و ستون چهارم ، مانده های پایان ماه را . ستون دوم وجوه دریافتی بانک را با ثبتهای مربوط به دریافت وجه نقد در دفاتر صاحبکار و ستون سوم ، چکهای پرداخت شده توسط بانک را با ثبتهای مربوط به پرداختهای نقدی در دفاتر صاحبکار تطبیق می دهد.
الف- چکهای ارائه نشده به بانک در پایان بهمن ماه در ستون سوم جدول .
ب – وجوه در راه در پایان بهمن ماه در ستون دوم جدول
پ – در ستون دوم و سوم به همان مبلغ .
ت – ۱۸۰۰۰۰در ستون دوم و ۱۴۵۰۰۰سوم جدول به همان مبلغ و ۳۵۰۰۰ راثبتی بابت آن انجام نمی دهد .

پرسش تحلیلی ۴۰
با توجه به اینکه با اضافه برداشت بانکی مخالف بوده است ،این شرکت نظر به اینکه در حساب های بانکی خود موجودی نداشته است،نمی توانسته چک صادر کند و باید نسبت به اصلاح حساب وجوه نقد و بستانکاران اقدام نماید.

مسئله ۴۲ فصل ۱۱
نقطه ضعف :
مدارک مستند برای تعیین تعداد بازدید کنند گان
وجود ندارد
پیشنهاد:
بلیط باید از پیش شماره گذاری شده و به بازدید کننده تحویل شود.
نقطه ضعف :
تحویل وجوه نقد دریافتی به خزانه دار در پایان روز توسط یکی از متصدیان
پیشنهاد:
هر متصدی در پایان هر روز به طور جداگانه باید مبالغ دریافتی را تحویل خزانه دار دهد.
نقطه ضعف :
بلیط ها فاقد ته سوش می باشد.
پیشنهاد:
.تهیه بلیط بازدید با ته سوش
متصدیان و دارای تاریخ بازدید شماره سریال.
نقطه ضعف :
عدم تحویل رسید دریافت توسط خزانه دار به متصدیان
پیشنهاد:
خزانه دار باید در مقابل دریافت وجه نقد رسید های چاپی داشته باشدکه مبلغ دریافتی ،تعداد بازدیدکنندگان و تاریخ دریافت و نام و امضا تحویل دهنده و تحویل گیرنده را شامل شود.

مسئله ۴۴-۱۱
بند الف – تائیدیه مستقیم از بانک و تطبیق با مغایرات بانکی تهیه شده توسط صاحبکار
بند ب-دریافت و بررسی فیشها و حوالجات مربوط مبنی بر ارسال وجه به حساب مورد نظر ازصاحبکار
– بررسی صورتحساب دریافتی از بانک مربوط به روزهای ابتدای سال مالی بعد و بررسی اقلام بستانکار منظور شده در صورتحساب و تطبیق آنها با اقلام درراه .
بند پ- بررسی صورتحساب دریافتی از بانک مربوط به روزهای ابتدای سال مالی بعد و بررسی اقلام بدهکارمنظور شده در بدهکار و تطبیق آنها با لیست چکهای ارائه نشده به بانک جهت اطمینان از حذف هرگونه چک توسط صاحبکار جهت بیش نمائی وجوه نقد.
بند ت – مشاهده و بررسی گواهی صدور عدم پرداخت توسط بانک – به همراه
لاشه چک
بند ث-اسناد مربوط به سفته وصولی(ح اسناد دریافتنی) – برگه واگذاری سفته به حساب بانک
مسئله ۴۶-۱۱
شرکت قطعات امین
صورت مغایرات چهار ستونی تیر**۱۳(اصلاح شده)
۱۳** ۳۱شهریور
مانده ۱۳۸۷/۳/۳۱ وجوه واریزی چکهای صادره مانده ۱۳۸۷/۴/۳۱
مانده طبق صورتحساب بانک ۷,۱۶۸,۲۸۴ ۶,۱۴۸,۸۱۹ ۶,۸۱۱,۹۴۰ ۶,۵۰۵,۱۶۳
وجوه درراه :
۱۳۸۷/۳/۳۱ ۲۱۱,۸۱۸ -۲۱۱,۸۱۸ ۰
۱۳۸۷/۴/۳۱ ۴۹۱,۸۱۶ ۴۹۱,۸۱۶
چکهای ارائه نشده به بانک
۱۳۸۷/۳/۳۱ -۱,۴۸۸,۸۱۶ -۱,۴۸۸,۸۱۶ ۰
۱۳۸۷/۴/۳۱ ۲,۲۹۱,۴۷۰ -۲,۲۹۱,۴۷۰
برداشتهای بانک بابت هزینه های بانکی
خرداد ۱۳۸۷ ۲,۲۱۸ ۲,۲۱۸ ۰
تیر۱۳۸۷ -۱,۹۱۴ ۱,۹۱۴
سفته های وصولی ۱۳۸۷/۴/۳۱ -۱,۸۱۸,۰۰۰ -۱,۸۱۸,۰۰۰
چک برگشتی ۱۳۸۷/۳/۳۱آقای هیرمند که در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۵ به حساب خوابانیده و وصول شده است

۴۱,۸۱۹ -۴۱,۸۱۹ ۰
مانده طبق محاسبات ۵,۹۳۵,۳۲۳ ۴,۵۶۸,۹۹۸ ۷,۶۱۴,۸۹۸ ۲,۸۸۹,۴۲۳
مانده طبق دفاتر ۵,۹۳۵,۳۲۳ ۴,۵۶۸,۹۹۸ ۷,۶۱۴,۸۹۸ ۲,۸۸۹,۴۲۳
اختلاف ۰ ۰ ۰ ۰

مساله ۴۸-۱۱
الف-با توجه به اینکه اوراق بهادار بی نام قابلیت سو استفاده بیشتری دارد و همچنین این اوراق تحت کنترل مدیر مالی ودر گاو صندوق وی نگهداری می شود فلذا سیستم کنترل داخلی اینگونه اوراق ضعیف می باشد.بنابر این باید آزمونهای محتوائی بیشتری در زمینه تائید وجود و مالکیت اینگونه اوراق بکار گیرد.
در مورد اوراق قرضه نزد بانک نیز ضرورت بررسی اینکه ایا صندوق مذکور به نام شرکت بوده و همچنین تحت کنترل دونفر از مسئولین شرکت باشد و امکان دسترسی به اوراق مذکور فقط با حضور هر دونفر امکانپذیر باشد را بررسی نماید.
ب- ارزیابی از سیستم کنترل داخلی در سایر موارد مربوط به اوراق بهادار به عمل آورد. همزمان با شمارش وجوه نقد بررسی اوراق بهادار را نیز انجام دهد تا از جایگزینی وجوه نقد و اوراق بهادار جلوگیری به عمل آورد. از بانک اعتبارات که اوراق بهادار را نگهداری می کند تائیدیه اخذ کند.لیستی از اوراق بهادار موجود حاوی شماره سریال را از صاحبکار دریافت و با اوراق موجود تطبیق دهد . مانده ابتدای دوره و معاملات طی دوره و مانده پایان دوره اینگونه اوراق را بررسی نماید.
پ – در اینگونه موارد صاحبکار می بایست ضمن ارسال نامه ائی به بانک مربوطه از دسترسی هر فردی به اوراق مذکور بدون حضور حسابرسان جلوگیری نماید.
وجود یک سیستم کنترل داخلی قوی می تواند حسابرسی ضمنی یا حسابرسی بعد از تاریخ ترازنامه را توجیه کند.
گزارشات حسابرسان داخلی در زمینه شمارش اوراق بهادار و کنترل آنها می تواند در حسابرسی قبل از تاریخ ترازنامه موثر باشد.
۵۰-۱۱ چنانچه اوراق بهادار در صندوق امانات بانک نگهداری شود صاحبکار می تواند دستور کتبی در و به تاریخ ترازنامه به بانک بدهد که طبق آن هیچکس حق دسترسی به اوراق مزبور را نداشته باشد مگر آنکه حسابرس شرکت حضور داشته باشد. بدین ترتیب ، امکان بازرسی و شمارش اوراق بهادار را در تاریخی غیر از تاریخ ترازنامه برای حسابرسان فراهم می آورد. در مورد دریافت تادیه از یک سازمان معتبر مالی و جدا از صاحبکار ، حسابرسان اغلب ترجیح می دهند که اوراق بهادار مربوط را بازرسی نکنند.
حسابرسی ۲ فصل ۱۲

سئوال ۲ فصل ۱۲
۱٫کنترل شماره ترتیب مدارک حمل
۲٫مقایسه مدارک حمل با سفارش فروش و سفارش خرید مشتری و هر گونه اعلامیه تغییر در سفارش
۳٫ثبت اطلاعات مربوط از روی این مدارک در فاکتور فروش
۴٫ثبت قیمت و تخفیفات مربوط از روی فهرست قیمت ها در فاکتور فروش
۵٫انجام دادن محاسبات لازم در تعیین جمع مبلغ فاکتور فروش
۶٫تهیه ی صورت خلاصه ای از صورت حساب های صادر شده
۷٫تهیه و ارسال فاکتور فروش

سئوال ۴ فصل ۱۲
سفارش فروش ، انعکاس سفارش مشتری به مجموعه ای از رهنمود برای دوایر
مختلف شرکت،مانند دوایر اعتبارات ،انبار کالای ساخته شده،حمل و ارسال کالا
،صورت حساب و حساب های دریافتنی است.

سئوال ۶ فصل ۱۲
یکی از جنبه های مهم تائیدیه حساب های دریافتنی ،تعیین درستی آدرس بدهکاران است .اگر آدرس بدهکاران به صورت فقط صندوق پستی باشد،حسابرسان باید این موضوع را به طور کامل پی جویی کنند،چرا که صندوق پستی می تواند تحت نام های واهی و توسط کارکنان بخش حساب های دریافتنی که شریک تقلب در حساب های دریافتنی می باشند اجاره شده باشد و یا شماره صندوق پستی اشخاصی باشد که ذینفع در شرکت هستند.

سئوال ۸ فصل ۱۲
۱٫باید فروش های ثبت شده در چند روز قبل و بعد از تاریخ ترازنامه را با نسخه ای از فاکتورهای فروش و مدارک حمل آنها مقایسه کنند.
۲٫تمام برگشت از فروش های عمده را بعد از تاریخ ترازنامه که بر حساب های دریافتنی سال مورد رسیدگی اثر می گذارد به دقت بررسی کنند ،چون احتمال دارد کالایی بدون نیاز مشتری در پایان سال برای او حمل شود و در نهایت در ابتدای سال بعد برگشت شود.

پرسش ۱۰-۱۲
توسط صاحبکار- آدرس موسسه حسابرسی
در خواست تائیدیه می بایست توسط صاحبکار تهیه شده و به همراه یک پاکت تمبر دارکه حاوی ادرس و مشخصات موسسه حسابرسی باشد. به ادرس بدهکاران ارسال شود. با توجه به اینکه تائیدیه های که مستقیما” از بدهکاران اخذ شود بالاترین ارزش را دارد فلذا نباید از طریق صاحبکار بدست موسسه حسابرسی برسد بلکه باید مستقیما” به ادرس موسسه حسابرسی برگشت شود.

پرسش ۱۲-۱۲
بله – بله
در یافت تایید یه از بانک از استفاده نابجا و یا سوئ استفاده از اینگونه سفته ها جلوگیری می نماید.دریافت تائیدیه ار متعهدان اینگونه اسناد تعهد و همچنین میزان بدهی صاحب سفته را تائید می نماید .

پرسش ۱۴-۱۲
در صورتیکه بخش دریافت کالا – انبار داری و بخش حسابهای معین جداگانه عهده دار کنترل هر بخش باشند(تفکیک وظا یف) نشاندهنده سیستم کنترل داخلی موثر می باشد که در صورت اجرای صحیح کنترلها ازمیزان اشتباه و یا سوئ استفاده را کاهش داده و به حداقل می رساند. در آن صورت حسابرسان با بررسی مدارک مربوط به در یافت کالا و تائدیه انبار دار و همچنین مدارک معین حسابهای دریافتنی از برگشت واقعی کالای برگشتی مطمئن خواهند شد .

پرسش ۱۶-۱۲
– تفکیک وظایف دریافت نقدی مربوط به حسابهای در یافتنی و مسئولیت نگهداری اینگونه حسابها.
– تفکیک وظایف فرد دریافت کننده چکهای ارسالی مشتریان و بخش در یافتهای نقدی
– واگذاری فوری چکهای وصولی از بدهکاران به حسا ب بانکی شرکت
– ارسال مستقیم صورتحساب بدهکاران توسط حسابرسان داخلی طی دوره و درخواست تائیدیه از بدهکاران

پرسش ۱۸-۱۲
احتمال اینکه مدیریت شرکت سعی دارد با نشان دادن فروش بیش از واقع و
نهایتا سود را ” بیش نمائی کند وجود دارد . علاوه بر آن احتمال عدم انقطاع صحیح معاملات در پایان سال و ثبت فروشهای سال بعد در دوره جاری نیز قابل بررسی است . در اینصورت جهت اطمینان از عدم برگشت کالاهای مذکور در سال بعد برگشت از روشهای ابتدای سال بعد بررسی گردد.
همچنین مدارک حمل موتورسیکلتهای مذکور را ازطریق معاملات ثبت شده به مدارک حمل بررسی تا از حمل اینگونه موتورسیکلتها و همچنین تاریخ حمل آنان اطمینان کسب گردد.

پرسش ۲۰-۱۲
سیستم نگهداری دائمی کنترل موجودیها
انجام محاسبات ریاضی توسط فرد مسئول دیگر قبل از ثبت فاکتورها
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری

پرسش ۲۲-۱۲
می توان با استفاده از برگه های حمل و همچنین فاکتورهای فروش دارای شماره سریال از فاکتور شدن تمامی مدارک حمل اطمینان نسبی کسب نمود.
بخش انبار نیز باید علاوه بر ارسال برگه تحویل کالا به بخش حمل کالا یک برگ نیز به بخش حسابداری (دایره صدور فاکتور فروش)ارسال تا با تطبیق برگه های حمل این بخش نسبت به صدورفاکتور فروش برای تمامی بارنامه های صادره اقدام نماید.
پرسش ۲۴ فصل ۱۲
الف)حسابرس با انجام این کار (ارسال تائیدیه بدهکاران)میخواهد مطمئن شود که آیا از ابتدا بدهکاران با این نام و نشان وجود داشته است یا خیر؟(اعتبار دریافتنی های ثبت شده )یعنی وجود و مالکیت
ب)یکی از اهداف مهم حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها ،وجود و مالکیت آنهاست و واقعی بودن مطالبات از مشتریان باید مشخص شود،پس حسابرسان باید به عنوان اهداف حسابرسی این عمل را انجام دهند.

پرسش ۲۶ فصل ۱۲

برا ی خریدار اسناد باید تائیدیه ارسال کند،چون هدف حسابرس وجود و مالکیت
حساب ها و اسناد دریافتنی می باشد و باید به طور کامل مشخص شود که بدهکار
واقعی وجود دارد یا خیر؟

پرسش ۲۸ فصل ۱۲
الف)تائیدیه مثبت : ارسال درخواستی کتبی برای بدهکار که درستی مبلغ مندرج در آنرا به طور مستقیم به حسابرسان اعلام دارد.دراین تائیدیه از هر بدهکار می خواهد که درستی یا نادرستی مبلغ مندرج در آن را مشخص کنند.
تائیدیه منفی : درخواستی است کتبی از بدهکاران که تنها در صورت عدم مطابقت بدهی آنان با مبلغ مندرج در آن باید پاسخ دهند.
ب)حسابرس با دریافت پاسخ های رضایت بخش از بدهکاران می تواند قابلیت وصول بدهکاران را از ارزیابی کند ،به این صورت که وقتی شخص بدهکار میزان بدهی خود را تائید کرده باشد احتمال پرداخت آن خیلی زیاد می باشد.

پرسش ۳۲ فصل ۱۲
به نظر من تهیه درخواست تائیدیه باید توسط حسابرس انجام شود ولی بقیه ی امور مثل ارسال آن ها ،دریافت پاسخ ها و تحویل حسابرس توسط موسسه پستی بلامانع می باشد و می توان به آن اتکا کرد ، چرا که موسسه خدماتی پستی خوش نام باید جهت رضایت مشتریان کار خود را درست انجام دهد.

حسابرسی ۲ فصل ۱۳
پرسش۲-۱۳
با توجه به اینکه سفارش خرید پس از طی مراحل ۱- بررسی نیاز ۲-اخذ قیمت رقابتی ۳- کسب مجوز مالی
صورت می گیرد .فلذا از انجام خریدها با قیمتهای مطمئن جلوگیری و خریدها مطابق با نیاز صورت می گیرد
علاوه بر آن دایره دریافت کالا مطابق با سفارش خرید(سفارش خرید ارسالی به دایره دریافت دارای مقادیر کالای درخواستی نیست)به شمارش کالاهای دریافتی اقدام و برگی از دریافت را که دارای شماره ردیف است را به دایره حسابداری جهت ثبت ارسال می کند. دایره حسابداری نیز مطابق با برگ سفارش خرید و گواهی دریافت و تطبیق مقادیر با یکدیگر ضمن اطمینان از دریافت کالا مطابق با سفارش خرید نسبت به ثبت لازم اقدام می کند.

پرسش۴-۱۳
بله
بدیهی است یکی از روشهای معمول جهت تائید یک معامله خرید گزارش دریافت کالا توسط بخش دریافت کالا می باشد که مستقل از واحد انبار داری و حسابداری است . تائیدیه دریافت ضمن تائید دریافت کالاهای سالم – کالاهای معیوب و یا کالاهائی که مطابق با درخواست خرید نمی باشد را مشخص می نماید که این نیز باعث افزایش دقت در خرید و بهره وری می گردد.

پرسش۶-۱۳
حسابرسان مستقل نقش نظارتی بر شمارش موجودیها دارند.
این حسابرسان با دریافت برنامه شمارش موجودیهای صاحبکار ضمن ارزیابی برنامه حسابرسی به نحوی برنامه ریزی می کنند تا در تمام مدت شمارش موجودیها بر حسن اجرای دستورالعمل شمارش موجودیها نظارت نمایند. ضمنا” خود نیز با شمارش نمونه ائی از موجودیها و رهگیری آنها به مدارک صاحبکار از صحت و دقت شمارش آنها از هر گونه عدم دستکاری در مدارک شمارش اطمینان کسب می کنند.

پرسش ۸-۱۳
شمارش نمونه ائی موجودیها به منظور بررسی صحت و دقت شمارش توسط شمارشگران صاحبکار صورت می گیرد.
حسابرسان با رهگیری شمارشهای نمونه ائی خود به مدارک صاحبکار از انتقال سرجمع هرگروه موجودی اطمینان کسب می کنند. همچنین از عدم حذف و یا اضافه نمودن موجودیهای واهی به لیست اطمینان کسب می کنند

۱۰-۱۳ بله ، بررسی تطبیق نتایج حاصل از شمارش عینی موجودی ها بع مدارک موجود و بررسی مواد و کالای ضایعاتی و معیوب در انبار

۱۲-۱۳ صاحبکار در هر شرایطی در پایان دوره باید کلیه موجودی های خود را شمارش کرده و لیست شمارش موجودی ها فراهم کند و در صورتیکه حسابرس تشخیص دهد کنترلهای داخلی موجودی مواد و کالا قوی است از طریق نمونه گیری به صحت اقلام شمارش شده اطمینان خواهد یافت.

۱۴-۱۳ استانداردهای حسابداری روشهای متنوعی را برای نگهداری موجودی ها تعیین کرده است و صاحبکار می تواند بنا بر مصلحت از هریک از روشها برای موجودی ها استفاده کند به شرط آنکه در مورد روش یا روشهای استفاده شده و دلایل تغییرات در یادداشتهای پیوست و ضمیمه صورتهای مالی(داخل پرانتز) افشاء کافی انجام دهد.

۱۸-۱۳ صاحبکار برای برنامه ریزی شمارش موجودی ها باید عوامل زیادی به شرح زیر را در نظر بگیرد.
۱- تعیین مناسبترین تاریخ یا تاریخها
۲- توقف تولید در برخی از دوایر تولیدی
۳- جداسازی کالاهای ناباب و ناقص
۴- برقراری کنترل برای شمارش موجودی ها با استفاده از برگه شمارش
۵- انقطاع کامل معاملات خرید و فروش
۶- استفاده از خدمات مهندسین یا سایر کارشناسان به منظور تعیین کمیت و کیفیت برخی از کالاها و مواد.

۲۲-۱۳ با توجه به اینکه سنگ شکسته از اقلام عمده موجودی بوده و عدم درج آن در ترازنامه نشانه از کامل نبودن ارائه موجودیها می باشد.فلذا گزارش مقبول ارائه نمی شود.
نوع گزارش نیز بستگی به اهمیت اقلام می باشد

۲۴-۱۳ بررسی سیستم کنترل داخلی صاحبکار شامل :
۱-تفکیک وظایف خرید – دریافت کالا و انبار داری
هدف: تفکیک وظایف با توجه به اینکه همکاری افراد مختلف را برای سوء
استفاده نیاز دارد فلذا از ثبت خریدهای واهی و یا دریافت کالا کمتر از واقع و… جلوگیری می کند.
۲- ایا برای خریدها مجوز خرید صادر می گردد.
هدف : در صورت وجود مجوز خرید با توجه به اینکه این مجوز مطابق با نیاز و استعلام بها صورت می گیرد از تنظیم فاکتور خرید جعلی جلوگیری می کند
و..
همچنین مدارک سفارش خرید با گواهی دریافت کالا و گواهی دریافت کالا توسط انبار تطبیق داده و از صحت انان اطمینان کسب می کنیم
مدارک پرداخت به بستانکاران در زمینه خرید کالا را بررسی و با اسناد دریافت کالا و سفارش خرید تطبیق می دهیم
گواهی دریافت کالا را جهت بررسی هر گونه اقلام معیوب بازبینی می کنیم

۲۶-۱۳ الف-
• به روز بودن مدارک ثبت دایمی موجودیها
• سیستم کنترل داخلی قوی
• شمارش موجودیها در تاریخ ۳۱/۵/
• شمارش ازمایشی موجودیها
• وجود حسابرس داخلی جهت تجزیه و تحلیل سیستم کنترل داخلی
• وجود تمامی مدارک شمارش در تاریخ ۳۱/۵ که در اختیار حسابرسان قرار می گیرد
• شمارش ازمایشی موجودیها و رهگیری به مدارک شمارش صاحبکار و عدم وجود مغایرت
ب-
• عدم وجود حسابرسان مستقل در تاریخ شمارش موجودیها
• عدم امکان شمارش موجودیها در تاریخ ترازنامه
• بالا بودن میزان موجودیها نسبت به مجموع کل دارائیها(نزدیک ۵۰%)

۲۸-۱۳ الف- حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودیها باید در مورد وجود کالا های متعلق به دیگران در انبار، مانند کالاهای امانی یا کالاهای متعلق به مشتریان که برای تکمیل یا تعمیر به شرکت داده اند پرس و جو کنند. روشهای حسابرسی کالاهای امانی دیگران نزد صاحبکار مس تواند شامل مقایسه عین کالا با مدارک موجودی های امانی، بررسی قرارداد و مکاتبات با فرستنده کالا به منظور تایید مقدار و مبلغ کالای امانی و روشن شدن هرگونه مسئولیت صاحبکار نسبت به مبالغ فروش تسویه نشده یا ناتوانی صاحبکار در وصول مطالبات مربوط به فروش کالای امانی باشد.
ب- بررسی مدارک مربوط به دایره ارسال و حمل کالا و مطابقت آن با مدارک و اسناد موجود در دایره حسابداری، اعتبارات و فروش و بررسی اطمینان کافی از صدور فاکتور فروش و ارسال شده به خریدار و انعکاس آن در موجودیهای پایان دوره و مکاتبه مستقیم با خریداد کالا
ت- حسابرسان به عنوان بخشی از نظارت خود بر شمارش موجودیها باید نسبت به منظور نشدن هرگونه کالای ناباب یا آسیب دیده در موجودیهای هشیار باشد . اینگونه کالاها را صاحبکار باید جدا کرده و ارزش آنها را بصورت خالص ارزش بازیافتنی گزارش کند. وجود کالاهای زنگ خوره و غبارآلود می تواند نشان از نابابی و گردش کم آنها باشد.

۳۰-۱۳ شرکت تولیدی آرمان فاقد انبار انبار که موجودی مواد اولیه در آنجا نگهداری شود است . شرکت فاقد برگ حواله انبار برای صدور کالا از انبار به قسمت تولید است در این شرایط امکان برقراری سیستم حسابداری صنعتی وجود نداشته و بهای تمام شده محاسبه شده فاقد اعتبار است و همچنین شرکت توانایی نگهداری مقدار واقعی مواد اولیه را ندارد و مواد اولیه معیوب و ضایعاتی به موقع شناسایی نمی شود و احتمال سوء استفاده از مواد بسیار زیاد است.

حسابرسی ۲ فصل ۱۴

۲-۱۴ ۱-تهیه حساب معین جداگانه برای هر یک از اقلام اموال ماشین آلات و تجهیزات
۲- وجود سیستم صدور مجوز که هرگونه تحصیل ماشین آلات و تجهیز