حسابداری کشاورزی

دارایی های زیستی

با افزایش رشد صنعت شیوه زندگی و کسب و کار افراد دچار تغییر شد به طوری که درآمدزایی از راه های سنتی مانند کشاورزی و دامداری به طور جدی دنبال نشد. بعد از مدتی رکود رونق در این عرصه همراه با تغییراتی جدید نمایان شد. مهمترین تغییرات آن از نگاه حسابداری ایجاد شرکتهای چند مالکی به جای تک مالکی بود.ولی سوالی که مطرح میشود این است که آیا این حرفه حسابداری خاصی را میطلبد؟ آیا صورتهای مالی برای این نوع مشاغل تهیه میشود؟ آیا این صورتهای مالی قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه را دارند؟

استاندارد حسابداری شماره ۲۶ در حمایت از این نوع حسابداری ها تدوین شد تا فقر دانش حسابداری موجود در این زمینه را سامان بخشد. فعالیت های کشاورزی شامل انواع گوناگونی مانند پرورش احشام، درختکاری، زراعت و… می باشد. برای شناخت دقیق موارد حسابداری این استاندارد لازم است که دو گروه اصلی زیر بشناسید.

دارایی های زیستی مولد و داراییهای زیستی غیر مولد

دارایی های زیستی غیر مولد: مواردی است که یا به عنوان دارایی زیستی به فروش میرسد یا به عنوان تولید کشاورزی برداشت میشود. (مانند دام های گوشتی، دامهای آماده برای فروش، ماهی پرورشی، غلات در جریان رشد مثل گندم و ذرت و نمونه های دیگر)

دارایی های زیستی مولد نیز مانند دامهای شیری،مرغهای تخم گذار، درختان میوه و نمونه های مشابه.