شغل حسابدار

معرفی حسابدار

معرفی  عمومی شغل حسابدارمسئولیتهای شغلی عمومی حسابدار:با تحقیق و تحلیل داده های حسابداری ، اطلاعات مالی را در اختیار مدیریت قرار می دهد. تهیه گزارش