جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

خدمات كشوري
تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۳
مهر ۸, ۱۳۹۶
پرونده حسابرسی
پرونده حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
جدول ارزیابی ریسک حسابرس

جدول ارزیابی ریسک حسابرس

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

 

 

نام حساب دشواری رسیدگی به حساب یا معاملات مباحث پیچیده حسابداری در معرض تحریف قرار داشتن پیچیدگی محاسبات تاثیر قضاوت در مورد ادعا ماهیت ، علت و مبلغ تحریفات در حسابهای سالهای قبل حساسیت ارزشیابی در مقابل عوامل اقتصادی نتیجه نهائی
زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم
موجودی نقد

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
سایر حسابها و اسناد دریافتنی
موجودی مواد و کالا
سفارشات و پیش پرداختها
دارائیهای ثابت
دارائیهای نامشهود
سرمایه گذاریهای بلند مدت
سایر دارائیها
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
سایر حسابها و اسناد پرداختنی
پیش دریافتها
ذخیره مالیات
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

نام حساب دشواری رسیدگی به حساب یا معاملات مباحث پیچیده حسابداری در معرض تحریف قرار داشتن پیچیدگی محاسبات تاثیر قضاوت در مورد ادعا ماهیت ، علت و مبلغ تحریفات در حسابهای سالهای قبل حساسیت ارزشیابی در مقابل عوامل اقتصادی نتیجه نهائی
زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم
تسهیلات مالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سرمایه
اندوخته ها
فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
هزینه های اداری و عمومی
درآمدها و هزینه های عملیاتی
هزینه های مالی
درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی
تعدیلات سنواتی

تهیه کننده : ………………………………………………………………………….. بررسی کننده : …………………………………………………………………………..

تاریخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاریخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

١ ارزیابی کنترل های داخلی ارزیابی ریسک اهداف کنترل

 

: الف- هدفهای عام وراهبردهای کلیدی واحد اقتصادی باید توصیف شود؛ ب- هدف فعالیت های عمده باید تعیین و از سازگاری آن ها با یکدیگر اطمینان حاصل شود؛ پ- در فرآیند ارزیابی ریسک باید پیامد ریسکها، هم در مورد هدفهای عام وهم برای هدف فعالیتها، شناسایی و بررسی شوند و ت- باید سازو کارهایی برای شناسایی دگرگونیها و نشان دادن واکنش مناسب به آنها به کار گرفته شوند.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

شماره جدول: واحد مورد رسیدگی: سال منتهی به: تهیه شده توسط: پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی /شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد نمودار / عطف سیستم شرح برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد .

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

الف- هدفهای عام واحد اقتصادی ۱-الف-تبیین مقاصد واحد اقتصادی از راه تدوین هدفهای عام در چارچوب رهنمود ها و گزارههای کلی. -آیا مدیریت، هدفهای عام واحد اقتصادی را تبیین کرده است؟ -آیا هدف های عام با هدف های مشترک کلیه واحدهای اقتصادی (بعنوان یک الگوی عام)تطبیق دارد؟ ۲ -الف-آگاهی کامل کارکنان و هیئت مدیره از هدفهای عام واحد اقتصادی.

-آیا اطلاعات مربوط به هدفهای عام واحد اقتصادی به کارکنان و هیئت مدیره منتقل شده است؟ پرسشنامه ارزیابی کنترل های داخلی ارزیابی ریسک ٢ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و امضاء آری خیر مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد -آیا مدیریت برای اطمینان یافتن از برقراری ارتباطات اثربخش با کارکنان، باز خورد لازم را از مدیران کلیدی، سایر کارکنان و هیئت مدیره دریافت می کند.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

۳-الف- پیوند وسازکارراهبرها با هدف های عام واحد اقتصادی. -آیا طرح راهبردی از هدفهای عام واحداقتصادی پیشتیبانی می کند؟ -آیا در طرح راهبردی به تخصیص منابع وتعیین اولویتها درسطوح بالای سازمان توجه شده است؟

 

۴-الف-سازگاری طرحها و بودجهها با هدفهای عام، طرحهای راهبردی و شرایط کنونی واحد اقتصادی. -آیا مبانی ومفروضات طرحها و بودجهها، وضعیت گذشته وشرایط کنونی واحد اقتصادی را بازتاب می دهند؟ -آیا میزان جزئیات طرحها و بودجههای ابلاغی به سطوح مختلف مدیریت کافی است؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نتیجه گیری ها / اقدام های لازم: ٣ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد ب-هدف فعالیت ها ۱-ب-پیوند متقابل هدف فعالیتها با هدفهای عام و طرحهای راهبردی واحد اقتصادی. -آیا مدیریت، منابع لازم برای تحقق هدفها را معین کرده است؟

-آیا طرحهایی برای آیا هدف تمام فعالیت های عمده با هدفهای عام و طرحهای راهبردی واحد اقتصادی پیوندی محکم دارند؟ -آیاهدف فعالیتها گهگاه ازاین حیث که کماکان بجا ومربوطند، بررسی می شوند؟ ۲ -ب-سازگاری هدف فعالیتها با یکدیگر.

 

-آیا هدفهای یک فعالیت مکمل هم هستند و یکدیگر را تقویت می کنند؟ -آیا در واحد اقتصادی هدف فعالیتهای مختلف مکمل هم هستند و یکدیگررا تقویت می کنند؟ ۳-ب-مرتبط بودن هدف فعالیتها با تمام فرآیندهای مهم تجاری.

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

-آیا هدف فعالیتهای کلیدی مربوط به جریانکالاو خدمات وفعالیتهای پشتیبانی، تعیین شده است؟ -آیا هدف فعالیتها با تجربه ها وعملکرد پیشین، هدف واحدهای اقتصادی یا صنایع هم تراز، سازگار، یا به دلایل تفاوتها توجه شده است؟ –

 

آیا هدف مربوط به فعالیتهای اساسی تعیین شده است؟ ۴-ب-مشخص بودن هدف فعالیتها. -آیا هدفها، کمی وقابل اندازه گیری است؟ ۵-ب-کفایت منابع برای محقق ساختن هدف ها. -آیا مدیریت، منابع لازم برای تحقق هدفها را معین کرده است؟

 

-آیا طرحهایی برای تحصیل منابع لازم از قبیل منابع مالی، نیروی انسانی، تسهیلات تولید و فن آوری تدوین شده است؟ ۴ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد.

۶-ب-شناسایی هدفهایی که برای تحقق هدفهای عام واحد اقتصادی مهم شناخته می شوند. -آیا مدیریت، اموری را که برای تحقق هدفهای عام واحد اقتصادی باید با دقت انجام شود یا به هیچ وجه نباید مشکلی در انجام آنها پدید آید، مشخص کرده است؟ -آیا بودجه مخارج سرمایه ای و جاری، مبنای تجزیه و تحلیل مدیریت از اهمیت نسبی هدفها، تعیین می شود؟ -آیا مدیریت به هدفهایی که از عوامل اساسی موفقیت تلقی می شوند، توجه ویژه دارد؟

 

۷-ب-مشارکت تمام سطوح مدیریت در تعیین هدفها و میزان پایبندی آنها به هدفهای تعیین شده. -آیا مدیران در تعیین هدفهای فعالیت هایی که مسئول انجام آنها هستند ،مشارکت و مداخله می کنند؟ -آیا رویه هایی برای چیره شدن بر اختلاف نظرها وجود دارد؟ -آیا مدیران از هدفهای تعیین شده پشتیبانی می کنند؟ آیا به تضاد منابع افراد ،گروهها وسازمان و کاهش آن ،توجه شده است؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نتیجه گیری ها/ اقدام های لازم: ۵ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد پ-ریسکها ۱-پ-کفایت ساز و کارهای شناسایی ریسکهای برخاسته از منابع برون سازمانی .

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

آیا مدیریت به ریسکهای برخاسته از منابع عرضه، تغییرات و تحولات فن آوری، خواسته های اعتبار دهندگان، اقدامات رقیبان، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی ،مقررات و حوادث طبیعی توجه دارد؟ ۲ -پ -کفایت ساز و کارهای شناسایی ریسکهای برخاسته از منابع درون سازمانی. آیا مدیریت به ریسکهای برخاسته از منابع انسانی، تامین مالی، روابط کارگری و سیستم های اطلاعاتی توجه دارد؟

 

۳-پ-شناسایی ریسکهای عمده مرتبط با هدف هر یک از فعا لیتهای مهم -آیا ریسکهای مرتبط با هدف فعالیتهای اساسی تعیین شده است؟

۴-پ – عمقی ومربوط بودن فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله برآورد اهمیت ریسکها، ارزیابی احتمال رویداد آنها وتعیین اقدامهای لازم. -آیا در تجزیه وتحلیل ریسکها، فرآیندهای رسمی به کار گرفته می شوند؟ آیا ریسکهای شناسایی شده به هدف مورد نظر مربوط است؟ آیا در تجزیه وتحلیل ریسکها، سطوح مناسبی از مدیریت مشارکت می کنند؟ نتیجه گیری ها/ اقدامات لازم: ۶ پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد .

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

عطف شر / نمودار سیستم ح عطف امه کنترل برن ف جایگزین عط برنامه دارد ندارد .

 

حسابرسی ت-اداره کردن تغییرات محیطی ۱-ت وجود سازو کارهایی برای پیش بینی و شناسایی رویدادها یا فعالیت های عادی موثر بر هدفهای عام با هدف فعالیتهای واحد اقتصادی ونشان دادن واکنش مناسب به آنها. -آیا تغییرات عادی وروزمره به عنوان بخشی از فرایند معمول شناسایی وتجزیه وتحلیل ریسک توجه می شود؟

 

-آیا برای پی بردن به سایر تغییرات با اهمیت،سازوکارهای جدا گانهای در نظر گرفته شده است؟ -آیا ریسکها و فرصتهای برخاسته از تغییرات درچنان مراتب عالی سازمانی بررسی می شود که می تواند تمام پیامدهای آنها را شناسایی وطرح های اجرایی مناسب را تدوین کند؟ -آیا فرایند شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک،تمام فعالیتهای درون سازمانی بسیارحساس را در بر می گیرد؟

۲ -ت-وجود سازو کارهایی برای شناسایی و واکنش در مقابل تغییراتی که اثر شدید تر و فراگیرتر بر واحد اقتصادی دارد،تغییراتی که ممکن است توجه مدیریت عالی را طلب کند. تغییر محیط فعالیت: – آیا در واحد اقتصادی با انجام تحقیقات بازار یا سایر برنامه ها، موضوعاتی مانند تغییرات عمده آمارهای جمعیتی، اولویتها یا الگوهای مصرفی مشتریان شناسایی می شود؟

 

– آیا واحد اقتصادی از تغییرات عمده عرضه تقاضای نیروی کار، اعم از برون سازمانی یا درون سازمانی، که ممکن است بر سطح مهارتهای موجود تاثیر بگذارد، آگاهی دارد؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا مشاورحقوقی، مدیریت را بطور دورهای از پیامد قوانین آگاه می کند؟ نتیجه گیری ها/ اقدامات لازم: ٧ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شر / نمودار سیستم ح عطف امه کنترل برن ف جایگزین عط برنامه دارد ندارد حسابرسی کارکنان جدید:

– آیا برای اطمینان یافتن از آگاهی کارکنان جدید به فرهنگ واحد اقتصادی و هماهنگی عملی آنها با این فرهنگ، تدبیر ها و اقدامهای ویژه ای در پیش گرفته می شود؟ – آیا به فعالیتهای کنترلی کلیدی ،که مسئولان آنها تغییر کرده یا بر کنار شده اند، توجه می شود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

-آیا سازو کارهایی برای ارزیابی آثار سیستمهای جدید وجود دارد؟ – آیا رویههایی برقرار شده است تا به هنگام ایجاد سیستم های رایانه ای جدید و استقرار آنها، فعالیت های کنترلی موجود را بازنگری کنند؟ – آیا مدیریت آگاهی دارد که از خط مشیهای مرتبط با توسعه و اجرای سیستمها، با وجود اعمال فشار برای ” کوتاه کردن” این فرایند، پیروی می شود؟

– آیا به اثر سیستمهای جدید بر جریانهای اطلاعات و کنترل های مربوط، و آموزش کارکنان، از جمله مقاومت کارکنان در برابر تغییر، توجه شده است؟ رشد سریع : – آیا توانمندیهای سیستم متناسب با حجم فزاینده اطلاعات افزایش می یابد؟ – آیا شمار کارکنان عملیاتی، حسابداری و داده پردازی، متناسب با افزایش حجم فعالیت ها افزوده شده است ؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

 

– آیا فرآیندی برای باز نگری بودجه ها یا پیش بینی ها وجود دارد؟

 

– آیا فرآیندی برای باز نگری بودجهها یا پیش بینی ها وجود دارد؟ – آیا فرایندی برای بررسی پیامدهای باز نگری هدفها و طرحهای یک یا چند واحد سازمانی برای سایر واحد ها وجود دارد؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

٨ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد فن آوری جدید: – آیا اطلاعات مربوط به پیشـرفتهـای فـن آوری از طریق تهیه گزارشهای لازم، دریافت مشاوره، حضور در سمینار ها یـا سـرمایه گـذاری مشـترک یـا شـر کتهای پیشرو در امر تحقیق و توسعه گردآوری می شود؟

– آیا فن آوریهای جدیدیا کاربرد هـای جدیـد فـن آوری ها، که به وسیله رقیبان ابداع میشود تعقیـب میشود؟ – آیا سازو کارهایی وجود دارد که از راه در آمیخـتن کاربردهای جدید فن آوری با فرآیندهای تولیدی یـا سیستمهای اطلاعاتی، از این کاربردها بهره بـرداری کنند.

و این بهره برداری را به کنترل درآورند؟ – آیاتوانایی پیش بینی معقول نتایج عملیاتی ومـالی وجود دارد؟ – آیا کفایت سیستمهای اطلاعـاتی و فعالیـت هـای کنترلی موجود برای خط تولید، محصول یا فعالیـت جدید، ارزیابی می شود؟

 

– آبـا طـرحهـایی بــرای اسـتخدام وآمـوزش افــراد متخصص در زمینه تولید محصولات یا انجام فعالیت ها جدید تهیه وتدوین می شود؟ – آیا به منظور پیگیری نتایج اولیه و در صورت لزوم بهبود تولید و بازار یابی رویه هایی برقرار می شود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا الزامات گزارش دهی مالی، قـانونی و مقرراتـی، شناسایی و از آنها پیروی می شود؟ – آیا آثار خط تولیـد، محصـول، فعالیـت و تحصـیل شرکتهای جدید بر سـایر محصـولات وسـود آوری شرکت، تحت نظارت قرار می گیرد؟ ٩ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل ف جایگزین برنامه عط حسابرسی دارد ندارد

-آیا شیوه تسهیم هزینههای سربار به منظور انعکاس صحیح سـهم هریـک از محصـولات اصلاح می شود؟ تجدید ساختار شرکت: – آیا آثـار بـالقوه تغییـر وظـایف یـا تعـدیل کارکنان بر عملیات مرتبط بـا آنهـا، تجزیـه وتحلیل می شود؟ – آیا مسئولیتهای کنترلی کارکنان انتفالی یا منفصل به سایر کارکنان واگذار می شود؟ – آیا اثر تعدیل چشمگیر نیروی انسـانی بـر روحیه و رفتار کارکنان باقیمانده مورد توجه قرار می گیرد؟

– آیا اقدام های احتیاطی برای پیشـگیری از پیامدهای نارضایتی کارکنان سابق انجام می شود؟ عملیات برون مرزی: – آیامدیریت از فرهنـگ سیاسـی، حقـوقی، تجــاری و اجتمــاعی محــیط هــا و منــاطق عملیات برون مرزی آگاهی دارد؟ – آیا کارکنان به آداب و رسوم و قوانین ایـن محیطها آگاه شده اند؟ – آیا به هنگام رویـداد اخـتلال در عملیـات برون مرزی، یا سازو کارهای برقراری ارتباط با آن، رویه های جانشین به کار می رود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

نتیجه گیری ها / اقدام های لازم: تائیدشده توسط مدیر فنی: تاریخ: ١٠ پرسش پاسخ پاسخ آری پاسخ خیر عطف کاربرگهای رسیدگی/ شواهد دریافتی تاریخ و آری خیر امضاء مورد ندارد عطف شرح / نمودار سیستم برنامه عطف حسابرسی کنترل جایگزین برنامه عطف حسابرسی دارد ندارد فن آوری جدید: – آیا اطلاعات مربوط به پیشرفتهای فن آوری از طریق تهیه گزارشهای لازم، دریافت مشاوره، حضور در سمینار ها یا سرمایه گذاری مشترک یا شرکتهای پیشرو در امر تحقیق و توسعه گردآوری می شود؟

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

– آیا فن آوریهای جدیدیا کاربرد های جدید فن آوریها، که به وسیله رقیبان ابداع میشود تعقیب می شود؟ – آیا سازو کارهایی وجود دارد که از راه در آمیختن کاربردهای جدید فن آوری با فرآیندهای تولیدی یا سیستم های اطلاعاتی، از این کاربردها بهره برداری کنند و این بهره برداری را به کنترل درآورند؟ – آیا توانایی پیش بینی معقول نتایج عملیاتی ومالی وجود دارد؟

– آیا کفایت سیستمهای اطلاعاتی و فعالیتهای کنترلی موجود برای خط تولید، محصول یا فعالیت جدید، ارزیابی می شود؟ -آیا طرحهایی برای استخدام وآموزش افراد متخصص در زمینه تولید محصولات یا انجام فعالیتها جدید تهیه وتدوین می شود، – آیا به منظور پیگیری نتایج اولیه و در صورت لزوم بهبود تولید و بازار یابی رویه هایی برقرار می شود؟ –

آیا الزامات گزارش دهی مالی، قانونی و مقرراتی، شناسایی و از آنها پیروی می شود؟ – آیا آثار خط تولید، محصول، فعالیت و تحصیل شرکتهای جدید بر سایر محصولات وسود آوری شرکت، تحت نظارت قرار می گیرد؟

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است