تنظیم اظهارنامه مالیاتی  

اظهارنامه

تنظیم اظهارنامه مالیاتی  

تنظیم اظهارنامه مالیاتی اطلاعات مالی ثبت شده وارسالی به سازمان امور مالیاتی است که درآمد ، هزینه ها و سایر اطلاعات مربوط به مالیات را گزارش می کند. اظهارنامه مالیاتی به مالیات دهندگان اجازه می دهد بدهی مالیاتی خود را محاسبه کنند ، برنامه پرداخت مالیات را برنامه ریزی کنند یا استرداد مالیات  برای پرداخت بیش از حد مالیات ها را داشته باشند.