تمرکز بر روی کسب و کار شما –
ما برگشتیم (دفتر)
استخدام یک تیم حسابداری داخلی نیاز به منابع مالی و فیزیکی قابل توجهی دارد – منابع که بیشتر به کسب و کار اصلی شما هدایت می شوند. به جای اضافه کردن سربار اضافی و سرخوردگی، حسابداری خود را خارج از دسترس برای تجربه تیم محلی HiAccounting قرار دهید. قرار دادن افرادی که می توانید بر روی این کار اعتماد کنید و روی آنچه که بهترین ها را انجام می دهید متمرکز شوید. ما از بقیه مراقبت می کنیم.
حسابداری شما می توانید اعتماد کنید
پشتیبانی حسابداری
تهیه گزارش مالی
حسابداری ماهانه و حسابداری حساب
تخصیص بودجه بندی و هزینه
تجزیه و تحلیل کنترل داخلی
صورتحساب و مجموعه
دریافت مالیات بر درآمد دولت و مالی
بودجه بندی هزینه های سرمایه
پردازش پرداخت صورت حساب ها و پرداخت های فروشنده
بدهی های مدیریتی
پشتیبانی تجاری عمومی
برنامه ریزی کسب و کار

کمک به تامین مالی بانک
بازبینی بازبینی چهارشنبه
(بودجه، مالیات، حقوق بازنشستگی، مسئولیت پذیری و غیره)
برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها و شخصی
بیمه کسب و کار