نکات استاندارد تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی)

نکات استاندارد 505 تاییدیه هاي برون سازمانی) هدف 1. هدف این استاندارد کمک به حسابرس در طراحی، ارسال و ارزیابی تأییدیه هاي برون سازمانی براي کسب شواهد حسابرسی قابل اعتماد و مربوط است.

١
نکات استاندارد 505 تاییدیه هاي برون سازمانی)
هدف
1. هدف تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی  کمک به حسابرس در طراحی، ارسال و ارزیابی تأییدیه هاي برون سازمانی براي کسب شواهدحسابرسی قابل اعتماد و مربوط است.2. تعاریفتأییدیه برون سازمانی: شواهد حسابرسی که حسابرس به طور مکتوب و مستقیم از اشخاص ثالث (مخاطبان تأییدیه ها)،به شکل کاغذي، الکترونیکی یا طرق دیگر کسب می کند.درخواست تأییدیه مثبت: درخواستی که به موجب آن از مخاطب تأییدیه خواسته می شود به طور مستقیم موافقت یا
مخالفت خود را با اطلاعات مندرج در درخواست تأییدیه اعلام یا اینکه اطلاعات درخواست شده را براي حسابرس ارسال

 

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی
کند.
درخواست تأییدیه منفی: درخواستی که به موجب آن از مخاطب تأییدیه خواسته می شود تنها در صورتی پاسخ مستقیمخود را به حسابرس ارائه کند که با اطلاعات مندرج در درخواست، موافق نباشد.درخواست بدون پاسخ: خودداري مخاطب تأییدیه از ارائه پاسخ یا پاسخ کامل به درخواست تأییدیه مثبت، یا برگشتدرخواست تأییدیه تحویل داده نشده.مغایرت: پاسخی که نشان دهنده وجود اختلاف بین اطلاعات درخواست شده براي تأیید یا اطلاعات موجود در سوابقواحد تجاري با اطلاعات ارائه شده توسط مخاطب تأییدیه است.

 

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی
کلیات
3. تأییدیه هاي برون سازمانی زمانی که براي شخصی مناسب و مطلع ارسال میشود می تواند به حسابرس در کسب
شواهد حسابرسی قابل اعتمادتري که براي برخورد با خطرهاي عمده تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه ضروري
است، کمک کند.

4. تأییدیه هاي برون سازمانی اغلب براي تأیید یا درخواست اطلاعات درخصوص مانده حسابها و جزئیات آنها کسب
می شود. از تأییدیه ها همچنین می توان براي تأیید شرایط توافقها، قراردادها یا معاملات بین واحد تجاري و سایر اشخاص
یا براي تأیید نبود شرایط خاص مانند توافقهاي جنبی، استفاده کرد.

5. نحوه طراحی درخواست تأییدیه می تواند مستقیماً میزان پاسخ به درخواستها و قابلیت اعتماد و ماهیت شواهد
حسابرسی حاصل از پاسخها راتحت تأثیر قرار دهد. عواملی که باید هنگام طراحی درخواستهاي تأییدیه مورد توجه قرار

 

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی

٢الف) ادعاهاي مورد نظر، ب) خطرهاي تحریف بااهمیت شناسایی شده، پ) شکل ارائه درخواست تأییدیه، ت) تجربهقبلی در مورد آن کار حسابرسی یا کارهاي مشابه، ث) روش برقراري ارتباط، ج) مجوز مدیران اجرایی به مخاطبانتأییدیه یا ترغیب آنها براي پاسخ به حسابرس و چ) توانایی مخاطبان تأییدیه براي تأیید یا ارائه اطلاعات درخواست شده.6. پاسخ شفاهی به یک درخواست تأییدیه به خودي خود در قالب تعریف تأییدیه برون سازمانی قرار نمی گیرد زیرا یکپاسخ کتبی مستقیم به حسابرس نیست. حسابرس ممکن است در صورت دریافت پاسخ شفاهی به یک درخواستتأییدیه، با توجه به شرایط، از مخاطب تأییدیه بخواهد، پاسخ را به صورت کتبی و مستقیم براي وي ارسال کند. اگرچنین پاسخی (کتبی و مستقیم) دریافت نشود، براي پشتیبانی از پاسخ شفاهی دریافتی، شواهد حسابرسی دیگري را

 

کسب می کند.
7. مخاطب تأییدیه ممکن است محدودیتهایی را براي استفاده از تأییدیه مطرح کند. چنین محدودیتهایی لزوماً قابلیت
اعتماد تأییدیه را به عنوان شواهد حسابرسی مخدوش نمی کند.
الزامات
8. حسابرس براي استفاده از تأییدیه هاي برون سازمانی باید کنترلهاي زیر را در خصوص درخواستهاي تأییدیه اعمال

 

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی
کند:
الف) تعیین اطلاعاتی که باید تأیید یا درخواست شود، ب) انتخاب مخاطب مناسب، پ) طراحی درخواستهاي تأییدیه وت) ارسال درخواستها براي مخاطبان تأییدیه و در صورت لزوم پی گیري آنها (در مدت زمان معقول).9. ممانعت مدیران اجرایی از ارسال درخواست تاییدیه توسط حسابرس، محدودیت در کسب شواهد حسابرسی محسوبمی شود. یک دلیل رایج، وجود یک دعواي حقوقی یا در جریان بودن مذاکره با مخاطب موردنظر است که ارسال یکدرخواست تأییدیه در زمان نامناسب می تواند حل و فصل آن موضوع را با مشکل مواجه سازد. اگر مدیران اجرایی ازارسال درخواست تأییدیه توسط حسابرس ممانعت کنند، حسابرس باید:

 

 

الف) از مدیران اجرایی در مورد دلایل ممانعت آنان پرس و جووشواهد حسابرسی را درباره معتبر و منطقی بودن آن
دلایل کسب کند، ب) پیامدهاي ممانعت مدیران اجرایی را برارزیابی خود از خطر تحریف بااهمیت و برماهیت، زمانبندي
اجرا و میزان سایر روشهاي حسابرسی، ارزیابی کند، و پ) روشهاي حسابرسی جایگزین را براي کسب شواهد حسابرسی
مربوط و قابل اعتماد طراحی و اجرا کند.

 

10 . چنانچه حسابرس نسبت به منطقی بودن دلایل مدیران اجرایی براي ممانعت از ارسال درخواست تأییدیه متقاعد
نشود یا نتواند شواهد حسابرسی مربوط و قابل اعتماد را از طریق روشهاي حسابرسی جایگزین به دست آورد، باید موضوع
را به ارکان راهبري واحد تجاري اطلاع دهد.. حسابرس همچنین بایدآثار این محدودیت رابر حسابرسی و اظهارنظر
حسابرس، مشخص کند.

٣

11 . چنانچه حسابرس عواملی را شناسایی کند که منجر به ایجاد تردیدهایی درباره قابلیت اعتماد تأییدیه هاي دریافتی
می شود باید شواهد حسابرسی لازم براي برطرف کردن این تردیدها را کسب کند. اگر حسابرس به این نتیجه برسد که
تأییدیه هاي دریافتی، قابل اعتماد نیست، باید آثار آن را برارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت (از جمله خطر تقلب)
وماهیت، زمانبندي اجرا و میزان سایر روشهاي حسابرسی مربوط، ارزیابی کند.

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی

12 . عواملی که ممکن است ایجادکننده تردید نسبت به قابلیت اعتماد پاسخهاي دریافتی باشد عبارتند از:
الف) پاسخها به طور غیر مستقیم توسط حسابرس دریافت شده باشد، یا ب) این گونه به نظر آید که پاسخ توسط مخاطب
مورد نظر ارائه نشده است.

 

قابلیت اعتماد پاسخهاي دریافتی از طریق وسایل الکترونیکی مانند دورنگار یا پست الکترونیکی، در معرض خطر است
زیرا اثبات اصالت و صلاحیت پاسخ دهنده و کشف دستکاري پاسخها ممکن است مشکل باشد.
13 . اگر مخاطب تأییدیه از شخص ثالثی براي هماهنگی و تهیه پاسخ به درخواست تأییدیه استفاده کند، حسابرس ممکن
است روشهایی را براي برخورد با خطرهاي زیر اجرا کند:

 

الف) احتمال ارائه پاسخ توسط اشخاص غیرمرتبط، ب) احتمال آنکه پاسخ دهنده داراي اختیارات لازم براي پاسخ نباشد،
وپ)احتمال انتقال نادرست اطلاعات.

 

14 . در خصوص درخواستهاي بدون پاسخ، حسابرس باید روشهاي حسابرسی جایگزین را براي کسب شواهد حسابرسی
مربوط و قابل اعتماد اجرا کند. نمونه هایی از روشهاي حسابرسی جایگزین که حسابرس می تواند اجرا کند عبارتند از:
براي مانده حسابهاي دریافتنی- آزمون دریافتهاي نقدي پس از پایان دوره مالی، مستندات حمل و فروشهاي نزدیک به
پایان دوره.

براي مانده حسابهاي پرداختنی- آزمون پرداختهاي نقدي یا مکاتبات پس از پایان دوره مالی با اشخاص ثالث و دیگر
مستندات، مانند برگ رسید کالا.
15 . ماهیت و میزان روشهاي حسابرسی جایگزین به حساب و ادعاي مورد نظر بستگی دارد. عدم پاسخ به یک درخواست
تأییدیه ممکن است نشان دهنده وجود خطر تحریف بااهمیتی باشد که قبلاً شناسایی نشده است.

 

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی

16 . در شرایط خاصی حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد که دریافت تأییدیه مثبت براي کسب شواهد حسابرسی
کافی و مناسب، ضروري است، در این صورت روشهاي حسابرسی جایگزین، شواهد حسابرسی مورد نیاز حسابرس رافراهم
نخواهد کرد. اگر حسابرس چنین تأییدیه اي را به دست نیاورد باید آثار این محدودیت را بر حسابرسی و اظهارنظر
حسابرس، تعیین کند. چنین شرایطی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 

٤
الف)اطلاعات لازم براي تأیید یک یا چند ادعاي مدیران اجرایی، تنها در خارج از واحد تجاري در دسترس باشد.
ب)عوامل خاص خطر تقلب مانند خطر زیر پاگذاري کنترلها توسط مدیران اجرایی یا خطر تبانی بین کارکنان و یا مدیران
اجرایی، مانع از اتکاي حسابرس به شواهد درون سازمانی شود.

 

17 . حسابرس باید مغایرتها را براي تعیین اینکه آیا آنها نشان دهنده تحریف هستند یا خیر، بررسی کند. مغایرتهاي
حاصل از تأییدیه ها می تواند نشان دهنده وجود تحریفهاي بالفعل یا بالقوه در صورتهاي مالی باشد. مغایرتها می تواند
مبنایی براي تعیین کیفیت پاسخهاي دریافتی از مخاطبان مشابه یا حسابهاي مشابه باشد. مغایرتها همچنین ممکن
استنشان دهنده وجود نارسایی کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی واحد تجاري باشد. با این وجود توجه شود که
برخی مغایرتها نشان دهنده تحریف نیست.

 

18 . تأییدیه هاي منفینسبت به تأییدیه هاي مثبت، شواهد حسابرسی با میزان متقاعدکنندگی کمتري فراهم می آورد زیرا
عدم دریافت پاسخ یک درخواست تأییدیه منفی، به طور صریح نشان دهنده دریافت آن توسط مخاطب مورد نظر یا تأیید
صحت اطلاعات مندرج در آن نیست.بنابراین، حسابرس نباید از درخواستهاي تأییدیه منفی به عنوان تنها آزمون محتواي
حسابرسی براي برخورد با خطر ارزیابی شده تحریف بااهمیت در سطح ادعاها استفاده کند مگر اینکه همه موارد زیر
وجود داشته باشد:

تاییدیه هاي حسابرسی برون سازمانی

الف)حسابرس خطر تحریف بااهمیت را پایین ارزیابی کرده و شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص اثر بخشی
کنترلهاي مربوط به ادعاها را کسب کرده باشد، ب) جامعه اقلامی که براي آنها درخواست تأییدیه منفی ارسال می شود
شامل تعداد زیادي مانده حساب، یا معاملات کوچک و همگن باشد، پ) انتظار رود تعداد مغایرتها بسیار کم باشد، و
ت) حسابرس از شرایط یا وضعیتهایی که منجر به بی توجهی مخاطبان به درخواستهاي تأییدیه منفی می شود، آگاهی
نداشته باشد.

 

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...