تائیدیه پیمانکاران شرکت

تاییدیه
تاییدیه دارایی در حسابرسی
آذر ۱۱, ۱۳۹۶
تاییدیه تامین اجتماعی
آذر ۱۱, ۱۳۹۶

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیتائیدیه پیمانکاران شرکت

شماره :
تاریخ :

تائیدیه پیمانکاران شرکت

شرکت /آقای

با سلام
احتراماً بدینوسیله درخواست می گردد دستور فرمائید اطلاعات زیر را که مربوط به چگونگی قرارداد فیمابین می باشد ، تهیه و مستقیماً جهت حسابرسان این شرکت “ موسسه حسابرسی و خدمات مالی….( حسابداران رسمی ) ” به نشانی زیر ارسال نمائید :
موسسه حسابرسی وخدمات مالی … ( حسابداران رسمی ) – صندوق پستی …
۱- صورت کلیه قراردادهای فیمابین .
۲- درصد کارهای انجام شده ( پیشرفت کار ) جهت هر قرارداد تا تاریخ …
۳–صورت مشروح کلیه پرداخت های انجام شده به شما تا تاریخ …
۴-صورت کسور قانونی و سایر کسور مکسوره طبق قرارداد از پرداخت های انجام شده به شما تا تاریخ …
۶- مانده حساب بدهی / طلب و یا تعهدات این شرکت در تاریخ …..
.با تشکر
شرکت.

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتی

شماره :
تاریخ :

تائیدیه پیمانکاران شرکت

شرکت /آقای

با سلام
احتراماً بدینوسیله درخواست می گردد دستور فرمائید اطلاعات زیر را که مربوط به چگونگی قرارداد فیمابین می باشد ، تهیه و مستقیماً جهت حسابرسان این شرکت “ موسسه حسابرسی و خدمات مالی….( حسابداران رسمی ) ” به نشانی زیر ارسال نمائید :
موسسه حسابرسی وخدمات مالی … ( حسابداران رسمی ) – صندوق پستی …
۱- صورت کلیه قراردادهای فیمابین .
۲- درصد کارهای انجام شده ( پیشرفت کار ) جهت هر قرارداد تا تاریخ …
۳–صورت مشروح کلیه پرداخت های انجام شده به شما تا تاریخ …
۴-صورت کسور قانونی و سایر کسور مکسوره طبق قرارداد از پرداخت های انجام شده به شما تا تاریخ …
۶- مانده حساب بدهی / طلب و یا تعهدات این شرکت در تاریخ …..
.با تشکر
شرکت.

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتی

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است