تئوري حسابداري: زير بناي استانداردهاي حسابداري

تئوري حسابداري: زير بناي استانداردهاي حسابداري در يك طبقه بندي كلي مي توان تمامي متغيرهاي محيطي ش ش گانه اثرگذار بر سي ستم اطلاعاتي حسابداري مالي

تئوري حسابداري: زير بناي استانداردهاي حسابداري
در يك طبقه بندي كلي مي توان تمامي متغيرهاي محيطي ش ش گانه اثرگذار بر سي ستم اطلاعاتي حسابداري مالي را به دو عامل اقتصادي و سياسيطبقه بندي كرد . عامل ديگري كه در كنار اين دو عامل بر تدوين استانداردهاي حسابداري اثرگذار است تئوري حسابداري است . لازم به توضيح است كه اينعوامل سه گانه بطور انتزاعي قابل بررسي نيستند بلكه بر يكديگر اثرات متقابل دارند.

نكته 2: عوامل اثرگذار بر فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري عبارتند از: عوامل سياسي، عوامل اقتصادي و تئوري حسابداري
و (Principles) اصول ،(Definitions) تعاريف ،(Basic Assumptions)  حسابداري را م يتوان بصورت مجموع ه اي از فرضيات زير بنايي
و نحوه استنتاج آن ها تعريف كرد كه زير بناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط و همچنين شالوده گزارش (Concepts) مفاهيم
اطلاعات حسابداري است . بر اين اساس هدف اصلي از تئوري حسابداري فراهم كردن مجموع ه اي از اصول و روابطي است كه عمليات مشاهده شده
حسابداري را بيان و عمليات مشاهده نشده را پيش بيني كند. تئوري حسابداري بهوسيله تحقيقات حسابداري مورد آزمون، سنجش و تاييد واقع مي شود.
نكته 3: هدف حسابداري بيان و پي شبيني است.

طبقه بندي مي گردد . تئوري هاي (Positive) ( و تئوري هاي توصيفي (مثبت (Normative) تئوري حسابداري بر حسب ماهيت به تئوري هاي دستوري
دستوري آنچه را كه بايد باشد بيان مي كنند در حالي كه تئوري هاي توصيفي آنچه را كه هست بيان مي كنن د. به لحاظ نحوه استدلال نيز تئوري هاي
طبقه بندي مي گردند. روش هاي قياس و استقرا عمده ترين روش هاي تحقيق (Inductive) و استقرايي (Deductive) حسابداري به قياسي
و (Ethical Approach) رويكرد اخلاقي ،(Pragmatic Approach) علمي محسوب م يگردند هر چند كه روش هاي ديگري نظير رويكرد عملي
نيز در تدوين تئوري حسابداري مطرح مي باشند. رويكرد قياسي اساساً روش تحقيقي است كه بر فعاليت (Behavioral Approach) رويكرد رفتاريذهني محقق استوار است . اعتبار تئوري حسابداري كه از طريق فرآيند قياس تدوين مي شود به توان محقق در شناسايي صحيح و منطقي اجزا و روابطفرآيند حسابداري بستگي تام دارد . چنانچه در نظر باشد تئوري حسابداري ب ا بكارگيري رويكرد قياسي تدوين شود، محقق بايد ساختاري را ايجاد كند كهحركت از كل » شامل هدف ها، محيط، فرضيات بنيادي، تعاريف و روش هاي حسابداري بوده و همگي مبتني بر الگوي منطقي باشند . اين روش غالباً با عبارت
مورد اشاره قرار م يگيرد. « به جز

مورد « حركت از جزء به كل » بكارگيري رويكرد است قرا در تحقيق بر مشاهده و استنتاج و تعميم بر اساس مشاهدات تاكيد دارد . بنابراين اين روش با عبارت
اشاره قرار مي گيرد. زيرا محقق بر اساس مشاهداتي محدود (نمونه)، نتايج حاصل را به كل جامعه تعميم مي دهد. رويكرد استقرايي، رويكردي عمل گراس ت و
از آنجايي كه روش هاي جاري حسابداري ممكن است مبتني بر شرايط محيط، هدف ها و ويژگي هاي اساسي حسابداري نباشد لذا بكارگيري رويكرد
استقرايي در تحقيقات حسابداري به تنهايي توصيه نم يگردد.

نمايشگر 5 1 ساختار حسابداري و گزارشگري مالي را ارائه م يدهد:
نمايشگر 5 1 ساختار تئوري حسابداري و گزارشگري مالي خارجي
محيط حسابداري و گزارشگري مالي (مفروضات محيطي)
اهداف گزارشگري مالي
خصوصيات كيفي اطلاعات مالي عناصر صورت هاي مالي
اصول شناسايي و انداز هگيري
– اصل بنيادين شناسايي (شناخت)
– اصل هايي كهاساس اصول پذيرفته شده حسابداري هستند

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...