برنامه ریزی مشاوره مالی

برنامه ریزی مشاور مالی

برنامه ریزی مشاوره مالی

ساختن دارایی  بلند مدت بدون توجه به برنامه ریزی  مالیاتی مشاوره مالی  غیرممکن نیست. اما مالیات را می توان یک فیلتر در میزان دارایی شما جمع کرد. میزان دارایی  که از بین می رود ، بازتاب مستقیمی از میزان تأمین مالی  شما است.