برنامه ريزي حسابرسي صورتهاي مالي

.برنامه ريزي حسابرسي صورتهاي مالي عبارت است برنامه ريزي كار حسابرسي مستلزم تدوين طرح كلي حسابرسي و برنامه حسابرسي برای صورت مالی است