بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی

کار هیئت استانداردهای بین المللی بخش عمومی در خصوص تعهدات اجتماعی در گذشته و اکنون کمیته ساماندهی که توسط بخش عمومی تشکیل شده است. در سال 2004سند نظر خواهی در خصوص حسابداری سیاستها اجتماعی دلت منتشر کرد. این سند نظرخواهی در صدد دریافت بازخوزد ها دز خصوص شناخت و اندازگیری و افشای پیشنهادات مربوط به تعهدات مزایای اجتماعی بود. در این سند نظرخواهی بین کالاها و خدمات گروهی کالاها و خدمات جداگانه و تعهدات بازنشستگی افراد کهنسال و سایر تعهداتی
کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در خصوص تعهدات اجتماعی در گذشته و اکنون
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۷
حسابداری
در حال حاضر هیچ استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی در مورد ترکیب واحدهای گزارشگر وجود ندارد .
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۷
بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی

بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی

بدهیهای ناشی از تعهدات اجتماعی

مباحث مربوط به نحوه برخورد یا بدهیها یا بدهیهای بالقوه ناشی از تعهدات اجتماعی  خاص دولت تبیین شده است.نمونه هایی از شرایطی که دولت ممکن است تعهد اجتماعی داشته باشد . شامل موارد زیر است:»

تعهدات آتی از مزایای اجتماعی نظر مزایای بیکاری  و مزایای بازنشستگی دولتی

تعهدات عرفی یا اخلاق جهت تسلای خاظر قربانیان بلایای طبیعی

تعهدات مربوط به طرحهای جبران خسارات ناشی از حوادث

اعلام برنامه ها یا ابتکارات جدید و

تعهدات آتی مربوط به سیاست های فعلی

در حال حاضر هیچ استاندارد بسن المللی حسابداری بخش عمومی در مورد شناخت اندازه گیری یا نحوه افشای بدهیهای ناشی از مزایای اجتماعی وجود ندارد. این مزایا توسط واحد گزارشکری در ازای هیچ مبلغی یا مبلغ اندکی به طور مستقیم به دریافت کنندگان مزایا عرضه میشود.

در صورت نبود استانذارد بین المللی حسابداری بخش عمومی واحدهای گزارشگر باید رویه های حسابداری را بر اساس رهنمودهای موجود تبیین کنند.

اگر مزایای اجتماعی منجر به داراییها یا بدهیهای مالی شود. طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی مربوط به ابزارهای مالی با آنها برخورد میشود.

رویکردهای پذیرفته شده برخی دولتها در مورد شناخت  تعدات گوناگون ناشی از این مزایای اجتماعی مطرح شده است. انواع مزایای اجتماعی ارائه شده ،معیار واجد شرایط بودن،زمانبندی واجد شرایط بودن و احتمال شرایط بودن و اختمال وجود تعهدات آتی در کشورها و حوزه های جغرافیایی مختلف متفاوت است.

واحدهای گزارشگر در ابتدا تعهدات اجتماعی بالقوه را مشخص کنند و سپس تلاش کننداز طریق طبقه بندی آنها تعهدات اجتماعی بالقوه را مشخص کنند و سپس کنند از طریق طبقه بندی آنها به گروههای با ویژگیهای مشابه راه حلی برای چالشهای حسابداری مربوط به این تعهدات پیدا کنند.

پروژه های مربوط به تدوین گزارشگری تعهدات مزایای اجتماعی به دلیل وجود مشکلاتی در تعیین نقطه زمانی تحقق تعهد فعلی  در خصوص انواع مختلف مزایای اجتماعی و  میزان این تعهدات فعلی ، هنوز به استاندارد تبدیل  نشده است. هیئت استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی همواره به مسایل مربوط به تعهدات اجتماعی توجه داشته است.

هیئت در نوامبر سال ۲۰۰۹  یک مقاله مشورتی با عنوان گزارشگری در خصوص تداوم پذیری بلندمدت تامین مالی عمومی منتشر کرد. همچنین هیئت در حال انجام تدوین چارچوب نظری بخش عمومی که دذآن مباحث مربوط به تعهدات مزایای اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است