بازدهی مشاور مالیاتی

چگونه از مشاوره مالیاتی در کسب و کار خود بهره مند شویم؟

به طور کلی مشاور مالیاتی به اشخاص مسلط بر مشاوره مالیاتی گفته می شود که با اشراف بر تمامی استانداردهای مالی مشخص شده از سوی سازمان حسابرسی، به دفاع از صورت های مالی شرکت ها و سازمان ها می پردازد. این شخص با آن که از لحاظ حقوقی دارای درجه وکالت نیست اما می تواند ماموریت رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت ها را برعهده گرفته و به دفاع از آن ها بپردازد.