اولویت مشاور مالی

مشاوره مالی

اخلاق را می توان چنین تعریف کرد:اصول واولویت  مشاور مالی که  باید رعایت کند.

اولویت مشاور مالی  ، می توان در هر زمان به نفع مشتری عمل کند .مشاور مالی باید با صلاحیت ، صداقت ، صداقت و انصاف رفتار کنید