استعلام از بستانکاران

استعلام از بستانکاران یعنی تاییدیه مانده بدهی در ترازنامه شرکت یعنی به مانده بدهی شرکت صحه می گذارند با ارسال نامه تاییدیه واستعلام از بستانکارانبه مانده بدهی شرکت اعتبار می دهی