آزمون کنترل دارایی های ثابت

آزمون محتوا

آزمون کنترل داراییهای ثابت

 

کنترل داراییهای ثابت حصول اطمينان از اينكه :الف خريد يا ايجاد دارائي هاي ثابت با اخذ مجوز لازم صورت مي گيرد.ب  دارائي هاي ثابت با ارزش متعارف خريداري / ايجادمي شود و تمامي دارائيهاي ثابت منعكس در دفـاتر شركت متعلق به شركت بوده و به نحو مناسبي مورد
بهره برداري قرار مي گيرد.
ج  دارائيهاي ثابت به نحو مناسب نگهداري شده و از پوشش بيمه اي كافي برخوردار مي باشد.
برنامه ريزي :
با توجه به اطلاعات بدست آمده از تكميل پرسشنامه كنترلهاي داخلي ارزيابي نماييد كه خطر قابل قبول اتكاي بيش از واقع به سيستم كنترلها در برآوردهاي اوليه چه ميزان مي باشد :

کنترل داراییهای ثابت

ميزان خطر توضيح پيشنهاد چگونگي انتخاب نمونه داراییهای ثابت

زياد 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد بالايي مي باشد. نيازي به آزمون كنترلها نمي باشد و مي بايست از آزمون محتوا استفاده كرد.
متوسط 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حدمتوسط مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 10% خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي  استفاده نمود.
كم 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد كم مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 5%خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي  استفاده نمود.

کنترل داراییهای ثابت

منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي
(صفت) تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع  ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL < TDR نامه مديريت

کنترل داراییهای ثابت

تعداد درصد
درخواست خريد كنترل محاسبات صورتحساب
مطابقت با آيين نامه معاملات
مطابقت صورتحساب با مدارك تحويلي
كنترل ثبت در كارت اموال
دفتر اموال مشاهده درخواست خريد
مشاهده صورتحساب خريد
اطمينان از پلاك كوبي

کنترل داراییهای ثابت

نتيجه گيري کنترل داراییهای ثابت:

آيا كنترلهاي داخلي کنترل داراییهای ثابت قابل اتكاء است ؟ زياد 0 متوسط 0 كم 0

خلاصه نكات ضعف كنترلهاي داخلي عطف ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

 

کنترل داراییهای ثابت

نوع ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
كا الف – پروندة درخواستهاي خريد دارائي هاي ثابت را اخذ و تسلسل شماره هاي آنها را كنترل كنيد.
ب – تعدادي از درخواستهاي خريد دارائي هاي ثابت را اخذ و رسيدگيهاي زير را انجام دهيد.
وت 1- مشاهده امضاء هاي مجاز با توجه به آئين نامه هاي شركت.
وت 2- حصول اطمينان از رعايت آئين نامه معاملات شركت.
و. 3- مشاهده صورتحساب خريد
وت 4- مطابقت صورتحساب خريد با مدارك تحويل دارائي ها و درخواست خريد
اش 5- تفكيك صحيح هزينه هاي سرمايه اي و جاري بر اساس دستورالعمل موجود
اف 6- كنترل ثبت صحيح در حسابها و كارت يا دفتر اموال
اش پ- حصول اطمينان از فروش ، بركناري و واگذاري دارائي ها براساس مجوزها و مصوبه هاي مربوط
ت – تعدادي از اقلام ثبت شده در كارت يا دفتر اموال را انتخاب و رسيدگيهاي زير را انجام دهيد.

 

 

وت – مشاهده درخواست خريد.
وت – مشاهده صورتحساب خريد.

اش
وت – حصول اطمينان از پلاك كوبي اموال
ث -گزارشهاي صورت برداري اموال طي سال را اخذ و اطمينان حاصل كنيد كه :
وت 1- گزارشها توسط مسوولين ذيصلاح تصويب شده است.
وت 2- مغايرات به نحو مناسب پيگيري و حسابها حسب مورد اصلاح شده است
ج – از كفايت پوشش بيمه اي دارائي هاي ثابت اطمينان حاصل كنيد.

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...