آزمون کنترل حقوق ودستمزد

درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد

آزمون کنترل حقوق ودستمزد

حصول اطمينان از اينكه :
الف) حقوق و دستمزد فقط به كاركنان شركت و در مقابل كار و براساس مجوز كافي تعلق گرفته است .
ب ) محاسبات ليست حقوق و دستمزد بر مبناي مصوب و با توجه به قوانين و مقررات جاري به نحو صحيح صورت گرفته است .
پ ) ليست حقوق و دستمزد بنحوي تنظيم شده است كه تخصيص هزينه هاي پرسنلي به قسمت ها و مراكز مختلف را تسهيل مي كند .
ت) حقوق و دستمزد تنها بر اساس مبالغ مندرج در ليست حقوق پرداخت مي شود .
ث ) مدارك و مستندات كافي دال بر دريافت حقوق توسط كاركنان نگهداري شده است .
ج ) حقوق و دستمزد و مزايا ، كسور مربوط و خالص پرداختني به نحو صحيح در حسابها ثبت شده است .

برنامه ريزي آزمون کنترل حقوق ودستمزد:

با توجه به اطلاعات بدست آمده از تكميل پرسشنامه كنترلهاي داخلي ارزيابي نماييد كه خطر قابل قبول اتكاي بيش از واقع به سيستم كنترلها در برآوردهاي اوليه چه ميزاني مي باشد:

ميزان خطر توضيح پيشنهاد چگونگي انتخاب نمونه
زياد 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد بالايي مي باشد. نيازي به آزمون كنترلها نمي باشد و مي بايست از آزمون محتوا استفاده كرد.
متوسط 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حدمتوسط مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 10% ( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.
كم 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد كم مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 5%( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.

برنامه ريزي نتيجه گيري

منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي
(صفت) تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL
< TDR نامه مديريت
تعداد درصد
ليست حقوق كنترل محاسبات
مطابقت با سند حسابداري
مشاهده مجوزهاي كنترل
احكام پرسنلي مطابقت حقوق پرسنل با احكام
مطابقت عوامل حقوق با ليست حقوق
كاركنان در ليست حقوق مطابقت كاركرد با ليست حقوق و دستمزد
كنترل محاسبات ماليات و جريمه

نتيجه گيريآزمون کنترل حقوق ودستمزد:

آيا كنترلهاي داخلي قابل اتكاء است ؟ زياد 0 متوسط 0 كم 0

خلاصه نكات ضعف كنترلهاي داخلي عطف ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست

الف – كليه ليست هاي حقوق و دستمزد مربوط به ماه ( هاي ) ……………………………. را اخذ و رسيدگي هاي ذيل را انجام دهيد :
اش 1- جمعهاي افقي و عمودي ليستهاي حقوق را بطور نمونه كنترل نمائيد .
اش 2- صورت خلاصه ليستهاي حقوق را با ليستهاي مربوط مطابقت دهيد .
وت 3- امضاي تهيه كننده ، كنترل كننده و تصويب كنندگان را مشاهده كنيد .
اش 4- سند حسابداري را با خلاصه ليست حقوق مطابقت دهيد .
وت 5- در صورت پرداخت نقدي امضاء دريافت كننده را مشاهده نمائيد .
اش 6- ثبت مبالغ پرداخت نشده در ليست اقلام پرداخت نشده را كنترل نمائيد .

 

وت 7- دستور باز پرداخت مبالغ پرداخت نشده به حساب بانك را مشاهده نمائيد .

آزمون کنترل حقوق ودستمزد

وت 8- رسيد بازپرداخت مبالغ پرداخت نشده به حساب بانكي را مشاهده نمائيد .
وت 9- در صورت پرداخت از طريق بانك ، جمع ليست ارسالي به بانك را با جمع مبلغ قابل پرداخت طبق ليست حقوق كنترل نمائيد .
وت 10- تعدادي از مبالغ قابل پرداخت طبق ليست حقوق را با ليست ارسالي به بانك و بالعكس كنترل نمائيد.
ب – تعدادي ازكارمندان و تعدادي ازكارگران درمورد هريك از دوره(هاي) فوق را از ليستهاي حقوق و دستمزد انتخاب نموده و رسيدگيهاي ذيل را در مورد آنها بعمل آوريد :

وت 1- ميزان حقوق و دستمزد و مزاياي مستمر را با قرارداد استخدامي و يا احكام تغييرات حقوق و دستمزد كنترل نمائيد .

 

وت 2- مزاياي مستمر قانوني را با بخشنامه هاي مربوط و احراز شرايط پرداخت را از طريق پرونده پرسنلي كنترل نمائيد .
وت 3- مداركي دال بر كنترل ميزان كاركرد با كارت ساعت ، دفتر حضور و غياب و يا ساير مدارك مشابه توسط صاحبكار را مشاهده نمائيد .
وت 4- ميزان كاركرد را با كارت ساعت ، دفترحضور و غياب و يا ساير مدارك موجود كنترل نمائيد.
اش 5- محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پايه را با توجه به ميزان حقوق و دستمزد و ساعات كاركرد كنترل نمائيد .
اش 6- محاسبات اضافه كاري را با توجه به ميزان حقوق و دستمزد و ساعات اضافه كاري كنترل نمائيد .

آزمون کنترل حقوق ودستمزد
وت 7- مصوبه مديران را در مورد ساير پرداختهاي غير مستمر مشاهده نمائيد .

اش 8- محاسبات مربوط به ساير مزاياي غير مستمر را كنترل نمائيد .
وت 9- دلائل پرداخت ساير مزاياي غير مستمر را بطور كامل در كاربرگ درج نمائيد .
وت 10- انطباق پرداختهاي غير مستمر را با قوانين و مقررات كشور ، كنترل نمائيد .
اش 11- محاسبات مربوط به ماليات و حق بيمه را كنترل نمائيد .
وت 12- مبالغ مكسوره بابت مساعده پرداختي را با رسيد دريافتي در زمان پرداخت ، كنترل نمائيد
وت 13- مبالغ كسر شده بابت اقساط وام پرداختي را با شرايط باز پرداخت وام كه به تاييد كارگر يا كارمند مربوط رسيده كنترل نمائيد .
اش 14- محاسبه مبلغ قابل پرداخت را كنترل نمائيد .

نوع ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
وت 15- مجموع حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره در سال مورد رسيدگي را اخذ يا تهيه نمائيد.
وت 16- مصوبه هيئت مديره در مورد حقوق مدير عامل را مشاهده نمائيد .
وت 17- مصوبات مجامع عمومي در مورد حق حضور و پاداش اعضاء هيئت مديره را با توجه به ماده 134 قانون تجارت مشاهده نمائيد .
پ – در صورتيكه با توجه به شرائط خاص صاحبكار رسيدگي هاي ديگري لازم به نظر ميرسد ، ذيلأ درج نموده و رسيدگي هاي لازم را انجام دهيد .

نوع ادعا وت = وجود و تحقق / كا = كامل بودن / اش = ارزشيابي / مح = مالكيت و حقوق / اف = افشا و طبقه بندي

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...