حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟

   حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟ شرکت های مبتنی بر دانش از شکست سیستم های گزارشگری مالی سنتی رنج می برند تا دارایی های دانش را در ترازنامه نشان دهند. به دلیل عدم اطمینان در ارتباط با هزینه های مربوط به دانش، حسابداران معمولا باید آنها…

مالیاتی

نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد ها و هزینه های موسسات خیریه و عام المنفعه:

  نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد ها و هزینه های موسسات خیریه : . نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند ط ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، ولو این که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف- مرجع نظارت بر درآمد و…

نکات استاندارد 550 ( اشخاص وابسته) هدف 1. در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه روابط و معاملات با اشخاص وابسته در حسابرسی صورتهاي مالی مطرح شده است. 2. در مورد اشخاص وابسته اهداف حسابرس به شرح زیر است

استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته

 استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته 1. هدف در استاندارد حسابرسی اشخاص وابسته، مسئولیت حسابرس در زمینه روابط و معاملات با اشخاص وابسته در حسابرسی صورتهاي مالی مطرح شده است.   2. در مورد اشخاص وابسته اهداف حسابرس به شرح زیر است: الف) کسب شناخت کافی از روابط و معاملات با اشخاص وابسته به منظور شناسایی عوامل…

رای شورا

رای شورا 30/4/4796 سازمان گسترش و نوسازی

رای شورا مالیاتی30/4/4796 *سازمان گسترش و نوسازی   شماره: 4796/4/30 تاریخ: 29/03/1369 پیوست: نامه شماره 583-5/30- 5/4/68 دفتر فنی مالیاتی درمورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه…