‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

آبان ۳۰, ۱۳۹۶
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي ‌ماده واحده – دولت مكلف است […]
آذر ۲, ۱۳۹۶
خطمفهوم خطر حسابرسی:ر حسابرسی به این خطر اشاره دارد که حسابرس ممکن است بدلیل عدم کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا به دلیل خطا یا تقلب، گزارش فاقد صلاحیت را انتشار دهد. خطر حسابرسی هم در مرحله ی برنامه ریزی و هم در اجرای عملیات مالی، مورد توجه حسابرسان می باش

  ‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسی ‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي ‌ماده واحده – دولت […]