‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

نوامبر 21, 2017
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي ‌ماده واحده – دولت مكلف است […]
نوامبر 23, 2017
خطمفهوم خطر حسابرسی:ر حسابرسی به این خطر اشاره دارد که حسابرس ممکن است بدلیل عدم کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا به دلیل خطا یا تقلب، گزارش فاقد صلاحیت را انتشار دهد. خطر حسابرسی هم در مرحله ی برنامه ریزی و هم در اجرای عملیات مالی، مورد توجه حسابرسان می باش

  ‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي

سازمان حسابرسی ‌قانون تشكيل سازمان حسابرسي ‌ماده واحده – دولت […]