‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي 1379.06.13 – 28423- ت 17790 هـ – 1379.07.13