کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان

نوامبر 23, 2017
پرسش وپاسخ حسابرسی

کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان

کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان کنترل کاربردی وامهای کارکنان در واقع مانده پرداختی وام کارکنان مانده پرداختی وام کارکنان وپرداختی وام به کارکنان مطابق آیین نامه داخلی شرکت پرداخت شده واز وام کارکنان در پیان ماه کم می گردد تبانی در پرداخت وام کارکنان صورت نگرفته باشد ونحوه ثبت وام کارکنان وطبقه بندی حسابها در ترازنامه اطمینان پیدا کنی