کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان

آذر ۲, ۱۳۹۶
پرسش وپاسخ حسابرسی

کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان

کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان کنترل کاربردی وامهای کارکنان در واقع مانده پرداختی وام کارکنان مانده پرداختی وام کارکنان وپرداختی وام به کارکنان مطابق آیین نامه داخلی شرکت پرداخت شده واز وام کارکنان در پیان ماه کم می گردد تبانی در پرداخت وام کارکنان صورت نگرفته باشد ونحوه ثبت وام کارکنان وطبقه بندی حسابها در ترازنامه اطمینان پیدا کنی