وکیل مالیاتی

سپتامبر 30, 2017
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلي […]
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی هدف , حصول اطمينان […]
نوامبر 21, 2017
اصول حسابرسی

حسابرسی ۱

مشاوره مالی اصول حسابرسی شرکت حسابداری حسابرسی (۱) فصل ۱ […]
نوامبر 23, 2017
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتمال خطر قابل قبول حسابرسی (AAR)

هدف: برآورد احتمال خطر حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی شامل برآورد احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال خطرآزمونهای تحلیلی درسطح صورتهای مالی
دسامبر 2, 2017

راهنماي چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی

چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی انتخاب تعداد نمونه شامل مراحل زير مي باشد : 1- انتخاب تعداد نمونه ( جدولG-3 ) انتخاب تعداد نمونه شامل موارد زير مي باشد :http://www.evat.ir 1-1- مانده پايان سال حسابها در اين جدول درج مي شود . 1-2- احتمال خطر عدم كشف با توجه جدول مزبورمشخص مي شود. 1-3- ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست (RF)با توجه به احتمال خطر عدم كشف و بر اساس جدول " ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست " و با توجه به تعداد خطاي بيش از واقع بودن (به تعداد صفر ) ، مشخص مي شود .به عنوان مثال در صورتيكه احتمال خطر پذيرش نادرست (احتمال خطر عدم كشف ) 5% و تعدادخطاي بيش از واقع بودن صفر در نظر گرفته شود ، ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست ( RF ) عدد 3 خواهد بود .
دسامبر 12, 2017
معاملات فصلی

معاملات فصلی

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداری اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست […]
دسامبر 14, 2017
درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد

انواع صورتهای مالی اساسی

انواع صورتهای مالی اساسیمشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریتحلیل بنیادی (Fundamental […]
دسامبر 14, 2017
تاییدیه

ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵

ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور […]
دسامبر 14, 2017
برنامه آزمون رعايت روشها حقوق و دستمزد > تعداد ……..  نفر از پرسنل را در طي 12 ماه به روش ………………………….. را از ليستهاي حقوق انتخاب نموده و بررسيهاي ذيل را در خصوص آنها بعمل آوريد . ( افزون بر انتخابهاي مذكور – مسئولين كارگزيني – حقوق و دستمزد امور مالي و مديران نيز مورد انتخاب قرار گيرد ) .

برنامه آزمون رعايت روشها حقوق و دستمزد

برنامه آزمون رعايت روشها حقوق و دستمزد > تعداد ……..  […]
دسامبر 15, 2017
علام تعارض في‎مابين رأي شماره 633مورخ25/4/84 که در تاييد دادنامه شماره 1858-1857 مورخ30/9/82 صادره درکلاسه پرونده16/82/1063 شعبه16 صادر گرديده است مبني بر ور

عدم ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ک- ۲۹/۲/۱۳۸۸

عدم ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ک- ۲۹/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران با موضوع […]
آگوست 20, 2018
معاملات فصلی

مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

    مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی […]
آگوست 29, 2018
حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت، کسب و کار و حسابداری و اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت، کسب و کار و حسابداری آشنایی […]