هدف: کسب شناخت مقدماتی از نوع حجم فعالیتهای صاحبکار

آذر ۲, ۱۳۹۶
هدف: کسب شناخت مقدماتی از نوع حجم فعالیتهای صاحبکار

هدف: کسب شناخت مقدماتی از نوع حجم فعالیتهای صاحبکار

هدف: کسب شناخت مقدماتی از نوع حجم فعالیتهای صاحبکارمیزان سرمایه و نوع سهام (در صورت سهامی بودن) مبلغ پرداخت شده سر مایه اسم و آدرس کارخانه یا شعب شرکت