معادله اصلی حسابداری

نوامبر 23, 2017
حسابرسی فروش

معادله اصلی حسابداری عناصرآن

صر بانک؛ بین ۳ عنصر اصلی از ۵ عنصر مدل […]