معادله اصلی حسابداری

آذر ۲, ۱۳۹۶
بحسابداری

معادله اصلی حسابداری عناصرآن

صر بانک؛ بین ۳ عنصر اصلی از ۵ عنصر مدل […]