كنترل هاي فروش

نوامبر 23, 2017

كنترل هاي فروش

اول بررسی و محاسبه معکوس مبلغ فروش بر اساس درصد مالیات ارزش افزوده طی هر فصل و سال دوم کنترل اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای فروش سوم تفکیک و کسر هر نوع تخفیفات از فروش ناخالص قبل از محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده چهارم تطابق سیستم فروش، انبار و حسابداری پنجم اطمینان ازثبت فاکتور های فروش سال جدید در دوره مالی بعد ششم بررسی شماره سریال و شناسایی فاکتورهای ایطال شده و کنترل عدم ارائه فاکتورهای نانویس هفتم کنترل تطابق حجم فروش نسبت به موجودی کالای کاهش یافته طبق اظهارنامه و بهای تمام شده کالای فروش رفته هشتم کنترل تطابق کالای اضافه شده به انبار طبق اظهارنامه و کالای خریداری شده طبق روش شمارش انبار و روش قیمت گذاری شده نهم تکمیل مشخصات کامل خریدار و فروشنده در سربرگ فاکتور و عدم درج شناسه ملی و یا کد اقتصادی غیر واقعی دهم کنترل حساب فروش در پایان هر فصل طبق تراز حسابها با سامانه صورت معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده