قانون صدور چک

نوامبر 21, 2017

قانون صدور چک

قانون صدور چک عبارت استچک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمينی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
نوامبر 21, 2017

برنامه و بودجه

برنامه وبودجه در 53ماده تنظیم وبه تصویب رسیده که قانون برنامه ودجه چهر چوب نحوه کسب درآمد ها وهزینه دولت را تبیین می کند طبق قانون برنامه وبودجه عمل می شود وخارج از قانون برنامه وبودجه عمل کردن تخلف محسوب میشود