قانون صدور چک

آبان ۳۰, ۱۳۹۶
قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک عبارت استچک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمينی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

برنامه و بودجه

برنامه وبودجه در 53ماده تنظیم وبه تصویب رسیده که قانون برنامه ودجه چهر چوب نحوه کسب درآمد ها وهزینه دولت را تبیین می کند طبق قانون برنامه وبودجه عمل می شود وخارج از قانون برنامه وبودجه عمل کردن تخلف محسوب میشود