قانون تامین اجتماعی

آبان ۳۰, ۱۳۹۶

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی • تعاريف – كليات ماده ۱- به […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

برنامه و بودجه

برنامه وبودجه در 53ماده تنظیم وبه تصویب رسیده که قانون برنامه ودجه چهر چوب نحوه کسب درآمد ها وهزینه دولت را تبیین می کند طبق قانون برنامه وبودجه عمل می شود وخارج از قانون برنامه وبودجه عمل کردن تخلف محسوب میشود
آذر ۲, ۱۳۹۶
تسهیلات بیمه کارفرمایان

تامین اجتماعی

 تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که یکی از سازمانهای تابعه […]