قانون تامین اجتماعی

نوامبر 21, 2017

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی • تعاريف – كليات ماده ۱- به […]
نوامبر 21, 2017

برنامه و بودجه

برنامه وبودجه در 53ماده تنظیم وبه تصویب رسیده که قانون برنامه ودجه چهر چوب نحوه کسب درآمد ها وهزینه دولت را تبیین می کند طبق قانون برنامه وبودجه عمل می شود وخارج از قانون برنامه وبودجه عمل کردن تخلف محسوب میشود
نوامبر 23, 2017

تامین اجتماعی

 تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که یکی از سازمانهای تابعه […]