فرم رسیدگی مالیاتی

نوامبر 26, 2017
حسابداری

فرم رسیدگی مالیاتی

فرم رسیگی مالیاتی در واقع نحوه رسیدگی عملکرد مالی شرکت می باشد نام مشتري: قسمت مورد رسيدگي: سال مورد رسيدگي: تهيه شده توسط: شــــــــــــــــرح واقعي شماره كاربرگ انجام شده توسط زمان صرف شده 1- اظهار نامه مالياتي شركت، ترازنامه و صورت سود و زيان و جداول پيوست آن اخذ گرديده و مندرجات آن با ترازنامه و سود و زيان شركت مطابقت گردد. 2- ترازنامه و صورتحساب سود و زيان شركت با دفاتر قانوني شركت مطابقت گردد. 3- تراز اختتاميه سال قبل با تراز افتتاحيه سال جاري از نظر اقلام و عناوين مطابقت گردد. 4- اهم رويه‌هاي حسابداري سال جاري و سال گذشته مطابقت گردد. 5- بررسي گردد كه شركت در سال مورد رسيدگي خلاصه قراردادها و معاملات فصلي مربوطه را جهت مراجع ذيربط ارسال نموده است