فرم بودجه حسابرسی

نوامبر 26, 2017

فرم بودجه حسابرسی

بودجه حسابرسی در واقع میزان ساعات کار انجام شده وقیمت تمام شده کار حسابرسی انجام می شود