فرم بودجه حسابرسی

آذر ۵, ۱۳۹۶

فرم بودجه حسابرسی

بودجه حسابرسی در واقع میزان ساعات کار انجام شده وقیمت تمام شده کار حسابرسی انجام می شود