عملکرد شرکت

نوامبر 21, 2017
عملکرد شرکت

عملکرد شرکت

عملکرد شرکت عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص ارزيابي شرکت/ نسبت قيمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قيمت روز هر سهم نسبت ارزش دفتري هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام دريافت سود سهام را نشان مي دهند : بازده سود سهام = قيمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختي به هر سهم نسبت پرداختي سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختي به هر سهم آقاي هوشنگي با داشتن همسر و يـک پسر 18 ساله و يـک دختر 15 ساله فوت نمود . همسر نامبرده ماترک متوفي را به شرح زيـر تسليـم اداره امور ماليـاتي نموده است. حساب سپرده بانکي در بانک تجارت 220000000 ريـال . ساختمان واقع در شميـرانات که ارزش معاملاتي اعيـاني آن 35000000 ريـال و ارزش معاملاتي ( عرصه ) آن 120000000 ريـال است . سهام شرکت پذيـرفته شده در بورس 60000000 ريـال. طبق حکم دادگاه 8/1 ماترک به همسر و بقيـه به نسبت 2 و 1 بيـن وراث تقسيـم مي شود و در صورتي که هزيـنه کفن و دفن 3500000 ريـال و بدهي به همسر 35000000 ريـال مورد تائيـد اداره ماليـاتي باشد. درصد هرريال فروش را نشان مي دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقي مي ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص سودآوري درآمدها را نشان مي دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص (r.o.i) بازده سرمايه گذاريها براي اندازه گيري عملکرد شرکت مي باشند، 2 نسبت : ميزان کارايي مديريت در بکارگيري منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراييها r.o.a = متوسط مجموع داراييها ÷ سود خالص بازده سرمايه گذاري صاحبان سهام را نشان مي دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام e.o. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراييها ) × بازده مجموع داراييها نشان دهنده داراييهايي است که از طريق بدهيها تأ مين شدند/ نسبت بدهي = مجموع داراييها ÷ مجموع بدهيها توانايي پرداخت بدهيها/ نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهيها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزينه بهره = هزينه بهره ÷ سود قبل از بهره و ماليات نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهاي دريافتني = متوسط حسابهاي دريافتني ÷ ب.ت.ک.ف متوسط حسابهاي دريافتني = 2 ÷ (حسابهاي دريافتني پايان دوره + حسابهاي دريافتني اول دوره ) متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهاي دريافتني ÷ 365 نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودي کالا ÷ ب.ت.ک.ف متوسط موجودي کالا = 2 ÷ (موجودي کالا پايان دوره + موجودي کالا اول دوره )