شناخت و ثبت سیستم

نوامبر 23, 2017
حسابرسی

شناخت و ثبت سیستم حسابداری

شناخت و ثبت سیستم حسابداری عبارتست هزینه حقوق و قیمت تمام شده نحوه تولید وتسهیم هزینه ضایعات نامشهود در مرحله شناخت و ثبت سیستم حسابداری بحث می گردد