ساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

آذر ۲, ۱۳۹۶
اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی طبق دستوالعمل جامعه حساداران رسمی کشور ومطابق قانون تجارتوقانون مدنی وسایر قوانین مربوطه تنظیم شده است