ساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

نوامبر 23, 2017
اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی طبق دستوالعمل جامعه حساداران رسمی کشور ومطابق قانون تجارتوقانون مدنی وسایر قوانین مربوطه تنظیم شده است