رآورد عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

نوامبر 23, 2017
عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

برآورد عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی عبارتست انگیزه مدیریت رقابت شدید در بازار ونفوذ مدیریت از عوامل موثر بر لرلئه گزارشهای مالی غیر واقعی است