رآورد عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

آذر ۲, ۱۳۹۶
عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

برآورد عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی عبارتست انگیزه مدیریت رقابت شدید در بازار ونفوذ مدیریت از عوامل موثر بر لرلئه گزارشهای مالی غیر واقعی است