خدمات حسابرسی

سپتامبر 30, 2017

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی جدول ارزیابی […]
سپتامبر 30, 2017

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلي […]
سپتامبر 30, 2017

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی آزمون محتوا […]
سپتامبر 30, 2017

آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه وکل

https://www.armanpardaz.com آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه وکل آیین نامه تحریر […]
سپتامبر 30, 2017

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی هدف , حصول اطمينان […]
نوامبر 21, 2017

نکات کلیدی در تاییدیه سهام

مشاوره مالیمشاوره مالیاتیشرکت حسابداریخدمات حسابداریحسابرسیقانون مالیاتهای مستقیمنکات کلیدی در تاییدیه […]
نوامبر 21, 2017

حسابرسی ۱

مشاوره مالی اصول حسابرسی شرکت حسابداری حسابرسی (۱) فصل ۱ […]
نوامبر 23, 2017

کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل

کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل درراستای رعایت اخلاق […]
نوامبر 23, 2017

احتمال خطر قابل قبول حسابرسی (AAR)

هدف: برآورد احتمال خطر حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی شامل برآورد احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال خطرآزمونهای تحلیلی درسطح صورتهای مالی
دسامبر 2, 2017

راهنماي چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی

چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی انتخاب تعداد نمونه شامل مراحل زير مي باشد : 1- انتخاب تعداد نمونه ( جدولG-3 ) انتخاب تعداد نمونه شامل موارد زير مي باشد :http://www.evat.ir 1-1- مانده پايان سال حسابها در اين جدول درج مي شود . 1-2- احتمال خطر عدم كشف با توجه جدول مزبورمشخص مي شود. 1-3- ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست (RF)با توجه به احتمال خطر عدم كشف و بر اساس جدول " ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست " و با توجه به تعداد خطاي بيش از واقع بودن (به تعداد صفر ) ، مشخص مي شود .به عنوان مثال در صورتيكه احتمال خطر پذيرش نادرست (احتمال خطر عدم كشف ) 5% و تعدادخطاي بيش از واقع بودن صفر در نظر گرفته شود ، ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست ( RF ) عدد 3 خواهد بود .
دسامبر 2, 2017

تائيديه پيمانكاران شركت

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیتائيديه پيمانكاران شركت شماره : تاريخ : […]
دسامبر 12, 2017

معاملات فصلی

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداری اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست […]