تاییدیه مدیران مالی

نوامبر 23, 2017
درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد

تاییدیه مدیران مالی

تاییدیه مدیران مالی موسسه حسابرسي تهـــران احتراماً درمورد رسيدگي آن […]