استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 گزارش‌ عملكرد مالي

نوامبر 21, 2017
کنترل اسناد تضمین

مالي

1 . هدف‌ اين‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخي‌ عناصر عملكرد مالي‌ است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ از عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ طي‌ يك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنايي‌ جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ براي‌ آنها فراهم‌ آورد. تعاريف 2 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌: * فعاليتهاي‌ عادي‌: فعاليتهاي‌ معمول‌، تكرار شونده‌ يا منظم‌ واحد تجاري‌ (فعاليتهاي‌ تجاري‌) و همچنين‌ فعاليتهاي‌ مرتبطي‌ است‌ كه‌ به‌ تبعيت‌ و در جهت‌ پيشبرد فعاليتهاي‌ فوق‌ يا درنتيجه‌ آنها توسط‌ واحد تجاري‌ انجام‌ مي‌شود. چنانچه‌ وقوع‌ برخي‌ رويدادها، صرف‌ نظر از ماهيت غير معمول‌ يا تناوب‌ آن‌، در محيط‌ حاكم‌ بر عمليات‌ واحد تجاري‌ (اعم از اقتصادي، مقرراتي‌، جغرافيايي‌ و غيره‌) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عمليات‌ واحد تجاري‌ در زمره‌ فعاليتهاي‌ عادي‌ تلقي‌ مي‌شود.
نوامبر 21, 2017
حسابداري‌

اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي استاندارد حسابداري شماره ۱۲ (تجديد نظر شده)

اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي استاندارد حسابداري شماره ۱۲ […]
نوامبر 21, 2017
استاندارد19

استاندارد حسابداری شماره ۱۹ ترکیبهای تجاری (تجديدنظر شده ۱۳۸۴)

استاندارد حسابداری شماره ۱۹ ترکیبهای تجاری (تجديدنظر شده ۱۳۸۴) (۱) […]