استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

نوامبر 21, 2017
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

استاندارد حسابداری مخارج تامین مالی از سال 1380لازم الاجرا بوده وبا استاندارد شماره 23بین المللی تطابق دارد