آزمون رعایت خرید

آذر ۲, ۱۳۹۶

آزمون رعایت خرید حسابرسی

در آزمون رعایت خریدحسابرسی بیشتر به اصالت فاکتور وتطابق با آیین نامه معاملاتی شرکت که تبانی صورت نگیرد وکه در آزمون رعایت خرید حسابرسی شاید از لحاظ ماهیت حسابداری وشکل حسابداری درست باشد اما به لحاظ رانت اطلاعاتی از تبانی در معملات جلوگیری می کند