آزمون رعایت خرید

نوامبر 23, 2017

آزمون رعایت خرید حسابرسی

در آزمون رعایت خریدحسابرسی بیشتر به اصالت فاکتور وتطابق با آیین نامه معاملاتی شرکت که تبانی صورت نگیرد وکه در آزمون رعایت خرید حسابرسی شاید از لحاظ ماهیت حسابداری وشکل حسابداری درست باشد اما به لحاظ رانت اطلاعاتی از تبانی در معملات جلوگیری می کند