دسته‌بندی: قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات دفاتر اسناد رسمی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) ﻣﺼﻮب ( ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 24/5/1373

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ مالیاتی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ﻫﯿﺄت ﻫﺎی  ﺗﺸﺨﯿﺺ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ) ﻣﺼﻮب ( ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ  ﺗﺄﻣﯿﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 24/5/1373 ﻧﺤﻮه  ﺗﺴﻠﯿﻢ  اﻋﺘﺮاض  و درﺧﻮاﺳﺖ  ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ

بیشتر بخوانید »
قانون ماليات
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

قانون ماليات بر ارزش افزوده 26 دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده

  قانون ماليات بر ارزش افزوده 26 دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده     قانون ماليات بر ارزش افزوده، به منظور

بیشتر بخوانید »
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

                                             راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده     ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب                                                                                                  اﻓﺰوده ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش      1390     

بیشتر بخوانید »
حسابداران
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه مالیاتی تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه: 200/97/49/ص تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده   شماره:

بیشتر بخوانید »
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

توضیحات ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ

  ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ردﯾﻒ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ 1 از توضیحات ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اینست که اﻧﺘﻘﺎل  داراﺋﯽ         ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣـﯿﻦ، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و     ……       از ﺷﺮﮐﺖ

بیشتر بخوانید »
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای 10 گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: 10 گروه جدید از ابتدای سال آینده مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای 10 گروه جدید استفاده از سامانه های فروشگاهی را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، در اجرای مفاد ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه

بیشتر بخوانید »
معاف از مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده

  فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده     ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ                            ﻋﻨﻮان                                                                  ﺻﻔﺤﻪ    ﻧﺸﺪه 1 ﺑﻨﺪ  1  ————————————   ـ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻓﺮآوري ﻧﻮﻏﺎن

بیشتر بخوانید »