دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

ﺣﺴﺎﺑﺪاري
حسابداری
arman

بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ

  بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻼم ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎري

بیشتر بخوانید »
تعریف حسابداری منابع انسانی
حسابداری
arman

تعریف حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند

بیشتر بخوانید »
سربار
حسابداری
arman

کنترل سربار

    کنترل سربار   چرا ما از کنترل سربار که هزینه واقعی است در بهای تمام شده استفاده نمیکنیم؟ از چی به جای اون استفاده

بیشتر بخوانید »