دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

واژه های پیمانکاری
حسابداری
arman

اصطلاحات پیمانکاری و پیمانکاران

اصطلاحات پیمانکاری و پیمانکاران  اصطلاحات پیمانکاری قرارداد اصطلاحات پیمانکاری تعهدنامه ­ای است که به موجب آن کارفرما اجرای عملیاتی نظیر کارهای ساختمانی، تأسیساتی حمل­ونقل، تهیه

بیشتر بخوانید »
جدول تسهيم اشتباه قابل تحمل به سرفصلهاحسابداری
حسابداری
arman

جدول تسهيم اشتباه قابل تحمل به سرفصلهاحسابداری

ارقا م به ميليون ريال

نام حساب مانده
واقعي / برآورد درصدنسبت به كل
اهميت
تخصيص يافته توضيحات
دارائيهاي جاري :
• موجودي نقد
• سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
• حسابها و اسناد دريافتني تجاري
• ساير حسابها و اسناد دريافتني
• موجودي مواد و كالا
• سفارشات و پيش پرداختها
جمع دارائيهاي جاري
دارائيهاي غير جاري:
• دارائيهاي ثابت
• دارائيهاي نامشهود
• سرمايه گذاريهاي بلند مدت
• ساير دارائيها
جمع دارائيهاي غير جاري
جمع دارائيها
بدهيهاي جاري :
• حسابها و اسناد پرداختني تجاري
• ساير حسابها و اسناد پرداختني
• پيش دريافتها
• ذخيره ماليات
• سود سهام پيشنهادي و پرداختني
• تسهيلات مالي دريافتي
جمع بدهيهاي جاري
بدهيهاي غير جاري :
• حسابهاو اسناد پرداختني بلند مدت
• تسهيلات مالي بلند مدت
• ذخيره مزاياي پايان خدمت
جمع بدهيهاي غير جاري
جمع بدهيها

ارقا م به ميليون ريال

نام حساب مانده
واقعي / برآورد درصدنسبت به كل
اهميت
تخصيص يافته توضيحات
سود زيان :
• فروش
• بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
• هزينه هاي اداري و تشكيلاتي
جمع اقلام سود و زياني
جمع كل

حداكثر اشتباه قابل تحمل تخصيص يافته به هر حساب معادل 60 % كل اشتباه قابل تحمل

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء

بیشتر بخوانید »
حسابداری
حسابداری
arman

دارایی

یستم در داراییهای ثابت

شرح سیستم دارایی ثابت
دارایی ثابت به داراییهایی اطلاق میگرددکه :
الف –به منظوراستفاده درتولیدیاعرضه کالاها یاخدمات واجاره به دیگران یابرای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری میشود
ب –انتظارمیرود بیش ازیک دوره مالی مورد استفاده قرارگیرد.
دارائیهای ثابت مشهود براساس بهای تمام شده تاریخی درحسابها ثبت شده و در7 سرفصل طبقه بندی و نگهداری میگردد:

بیشتر بخوانید »

سرمایه

سرمایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیم گیري هاي اقتصادي در ارتباط با شرکت و · دارائیهاي ثابت مشهود

بیشتر بخوانید »
فرمول حسابداری
حسابداری
arman

معادله اصلی حسابداری عناصرآن

معادله حسابداری همواره درکلیه وقایع و رویدادهای مالی ودادوستد ها ومعاملات برقراراست . بر اساس این معادله ، تجزیه وتحلیل وهمچنین مبنای طبقه بندی عمومی حسابها ، تعیین وضعیت مالی وتهیه ترازنامه موئسسات است

بیشتر بخوانید »
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه
حسابداری
arman

‌قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

‌قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي انون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار

بیشتر بخوانید »