دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

قراردادهای بلندمدت
حسابداری
arman

تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح زیر تعیین می‌شود:[1]

 تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام): مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح زیر تعیین می‌شود – میزان

بیشتر بخوانید »
قراردادهای بلندمدت
حسابداری
arman

ترک مناقصه این روش زمانی کاربرد دارد که به علت وجود شرایطی خاص مناقصه عمومی و محدود امکان‌پذیر نبوده و بنا به تشخیص هیئت ترک مناقصه، پیمانکار انتخاب می‌شود.

ترک مناقصه این روش زمانی کاربرد دارد که به علت وجود شرایطی خاص، مناقصه عمومی و محدود امکان‌پذیر نبوده و بنا به تشخیص هیئت ترک

بیشتر بخوانید »
مناقصه محدود
حسابداری
arman

مناقصه محدود

مناقصه محدود مناقصه محدود در این روش دستگاه برگزار کننده مناقصه، برای پیمانکارانی که صلاحیت آنها برای انجام طرح موضوع پیمان تعیین صلاحیت شده، و

بیشتر بخوانید »
مشاور مالیاتی
حسابداری
arman

موافقت‌نامه پیمان

 موافقت‌نامه پیمان موافقت‌نامه: سندی است که در آن مشخصات اصلی پیمان (مشخصات طرفین، موضوع، مدت پیمان، حق‌الزحمه، تعهدات طرفین) در آن بیان شده به امضای

بیشتر بخوانید »
مشاور مالیاتی
حسابداری
arman

قراردادکارفرما

قراردادکارفرما * قرارداد: رابطه‌ای حقوقی است که بین طرفین بر اساس قانون منعقد شده و منشاء تعهد و التزام برای طرفین می‌باشد. مجموعه اسناد و

بیشتر بخوانید »