دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

l برآورد سود ناخالص پیمان: از تفاوت درآمد شناسایی شده هر دوره مالی با هزینه‌های واقع شده طی دوره (مواد، دستمزد و سربار ساخت) مالی بدست می‌آید.

l برآورد سود ناخالص پیمان: از تفاوت درآمد شناسایی شده هر دوره مالی با هزینه‌های واقع شده طی دوره (مواد، دستمزد و سربار ساخت) مالی

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

در روش درصد پیشرفت کار درآمد هزینه‌ها و سود ناخالص به تدریج در پایان هر دوره مالی به تناسب پیشرفت کار اندازه‌گیری و شناسایی می‌گردد. در این روش چنان‌چه برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد، شناسایی سود ناخالص در پایان هر دوره مالی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد، هزینه‌ها و سود ناخالص به تدریج در پایان هر دوره مالی به تناسب پیشرفت کار اندازه‌گیری و شناسایی می‌گردد.

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

. بیانیه شماره 9 استاندارد حسابداری سازمان ایران در باره ضوابط بکارگیری شناسایی درآمد و هزینه چنین بیان می‌دارد:

. بیانیه شماره 9 استاندارد حسابداری سازمان ایران در باره ضوابط بکارگیری شناسایی درآمد و هزینه چنین بیان می‌دارد: هرگاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

اصول پذیرفته شده حسابداری برای شناسایی درآمد در پیمان‌های بلندمدت در دفاتر پیمانکار و شناسایی دارایی در دفاتر کارفرما دو روش را مجاز شمرده است که شامل:

اصول پذیرفته شده حسابداری برای شناسایی درآمد در پیمان‌های بلندمدت در دفاتر پیمانکار و شناسایی دارایی در دفاتر کارفرما دو روش را مجاز شمرده است

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

گزارشگری این قبیل از اجرای عملیات پیمان از نظر کیفی دارای قابلیت مقایسه[1] نبوده، و نمی‌توان عملکرد مدیریت و روند سودآوری واحد تجاری را با هم مقایسه و ارزشیابی کرد.

گزارشگری این قبیل از اجرای عملیات پیمان از نظر کیفی دارای قابلیت مقایسه  نبوده و نمی‌توان عملکرد مدیریت و روند سودآوری واحد تجاری را با

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

تأخیر در اتمام به موقع کار پیمانکار موظف به انجام کار موضوع پیمان طبق برنامه زمان‌بندی است، چنان‌چه پیمانکار در شرایط عادی در خاتمه مدت پیمان تأخیر داشته باشد، مشمول جرایمی طبق شرایط عمومی پیمان به قرار زیر می‌باش

تأخیر در اتمام به موقع کار: پیمانکار موظف به انجام کار موضوع پیمان طبق برنامه زمان‌بندی است، چنان‌چه پیمانکار در شرایط عادی در خاتمه مدت

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

تعلیق کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرایی پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار یا تمام کار را در یک نوبت حداکثر طی مدتی معین (حداکثر 3 ماه) که در شرایط پیمان مشخص شده، صادر کند.

l تعلیق: کارفرما می‌تواند در طول مدت اجرایی پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار یا تمام کار را در یک نوبت حداکثر طی مدتی معین

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

صورت وضعیت قطعی: بعد از تحویل موقت، دستگاه نظارت (یا جانشین آن) با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه‌گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد

صورت وضعیت قطعی بعد از تحویل موقت دستگاه نظارت (یا جانشین آن) با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه‌گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام

بیشتر بخوانید »
تحویل موقت پیمانکار
حسابداری
arman

تحویل موقت پیمانکار پس از آن‌که حداقل 97 درصد عملیات موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان انجام داد

تحویل موقت: پیمانکار پس از آن‌که حداقل 97 درصد عملیات موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان انجام داد، می‌تواند از طریق دستگاه نظارت

بیشتر بخوانید »
قراردادهای بلندمدت
حسابداری
arman

عملیات اجرایی طرح پیمانکار بعد از عقد قرارداد بر اساس اسناد و مدارک موضوع پیمان در مدت مقرر اقدام به شروع عملیات اجرایی می‌نماید

عملیات اجرایی طرح پیمانکار بعد از عقد قرارداد بر اساس اسناد و مدارک موضوع پیمان در مدت مقرر اقدام به شروع عملیات اجرایی می‌نماید. بدین

بیشتر بخوانید »