09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

حسابرسی

نکات معوق حسابرسی ضعفهای است که رفع نشد وبه دوره های بعد منتقل میشود وصورت ریز ضعف کنترلهای داخلی وغیره را در حسابرسی شامل می شود

شماره
جدول
۱۲۰۰ موضوع : نكات معوق
نام صاحبكار : ( سهامی خاص )
تاريخ ترازنامه : ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تهيه كننده
……………………..
تاريخ ……………..حسابرسی
بررسي كننده
………………………
تاريخ ……………..

رديف عطف شــــــــــــرح
نكـــات مسئول رفع كننده اقدامات انجام شده ، امضاء و تاريخ نتيجه بررسي مجدد
رفع شد رفع نشد

کاربرگ هاي حسابرسي به ۲ فرمت سازمان حسابرسي و محک ، شامل کليه اقدامات و مستندات (در اکسل و ورد) :

موضوع : فهرست اصلي پرونده جاري:
برنامه ريزي و كنترل
گزارش تكميل حسابرسي
گزارش نكات عمده
نكات انتقالي به دوره هاي آتي
نكات معوق
چك ليست بررسي عمليات حسابرسي
توضيحات صاحبكار
نامه مديريت
تائيد يه مديران ‏
جدول زمانبندي ارائه اطلاعات و مدارك مورد نياز حسابرسي
صورت جلسه برنامه ريزي
برنامه زماني مراحل كار
خلاصه ساعات كار ( بودجه / واقعي )‏
برگ تخصيص ساعات كار ماه
برنامه حسابرسي ‏‎–‎‏ برنامه ريزي و كنترل

بررسي كلي / تحليلي

برنامه رسيدگي كلي صورتهاي مالي
يادداشتهاي بررسي تحليلي
خلاصه پنج ساله صورتهاي مالي
بررسي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
چك ليست تداوم فعاليت

سرمايه . اندوخته ها و صورتجلسات هيات مديره و مجامع عمومي

سرمايه
اندوخته ها
صورتجلسات هيات مديره و مجامع عمومي

بدهيها

حسابها و اسناد پرداختني ، پيش دريافتها و ذخائر
ماليات
تسهيلات مالي دريافتي

دارائيها
دارائيهاي ثابت
سرمايه گذاريها
دارائيهاي نا مشهود
ساير دارائيهاي غير جاري
موجودي جنسي و كارهاي در جريان پيشرفت
سفارشات
حسابها و اسناد دريافتني ‏
موجوديهاي بانكي و وجوه نقد ‏
ساير دارائيهاي جاري

شركتهاي عضو گروه و شركتهاي وابسته

سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته ‏
مانده حساب شركتهاي گروه
جداول تلفيق
پرسشنامه حسابرسي شركتهاي فرعي
برنامه حسابرسي تلفيقي

صورت حساب سود و زيان

فروش كالا و خدمات ارائه شده
خريد و هزينه ها
خالص ساير درآمدها و هزينه ها
عمليات متوقف شده
تاثير تغيير در رويه هاي حسابداري
تصحيح اشتباه اساسي

تغييرات در وضعيت مالي

جداول

ساير موارد مستلزم افشاء

تعهدات و بدهيهاي احتمالي
نامه درخواست اطلاعات از مشاوران حقوقي
معاملات با اشخاص وابسته ‏
ساير موارد

حسابداري

تعديلات بعداز تراز آزمايشي
كاربرگ تهيه صورتهاي مالي
صورت ريز تعديلات پيشنهادي حسابرسان
ساير كاربرگهاي حسابداري

نكات مورد سئوال و يادداشتها
صورت ريز نكات عمده ‏
صورت ريز نقاط ضعف كنترلهاي داخلي

با ما در ارتباط باشید