09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

پرسش وپاسخ مالیاتی

پرسش وپاسخهای مالیاتی

پرسش وپاسخهای مالیاتی به پرسشهای رایج متداول مالیاتی پاسخ می دهد ودر آن راهکارهای مالیاتی برای حل مشکل مالیاتی جهت تنظیم اظهار نامه ودفاتر قانونی پاسخ

سوال شماره ۱
آیا مبالغ پرداختی بابت حق الوکاله مشمول ماده ۱۰۴ است یا ماده ۱۰۳؟
ج- مشمول ماده ۱۰۳ و برحسب مورد تبصره ۲ ماده مزبور مي باشد.

سوال شماره ۲
آیا صندوق بازنشستگی صدا و سیما مشمول ماده ۱۰۴ می‌باشد یا خیر؟
ج –بله مشمول ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.

سوال شماره ۳
منظور ازکلمه “هرگونه حق الزحمه ” در ماده ۱۰۴ چیست و چرا حق الزحمه ها جداگانه نیز درج شده است؟
ج – با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم فقط امور مصرح در ماده ۱۰۴ اعم از اين كه تحت عنوان حق الزحمه يا كارمزد پرداخت گردد مشمول كسر ۵% ماليات خواهد بود.

سوال شماره ۴
کسر مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ درموارد زیر چگونه است:‌
۱-شرکتهای دولتی و خصوصی
۲-پیمانکاران دست اول ودوم
۳- آیا کسرمالیات در هرپرداخت انجام میشود و بهای مواد و تجهیزات نیز مشمول مالیات علی الحساب میگردد؟
ج:
– در خصوص بندهاي ۱ و ۲ پرداخت كننده موارد موضوع ماده ۱۰۴ مكلف به كسر ۵% مي باشند.
– در مورد بند ۳ ،‌كسر ماليات در هر پرداخت اعم از اين كه بهاي مواد و تجهيزات جداگانه معين شده يا نشده باشد كل مبلغ قرارداد مشمول كسر ۵% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۷ خريد تجهيزات و رعايت مقررات تبصره مزبور از ماليات معاف مي باشد.

سوال شماره ۵
آیا عقد قراردادهای ساخت قطعات مشمول مالیات ۱۰۴ می باشد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مگر ساخت قطعه یک نوع تولید نیست چرا مشمول مالیات علی الحساب می‌باشد؟‌
ج- با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۰۴ و بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ قراردادهاي ساخت مذكور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول كسر ۵% مي باشد.

سوال شماره ۶
آیا مشمولین ماده ۱۰۴ در صورت عدم ارسال لیست مشمول جریمه ۲% می‌باشند یاخیر ؟ مجوز قانونی آن چیست؟
ج – در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جريمه به ميزان ۱% مبلغ كل قرارداد (‌ماده ۱۹۷)‌ و در خصوص عدم پرداخت ماليات مشمول جريمه اي به ميزان ۲۰% ماليات پرداخت نشده مي باشد. (‌ماده ۱۹۹)

سوال شماره ۷
در مواردی که مبلغ قراردادهای ماده ۱۰۴ نقد پرداخت نمی شود مالیات چه زمان کسر می‌گردد؟
ج – هر پرداختي مشمول كسر ۵% ماليات است.

سوال شماره ۸
آیا پرداختهايی را که در ماده ۱۰۴ به صراحت ذکر نشده باید مشمول ماده ۱۰۴ دانست یا خیر؟
ج- طبق ماده ۱۰۴ شمول كسر ۵% ماليات به موارد تصريح شده در ماده ۱۰۴ و موارد اضافه شده به موجب تبصره ۵ ماده مزبور است.

با ما در ارتباط باشید