وظیفه مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در هیئت بدوی

وظیفه مشاور مالیاتی حضور در هیئت بدوی مالیاتی می باشد تا اختلافات مودیان را در این هیئت ها بررسی و حل و فصل کند. مشاورین با ارائه ی بهترین