09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

نکته مهم در تسلیم اظهارنامه_مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶

نکته مهم در تسلیم اظهارنامه_مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶

 

 انتخاب پرونده مالیاتی مودی از جمله مهمترین اقدام اولیه مودی مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ می باشد

💠با درج شماره ملی ، واحدهای مالیاتی که این مودی ( صاحب کد ملی ) در آن دارای پرونده مالیاتی است نشان داده می شود.

💠 لازم است مودی پرونده ای که قصد تسلیم اظهارنامه برای آن را دارد انتخاب و دکمه تایید را کلیک نماید.

💠 در انتخاب کد واحد مالیاتی ، کلاسه پرونده دقت نمایید چرا که پس از تایید و گذر از آن مرحله ، به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

توجه مهم : به دلیل حذف فرآیند تحویل اظهارنامه کاغذی و قرارگیری اطلاعات اظهارنامه به صورت الکترونیکی بر اساس کد واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده ابرازی ، عدم صحت کد واحد مالیاتی وارده ، به منزله عدم تحویل اظهارنامه می باشد و مسئولیت مشکلات بعدی آن بر عهده مودی خواهد بود .

✅هزینه تعمیر اموال

🔻هزینه تعمیرات اساسی اموال به چه حسابی منظور میگردد و مبنای تشخیص اینکه هزینه های انجام شده هزینه جزئی است یا هزینه تعمیرات اساسی چیست ؟

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت به دو دستهء تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی تقسیم میشوند .

تعمیرات اساسی که به حساب بهای تمام شده ی دارایی های ثابت منظور میگردد عبارت اند از آن دسته هزینه های انجام شده ای که مصرف بهسازی دارایی ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود به میزان بیش از براورد قبلی گردد :

الف ) ‌افزایش عمر مفید دارایی

ب   ) افزایش کارایی دارایی

ج   ) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارایی

سایر تعمیرات دارایی ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی میگردد . اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام میشود و در دوره وقوع به عنوان هزینه در حسابها ثبت میگردد .

 

با ما در ارتباط باشید