آزمون رعایت خرید حسابرسی

املاک
نحوه برآورد خط ذاتي در سطح صورتهاي مالي در حسابرسی طبق استاندارد حسابرسی ایران
آذر ۲, ۱۳۹۶
حسابرسی
شناخت و ثبت سیستم حسابداری
آذر ۲, ۱۳۹۶

در آزمون رعایت خریدحسابرسی بیشتر به اصالت فاکتور وتطابق با آیین نامه معاملاتی شرکت که تبانی صورت نگیرد وکه در آزمون رعایت خرید حسابرسی شاید از لحاظ ماهیت حسابداری وشکل حسابداری درست باشد اما به لحاظ رانت اطلاعاتی از تبانی در معملات جلوگیری می کند

آزمون رعایت خرید حسابرسی

در آزمون رعایت خریدحسابرسی  بیشتر به اصالت فاکتور وتطابق با آیین نامه معاملاتی شرکت که تبانی صورت نگیرد وکه در آزمون رعایت خرید حسابرسی شاید از لحاظ ماهیت حسابداری وشکل حسابداری درست باشد اما به لحاظ رانت اطلاعاتی از تبانی در معملات جلوگیری می کند

مؤسسه حسابرسی و خدمات مديريت

الف: تعداد ………………. از رسيد های انبار شرکت از هرماه …………….. عدد انتخاب و کنترلهای زير در خصوص آنها انجام گردد.

کنترلهای حسابرسی عطف کاربرگ نتيجه آزمون
کم متوسط زياد
۱- کنترل امضاهای مجاز رسيد انبار
۲- کنترل مهر / امضاء ثبت در سيستم (کاردکس) انبار
۳- کنترل سند حسابداری مربوط به رسيد انبار
۴- کنترل امضاهای مجاز سند حسابداری
۵- کنترل برگ درخواست خريد با رسيد انبار
۶- کنترل رسيد انبار با فاکتور خريد
۷- کنترل آئين نامه معاملات
۸- کنترل ثبت صحيح در حسابها

(فرم شماره ۱۰۶)

ب: تعداد ………….. سری بسته های ……………… تايی از رسيدهای انبار انتخاب و کنترلهای زير را انجام دهيد.

تعداد شماره سريال چاپی تسلسل امضاهای مجاز
از تا

تهيه کننده: بررسی کننده:
تاريخ و امضاء: تاريخ امضاء:

(فرم شماره ۱۰۶)

نمونه آزمون رعایت خرید وهزینه ها

برنامه  آزمون كنترلها (رعايت)-چرخه خريد ، هزينه ها و پرداختها

 

 

واحد مورد رسيدگي :                                                        تاريخ صورتهاي مالي :

 

عطف :
 

يادداشت :

 

بر پايه توضيحات بخش ۱-۲ دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي       ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) چنانچه خطر كنترل هر چرخه ( جمع ستون ۶ فرمهاي ارزيابي سيستم كنترل داخلي ) ۴۰% يا كمتر برآورد شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ستون ۷ فرم ارزيابي سيستم كنترل داخلي ) ضروري است . به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

در اجراي برنامه هاي مذكور توجه به نكات ذيل ضروري است :

 

۱- تعداد نمونه ها براساس بند ۵-۱-۲ دستورالعمل مزبور ، ۲۵ نمونه يا ۱۵ نمونه ( حسب مورد با توجه به برآورد خطر كنترل مربوط به طراحي تا ۲۵ % و ۲۶%  تا ۴۰% ) پيشنهاد مي شود .

 

۲- انتخاب نمونه ها به نحوي صورت گيرد كه اطميناني معقول از استقرار كنترلهاي مربوط در طول دوره حاصل شود ( مثلاً در مورد ۱۵ نمونه انتخابي ، حداقل هر ماه يك نمونه ) .

 

۳- برنامه هاي پيوست حسب مورد لازمست توسط مدير تعديل گردد ( از جمله مواردي كه در ستون ۶ فرم ارزيابي سيستم كنترلها درج شده است ) .

 

۴- شواهد رعايت يا عدم رعايت كنترلهاي كلي به نحو مناسب مستند و در ستون ۱۰ برگ ارزيابي سيستم كنترل داخلي چرخه مربوط ، ضريب عدم رعايت ، به ترتيب صفر يا ۱ درج گردد .

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *