نکات استاندارد ۲۴۱۰ (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای توسط حسابرس مستقل واحد مورد تجاری)

نکات استاندارد 3400 (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) هدف 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهاي لازم درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش
نکات استاندارد ۳۴۰۰ (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی)
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷
نکات استاندارد 2400 بررسی اجمالی هدف 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهاي لازم درباره مسئولیتهاي حرفه اي حسابرس در مواردي است که حسابرسی غیراز حسابرس واحد تجاري بررسی اجمالی
نکات استاندارد ۲۴۰۰ بررسی اجمالی
فروردین ۳۱, ۱۳۹۷
نکات استاندارد 2410 (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهاي توسط حسابرس مستقل واحد مورد تجاري) هدف 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهاي لازم در ارتباط با مسئولیتهاي حرفه اي حسابرس و شکل

نکات استاندارد 2410 (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهاي توسط حسابرس مستقل واحد مورد تجاري) هدف 1. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهاي لازم در ارتباط با مسئولیتهاي حرفه اي حسابرس و شکل

نکات استاندارد ۲۴۱۰ (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای توسط حسابرس مستقل واحد مورد تجاری)
هدف
۱٫ هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط با مسئولیتهای حرفه ای حسابرس و شکل و
محتوای گزارش وی در مواردی است که بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای صاحبکار حسابرسی را به عهده
می گیرد.
۲٫ هدف بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای با هدف حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی تفاوتی عمده دارد.
هدف بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، این است که حسابرس بتواند براساس بررسی اجمالی، نتیجه گیری خود
را در این باره بیان کند که آیا با مورد یا مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات مالی میان دوره ای، از تمام جنبه های
بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد کرده است یا خیر.
۳٫ تعاریف
صورتهای مالی میان دورهای: منظور از اطلاعات مالی میان دوره ای در این استاندارد، اطلاعاتی است که طبق
استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود و دربرگیرنده مجموعه کامل یا فشرده صورتهای مالی برای دوره ای کوتاه تر
از سال مالی واحد تجاری است.
الزامات
تنظیم قرارداد
۴٫ حسابرس در بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای باید الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت کند . همچنین
حسابرس باید روشهای کنترل کیفیت را متناسب با هر کار بررسی اجمالی اجرا کند. و با نگرش تردید حرفه ای بررسی
اجمالی را برنامه ریزی و اجرا کند و احتمال وجود شرایطی را که ممکن است موجب تعدیلی بااهمیت در اطلاعات مالی
میان دوره ای (برای انطباق آن، از تمام جنبه های بااهمیت، با استانداردهای حسابداری) گردد، در نظر داشته باشد.
۵٫ قرارداد بررسی اجمالی معمولاً موارد زیر را دربرمی گیرد:
الف) هدف بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، ب) دامنه بررسی اجمالی ، پ) مسئولیت مدیریت درباره
اطلاعات مالی میان دوره ای، ت) مسئولیتهای مدیریت درباره برقراری و حفظ کنترلهای داخلی اثربخش برای تهیه
اطلاعات مالی میان دوره ای، ث) مسئولیت مدیریت در ارائه همه سوابق مالی و اطلاعات مربوط به حسابرس، ج) موافقت
مدیریت با ارائه تأییدیه کتبی به حسابرس در تأیید اظهارات شفاهی به عمل آمده در جریان بررسی اجمالی، چ) شکل و
محتوای گزارشی که در نظر است صادر شود و ح) موافقت مدیریت درباره این که هرگاه مجموعه گزارشهای حاوی
اطلاعات مالی میان دوره ای نشانگر بررسی اجمالی آن توسط حسابرس واحد تجاری باشد ، گزارش بررسی اجمالی نیز
همراه آن مجموعه ارائه شود.

٢
برنامه ریزی و اجرا
۶٫ حسابرس برای برنامه ریزی و اجرای بررسی اجمالی باید از واحد تجاری و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی مرتبط با
تهیه اطلاعات مالی سالانه و میان دوره ای، شناخت کافی کسب نماید یا آن را به روز کند به گونه ای که بتواند اقدامات زیر
را انجام دهد:
الف) مشخص کردن انواع تحریفهای بااهمیت بالقوه و ارزیابی احتمال وقوع آنها و ب) انتخاب نوع پرس و جو، روشهای
تحلیلی و سایر روشهای مورد نیاز بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندورهای.
۷٫ روشهایی که حسابرس برای به روز کردن شناخت از واحد تجاری و محیط آن، شامل کنترلهای داخلی، اجرا می کند
معمولاً دربرگیرنده موارد زیر است:
الف) مطالعه مستندات حسابرسی سال پیش، بررسیهای اجمالی میان دوره ای سال جاری و دوره(های ) میانی مقایسه ای
سال پیش، ب) توجه به هرنوع خطر عمده، پ) مطالعه آخرین اطلاعات مالی سالانه و دوره میانی مشابه سال پیش ،
ت) ارزیابی اهمیت با توجه به استانداردهای حسابداری مرتبط با اطلاعات مالی میان دوره ای، ث) توجه به ماهیت هرنوع
تحریف بااهمیت اصلاح شده و هرنوع تحریف کم اهمیت شناسایی شده اما اصلاح نشده در صورتهای مالی سال پیش ،
ج) توجه به نکات عمده حسابداری و گزارشگری مالی، چ) توجه به نتایج هرنوع روش حسابرسی اجرا شده درباره
صورتهای مالی سال جاری، ح) توجه به نتایج حسابرسی داخلی انجام شده و اقدامات بعدی به عمل آمده توسط
مدیریت، خ) پرس وجو از مدیریت درباره نتایج ارزیابی وی از خطر تحریف بااهمیت اطلاعات مالی میان دوره ای ناشی از
تقلب، د) پرس وجو از مدیریت درباره اثر تغییرات انجام شده در فعالیتهای واحد تجاری، ذ) پرس وجو از مدیریت درباره
هرنوع تغییر عمده ایجاد شده در کنترلهای داخلی و اثر بالقوه این گونه تغییرات بر تهیه اطلاعات مالی میان دوره ای و
ر) پرس وجو از مدیریت درباره فرایند تهیه اطلاعات مالی میان دوره ای و قابلیت اعتماد سوابق حسابداری زیربنای ت هیه
اطلاعات مالی میان دوره ای.
۸٫ حسابرس، در اجرای بخشی از فرایند کسب شناخت، معمولاً از حسابرس قبلی پرس وجو می کند و در صورت لزوم،
مستندات حسابرس قبلی را درباره حسابرسی سالانه و هر یک از دوره های میانی پیشین سال جاری که بررسی اجمالی
کرده است، بررسی می کند. حسابرس درانجام این کار، ماهیت هرنوع تحریف (اعم از اصلاح شده و نشده ) که توسط
حسابرس قبلی شناسایی شده است، هر نوع خطر عمده، شامل خطر زیر پا گذاری کنترلها توسط مدیریت و هر موضوع
حسابداری و گزارشگری عمده که همچنان استمرار دارد (مانند نقاط ضعف عمده در کنترلهای داخلی) را مورد توجه قرار
می دهد.
۹٫ روشهای انجام بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای معمولاً به انجام پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و
حسابداری، و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی، محدود می شود ، و مستلزم اثبات اطلاعات
کسب شده درباره موضوعات عمده حسابداری مرتبط با اطلاعات مالی میان دوره ای نیست.

٣
۱۰ . حسابرس در بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای معمولاً روشهای زیر را اجرا می کند:
الف) مطالعه صورتجلسات مجامع عمومی صاحبان سهام، هیئت مدیره و سایر کمیته های مرتبط به منظور شناسایی
موضوعاتی که می تواند بر اطلاعات مالی میان دوره ای اثرگذارد، ب) توجه به اثر موضوعاتی که در حسابرسی یا بررسی
اجمالی قبلی مشخص شده و موجب تعدیل گزارش حسابرس یا بررسی اجمالی، تعدیلات حسابداری یا تحریفهای اصلاح
نشده گردیده است، پ) مکاتبه با سایر حسابرسانی که بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای بخشهای عمده
واحد تجاری را انجام می دهند، ت) پرس وجو از مسئولین امور مالی و حسابداری و در صورت لزوم سایر کارکنان،
ث) اجرای روشهای تحلیلی و ج) مطالعه اطلاعات مالی میان دوره ای و توجه به این که آیا حسابرس با مورد یا مواردی
حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات مالی میان دوره ای، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد
کرده است یا خیر.
۱۱ . حسابرس می تواند بسیاری از روشهای بررسی اجمالی را پیش از تهیه اطلاعات مالی میان دوره ای یا همزمان با آن اجرا
کند. برای مثال، به روز کردن شناخت از واحد تجاری و محیط آن و مطالعه صورتجلسات مربوط می تواند پیش از پایان
دوره میانی، انجام شود.
۱۲ . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای معمولاً مستلزم اثبات نتایج پرس و جو درباره دعاوی حقوقی یا ادعاها
نیست. از این رو، معمولاً درخواست تأییدیه از وکیل حقوقی واحد تجاری ضرورت ندارد. اما، چنانچه حسابرس به دلیل
وجود دعاوی حقوقی یا ادعاها نسبت به ارائه مطلوب اطلاعات مالی میان دوره ای، از تمام جنبه های بااهمیت، براساس
استانداردهای حسابداری، تردید کند و بر این باور باشد که امکان دارد وکیل حقوقی واحد تجاری اطلاعاتی در این باره
داشته باشد، تماس مستقیم با وی ممکن است ضرورت یابد.
۱۳ . حسابرس باید شواهد لازم را درباره انطباق اطلاعات مالی میان دوره ای با سوابق حسابداری زیربنای آن، کسب کند.
حسابرس می تواند با ردیابی اطلاعات مالی میان دوره ای به موارد زیر، شواهد لازم را درباره انطباق اطلاعات مالی
میان دوره ای با سوابق حسابداری زیربنای آن، کسب کند:
الف) سوابق حسابداری، مانند دفتر کل یا کاربرگ تلفیقی که با سوابق حسابداری انطباق دارد؛ و ب) سایر اطلاعات
پشتوانه سوابق حسابداری واحد تجاری، برحسب ضرورت.
۱۴ . حسابرس باید درباره شناسایی همه رویدادهای واقع شده از تاریخ ترازنامه تا تاریخ گزارش بررسی اجمالی که
ممکن است مستلزم تعدیل اطلاعات مالی میان دوره ای یا افشا در آن باشد، پرس و جو کند. حسابرس برای شناسایی
رویدادهای پس از تاریخ گزارش بررسی اجمالی، ملزم به اجرای روشهای دیگری نیست.
۱۵ . حسابرس باید درباره هر گونه تغییر در ارزیابی مدیریت از تداوم فعالیت واحد تجاری، پرس و جو کند. حسابرس
در مواردی که در نتیجه این پرس و جو یا سایر روشهای بررسی اجمالی، از رویدادها یا شرایطی آگاه شود که تردیدی
عمده در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند باید اقدامات زیر را انجام دهد:

۴
الف) پرس و جو از مدیریت درباره برنامه های مورد نظر برای اقدامات آتی بر اساس ارزیابی خود از تداوم فعالیت، امکان
پذیری این برنامه ها و اعتقاد مدیریت نسبت به بهبود وضعیت در نتیجه اجرای این برنامه ها و ب) ارزیابی کفایت افشای
این گونه موضوعات در اطلاعات مالی میان دوره ای.
۱۶ . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، بر خلاف حسابرسی، به منظور کسب اطمینان معقول از اینکه
اطلاعات یاد شده بدون تحریف بااهمیت است، طراحی نمی شود. اما، حسابرس تحریفهایی را که با آن برخورد کرده است
(شامل موارد مربوط به افشا) به تنهایی و در مجموع، ارزیابی می کند تا مشخص گردد که آیا برای ارائه مطلوب اطلاعات
مالی میان دوره ای، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، تعدیل بااهمیتی، ضرورت دارد یا خیر.
۱۷ . حسابرس ممکن است مبلغی را تعیین کند که تحریفهای کمتر از آن نیاز به جمع بندی نداشته باشد، چون بر این
باور است که مجموع این گونه مبالغ به روشنی نمی تواند اثر با اهمیتی بر اطلاعات مالی میان دوره ای داشته باشد. با این
حال، حسابرس، این واقعیت را در نظر می گیرد که تعیین اهمیت مستلزم ملاحظات کمی و همچنین کیفی است و
تحریفهای با مبالغ نسبتاً کوچک نیز می تواند اثر بااهمیتی بر اطلاعات مالی میان دوره ای داشته باشد.
۱۸ . حسابرس باید سایر اطلاعات همراه اطلاعات مالی میان دوره ای را به منظور کسب اطمینان از نبود مغایرت بااهمیت
با اطلاعات مالی میان دوره ای مطالعه کند. چنانچه حسابرس مغایرت بااهمیتی را شناسایی کند، ضرورت اصلاح
اطلاعات مالی میان دوره ای یا سایر اطلاعات را ارزیابی می کند. اگر اصلاح اطلاعات مالی میان دوره ای ضرورت داشته باشد
و مدیریت از انجام آن خودداری کند، حسابرس آثار آن را بر گزارش بررسی اجمالی، مورد توجه قرار می دهد. چنانچه
اصلاح سایر اطلاعات ضرورت داشته باشد و مدیریت از انجام آن خودداری کند، حسابرس درج یک بند اضافی برای
توضیح مغایرت بااهمیت یا اقدامات دیگری چون خودداری از صدور گزارش بررسی اجمالی یا کناره گیری از کار را
مورد توجه قرار می دهد.
۱۹ . چنانچه حسابرس با اجرای بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، به این نتیجه برسد که برای ارائه مطلوب
اطلاعات مالی از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، تعدیل بااهمیتی ضرورت دارد، باید این موضوع
را در اولین فرصت ممکن به سطح مناسبی از مدیریت اطلاع دهد. در مواردی که به قضاوت حسابرس، مدیریت در زمان
معقولی پاسخ مناسب را ندهد، حسابرس باید ارکان راهبری واحد تجاری را از این موضوع آگاه کند . اطلاع رسانی
در اولین فرصت ممکن، به طور شفاهی یا کتبی، انجام می شود. تصمیم حسا برس درباره نحوه اطلاع رسانی ، متأثر از
عواملی مانند ماهیت، حساسیت و اهمیت موضوعات مورد نظر و زمان این گونه اطلاع رسانی است. چنانچه اطلاع رسانی
بطور شفاهی انجام شود، حسابرس آن را مستند می کند.
۲۰ . در مواردی که به قضاوت حسابرس، ارکان راهبری واحد تجاری در زمان معقولی پاسخ مناسب را ندهند ، حسابرس
باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) ضرورت تعدیل گزارش؛ یا ب) امکان کناره گیری از کار بررسی اجمالی ؛ و پ) امکان کناره گیری از حسابرسی
صورتهای مالی سالانه.

۵
۲۱ . چنانچه حسابرس با اجرای بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای با موارد تقلب یا عدم رعایت قوانین و مقررات
توسط واحد تجاری برخورد کند باید موضوع را در اولین فرصت ممکن به سطح مناسبی از مدیریت اطلاع دهد . تعیین
سطح مناسب مدیریت، به احتمال تبانی یا مشارکت مدیران اجرایی بستگی دارد.
گزارشگری
۲۲ . حسابرس باید گزارشی کتبی صادر کند که حاوی اطلاعات زیر باشد:
الف) عنوان مناسب، ب) مخاطب، طبق شرایط حاکم بر قرارداد، پ) تصریح اطلاعات مالی میان دوره ای بررسی شده،
شامل برشمردن عنوان هر یک از صورتهای مالی کامل یا فشرده، تاریخ و دوره تحت پوشش اطلاعات مالی میان دوره ای،
ت) تصریح مسئولیت مدیریت در قبال تهیه و ارائه اطلاعات مالی میان دوره ای، ث) تصریح اینکه مسئولیت نتیجه گیری
درباره اطلاعات مالی میان دوره ای بر اساس بررسی اجمالی با حسابرس است، ج) تصریح اینکه بررسی اجمالی
اطلاعات مالی میان دوره ای براساس استاندارد ۲۴۱۰ ، انجام شده است و اینکه بررسی اجمالی شامل پرس و جو، عمدتاً از
مسئولین امور مالی و حسابداری، و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است، چ) تصریح اینکه
دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی برطبق استانداردهای حسابرسی است و در نتیجه، حسابرس
نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی شناسایی می شود، آگاه است و از این رو،
“اظهار نظر حسابرسی” ارائه نمی کند، ح) بیان اینکه حسابرس به این نتیجه نرسیده است (رسیده است) که اطلاعات
مالی میان دوره ای، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه نشده است، خ) تاریخ
گزارش، ج) نام و امضای حسابرس و چ) نشانی حسابرس.
۲۳ . چنانچه حسابرس به انحراف بااهمیتی از استانداردهای حسابداری در تهیه اطلاعات مالی میان دوره ای برخورد کند
که مستلزم تعدیل این اطلاعات باشد، باید نتیجه گیری مشروط یا مردود بیان کند. این تعدیل، ماهیت انحراف و
در صورت امکان، آثار آن بر اطلاعات مالی میان دوره ای را تشریح می کند.
۲۴ . در مواردی که حسابرس به دلیل محدودیت در دامنه رسیدگی، قادر به تکمیل بررسی اجمالی نیست باید دلیل آن
را کتباً به سطح مناسبی از مدیریت، و ارکان راهبری واحد تجاری اطلاع دهد و مناسب بودن یا نبودن صدور گزارش را
مورد توجه قرار دهد.
۲۵ . در برخی شرایط، ممکن است محدودیت در دامنه بررسی اجمالی به روشنی به یک یا چند موضوع خاص مربوط
باشد که با وجود بااهمیت بودن، به نظر حسابرس، اثر آن بر اطلاعات مالی میان دوره ای فراگیر نباشد. در این گونه
شرایط، حسابرس با بیان اینکه، به استثنای موارد مندرج در بند توضیحی گزارش بررسی اجمالی، بررسی اجمالی طبق
این استاندارد انجام شده است، گزارش بررسی اجمالی را تعدیل و نتیجه گیری مشروط ارائه می کند.
۲۶ . در برخی شرایط، به منظور برجسته کردن یک موضوع مندرج در یادداشتهای توضیحی اطلاعات مالی میان دوره ای
که آن موضوع را به تفصیل توضیح می دهد، یک بند تأکید بر مطلب خاص، می تواند به گزارش بررسی اجمالی اضافه شود
بدون آنکه بر نتیجه گیری حسابرس اثر گذارد. این بند پس از بند نتیجه گیری درج می شود.
۲۷ . چنانچه حسابرس در نتیجه پرس و جوها یا سایر روشهای بررسی اجمالی با ابهام بااهمیتی در ارتباط با یک رویداد یا
وضعیتی برخورد کند که بتواند در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری تردید عمده ایجاد کند و افشای کافی درباره آن نیز
غلامرضایی – کاظمی
۶
در اطلاعات مالی میان دوره ای به عمل آمده باشد، حسابرس گزارش بررسی اجمالی را با افزودن یک بند تأکید بر مطلب
خاص، تعدیل می کند.
۲۸ . اگر ابهام بااهمیت موجود در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری، به گونه ای مناسب در اطلاعات مالی میان دوره ای افشا
نشده باشد، حسابرس باید نتیجه گیری مشروط ارائه کند. گزارش باید اشاره ای روشن به وجود چنین ابهامی داشته باشد.
۲۹ . در صورت وجود ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت واحد تجاری یا وجود موارد متعدد ابهام بااهمیت، شامل ابهام
درباره تداوم فعالیت، که آثار بالقوه آن در مجموع اساسی باشد، حسابرس باید صرف نظر از افشا یا عدم افشای آنها در
اطلاعات مالی میان دوره ای، ناممکن بودن نتیجه گیری نسبت به آن اطلاعات را بیان کند.
۳۰ . حسابرس در صورت برخورد با ابهام بااهمیت (غیر از مشکل تداوم فعالیت) که حل و فصل آن به رویدادهای آتی
بستگی دارد و ممکن است بر اطلاعات مالی میان دوره ای تأثیر داشته باشد، باید تعدیل گزارش بررسی اجمالی را با
افزودن یک بند بعد از بند نتیجه گیری، مورد توجه قرار دهد.
۳۱ . چنانچه گزارشهای حاوی اطلاعات مالی میان دوره ای، نشانگر بررسی اجمالی آن اطلاعات توسط حسابرس واحد
تجاری باشد، گزارش بررسی اجمالی نیز همراه آن گزارشها ارائه شود. چنانچه مدیریت واحد تجاری، گزارش
بررسی اجمالی را همراه آن گزارشها ارائه نکند، حسابرس نظر مشاور حقوقی را برای کمک به تشخیص اقدام مناسب در
این گونه شرایط، جویا می شود.
مستند سازی
۳۲ . حسابرس باید مستندات را چنان تهیه کند که یک حسابرس با تجربه و بدون هر گونه ارتباط قبلی با بررسی اجمالی
مورد نظر بتواند موارد زیر را درک کند:
الف) ماهیت، زمانبندی اجرا، و میزان پرس و جوهای انجام شده، ب) روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی
اجرا شده و پ) اطلاعات کسب شده و هر نوع نکات عمده مشخص شده در جریان اجرای بررسی اجمالی، شامل نحوه
حل و فصل آن.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است