نمونه سوال تستی حسابداری مالی-مقدماتی

همه چیز درباره مدیریت ریسک در سیستم بانکی هدف از برنامه های مدیریت ریسک ، رسانیدن ریسک به حدود قابل قبول است ، نه حذف کامل ریسک
همه چیز درباره مدیریت ریسک در سیستم بانکی
خرداد ۴, ۱۳۹۷
حسابداری وجوه نقد
حسابداری وجوه نقد
خرداد ۴, ۱۳۹۷
نمونه سوال تستی حسابداری مالی-مقدماتی 1.پرداخت پول به بستانکاران موجب می شود که : الف ) دارایی وبدهی کاهش ب( دارایی کاهش وبدهی افزایش

نمونه سوال تستی حسابداری مالی-مقدماتی 1.پرداخت پول به بستانکاران موجب می شود که : الف ) دارایی وبدهی کاهش ب( دارایی کاهش وبدهی افزایش

۱

نمونه سوال تستی حسابداری مالی-مقدماتی

۱٫پرداخت پول به بستانکاران موجب می شود که :

الف ) دارایی وبدهی کاهش ب( دارایی کاهش وبدهی افزایش

ج( سرمایه افزایش ودارایی کاهش د( دارایی افزایش وبدهی کاهش

۲٫وجوهی را که صاحب یک مؤسسه به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند :

الف( فقط دارایی را افزایش می دهد ب( فقط سرمایه را افزایش می دهد

ج( بستانکاران کاهش وسرمایه افزایش د ) دارایی وسرمایه را افزایش می دهد

۳٫حسابداری دوبل یا دو طرفه یعنی هر معامله :

الف( در دودفتر ثبت می شود ب ) حداقل به دو حساب اثر می گذارد

ج( در دوطرف یک حساب ثبت می شود د( دوبار در حسابها ثبت می شود

۴٫خرید نسیه یک دستگاه کامپیوتر وآپارتمان که وجه آن طی مدت یک ماه بعد پرداخت خواهد شد چه تغییری در حسابها ایجاد می کند؟

الف( حساب بدهکاران بدهکار واثاثه وآپارتمان بستانکار

ب ) حساب اثاثه وآپارتمان بدهکار و حساب بستانکاران بستانکار

ج( اثاثه وآپارتمان بدهکار وحساب بانک بستانکار

د( هیچکدام

۵٫کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف( دریافت پول از بدهکاران موجب افزایش دارایی و افزایش بدهی می شود

ب( خرید نسیه اثاثه موجب افزایش دارایی وافزایش سرمایه می شود

ج( برگشت دادن اثاثه خریداری شده موجب کاهش دارایی و افزایش سرمایه می شود

د ) پرداخت پول به بستانکاران موجب کاهش دارایی و کاهش بدهی می شود

۶٫کدامیک از گزینه های زیر درست است .

الف( هزینه ها وبرداشت باعث افزایش در سرمایه می شود

ب ) هزینه ها وبرداشت باعث کاهش در سرمایه می شود

ج( برداشت باعث افزایش در بدهی می شود

د( هر سه مورد درست است

۷٫کدامیک از حسابهای زیر در تراز آزمایشی اختتامی وجود ندارد؟

اف( بستانکاران ب( بدهکاران ج ) برداشت د( هرسه مورد

۸٫مانده کدامیک از حسابهای زیر به حساب سرمایه بسته خواهد شد؟

الف( تراز نامه ب( تراز آزمایشی ج ) برداشت د( دارایی

۹٫حسابهای دارایی درآغاز دوره مالی کدامیک از حسابهای زیر را بستانکار می کند؟

۲

الف( دارایی وسرمایه ب( تراز اختتامیه ج ) تراز افتتاحیه د( سود وزیان

۱۱ .کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف(حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد ودر صورت حساب سرمایه یک رقم کاهنده است .

ب( حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد ودر صورت حساب سرمایه یک رقم افزاینده است .

ج( حساب برداشت ماهیت بستانکار دارد و در سود وزیان نشان داده می شود

د( حساب برداشت ماهیت بدهکار دارد ودر تراز نامه نشان داده می شود .

۱۱ .برای بستن حساب درآمد در پایان دوره مالی کدام حساب بستانکار می گردد .

الف( حساب درآمد ب ) خلاصه حساب سود وزیان

ج( حساب هزینه د( دارائیها

۱۲ .اگر مانده حساب خلاصه سود وزیان بدهکار باشد کدام حساب کاهش پیدا میکند؟

الف( سرمایه ب( درآمد ج( هزینه د( هیچکدام

۱۳ .اگر صاحب مؤسسه ای از صندوق مؤسسه به مبلغ ۰۱۱۱۱ ریال برای مصارف شخصی

برداشت کند کدام حساب کاهش پیدا می کند؟

الف( حساب برداشت ب( هزینه ها ج ) صندوق د( درآمد

۱۴ .کدامیک از تعاریف زیردر مورد تراز آزمایشی صادق است؟

الف ) فهرستی از نام مانده حسابهای دفتر کل می باشد که در پایان هرماه به عنوان مبنایی

برای تهیه صورتهای مالی استفاده می شود .

ب( صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را نشان می دهد

ج( فهرستی از مانده حسابهای یک مؤسسه را نشان می دهد

د( فهرستی از مانده معاملات را به ترتیب تاریخ وقوع به ثبت می رساند

۱۵ .اگر درآمدی قبلا شناسایی شده باشد ولی پول آن دریافت نگردد کدام ثبت زیر درست است؟

الف ) بدهکاران بدهکار- درآمد بستانکار ب( درآمد بدهکار – هزینه بستانکار

ج( بانک بدهکار- بدهکاران بستانکار د( درآمد بستانکار – هزینه بدهکار

۱۶ .بیلان با کدام گزینه هم معنی است؟

الف( کاربرگ ب ) ترازنامه ج( تراز آزمایشی د( الف وج

۱۷ .کدام تعریف برای حسابهای موقت صحیح است؟

الف( حسابهای درآمد وهزینه جزء حسابهای موقت بوده

ب( حسابهایی که در پایان دوره بسته شده ومانده آنها صفر می گردد

ج( حسابهایی که به دوره مالی بعد انتقال می یابد

د ) الف وب درست است

۳

۱۸ .کدامیک از تعاریف زیر درباره تراز نامه صادق است؟

الف( صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را نشان می دهد .

ب( صورت حسابی که دارایی ها وبدهی ها ی یک مؤسسه را نشان می دهد .

ج ) صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را در تاریخ معین نشان می دهد .

د( صورت حسابی که وضعیت مالی یک مؤسسه را طی یک دوره نشان می دهد .

۱۰ .پیش پرداخت هزینه عبارت است از :

الف ) پرداخت هزینه های قابل تحمل قبل از اینکه تحمل شده باشند

ب( پرداخت هزینه آب وبرق وتلفن وسایر هزینه های مصرفی

ج( دریافت صورت حساب هزینه صورت پذیرفته در طی سال

د( دریافت صورت حساب ماهانه قبوض آب وبرق

۲۱ .حسابهای پیش دریافت معمولا چه ماهیتی دارند؟

الف ) ماهیت بستانکار دارند ب( ماهیت بدهکار دارند

ج( جزء حسابهای موقت بوده و ماهیت آنها صفر است

د( بعضی مواقع ماهیت بدهکار وبعضی مواقع با توجه به حسابها ماهیت بستانکار دارند

۲۱ .کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

الف( هر دریافتی درآمد محسوب می شود

ب( هر پرداختی هزینه محسوب می شود

ج( خدمات ارائه شده که وجه آن وصول نشده درآمد نیست

د ) هیچکدام

۲۲ .شرکت فروزان در شهریور ماه سال ۷۰ مبلغ ۳۶۱۱۱۱۱ ریال بابت اجاره ماشین آلات برای یک

سال را پرداخت می نماید. در پایان سال ۷۰ اصلاح حسابها و مبلغ مورد نظر را چگونه می نویسند؟

الف ) پیش پرداخت اجاره ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بس

ب( صندوق ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بس

ج( هزینه اجاره ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بس

د( الف وج صحیح است

۲۳ .در شماره گذاری حسابها چه نکاتی باید رعایت کرد؟

الف( نحوه شماره گذاری حسابها بر اساس حجم فعالیت ومعاملات وعملیات مالی

ب( نحوه شماره گذاری باید از روی تراز آزمایشی اصلاح شده باشد

۴

ج( تعداد حسابها وشماره گذاری آنها به تناسب نیازهای مؤسسه انتخاب شود

د ) الف وج صحیح است

۲۴ .صورت کاملی از نام وشماره حسابهایی که یک مؤسسه برای ثبت معاملات وعملیات مالی

مورد استفاده قرار می دهد چه نام دارد؟

الف( دفتر معین ب( حساب بدهکاران ج ) کدینگ حسابها د( هر سه مورد

۲۵ .کلیه مراسلات و مخابرات در کدام دفتر ثبت می شود؟

الف( دفتر روزنامه ب( دفتر معین ج ) دفتر کپیه د( دفتر دارایی

۲۶ .دلیل چند رقمی بودن عددها برای هر طبقه از حسابها چیست؟

الف( حجم فعالیت شرکت را افزایش می دهد

ب( نحوه ثبت دفاتر قانونی را مشخص می کند

ج( انتقال ارقام ثبت شده به دفتر را آسان می کند

د ) افزودن حسابهای جدید به فهرست حسابها بدون برهم خوردن نظم شماره گذاری را امکان پذیر میکند

۲۷ .جمع مانده های معین بستانکاران با . ….. برابر است .

الف ) با مانده حساب کل بستانکاران ب( با مانده حساب کل بدهکاران

ج( با مانده حساب دارایی د( با جمع گردش دفتر روزنامه

۲۸ .حساب پیش دریافت کالا جزء کدام طبقه از حسابهای زیر است؟

الف( دارایی جاری ب ) بدهی جاری ج ) درآمد د( بدهی ثابت

۲۰ .معروفترین حسابهای پیش پرداخت کدامند؟

الف( پیش پرداخت اجاره و ملزومات ب( پیش پرداخت بیمه اثاثه

ج( پیش پرداخت اجاره وتبلیغات د ) پیش پرداخت بیمه و اجاره

۳۱ .حساب خرید وحساب فروش به ترتیب چه ماهیتی دارند؟

الف( بستانکار – بستانکار ب ) بدهکار – بستانکار

ج( بدهکار – بدهکار د( بستانکار – بدهکار

۳۱ .حساب موجودی کالای اول دوره به چه حسابی بسته می شود؟

الف( ترازنامه ب( سرمایه ج( دارایی ثابت د ) عملکرد یا خلاصه سود وزیان

۳۲ .به جای ؟ کدام گزینه را باید نوشت؟

کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + ؟

الف( فروش خالص ب( برگشت از فروش ج( کالای پایان دوره د ) خرید خالص

۳۳ .در حسابداری سرشکن کردن وتخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت به طریقی معقول ومنظم چه نامیده می شود؟

۵

الف( هزینه استهلاک ب( هزینه ثبت ج ) استهلاک د( استهلاک انباشته

۳۴ .تخفیفی را که عمده فروشان وتولید کنندگان معمولا نسبت به نرخ های اعلام شده در لیست قیمت های خود به خریداران می دهند چه

نام دارد؟

الف( تخفیف نقدی ب( تخفیف توافقی ج ) تخفیف تجاری د ) تخفیف به علت عیب ونقص

۳۵ .در روش نگهداری دائمی حساب موجودی کالا، خرید کالا در بدهکار کدام حساب زیر ثبت می شود؟

الف ) موجودی کالا ب( خرید ج( کالای آماده فروش د( قیمت تمام شده کالای فروش رفته

۳۶ .هزینه بیمه اداری درمؤسسات تجاری جزء کدام هزینه می باشد؟

الف( خرید ب ) اداری ج( فروش د ) هزینه ثابت

۳۷ .آخرین مرحله چرخه حسابداری در ایران معمولا عبارت است از :

الف( بستن حسابهای دائمی ب( تهیه صورت مالی

ج ) تراز آزمایشی اختتامی د( تهیه کاربرگ

۳۸ .در صورتی که جمع ستون بستانکار بخش تراز آزمایشی اصلاح شده کاربرگ ۷۸۱۱۱۱ ریال باشد جمع ستون بدهکار بخش تراز آزمایشی

اصلاح شده کاربرگ عبارت است از :

الف( ۰۰۲۲۲۲ ب( ۰۰۲۲۲۲۲ ج ۰۰۲۲۲۲ ) د( ۰۰۲۲۲۲

۳۰ .مجموعه عملیات حسابداری که در مراحل پیاپی در یک دوره مالی انجام می پذیرد ودر دوره های بعد به همان ترتیب تکرار می شود چه

نام دارد :

الف( رویدادهای مالی مشابه ب( تهیه صورتهای مالی

ج ) چرخه حسابداری د( الف وب صحیح است

۴۱ .کدام گزینه در ستون های کاربرگ موجود نمی باشد؟

الف ) صورت حساب سرمایه ب( تراز آزمایشی

ج( تراز آزمایشی اصلاح شده د( سود وزیان

۴۱ .اولین مرحله چرخه حسابداری معمولا از کجا آغاز می شود؟

الف( تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی ب( ثبت معاملات در دفتر روزنامه

ج( تهیه صورتهای مالی د ) جمع آوری اطلاعات مالی

۴۲ .در تهیه کاربرگ مؤسسات بازرگانی کدام گزینه صحیح است؟

الف( موجودی کالا در تراز آزمایشی قبل از اصلاحات به مبلغ موجودی پایان دوره است .

ب( موجودی کالا در تراز آزمایشی بعد از اصلاحات مربوط به اول دوره است .

ج ) موجودی کالا در تراز آزمایشی بعد از اصلاحات مربوط به پایان دوره است .

د( هر سه مورد صحیح است

۴۳ .کدامیک از حسابهای زیر در دوستون تراز آزمایشی کاربرگ مانده ای ندارد؟

الف( استهلاک انباشته ب( هزینه بهره ج( موجودی کالا د ) خلاصه سود وزیان

۶

۴۴ .اگر موجودی کالای پایان دوره بیش از واقع ارزیابی گردد؟

الف ) سود مؤسسه افزایش می یابد ب( سود مؤسسه کاهش می یابد

ج( جمع دارائیها کاهش می یابد د( ب وج صحیح است

۴۵ .از روش میانگین …….. استفاده می نمایند .

الف( در شمارش صندوق ب( در تعیین استهلاک هزینه ها

ج( در شناخت درآمدها د ) درارزیابی مبلغ موجودی کالا

۴۶ .کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته چه چیز را افزایش می دهد؟

الف( سود ب( فروش ج ) سود نا ویژه د( موجودی کالا

۴۷ .مؤسسات معمولا معاملات خود را با صدور چه اسناد تجاری انجام می دهند؟

الف( سفته ب( برات ج( چک د ) هرسه مورد

۴۸ .عنوان حساب بدهکار در دفاتر دارنده سفته کدام است؟

الف( صندوق ب ) اسناد دریافتنی ج( اسناد پرداختنی د( حساب بدهکاران

۴۰ .مؤسسات تجاری در پایان دوره عملیاتی برای مشخص شدن سود نا ویژه اقدام به تنظیم چه حسابی می کنند؟

الف( حساب سرمایه ب ) خلاصه سود وزیان

ج( صورت حساب سرمایه د( صورت حساب سود وزیان

۵۱ .بابت اصلاح حساب خرید کالائی که هنوز به انبار نرسیده چه حسابی بدهکار می گردد؟

الف ) پیش پرداخت خرید ب( پیش دریافت فروش ج( خرید کالا د( فروش کالا

۵۱ .مبلغی که به عنوان موجودی کالا در استفاده از روش ادواری در تراز آزمایشی اصلاح شده ملاحظه می شود کدام است؟

الف( کالای اول دوره مالی ب( خرید طی دوره ج( کالای طی دوره د ) کالای آخر دوره

۲۰ .با ثبت بدهکار مانده کدامیک از حسابهای زیر کاهش می یابد؟

الف( برداشت ب( خرید ج ) تخفیفات نقدی خرید د( هزینه حمل کالا

۵۳ .کدامیک از حسابهای زیر موقت است؟

الف( بدهکاران ب ) هزینه مطالبات ج( ذخیره مطالبات د( استهلاک انباشته

۵۴ .حواله کتبی که به موجب آن صادر کننده حواله به شخص دیگری دستور می دهد که مبلغ مشخصی را به محض رویت یا در تاریخ معین

در وجه وی یا شخص ثالث ویا به حواله کرد او بپردازد ………

الف( سفته ب( چک ج( اسناد تجاری د ) برات

۲۲ .سفته وصولی یکی از مشتریان به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ وبه وعده ۰۲ روزه پس از بیست روز با نرخ ۰۰ % تنزیل شده است هزینه تنزیل چند ریال است؟

الف ۵۲۰۲ ) ریال ب( ۰۰۲۲۲ ریال ج( ۰۲۲۲ ریال د( ۹۰۲۲ ریال

۵۶ .بابت نکول سفته، دریافت کننده سفته چه حسابی را بستانکار می نماید؟

الف( بستانکاران ب( اسناد پرداختنی ج ) اسناد دریافتنی د( بدهکاران

۵۷ .کدام مورد از موارد زیر باعث می شود که مانده موجودی بانک در دفاتر کمتر از مانده طبق صورت حساب بانک باشد؟

آدر

۷

الف( عدم ثبت هزینه ها ی کار مزد بانکی در دفاتر

ب ) عدم ارائه چکهای پرداختی توسط بستانکاران

ج( عدم وصول چکهای مشتریان

د( اشتباهات از طرف بانک

۵۸ .با سپرده بین راهی در صورت مغایرت بانکی چگونه برخورد می شود؟

الف ) برای رساندن مانده بانک به مانده واقعی به مانده صورت حساب بانک اضافه خواهد شد

ب( برای رساندن مانده بانک به مانده واقعی از مانده دفاتر کم خواهد شد

ج( برای رساندن مانده بانک به مانده واقعی به مانده دفاتر اضافه خواهد شد

د( هرسه مورد صحیح است

۵۰ .کدام یک از گزینه های زیر از عوامل مغایرت بین صورت حساب بانک با مانده حساب بانک در

دفاتر می باشد .

الف(سپرده های بین راهی ب( چکهای لا وصول

ج( برداشت های بانک از حساب مؤسسه د ) هرسه مورد

۶۱ .حساب تنخواه گردان جزء کدام طبقه از حسابها می باشد؟

الف( تنخواه دار ب ) دارایی ج ) بدهکاران د( هزینه های ثابت

۶۱ .اعلامیه برداشت و خروج وجه از حساب بانک که از طرف بانک برای صاحب ارسال می شود واساس کاهش حساب بانکی صاحب حساب

چیست؟

الف ) بدهکار بانکی ب( صورت حساب بانکی ج( بستانکار بانکی د( صورت مغایرت بانکی

۶۲ .کدام یک از موارد زیر اختلاف بین مانده حساب بانک طبق دفاتر وطبق صورت حساب بانک می باشد؟

الف( کارمزد وسایر هزینه های بانکی ب( سپرده های بین راهی

ج( چک های لاوصول واشتباهات د ) هر سه مورد

۶۳ .کدام گزینه از اصول ومفروضات حسابداری می باشد؟

الف( فرض دوره مالی ب( اصل شناخت رویداد مالی ج( فرض تعهدی د ) الف وج

۶۴ .نقدترین نوع دارایی یک مؤسسه که در هر لحظه قابلیت تبدیل به نوع دیگری از دارایی را دارد چه نامیده می شود؟

الف( بدهکاران ب( اسناد تجاری ج ) صندوق د( اسناد دریافتنی

۶۵ .بابت اصلاح کسری صندوق در حسابها در پایان روز چه ثبتی ماهیت بستانکار دارد؟

الف( حساب کسورات ب( حساب اضافات ج ) حساب صندوق د( بدهکاران

۶۶ .صورت حساب بانک حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟

۸

الف( ستون تاریخ و ستون شرح و ستون بدهکار

ب( ستون شرح وستون شماره وستون بستانکار

ج( ستون مانده وستون شماره سند یا چک

د ) هر سه مورد

۶۷ .کدام گزینه از عوامل مغایرت بین صورت حساب بانک با مانده حساب بانک در دفاتر نمی باشد؟

الف( چکهای لاوصول ب ) هزینه های معوق

ج( سپرده های بین راهی د( برداشت های بانک از حساب مؤسسه

۶۸ .کدامیک از موارد زیر باعث ایجاد مغایرت می شود؟

الف( چکهای معوق ب( اشتباهات ج( چکهای لاوصول د ) هر سه مورد

۶۰ .بر اساس کدام فرض آثار معاملات و عملیات مالی درآمد ها در زمان تحقق وهزینه ها در دوره وقوع شناسایی ودر حسابها ثبت می شود .

الف( فرض دوره مالی ب ) فرض تعهدی ج( اصل بهای تمام شده د( هر سه مورد

۷۱ .در حسابداری وعملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری برکدام فرض مالی

استوار است؟

الف( فرض دوره مالی ب ) فرض واحد اندازه گیری ج( فرض تعهدی د ) فرض بهای تمام شده

۷۱ .کدامیک از اصول زیر وسیله باز دارنده در مقابل ارائه سود ووضعیت مالی به مبالغی بیش از میزان واقعی است؟

الف( اصل فزونی منافع بر مخارج ب( اصل اهمیت ج ) اصل محافظه کاری د( اصل افشاء

۷۲ .اگر حقوق اسفند ماه در فروردین ماه سال بعد پرداخت گردد در زمان پرداخت چه حسابی بدهکار می شود؟

الف ) حقوق پرداختنی ب( بدهکاران ج ) صندوق د( هزینه حقوق

۷۳ .شناخت حقوق پرداختنی در جهت رعایت کدام اصل می باشد؟

الف( اصل شناخت هزینه ب( اصل بهای تمام شده

ج( اصل محافظه کاری د ) اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

۷۴ .کدام گزینه در ارتباط با هزینه ها ی معوق صحیح نیست؟

الف ) هزینه های معوق به حساب سرمایه بسته می شود

ب( هزینه های معوق هزینه هایی که تحقق وتحمل شده اند

ج( هزینه های معوق به عنوان بدهی شناسایی می شوند

د( هزینه های معوق هزینه هایی که وجوه آنها هنوز پرداخت نشده است

۷۵ .کدام گزینه در مورد حسابهای مختلط صحیح است؟

الف(حسابی که قسمتی از مانده پایان دوره باید به صورت حساب سود وزیان وقسمت دیگر به ترازنامه انتقال یابد

ب( حسابی که فقط به ترازنامه انتقال می یابد

ج( حسابی که فقط به صورت سود وزیان ودارایی انتقال می یابد

۹

د( حسابی که قسمتی از آن در پایان دوره به دارایی وقسمت دیگر به خلاصه سود وزیان انتقال می یابد

۷۶ .کدام گزینه از انواع اشتباهات حسابداری می باشد؟

الف( اشتباه در تجزیه وتحلیل معاملات

ب( اشتباه در ثبت معاملات در دفتر روزنامه ویا ثبت نکردن آنها

ج( اشتباه نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

د ) هرسه مورد

۷۷ .کدامیک از اشتباهات زیر باعث عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود؟

الف( ثبت کردن یک معامله به مبلغی کمتر و یا بیشتر در دفتر روزنامه

ب( از قلم افتادگی

ج( تجزیه و تحلیل غلط یک رویداد مالی

د ) الف و ب

۷۸ .هزینه آگهی جزء کدام دسته از هزینه های صورت سود وزیان است؟

الف( هزینه های حمل ب( هزینه های اداری

ج( هزینه های عملیاتی د ) هزینه های فروش

۷۰ .اگر در رویدادهای مالی اشتباها به جای این که حساب هزینه بدهکار شود حساب بدهکاران

بدهکار شود باعث :

الف ) عدم توازن تراز آزمایشی نمی شود

ب( عدم توازن تراز آزمایشی می شود

ج( عدم توازن مانده های حساب دفتر کل می شود

د( عدم توازن مانده های رویداد مالی می شود

۰۲ .اگر بابت خرید یک اثاثه اداری به مبلغ ۲۱۱۱۱۱۱ ریال اشتباها ۲۱۱۱۱۱ ریال در حسابها ثبت شود واز طرف دیگر بابت یک معامله دیگر

حساب بدهکاران ۱۸۱۱۱۱۱ ریال کمتر ثبت شود، کدام گزینه زیر صحیح می باشد؟

الف( باعث عدم توازن تراز آزمایشی خواهد شد

ب ) باعث عدم توازن تراز آزمایشی نخواهد شد

ج( این اشتباه از قلم افتادگی تلقی خواهد شد

د( این اشتباه یک اشتباه اصولی نامیده می شود

۸۱ .کدام گزینه در انتقال دادن هر دو طرف ثبت روزنامه به ستون بدهکار یا ستون بستانکار حسابهای دفتر کل صحیح می باشد؟

الف( تجزیه وتحلیل غلط یک رویداد مالی

۱۱

ب( از قلم افتادگی طرف بدهکار

ج( این اشتباه باعث عدم توازن تراز خواهد شد

د( این اشتباه توازن تراز را برهم نمی زند

۸۲ .در روش ایجاد ذخیره، بابت برآورد مطالبات مشکوک الوصول، کدامیک از حسابهای زیر بستانکار میگردد؟

الف( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ب ) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج( حسابهای دریافتی د( هزینه های مطالبات سوخت شده

۸۳ .کدامیک از گزینه های زیر می تواند مبنای ثبت دفتر معین قرار گیرد؟

الف( دفتر روزنامه عمومی ب ) دفتر کل ج( سند حسابداری د( تمام موارد فوق

۸۴ .کدام گزینه زیرصحیح می باشد؟

الف( دوره حسابداری سالانه برای یک واحد تجاری را دوره مالی گویند.

ب( حداکثرمدت یک دوره مالی به طورمعمول یک سال می باشد.

ج( دوره مالی شامل یک دوره کامل فصول یا فعالیت تجاری می باشد.

د( هرسه مورد فوق صحیح می باشد.

۷۰ تعداد ۱۱ عدد کالای مورد تجارت شرکت را به فروشگاه نور به مبلغ ۰۲۱۱۱۱ برگشت داد کدام گزینه ثبت /۳/ ۸۵ .شرکت جهان در تاریخ ۱۵

۷۰ دردفاتر روزنامه شرکت جهان خواهد بود؟ /۳/ رویداد مورخ ۱۰

الف( حسابهای پرداختنی )بستانکاران( ۲۰۲۲۲۲ ریال بدهکار – حساب برگشت از خرید و تخفیفات ۲۰۲۲۲۲ ریال بستانکار.

ب( حسابهای دریافتنی )بدهکاران( ۲۰۲۲۲۲ ریال بدهکار- حساب برگشت از فروش و تخفیفات ۲۰۲۲۲۲ ریال بستانکار

ج( حسابهای پرداختنی )بستانکاران( ۲۰۲۲۲۲ ریال بدهکار – حساب خرید ۲۰۲۲۲۲ ریال بستانکار.

د( حساب برگشت از خرید و تخفیفات ۲۰۲۲۲۲ ریال بدهکار – حسابهای پرداختنی )بستانکاران( ۲۰۲۲۲۲ ریال بستانکار.

۷۳ کالایی را به صورت نسیه به مبلغ ۱۲۱۱۱۱۱۱ ریال خریداری کرد مقررشد درصورتیکه طلب فروشنده تا ۲۱ /۶/ ۸۶ .شرکت دیبا در تاریخ ۱۱

۷۳ شرکت دیبا فروشنده را پرداخت نمود کدام گزینه ثبت رویداد مورخ /۶/ روزبعد پرداخت شود از ۳% تخفیف استفاده گردد در تاریخ ۱۲

۷۳/۶/۱۲ را به صورت صحیح نشان می دهد؟

الف( حسابهای پرداختنی ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال بدهکار – حساب صندوق ۰۰۵۰۲۲۲۲ ریال و حساب تخفیفات نقدی خرید ۰۵۲۲۲۲ ریال بستانکار.

ب( حسابهای پرداختنی ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال بدهکار – حساب صندوق ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال بستانکار

ج( حسابهای پرداختنی ۰۰۰۵۲۲۲۲ ریال بدهکار – حساب صندوق ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال و تخفیفات نقدی خرید ۰۵۲۲۲۲ ریال بستانکار

د( حسابهای پرداختنی ۰۰۵۰۲۲۲۲ ریال بدهکار – حساب صندوق ۰۰۵۰۲۲۲۲ ریال بستانکار

۸۷ .سفته وصولی یکی از مشتریان به مبلغ ۵۱۱۱۱۱ ریال وبه وعده ۸۱ روز پس از ۴۱ روز با نرخ ۱۱ % تنزیل شده است مبلغ وصولی چند ریال

است؟)سال ۳۶۱ روز فرض شود(

۰۰۰/ ۲۲ ج( ۲۲۲۲۲۲ د( ۰۰۰ / ۰۹۰ ب( ۲۲۲۲ / الف( ۰۰۰

۸۸ .کدام گزینه تفاوت حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی را نشان می دهد؟

الف( حسابهای دریافتنی به عنوان دارائیها می باشد و اسناد دریافتنی به عنوان بدهیها طبقه بندی می شوند.

۱۱

ب( هردو به عنوان دارائیها می باشند و تفاوتی ندارند.

ج( اسناد دریافتنی در ارتباط فعالیتهای تجاری ایجاد می شوند ولی حسابهای دریافتنی مرتبط با سایر فعالیتهای مالی ایجاد می گردند.

د( اسناد دریافتنی متکی براسناد تجاری بود ولی حسابهای دریافتنی مطالبات ناشی از فروش کالا و خدمات بدون مبادله اسناد تجاری می باشد.

۸۰ .وجوهی که از طرف موسسه یا شرکت به حساب بانک واریز شده و شرکت یا موسسه در دفاتر حساب بانک را بدهکار کرده است ولی

به دلایلی بانک وجوه واریز شده را در حساب موسسه منظور نکرده باشد در صورت مغایرت بانکی این رقم به عنوان …………

الف( وجوه معوق شناخته می شود ب( سپرده بین راهی شناخته می شود

ج( اشتباهات شناخته می شود د( وجوه لاوصول شناخته می شود

۰۱ .وجوه تنخواه برای چه پرداختهایی استفاده می شود؟

الف( خریدهای کلی ب( خرید کالا

ج( خریدهای جزئی و پرداخت هزینه های فوری د( پرداخت حقوق تنخواه گردان

۰۱ .مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری می باشند و شالوده سایرمفاهیم حسابداری هستند……..

الف( اصول حسابداری نام دارند ب( مفروضات حسابداری نام دارند

ج( قوانین حسابداری نام دارند د( رهنمودهای حسابداری نام دارند

۰۲ .زمانی که ما هزینه ای را متحمل می شویم ولی وجه آن را پرداخت نکرده ایم و یا درآمدی تحقق یافته است ولیکن وجه آن دریافت نشده

است ولی در حسابها شناسایی می شوند برکدام فرض حسابداری عمل شده است؟

الف( فرض اندازه گیری ب( فرض دوره مالی

ج( فرض تعهدی فرض تداوم فعالیت

۰۳ .کدام گزینه از انواع اثرات اشتباهات برتراز آزمایشی می باشد؟

الف( افزایش تعداد حسابهای ترازآزمایشی

ب( افزایش اصلاحات در ترازآزمایشی

ج( ایجاد عدم توازن طرف بدهکار و بستانکار ترازآزمایشی

د( کاهش تعداد حسابهای ترازآزمایشی

۰۴ .اگر رویداد مالی اشتباها تجزیه و تحلیل شود به عنوان مثال اگر به جای اینکه حساب بدهکاران بدهکارشود حساب اثاثه بدهکار شود

باعث:

الف( عدم توازن ترازآزمایشی می شود ب( عدم توازن ترازآزمایشی نمی شود

ج( عدم توازن مانده های حساب دفترکل می شود د( هیچکدام

۰۵ .اگرمانده پیش پرداخت اجاره در ابتدای آذرماه ۲۵۱۱۱۱ ریال باشد و این اجاره بابت ۴ ماه آتی باشد مانده پیش پرداخت در پایان ماه عبارت

است:

الف( ۵۰۲۲۲ ب( ۰۰۲۲۲۲ ج( ۰۰۰۲۲۲ د( صفر

۰۶ .اگر مانده ملزومات در ابتدای سال ۲۱۱۱۱۱ ریال باشد و ملزومات خریداری شده طی سال ۱۵۱۱۱۱ ریال و نهایتا در پایان سال ۵۵ % کل

حساب ملزومات باقیمانده باشد چه حسابی در پایان سال و باچه مبلغی بدهکار می شود؟

الف( ملزومات ۰۹۰۲۲۲ ب( هزینه ملزومات ۰۹۰۲۲۲

۱۲

ج( ملزومات ۰۲۰۲۲۲ د( هزینه ملزومات ۰۲۰۲۲۲

۰۷ .کدام جمله صحیح است؟

الف( در هنگام بستن حسابهای موقت هزینه ها بدهکار، درآمدها بستانکار

ب( مانده خلاصه سود و زیان اگربدهکار باشد،سرمایه را بستانکارمی کند.

ج( برداشت سرمایه را بستانکار می کند.

د( درهنگام افتتاح حسابها سرمایه بستانکار است.

۰۸ .صورتهای مالی شامل:

الف( ترازنامه، سود و زیان، سرمایه، ترازآزمایشی، کاربرگ

ب( ترازنامه، سود و زیان

ج( ترازنامه، سودو زیان، صورت سرمایه

د( ترازنامه، سود و زیان، سرمایه، ترازآزمایشی

۰۰ .کدام جمله اشتباه است:

الف( در هنگام برگشت از خرید نسیه، بدهکاران بستانکار می شود.

ب( در هنگام خرید نسیه، خرید بدهکار می شود.

ج( در هنگام برگشت از فروش نسیه، بدهکاران بستانکار می شود.

د( در هنگام فروش نسیه، بدهکاران بدهکار می شود.

۱۱۱ .اگرروش استهلاک یک دارایی نزولی و نرخ استهلاک ۲۱ درصد باشد و استهلاک سالانه سال اول و دوم به ترتیب ۴۱۱۱۱۱ و ۳۲۱۱۱۱ ریال

باشدارزش دفتری درابتدای سال اول ودوم به ترتیب چند ریال است؟

۰۵۲۲۲۲۲ – ۰۲۲۲۲۲۲ ب( ۰۲۲۲۲۲۲ – الف( ۰۵۲۲۲۲۲

۰۲۲۲۲۲۲ – ۰۵۲۲۲۲۲ د( ۰۵۲۲۲۲۲ – ج( ۰۲۲۲۲۲۲

۱۱۱ .باتوجه به اطلاعات زیر سرمایه پایان دوره را مشخص کنید، سرمایه اولیه ۲۱۱۱۱ ریال برداشت شخصی ۷۱۱۱ ریال و سرمایه گذاری

مجدد ۰۱۱۱ ریال و زیان دوره مالی ۲۱۱۱ ریال:

الف( ۰۲۲۲۲ ب( ۰۲۲۲۲ ج( ۰۹۲۲۲ د( ۰۲۲۲۲

۱۱۲ .صورتهایی که در موسسات تجاری در پایان دوره عملیاتی تنظیم آن اجباری است کدامند؟

الف( ترازاختتامیه و صورت حساب سود و زیان

ب( ترازنامه و ترازاختتامیه

ج( صورتحساب عملکرد سود زیان و ترازنامه

د( صورتحساب سرمایه و ترازنامه و ترازاختتامیه

۱۱۳ .شرکت سرو تجهیز اثاثه اداری به مبلغ ۳۱۵۱۱۱۱ ریال قبلا خریداری شده را به فروشنده برگشت داده و قرار شده است که وجه آن را ۳

ماه دیگر دریافت کنند رویداد فوق در حسابها چگونه باید نشان داده شود؟

الف( اثاثه اداری ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بدهکار و بستانکاران ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بستانکار خواهد شد.

ب( بدهکاران ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بدهکار و اثاثه اداری ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بستانکار خواهد شد.

۱۳

ج( سرمایه ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بدهکار و اثاثه اداری ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بستانکار خواهد د.

د( اثاثه اداری ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بستانکار و دارایی ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بدهکار خواهد شد.

۱۱۴ .موسسه ای به مبلغ ۳۱۱۱۱ ریال از اثاثه خود را به صورت نقد می فروشد کدامیک از ثبتهای زیر صحیح است؟

الف( حساب اثاثه کاهش موجودی نقد افزایش ب( حساب اثاثه کاهش و سرمایه افزایش

ج( حساب اثاثه کاهش و بدهکاران افزایش د( حساب اثاثه کاهش و دارایی کاهش

۱۱۵ .موسسه ای با اختصاص دادن ۳۵۱۱۱۱۱ ریال موجودی نقد و کالایی به مبلغ ۱۵۱۱۱۱۱ ریال فعالیت تجاری خود را آغاز می کند ثبت این

حسابها چگونه است؟

الف( دارایی افزایش و سرمایه کاهش ب( سرمایه افزایش و دارایی کاهش

ج( دارایی افزایش و سرمایه افزایش د( موجودی کالا افزایش و دارایی کاهش

۱۱۶ .وقتی حسابی که مانده اش در پایان عملیات همیشه بستانکاراست در یک رویداد مالی بدهکار شده باشداین حساب:

الف( افزایش یافته ب( کاهش یافته

ج( تغییری نداشته است د( بستگی به رویداد مالی دارد

۱۱۷ .مانده حساب بانکی در پایان سال ۲۱۱۱۱۱۱ ریال بدهکار می باشد و اگر در طی سال جمعا ۷۱۱۱۱۱۱ ریال بدهکار و ۵۱۱۱۱۱۱ ریال

بستانکار شده باشد مانده ابتدای سال حساب بانک چند ریال بوده است.

الف( ۰۲۲۲۲۲۲ ب( ۲۲۲۲۲۲۲ ج( مانده نداشته د( ۰۲۲۲۲۲۲

۱۱۸ . رویدادهای مالی طبق قوانین تجارت باید در کدام دفاتر ثبت شوند؟

الف( دفاتر روزنامه و دارایی ب( دفاتر کل و کپیه

ج( دفاتر روزنامه و کپیه د( دفاتر روزنامه و دفتر کل

۱۱۰ .طبق قوانین تجارت دفاتر قانونی ……….. تا می باشند؟

الف( ۰ ب( ۰ ج( ۰ د( ۲

۱۱۱ .دفتری که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در

آن دفتر ثبت و امضاء نماید.

الف( دفتر کپیه ب( دفتر روزنامه ج( دفتر دارایی د( دفتر کل

۱۱۱ .فهرستی از نام و مانده حسابهای دفتر کل که معمولا در پایان هرماه به منظورآزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می شود و به

عنوان مبنای برای تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیردچه نام دارد؟

الف( دفتر روزنامه ب( ترازآزمایشی

ج( صورت سود و زیانی د( درآمد و هزینه

۱۱۲ .ترازآزمایشی معمولا چند ستونی تشکیل می شود؟

الف( ۰ستونی و ۰ ستونی ب( ۰ ستونی و ۰ ستونی

ج( ۰ ستونی و ۰ ستونی د( ۰ ستونی و ۲ ستونی

۱۱۳ .کدام عبارت غلط است؟

الف( توازن ترازآزمایشی صحت معاملات در دفتر روزنامه و نقل به دفترکل را بیان می کند.

۱۴

ب( هرحسابی که مانده اش صفرباشد به ترازآزمایشی دوستونی نقل نمی شود.

ج( ترازآزمایشی دوستونی فقط جمع مانده حسابهای دفتر کل را به دست می دهد.

د( فقط الف

۱۱۴ .کدامیک از گزارشهای زیر در مورد دفتر کل درست است؟

الف( معمولا حسابها بدون ترتیب انعکاس در ترازنامه در دفتر کل مرتب می شوند.

ب( دردفترکل صفحه یا صفحاتی به هریک از حسابها اختصاص داده می شود.

ج( معمولا صفحات دفترکل به طور یک درمیان شماره گذاری می شود.

د( هیچکدام درست نیست.

۱۱۵ .کدامیک از گزارشهای زیر در مورد دفتر روزنامه نادرست است؟

الف( دارای ستون تاریخ و ستون شرح است.

ب( پس از ستون شرح دوستون دیگر ستون بدهکار و بستانکار وجود دارد.

ج( دفتر روزنامه یک دفتر کمکی جهت حسابداری می باشد.

د( دارای ستون عطف می باشد.

۱۱۶ .فرق ترازنامه اصلی با ترازنامه کاربرگ در ……. است.

الف( صورت سود و زیان ب( اصلاحات ج( سرمایه د( هیچکدام

۱۱۷ .حساب بسته حسابی است که ……..

الف( مانده بدهکار دارد ب( مانده بستانکار دارد

ج( مانده صفر دارد د( هیچکدام

۱۱۸ .کدام گزینه از رشته های تخصصی حسابداری نمی باشد؟

الف( حسابداری مالیاتی ب( حسابداری مالی

ج( هیچکدام د( حسابداری صنعتی

۱۱۰ .اگرموسسه ای میزان دارایی خود را ۱۱۱۱۱۱۱ ریال افزایش دهد و به سرمایه اش نیز مبلغ ۷۱۱۱۱۱ ریال اضافه نماید کدام مورد

زیرصحیح است؟

الف( ۰۲۲۲۲۲ ریال بدهی ها افزایش می یابد.

ب( ۰۰۲۲۲۲۲ ریال از بدهی ها کاهش می یابد.

ج( ۰۰۲۲۲۲۲ ریال بدهی ها افزایش می یابد.

د( ۰۲۲۲۲۲ ریال از بدهی ها کاهش می یابد.

۱۲۱ .کدام گزینه فرض حسابداری نمی باشد؟

الف( فرض دوره مالی فرض تفکیک شخصیت ب( فرض تفکیک شخصیت

ج( فرض تعهدی د( فرض شناخت درآمد به دقت

۱۲۱ .وصول مطالبات برکدام بخش از معادله حسابداری اثر می گذارد؟

۱۵

الف( هیچکدام ب( جابجایی دارایی هاست

ج( جابجایی بدهی است د( جابجایی دارایی و بدهی است

۱۲۲ .براساس کدام فرض اقلام دارایی وبدهی جاری و بلند مدت درصورت های مالی ثبت می شوند؟

الف( فرض تداوم بر فعالیت ب( فرض دوره مالی

ج( فرض تعهدی د( فرض تفکیک شخصیت

۱۲۳ .تعریف زیر مربوط به کدامیک از موسسات می باشد: موسساتی که به خرید و فروش نوعی خاص و یا انواعی از مواد خام و فراورده ها

و کالاها ساخته شده است.

الف( موسسات خدماتی ب( موسسات تولیدی

ج( موسسات صنعتی د( موسسات بازرگانی

۱۲۴ .کدام گزینه زیر به عنوان بدهی موسسه محسوب نمی شود؟

الف( بستانکاران ب( اسناد دریافتنی

ج( اسناد پرداختنی د( اوراق قرضه

۱۲۵ .وجوهی که صاحب موسسه به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند؟

الف( فقط دارایی را افزایش می دهد ب( فقط سرمایه را افزایش می دهد

ج( دارایی و سرمایه را افزایش می دهد د( دارایی و بدهی را افزایش می دهد

۱۲۶ .در طی یک دوره مالی جمع دارایی ها ۳۱۱۱۱۱ ریال افزایش داشته جمع بدهی در طی همین دوره ۲۱۱۱۱۱ ریال کاهش داشته تغییرات

سرمایه چگونه است؟

الف( ۲۲۲۲۲۲ ریال کاهش ب( ۰۲۲۲۲۲ ریال افزایش

ج( ۲۲۲۲۲۲ ریال افزایش د( ۰۲۲۲۲۲ ریال کاهش

۱۲۷ . کدام گزینه موجب شناخت درآمد نمی تواند باشد؟

الف( دریافت وام ب( ارسال صورتحساب خدمات به مشتریان

ج( اصلاح حساب پیش دریافت فروش د( ارسال کالا به خریداران

۱۲۸ .ارسال صورتحساب برای مشتریان باعث:

الف( افزایش دارایی و درآمد ب( کاهش دارایی و افزایش درآمد

ج( افزایش بدهی و کاهش هزینه د( افزایش بدهی و هزینه

۱۲۰ .کدام دفتر دفتر نهایی است؟

الف( رویداد مالی ب( معین

ج( روزنامه د( کل

۱۳۱ .چنانچه مقداری اثاثه بابت بدهی قبلی با توافق ارسال نماییم ثبت بدهکار این معادله کدام حساب است؟

الف( اثاثه ب( بستانکاران

ج( بدهکاران د( بانک

۱۶

۱۳۱ .کدامیک از دسته حسابهای زسر ماهیت بستانکار دارند؟

الف( حسابهای مخلوط ب( هیچکدام

ج( حسابهای بدهی د( حسابهای موقت

۱۳۲ .تعدادی ملزومات به طور نقد و نسیه خریداری شده است عنوان حساب یا حسابهای بستانکار کدام است؟

الف( صندوق و بدهکاران ب( هیچکدام

ج( اثاثه د( صندوق و بستانکاران

۱۳۳ .درصورتی که حساب پیش پرداخت درپایان دوره اصلاح نگردد:

الف( درآمد و هزینه شرکت کاهش نشان می دهد.

ب( دارایی و هزینه شرکت افزایش نشان می دهد.

ج( سرمایه و بدهی شرکت افزایش نشان می دهد.

د( دارایی و سود شرکت افزایش نشان می دهد.

۱۳۴ .درپایان دوره مالی به هنگام ثبت حساب هزینه اجاره بدهکار شده است طرف بستانکاران عبارت است از:

الف( پیش پرداخت اجاره ب( حساب ترازافتتاحیه

ج( اجاره دریافتنی د( پیش دریافت اجاره

۱۳۵ .حساب واسط در پایان سال مالی برای بستن حسابهای دایمی در دفتر کل و در همان روز بسته می شود:

الف( حساب تراز اختتامیه ب( حساب تراز افتتاحیه

ج( حساب دایمی د( هیچکدام

۱۳۶ .کدامیک ازحسابهای زیر بدهی به شمار می آید؟

الف( پیش پرداخت هزینه ب( تنخواه گردان

ج( سپرده ثابت د( اضافه برداشت بانکی

۱۳۷ .مانده کدامیک از حسابهای زیر در پایان سال به ترازنامه انتقال می یابد؟

الف( سرقفلی ب( درآمد فرعی

ج( برگشت از فروش د( برگشت از خرید

۱۳۸ .در موسسات خدماتی برای تعیین سود باید هزینه ها را از کدامیک از حسابهای زیر کم کرد؟

الف( فروش ب( برداشت ج( خرید د( درآمد

۱۳۰ .کدام عنوان زیر از حسابهی دائمی است؟

الف( هزینه ملزومات ب( ذخیره استهلاک

ج( هزینه استهلاک د( خرید کالا

۱۴۱ .در موسسات بازرگانی برای بستن حساب تخفیفات نقدی فروش و تخفیفات نقدی خرید به ترتیب از چه حسابی استفاده می شود؟

۱۷

الف( خ سود و زیان و خ سود و زیان ب( سرمایه و خرید

ج( فروش و خرید د( سرمایه و خ سود و زیان

۱۴۱ .برای گشایش حسابهای دارایی در آغاز دوره مالی جدید کدام حساب بستانکار می شود؟

الف( تراز افتتاحیه ب( تراز آزمایشی

ج( دارایی ها د( ترازاختتامیه

۱۴۲ . در فروش های نسیه که سندی دریافت نمی شود چه حسابی بدهکار می شود؟

الف( اسناد پرداختنی ب( صندوق

ج( بستانکاران د( بدهکاران

۱۴۳ .پرداخت هزینه حمل کالای فروش رفته توسط فروشنده کدامیک از اقلام دفاتر او را افزایش می دهد؟

الف( خرید ب( فروش

ج( هزینه حمل کالای خریداری شده د( هزینه عملیات

۱۴۴ .کدام حساب زیر از حسابهای موسسات بازرگانی نمی باشد؟

الف( حساب فروش ب( حساب تفخیفات نقدی فروش

ج( حساب درآمد د( حساب برگشت از فروش و تخفیفات

۱۴۵ .قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش برابر است با:

الف( خرید خالص بعلاوه موجودی پایان دوره منهای اول دوره.

ب( خرید خالص بعلاوه موجودی اول دوره منهای پایان دوره.

ج( خرید خالص بعلاوه موجودی اول دوره.

د( خرید خالص بعلاوه موجودی پایان دوره.

۱۴۶ .کدامیک از ثبت های زیر برای بستن حسابهای موقت درست است:

الف( حسابهای درآمد و حسابهای کاهنده خرید بستانکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بدهکار

ب( حسابهای درآمد و حسابهای کاهنده فروش بدهکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بستانکار

ج( حسابهای هزینه و حسابهای کاهنده فروش بستانکار و در مقابل حساب خلاصه سود و زیان بدهکار

د( حسابهای هزینه و حسابهای کاهنده هزینه بستانکار و در مقابل خلاصه سود و زیان بدهکار

۱۴۷ .کدامیک از اقلام زیر جزء بهای تمام شده کالای خریداری شده به شمار نمی آید؟

الف( هزینه حمل کالای فروخته شده ب( هزینه حمل کالا به فروشگاه

ج( قیمت فاکتور کالای خریداری شده د( هزینه بیمه کالای خریداری شده

۱۴۸ .در شرکت های صنایع غذایی که به خرید و فروش محصولات غذایی و فاسد شدنی مبادرت می ورزند برای ارزیابی موجودی پایان دوره

از:

۱۸

الف( میانگین موزون ب( میانگین ساده

ج( lifo د( fifo

۱۴۰ .اگر موجودی کالای پایان دوره بیش از واقع ارزیابی شود:

الف( جمع دارایی ها کاهش می یابد ب( سود کاهش می یابد

ج( هیچکدام د( سود افزایش می یابد

۱۵۱ .سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به شکل منظم به دوره های استفاده از دارایی را ……… گویند.

الف( الحاق دارایی ب( استهلاک

ج( تعمیرات دارایی د( هزینه یابی

۱۵۱ .در پایان سال هزینه استهلاک ساختمان بدهکار شده است عنوان درست بستانکار عبارت است از:

الف( اندوخته استهلاک ب( هزینه استهلاک

ج( هزینه یابی د( ساختمان

۱۵۲ .در کدامیک از روشهای ارزیابی موجودی کالا بهای تمام شده کالای فروش رفته مربوط به آخرین خریدها می باشد؟

الف( شناسایی ویژه ب( fifo ج( میانگین موزون د( lifo

۱۵۳ .هرگاه در موسسات ارزش موجودی کالا در یک سال از روش لایفو و در سال بعد از روش میانگین استفاده شود کدامیک از اصول

حسابداری نادیده گرفته شده؟

الف( اصل ثبات رویه ب( اصل حافظه کاری

ج( اصل تطابق د( اصل احتیاط

۱۵۴ .اگر موجودی کالای پایان دوره بیشتر از واقع ارزیابی گردد:

الف( سود موسسه افزایش می یابد ب( جمع بدهی افزایش می یابد

ج( سود موسسه کاهش می یابد د( جمع دارایی کاهش می یابد

۱۵۵ .اطلاعات زیر از یک نوع کالا در فروشگاه ندا طی آبان ماه ۷۰ در دست است:

تعداد بها

۰۰۲۲ موجودی کالای ابتدای ماه ۹۲۲

۰۰۲۲ ۰۰۲۲ ۰/ خرید مورخ ۰۲

۰۰۲۲ ۲۲۲ ۰/ خرید مورخ ۰۲

۷۰ تعداد ۱۱۱۱ عدد کالا در فروشگاه موجود باشد مبلغ موجودی مذکور با استفاده از روش اولین صادره از اولین وارده /۸/ با فرض اینکه در ۳۱

برابراست با:

الف( ۰۰۲۲۲۲۲ ب( ۰۰۲۲۲۲۲

ج( ۰۰۲۲۲۲۲ د( ۰۰۵۲۲۲۲

۱۵۶ .اگر نرخ تنزیل ۰% باشد و مدت تنزیل ۲۴ روز . هزینه بهره سفته ۵۱۱۱۱۱ ریالی که تنزیل می شود چند ریال است؟

الف( ۰۹۰۲۲۲ ریال ب( ۰۲۲۲ ریال

۱۹

ج( ۰۰۰۰ ریال د( ۰۹۲۰ ریال

۱۵۷ .نگه داری حساب تنخواه گردان به چند صورت است؟

الف( روش تنخواه میانگین و معین ب( روش تنخواه ثابت و معین

ج( روش تنخواه متغیر معین د( روش تنخواه ثابت و متغیر

۱۵۸ .کدامیک از روشهای برآورد ذخیره مطالبات دقیق تر و قابل اعتمادتر می باشد؟

الف( بررسی موردی ب( درصد از فروش نسیه

ج( درصدی از مانده بدهکاران د( تجزیه سنی

۱۵۰ .فروش خالص شرکت هما ۲۲۵۱۱۱ ریال است. میانگین درصد سود ناخالص ۲۱ % بهای تمام شده کالای فروش رفته بوده است.

مطلوبست محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته؟

الف( ۰۰۲۲۲ ب( ۰۲۲۲۲

ج( ۰۰۲۲۲۲ د( ۰۰۰۲۲۲

۱۶۱ .در کدامیک از روشهای ارزیابی موجودی کالا اصل تطابق هزینه ها با درآمد رعایت می شود؟

الف( میانگین موزون ب( میانگین ساده

ج( اولین صادره از اولین وارده د( اولین صادره از آخرین وارده

۱۶۱ .برای تفکیک هریک از حسابهای دفتر کل از چه دفاتر دیگری می توان کمک گرفت؟

الف ) دفتر معین ب( دفترکل کمکی

ج( دفتر روزنامه اختصاصی د( دفتر روزنامه عمومی

.۱۶۲ پرداخت وام باعث می شود حساب ……………… بستانکار شود .

الف( وام پرداختنی ب ) صندوق ج( پیش پرداخت د( اسناد پرداختنی

۱۶۳ .بر مبنای کدام روش ارزیابی قیمت مواد صادره به تولید نزدیکترین نرخ به قیمت بازار خواهد بود .

الف( Fifo ب( تفکیک خریدی ج( Lifo د( میانگین

۱۶۴ .دیونی یا تعهداتی که انتظار می رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه از محل دارایی های جاری پرداخت یا تسویه شود.

الف( وام می باشند ب( بدهی بلندمدت ج(بدهی جاری د( بدهی کوتاه مدت

۱۶۵ .واحد اندازه گیری رویداد مالی در حسابداری چیست؟

الف( پول رایج کشور ب( آرتیکل ج( ثبت د( حساب

۱۶۶ .سرمایه موسسه یک چهارم دارایی آن می باشد اگر بدهی شرکت ۶۱۱۱۱۱ ریال باشد،دارایی شرکت چقدر می باشد؟

الف( ۰۲۲۲۲۲ ب( ۰۲۲۲۲۲۲ ج( ۰۲۲۲۲۲ د( ۵۲۲۲۲۲

۱۶۷ .هنگام اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه حسابی بستانکار می باشد.

الف( صندوق ب( درآمد ج( هزینه د( پیش دریافت درآمد

۱۶۸ .بابت بدهی قبلی و با توافق مقداری از اثاثه پرداخت شد چه حسابی بدهکار می باشد.

۲۱

الف( اثاثه ب( بدهکاران ج( بستانکاران د( پیش دریافت

۱۶۰ .با اطلاعات زیر سود ناخالص شرکت را محاسبه کنید.

فروش ۲۰۲۲۲۲۲ برگشت از فروش وتخفیفات ۰۲۲۲۲۲

بهای کالای آماده فروش ۰۰۲۲۲۲۲ موجودی پایان دوره ۰۲۲۲۲۲

الف( ۰۰۲۲۲۲۲ ب( ۰۰۲۲۲۲۲ ج( ۲۰۲۲۲۲۲ د( ۰۲۲۲۲۲۲

۱۷۱ .با اطلاعات زیر بهای تمام شده کالای آماده فروش رامحاسبه کنید.

خرید ۰۰۲۲۲۲۲ برگشت از خرید و ت ۹۲۲۲۲ موجودی اول دوره ۲۲۲۲۲۲

موجودی پایان دوره ۲۰۲۲۲۲

الف( ۲۰۲۲۲۲ ب( ۰۲۰۲۲۲۲ ج( ۰۰۲۲۲۲۲ د( ۰۵۰۲۲۲۲

۱۷۱ .با استفاده از اطلاعات زیر قیمت هرواحد موجودی کالای پایان دوره را با استفاده از میانگین موزون محاسبه نمایید.)تعداد موجودی

) کالای پایان دوره ۳۱

موجودی کالای اول دوره ۰۲ واحد قیمت هر واحد ۲۲

خرید اول ۲۲ واحد قیمت هر واحد ۰۲

خرید دوم ۰۲ واحد قیمت هر واحد ۲۲

خرید سوم ۰۲ واحد قیمت هر واحد ۵۲

۰۰ ب( ۰۰۲۹ ج( ۰۰ د( ۰۹ / الف( ۵۰

۱۷۲ .قبض آب منزل صاحب موسسه ازصندوق پرداخت شده است چه حسابی بدهکار می شود؟

الف( هزینه آب ب( برداشت ج( قبض آب د( صاحب موسسه

۱۷۳ .کدام گزینه موجب شناخت درآمد است؟

الف( دریافت وام ب( دریافت طلب از مشتریان

ج( ارسال صورتحساب خدمات به مشتریان د( فروش کالا

۱۷۴ .در کدامیک از روش های ارزیابی موجودی کالا،بهای تمام شده کالای فروش رفته به قیمت بازار نزدیکتر است؟

الف( Fifo ب( Lifo ج( میانگین د( الف و ب

۱۷۵ .در کدامیک از روش های ارزیابی موجودی کالا،بهای تمام شده موجودی کالای پایان دوره به قیمت بازار نزدیکتر است؟

الف( Fifo ب( Lifo ج( میانگین ساده د( میانگین موزون

۱۷۶ .مانده کدامیک از حسابهای زیر در پایان دوره مالی مستقیما به حساب سرمایه بسته می شود؟

الف( هزینه ب( درآمد ج( پرداختنی د( برداشت

۱۷۷ .ماهیت کدامیک از حسابهای زیر بستانکار است؟

الف( برگشت از فروش و ت ب( تخفیفات نقدی فروش

۲۱

ج( برگشت از خرید و ت د( هزینه حمل کالا

۱۷۸ .کدام گروه جزء استفاده کنندگان درون سازمانی هستند؟

الف( اعتباردهندگان ب( سرمایه گذاران ج( کارکنان اجرایی د( سهام داران

۱۷۰ .بابت خرید اثاثه بمبلغ ۸۰۱۱۱ ریال موسسه چکی پرداخت کرد که حسابدار شرکت اشتباها مبلغ ۰۸۱۱۱ ریال در دفاتر ثبت کرده

است.چه ثبتی بابت اصلاح آن انجام می شود؟

الف( ۹۲۲۲ ریال به حساب بانک دفاتر اضافه می شود

ب( ۹۲۲۲ ریال از حساب بانک دفاتر کم می شود

ج( ۹۲۲۲ ریال به صورتحساب بانک اضافه می شود

د( ۹۲۲۲ ریال از صورتحساب بانک کم می شود

۱۸۱ .ماهیت حساب استهلاک انباشته چیست؟

الف(بدهکار ب( بستانکار ج( هر دو د( ماهیت دو گانه

سوالات عملی حسابداری مالی – مقدماتی

مسأله ۱

فعالیتهای مالی زیر در فروردین ماه سال ۰۰۰۲ در موسسه بازرگانی عطاء انجام شده است .

۰/۰ سرمایه گذاری اولیه شامل ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۰۲۲۲۲۲۲ ریال موجودی کالا .

۰/۰ پرداخت – ۰۲۲۲۲ ریال بابت اجاره یک ساله بطور نقد .

۰/۰ ۰۲/۰ ، خرید – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ )

۵/ ۰/۰ ، فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال که نصف آن نقدا دریافت شد و مابقی به شرط )ن/ ۰۲ (

۰/۰ ارسال صورتحساب به مبلغ – ۲۲۲۲۲۲ بابت فروش کالا برای آقای حسینی .

۰/۰ وصول صورتحساب به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

۰۲/۰ ۰/ پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ ۰ .

۰۰/۰ ۰ به علت معیوب بودن / برگشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال از کالای فروخته شده در ۵

۰۰/۰ صدور چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال جهت افتتاح حساب تنخواه گردان .

۰۲/۰ ۰/ دریافت یک فقره چک جهت معامله ۵ .

۰۰/۰ طبق شمارش انجام شده در پایان روز مشخص گردید وجه نقد دست صندوق دار – ۰۲۲۲۲۲ ریال می باشد در صورتی که مانده حساب صندوق در همین

روز – ۰۰۲۲۲۲ ریال می باشد .

۰۰/۰ ۰/ دریافت سفته ای یک ماهه بابت طلب مورخ ۰

۰۲/۰ خرید چهار عدد اتوبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان به ارزش هرکدام – ۰۰۰۲۲ ریال که در این معامله مبلغ ۰۰۲۲۲ ریال به طور نقد پرداخت شد و قرار

شده مابقی طی اقساطی پرداخت گردد .

۰۰/۰ مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای شامل )هزینه حمل – ۰۲۲۲۲۲ ، آگهی ۰۰۲۲۲۲ و خرید ملزومات ۰۰۲۲۲۲ ریال( تسلیم دایره حسابداری نمود .

۰۲/۰ پرداخت چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت حقوق کارکنان و برداشت – ۲۲۲۲۲ ریال جهت مصارف شخصی .

۲۲

مطلوبست: ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی .

مسأله ۲

فرض کنید اطلاعات مربوط به خرید و فروش نوع خاصی از مواد در شرکت مهتاب به شرح زیر باشد :

۲/۰/۰۰ خرید ۰۲۲ واحد به قیمت هرواحد ۰۰۲۲ ریال .

۰/۹/۰۰ خرید ۰۲ واحد به قیمت هرواحد ۰۰۲۲ ریال .

۰۲/۰/۰۰ خرید ۰۲ واحد به قیمت هرواحد ۰۵۲۲ ریال .

۰۰/۰/۰۰ خرید ۰۲ واحد به قیمت هرواحد ۰۲۲۲ ریال .

اگر موجودی کالای ابتدای دوره ۰۲ واحد و به قیمت هرواحد ۰۲۲۲ ریال و مقدار فروش ۰۰۲ واحد باشد .

مطلوبست:

-۱ محاسبه موجودی کالای پایان دوره

-۲ محاسبه ارزش موجودی کالای پایان دوره به روشهای :

الف( میانگین ساده ب( میانگین موزون

ج( FIFO د( LIFO

مسأله ۳

۰۲ حساب جاری شرکت دماوند /۰۲/ اطلاعات زیر پس از تطبیق صورتحساب بانکی مورخ ۰۲ نزد بانک تجارت با دفاتر شرکت مذکور بدست آمده است :

۰- مانده صورتحساب ارسالی بانک مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال می باشد .

۰- چک دریافتی از آقای دامغانی از مشتریان شرکت به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال جهت وصول به بانک سپرده شد و حسابدار شرکت به بدهکار حساب بانک منظور

نموده ولی صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که چک فوق لاوصول بوده است .

۰- مبلغ ۰۰۵۲۲۲ ریال توسط صندوق دار شرکت به حساب جاری ۲۲ واریز شده که توسط حسابدار بانک در صورتحساب ارسالی به مبلغ ۰۵۰۲۲۲ ریال ثبت

شده است .

۰- چک شماره ۰۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال که جهت خرید کالا صادر شده بود توسط حسابدار شرکت اشتباها به مبلغ ۲۰۹۲۲۲ ریال ثبت شده است .

۲- ۰۲ واریز شده / مبلغ ۵۲۲۲۲۲ ریال توسط آقای محمدی یکی از بدهکاران در تاریخ ۰۵ ۰۲ به موسسه واصل نشده است / که رسید آن تا تاریخ ۰۲ .

۵- ۰۲ به مبلغ ۵۹۲۲۲۲ ریال در بعد از ظهر همان روز به حساب جاری نزد / فروش روز ۰۲ بانک واریز شده که در صورتحساب ارسالی بانک منعکس نیست .

۰- چکی به مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال که جهت خرید اثاثه صادر شده بود اشتباها به مبلغ ۵۲۰۲۲۲ ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است .

۰- سفته سه ماهه آقای شیرازی یکی از بدهکاران به نرخ ۰% و به مبلغ اسمی ۰۲۲۲۲۲ ۰ که نزد بانک تنزیل شده بود در تاریخ / ریال صادره در تاریخ ۰۰

۰۲/۰۰ واخواست شده و بانک اصل بهره آن را از حساب جاری برداشت نموده است .

۹- از چکهای صادر شده در دی ماه چکهای مشروحه زیر به بانک ارائه نشده است :

چک شماره ۰۰۰۰۵ به مبلغ ۲۰۲۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۰ به مبلغ ۰۲۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۵ به مبلغ ۰۰۲۹۲۲ ریال

۰۲- صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که ۰۲۲ ریال بابت کارمزد چک لاوصول آقای دامغانی و ۰۲۲۲ ریال بابت کارمزد و هزینه های واخواست سفته

آقای شیرازی از حساب جاری برداشت شده که فیش های بانکی آن هنوز به شرکت نرسیده است .

۲۳

۰۰- مانده حساب جاری شماره ۲۲ در دفاتر شرکت دماوند ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریل می باشد .

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی آن .

مسأله ۴

رویدادهای زیر در مهرماه سال ۰۰ موسسه تجاری علوی انجام شده است .

۰/۰/۰۰ – سرمایه گذاری شامل: وجه نقد – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال یک دستگاه وسائط نقلیه به قیمت کارشناسی – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال و – ۰۲۲۲۲۲ ریال به حساب

جاری موسسه واریز نمود .

۰/۰/۰۰ – ۰۲ ( از موسسه مهر /۰ – خرید – ۲۲۲۲۲۲ ریال کالا به شرط )ن – ۰۲ .

۲/۰/۰۰ – تنظیم قرارداد با بیمه البرز به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲ ریال بابت بیمه یکساله موسسه و صدور چک بابت آن .

۵/۰/۰۰ – برگشت کالا به موسسه مهر به علت عیب و نقص به ارزش – ۰۲۲۲۲ ریال .

۰/۰/۰۰ – صدور چکی به ارزش – ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت سرقفلی فروشگاه موسسه .

۰۲/۰/۰۰ – فروش کالا به آقای محمدی – ۰۲۲۲۲۲ ریال که ۰۲۲۲۲۲ ریال آن نقدا دریافت شد و برای بقیه یک سفته ۰۲ روزه از آقای محمدی وصول گردید .

۰۰/۰/۰۰ – ۰۰ و برگشتی کالا در نظر گرفته شود /۰/ پرداخت بدهی موسسه مهر)معامله ۰ ) به طور نقد .

۰۰/۰/۰۰ – صدور چکی به ارزش – ۵۲۲۲۲۲ ریال در وجه متصدی تنخواه گردان بابت افتتاح حساب تنخواه .

۰۰/۰/۰۰ – خرید یک دستگاه رایانه به ارزش – ۰۲۲۲۲۲۲ که – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن ازطریق صدور چک صورت گرفت و برای بقیه یک فقره سفته ۰ ماهه صادر

شد .

۰۲/۰/۰۰ – فروش سفته وصولی آقای محمدی به بانک سپه با نرخ ۰۲ % و دریافت وجه آن .

۰۰/۰/۰۰ – برداشت صاحب موسسه از صندوق به ارزش – ۰۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و کالا به ارزش – ۰۲۲۲۲۲ ریال جهت مصارف شخصی .

۰۲/۰/۰۰ – متصدی تنخواه گردان به علت مسافرت اسناد هزینه شامل : حمل و نقل – ۰۰۲۲۲۲ ریال ، آب و برق – ۰۲۲۲۲۲ ریال ، خرید ملزومات – ۰۲۲۲۲۲

ریال را به حسابداری تحویل داد و بقیه وجوه باقیمانده را به حساب جاری موسسه واریز و تسویه حساب کرد .

۰۰/۰/۰۰ – خرید کالا به طور نقد به ارزش – ۵۰۲۲۲۲ ریال که مامور خرید موفق به یک دوم ۰% تخفیف توافقی شد .

۰۲/۰/۰۰ – ۰۰ ( نکول گردید و بانک اصل مبلغ /۰/ بانک اطلاعا می دهد سفته تنزیلی ) ۰۲ سفته و – ۰۲۲۲۲ ریال بابت هزینه های واخواست از حساب جاری

موسسه برداشتمی کند .

۰۲/۰/۰۰ – پرداخت حقوق کارکنان – ۲۲۲۲۲۲ ریال که یک پنجم آن مربوط به حقوق معوقه می باشد .

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه علوی .

مسأله ۵

توجه: کلیه محاسبات نوشته شود .

۰۹ در موسسه تولیدی نواندیش ارائه /۰۰/ مانده حسابهای زیر قبل از اصلاحات در ۰۹ شده است :

پیش دریافت فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

پیش پرداخت بیمه – ۰۰۲۲۲۲ ریال

موجودی کالای اول دوره – ۰۰۲۲۲۲ ریال

ملزومات – ۰۰۲۲۲۲ ریال

ماشین آلات – ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال

۲۴

اسناد در جریان وصول – ۰۲۲۲۲۲ ریال

اطلاعات جهت انجام ثبت های اصلاحی :

۰) از مبلغ پیش دریافت فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن در سال ۰۹ فروش تحقق نیافته است)سفارشات تحویل مشتری داده نشده )

۰) ۰۹ پرداخت شده است /۰/ مبلغ پرداختی بیمه یک ساله می باشد که در ۰ .

۰) استهلاک ماشین آلات ۰۲ % به روش مستقیم می باشد .

۰) مصرفی ملزومات – ۰۲۲۲۲۲ ریال تا پایان دوره مالی می باشد .

۲) حساب کسر و اضافی صندوق در پایان سال – ۲۲۲۲۲ ریال دارای مانده بستانکار است .

۵) موجودی کالا در پایان سال – ۰۲۲۲۲۲ ریال ارزیابی شده است .

۰) سفته واگذاری به بانک طبق اعلامیه بستانکار از مشتری وصول شده است و همچنین بابت کارمزد اعلامیه بدهکاری به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال را نشان می

دهد که بانک از حساب جاری خارج نموده است .

۷۰/۱۲/ مطلوبست: انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه تولیدی نواندیش ۲۰

مسأله ۶

مانده حسابها در ۰۰ به شرح زیر ارائه شده /۰۰/ دفتر کل موسه خدماتی شاهد در ۰۹ است .

هزینه حقوق – ۰۰۲۲۲۲

هزینه اجاره – ۰۲۲۲۲۲

هزینه ملزومات – ۰۲۲۲۲۲

هزینه ها متفرقه – ۰۲۲۲۲

سرمایه گذاری اولیه – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال

سرمایه گذاری مجدد – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

برداشت ماهانه )در طول سال( – ۲۲۲۲۲ ریال

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال

۷۷/۱۲/ مطلوبست: ۱( تنظیم صورتحساب سود و زیان در ۲۰

(۲ ۷۷/۱۲/ تنظیم صورتحساب سرمایه در ۲۰

مسأله ۷

خریدها و فروشهای مواد خام در طی فروردین ماه سال ۰۹ در موسسه تولیدی ایثار به شرح زیر می باشد .

۰۲/۰/۰۹ – خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۲۲۲ ریال .

۰۲/۰/۰۹ – خرید ۵۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۲۲۲ ریال .

۰۲/۰/۰۹ – فروش ۰۲۲۲ کیلو .

۰۰/۰/۰۹ – خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۵۰۲ ریال .

۲۵

۰۲/۰/۰۹ – خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۵۲۲ ریال .

۰۲/۰/۰۹ – فروش ۰۰۲۲۲ کیلو .

مطلوبست: ۱( تعیین موجودی پایان دوره

۲(ارزیابی موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده بر مبناهای :

میانگین ساده / میانگین موزون

روش اولین صادره از اولین وارده fifo

روش اولین صادره از از آخرین وارده lifo

مسأله ۸

۰۲ طبق دفاتر شرکت – ۰۰۲۲۰۲۲ ریال و /۰۰/ مانده حساب جاری شرکت تولیدی صداقت در ۰۹ مانده حساب جاری طبق صورتحساب ارسالی – ۰۰۲۲۲۲۲ را

نشان می دهد پس از تطبیق حسابها اقلام باز به شرح زیر بدست آمد :

۰) ۰۲ چک صادره به مبلغ – ۵۲۲۲۲ ریال به جهت وصول به بانک ارائه /۰۰/ در تاریخ ۰۰ نشده است .

۰) ۰۲ صورت گرفته و به حساب بانک واریز شده /۰۰/ مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال فروش در ۰۹ ولی در صورتحساب ارسالی انعکاس نیافته است .

۰) یکی از مشتریان – ۵۲۲۲۲۲ ریال بدهی خود را به حساب جاری موسسه واریز کرد و اعلامیه بستانکاری آن هنوز به دست موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت

نشده است .

۰) بانک ۰۰۲۲ ریال کارمزد را از حساب جاری کسر نومده ولی اعلامیه بدهکاری آن به موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت نشده است .

۲) صدور چکی به ارزش – ۰۰۲۲۲ ریال بابت خرید اثاثه که توسط حسابدار اشتباها – ۰۰۲۲۲ ریال در دفاتر موسسه ثبت شده است .

۵) سفته تنزیلی آقای صداقت در سررسید نکول شده و بانک وجه سفته را به ارزش – ۲۲۲۲۲۲ ریال از حساب جاری موسسه بداشت نمود و از این بابت در

دفاتر هیچ ثبتی به عمل نیامده است .

۷۵/۱۲/ مطلوبست: ۱( تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ ۲۰

۲(انجام ثبت های اصلاحی لازم در دفتر روزنامه به تاریخ ۲۰/۱۲/۷۵

مسأله ۰

موسسه بازرگانی ایران در اول خرداد ماه ۰۹ به فعالیت خرید و فروش دستگاههای صوتی و تصویری فعالیت خود را شروع نمود – در یک ماه خرداد عملیات زیر

را انجام داده بود .

– ۰/۰/۰۹ مبلغ – ۲۲۲۲۲۲۲۲ ریال به عنوان سرمایه که مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال به حساب موسسه واریز نمود و – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال موجودی کالا در اختیار

موسسه قرارداد .

– ۰/۰/۰۹ اجاره یک انبار جهت موسسه و پرداخت – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره شش ماه آینده .

– ۰/۰/۰۹ خرید نقدی – ۰۲۲۲۲۲ ریال ملزومات

– ۲/۰/۰۹ خرید – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال کالا که وجه آن پس از کسر ۰ درصد تخفیف تجاری نقدا پرداخت شد .

– ۰/۰/۰۹ فروش کالا به طور نقد به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال .

– ۰۲/۰/۰۹ خرید کالا به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال از شرکت سونی با شرط

( ۰۲/۰ – ن/ ۰۲ )

۲۶

– ۰۲/۰/۰۹ پرداخت – ۰۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده .

– ۰۰/۰/۰۹ فروش کالا به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال به آقای سلامتی با شرط )ن/ ۰۲ – ۰/۰۲)

– ۰۰/۰/۰۹ برگشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال کالا به شرکت سونی به علت آسیب دیدگی دستگاهها به هنگام حمل و نقل

– ۰۵/۰/۰۹ برداشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال توسط موسس برای مصارف شخصی

– ۰۰/۰/۰۹ پرداخت طلب شرکت سونی

– ۰۲/۰/۰۹ خرید کالا به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال به طور نسیه

– ۰۰/۰/۰۹ دریافت طلب از آقای سلامتی

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه .

مسأله ۱۱

موسسه بازرگانی سروش در طی دوره مالی خریدهای زیر را از یک نوع کالا انجام داده است :

واحد قیمت هرواحد

۰۲۰۲ ریال ۰۰۲۲ ۰/ خرید کالا در ۰۲

۰۰۲۲ ریال ۰۰۲۲ ۰/ خرید کالا در ۰۲

۰۰۲۲ ریال ۰۲۲۲ ۲/ خرید کالا در ۰۲

۰۰۲۲ ریال ۲۲۲ ۵/ خرید کالا در ۰۲

۰۲۲۲ ریال ۰۲۲ ۰۰/ خرید کالا در ۰۲

درصورتیکه موجودی اول دوره ۵۲۲ واحد برای ۰۰۲۲ ریال و فروش طی دوره ۰۲۲۲ واحد باشد .

مطلوبست: الف( محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره

ب( محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره به روشهای :

۱- میانگین ساده ۲- میانگین موزون )واقعی(

۳- روش اولین صادره از اولین وارده (fifo)

۴- روش اولین صادره از آخرین وارده (lifo)

مسأله ۱۱

۰۰ به شرح زیر در /۰۰/ مانده حسابهای دفتر کل موسسه عدالت پس از اصلاحات در ۰۹ اختیار شما حسابداران قرارداده شده است :

بانک – ۲۲۰۲۲۲۲ ریال

بدهکاران ۰۲۲۲۲۲ ریال

موجودی کالای پایان دوره ۰۰۲۲۲۲ ریال

۲۷

موجودی کالای اول دوره ۰۰۰۲۲۲ ریال

پیش پرداخت اجاره ۰۲۲۲۲ ریال

ساختمان ۰۰۰۲۲۲۲ ریال

بستانکاران ۰۲۲۲۲۲ ریال

پیش دریافت فروش کالا ۰۲۲۲۲۲ ریال

دیون رهنی ۲۲۲۲۲۲ ریال

فروش کالا ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

برگشت از فروش و ت ۰۲۲۲۲۲ ریال

خرید کالا ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

تخفیفات نقدی خرید ۰۲۲۲۲ ریال

هزینه حقوق ۰۰۲۲۲۲ ریال

هزینه بیمه ۰۰۲۲۲ ریال

هزینه حمل کالای خریداری شده ۰۲۲۲۲ ریال

هزینه حمل کالای فروخته شده ۰۲۲۲۲ ریال

سرمایه ۵۲۲۲۲۲۲ ریال

مطلوبست :

۱- بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه و تنظیم حساب خلاصه سود و زیان و انتقال آن به حساب سرمایه .

۲- ۷۸ )به صورت طبقه بندی شده( /۱۲/ تهیه ترازنامه در ۲۰

مسأله ۱۲

مانده حساب سرمایه آقای محسن در مغازه تعمیرات رادیو و تلویزیون متعلق به او در اول فروردین ماه ۰۰۰۹ مبلغ – ۰۰۲۲۲۲ ریال می باشد وی در پنجم

شهریور ماه همان سال مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال نیز به سرمایه خود افزوده است. مانده اقلام دارائی، بدهی، درآمد ۰۰۰۹ به شرح /۰۰/ و هزینه مغازه در تاریخ ۰۹

زیر می باشد :

حساب بستانکاران ۰۰۲۲۲ ریال

هزینه آگهی ۰۰۰۲۲ ریال

اثاثه مغازه ۰۵۰۵۲۲ ریال

موجودی ملزومات اداری ۰۰۲۲ ریال

هزینه ملزومات اداری ۰۰۰۲ ریال

صندوق ۰۰۹۲۲ ریال

درآمد ۲۰۲۰۰۲ ریال

موجودی ملزومات مغازه )برای تعمیرات( ۰۰۰۲۲ ریال

هزینه اجاره محل ۵۲۲۲۲ ریال

حساب بدهکاران ۰۰۲۲۲ ریال

۲۸

هزینه ملزومات مغازه ۰۲۲۲۲ ریال

هزینه بیمه ۰۲۲۲ ریال

هزینه حقوق کارگران ۰۰۲۲۲۲ ریال

آقای محسن در سال ۰۰۰۹ مرتبا هرماهه مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال برای مصارف شخصی خود از صندوق مغازه برداشت کرده است .

مطلوبست :

تهیه صورت سود و زیان مغازه در سال ۱۳۳۰ .

تهیه صورتحساب سرمایه آقای محسن برای سال ۱۳۳۰

۱۳۳۰/۱۲/ تهیه ترازنامه مغازه به تاریخ ۲۰ .

مسأله ۱۳

۰۹ براساس صورتحساب ارسالی از بانک /۰/ مانده حساب جاری موسسه طلوع در تاریخ ۰ مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال می باشد در حالی که مانده حساب بانک در

دفتر موسسه در همین تاریخ – ۹۰۵۲۲ ریال می باشد پس از تطبیق اطلاعات زیر به دست آمده است :

۰۹ مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال به حساب /۰/ الف( فروش های موسسه در پایان روز پنج شنبه ۰۲ بانکی واریز شده که در صورتحساب بانک دیده نمی شود .

ب( چکها ی صادره در وجه آقای بهلولی – ۰۲۲۲۲۲ ریال ، عرب – ۰۲۲۲۲ ریال ، نجاتی – ۰۲۲۲۲ ریال می باشد که فقط آقای عرب جهت وصول چک به بانک

مراجعه کرده است .

ج( چک پرداختی به بستانکاران به مبلغ – ۰۲۵۲۲۲ ریال در دفاتر موسسه مبلغ – ۰۵۲۲۲۲ ریال در بستانکار حساب بانک ثبت شده است .

د( وجه حواله ارسالی از تهران توسط یکی از بدهکاران مبلغ – ۲۲۲۲۲ ریال می باشد که اعلامیه بستانکار هنوز به موسسه نرسیده است .

ه( چک صادره توسط آقای طلوعی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال توسط بانک در بدهکار حساب جاری موسسه طلوع ثبت گردیده است که مراتب به بانک اطلاع داده

شد .

و( بانک مبلغ – ۰۵۲۲ ریال بابت هزینه واخواست سفته آقای غنی زاده از حساب موسسه برداشت نموده که اعلامیه بدهکار آن به دفتر موسسه نرسیده

است .

ز( سود سهام دریافتی توسط بانک مبلغ – ۰۰۵۲۲۲ ریال بوده است که در صورتحساب ارسالی از بانک مبلغ – ۰۵۰۲۲۲ ریال دیده می شود .

مطلوبست :

تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی و انجام ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی و نقل به حساب بانک به شکل (T)

مسأله ۱۴

مانده برخی از حسابهای شرکت بازرگانی طوس در پایان سال ۰۲ به شرح زیر است :

موجودی کالا – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال ، پیش پرداخت اجاره – ۰۰۲۲۲۲ ریال، ملزومات – ۰۰۲۲۲۲ ریال، پیش دریافت درآمد – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال، پیش پرداخت بیمه –

۰۲۲۲۲۲ ریال .

باتوجه به اطلاعات زیر،

موجودی کالای پایان دوره – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال .

۰۲ پرداخت شده است /۰/ پیش پرداخت اجاره برای مدت ۰ سال در تاریخ ۰ .

از پیش دریافت درآمد هنوز ۰۲ % منقضی نشده است .

از پیش پرداخت بیمه ۵۲ % منقضی شده است .

موجودی ملزومات در پایان دوره – ۰۲۲۲۲ ریال می باشد .

۲۹

مطلوبست ثبت آرتیکل های اصلاحی لازم در دفاتر بازرگانی طوس

مسأله ۱۵

۰۵ مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال بوده /۵/ مانده حساب بانک در دفتر کل موسسه تجاری مهر در ۰۰ در صورتیکه مانده این حساب در همین تاریخ طبق صورتحساب

ارسالی بانک رقم ۰۲۲۲۲۲ ریال را نشان می داد که پس از رسیدگی های لازم مغایرتهای زیر کشف شد .

۰) چک صادره در وجه یکی از مشتریان به مبلغ ۲۲۲۲۲۲ ریال تا تاریخ تهیه صورتحساب جهت وصول به بانک ارائه نگردیده است .

۰) چک صادره بابت پرداخت بدهی به یکی از مشتریان به مبلغ ۲۰۲۲۲۲ ریال اشتباها توسط حسابدار موسسه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال در حسابها ثبت شده

است .

۰) ۵ به حساب بانک در / وجوه نقدی واریزی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال در تاریخ ۰۰ صورتحساب بانک منعکس نشده است .

۰) مبلغ – ۰۵۲۲۲۲ ریال بابت سفته نکول شده آقای مدبر به یکی از مشتریان موسسه . که قبلا نزد بانک تنزیل شده بود توسط بانک از حساب موسسه

برداشت گردید که که ۵ بدست حسابدار موسسه نرسیده است / اعلامیه بدهکار از تاریخ ۰۰ .

۲) دریافت مبلغ – ۵۰۲۲۲۲ ریال وصولی از مشتریان به علت نرسیدن اعلامیه بستانکار به حسابدار موسسه در حسابها ثبت نشده است .

۵) مسئول بانک اشتباها چک آقای ایمانی مسئول موسسه را به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال از حساب موسسه پرداخت نموده است .

مطلوبست :

اولا: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی حساب بانک .

ثانیا: انجام ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه مهر .

مسأله ۱۶

موسسه قدسیان در اول مهرماه سال ۰۰ تاسیس و عملیات زیر را انجام می دهد .

۰/۰/۰۰ سرمایه گذاری اولیه شامل ۲۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال بانک و ۲۲۲۲۲۲۲ ریال کالا .

۰/۰/۰۰ ۰۲/۰ – خرید کالا ۰۰۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ )

۲/۰/۰۰ ۰/۰- فروش کالا ۰۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ )

۰/۰/۰۰ خرید اثاثه به مبلغ ۰۹۲۲۲۲ ریال به طور نقد با ۰% تخفیف تجاری .

۰۲/۰/۰۰ فروش کالا به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال و دریافت سفته ۰۲ روزه به همین مبلغ .

۰۰/۰/۰۰ برگشت ۰۲۲۲۲ ریال کالا به موسسه مهر و تسویه حساب با آن از محل صندوق .

۰۲/۰/۰۰ طبق اظهار نظر صندوق دار در پایان این روز ۰۲۲۲۲ ریال کسر صندوق داشته است .

۰۰/۰/۰۰ صاحب موسسه ۹۲۲۲۲ ریال کالا جهت مصرف شخصی خود برداشت نمود

۰۲/۰/۰۰ ۰۰ به نرخ ۰۰ % به بانک و دریافت وجه از آن /۰/ تنزیل سفته وصولی ۰۲ .

۰۰/۰/۰۰ ۰۰ ( بطور نقد /۰/ وصول وجه کالای فروخته شده معامله ) ۲ .

۰۰/۰/۰۰ فروش کالا ۰۰۲۲۲۲۲ ریال که ۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن به حساب جاری بانک واریز و بقیه یک فقره سفته به ارزش ۰۲۲۲۲۲ ریال دریافت شد .

۰۰/۰/۰۰ صدور چکی به ارزش ۲۲۲۲۲۲ ریال بابت افتتاح حساب تنخواه گردان .

۰۲/۰/۰۰ ۰۰ به بانک ملت جهت وصول وجه آن /۰/ واگذاری سفته وصولی ۰۰ .

۰۰/۰/۰۰ مسئول تنخواه گردان به علت بازنشستگی اسناد)هزینه حمل و نقد – ۵۲۲۲۲ ریال . هزینه آگهی ۰۲۲۲۲ ریال و هزینه های متفرقه ۰۰۲۲۲۲ ( را به

حسابداری تحویل داد و مابقی وجوه تنخواه گردان به حساب جاری موسسه قدسیان واریز نمود .

۰۹/۰/۰۰ صدور چکی به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال بابت حقوق کارکنان موسسه .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: ۵۰۵۲۲۲۵ تلفن: ۵۰۹۸۷۲۵

۳۱

۰۲/۰/۰۰ ۰۰ موکول گردیده و بانک اصل سفته /۰/ بانک اطلاع می دهد که سفته تنزیلی ۰۲ و مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال هزینه واخواست را از حساب جاری موسسه

برداشت نموده است .

مطلوبست: ۱- ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه موسسه قدسیان .

۲- تنظیم حساب بانک شکل T و تعیین مانده آن .

مسأله ۱۷

فعالیتهای مالی زیردر فروردین ماه سال ۰۰۰۲ در موسسه بازرگانی عطاء انجام شده است .

۰/۰ سرمایه گذاری اولیه شامل ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۰۲۲۲۲۲۲ ریال موجودی کالا .

۰/۰ پرداخت ۰۲۲۲۲ ریال بابت اجاره یک ساله بطور نقد .

۰/۰ ۰۲/ خرید ۰۲۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ – ۰ )

۵/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال که نصف آن نقدا دریافت شد و مابقی به شرط )ن/ ۰۲ – ۰/۰)

۰/۰ ارسال صورتحساب به مبلغ ۲۲۲۲۲۲ ریال بابت فروش کالا برای آقای حسینی .

۰/۰ وصول صورتحساب به مبلغ ۰۲۲۲۲ ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

۰۲/۰ ۰/ پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ ۰ .

۰۰/۰ ۰ به علت معیوب بودن / برگشت ۰۲۲۲۲۲ ریال از کالای فروخته شده در ۵ .

۰۰/۰ صدور چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال جهت افتتاح حساب تنخواه گردان .

۰۲/۰ ۰/ دریافت یک فقره چک جهت معامله ۵ .

۰۰/۰ طبق شمارش انجام شده در پایان روز مشخص گردید وجه نقد دست صندوق دار – ۰۲۲۲۲۲ رای می باشد در صورتیکه مانده حساب صندوق در همین

روز – ۰۰۲۲۲۲ ریال می باشد .

۰۰/۰ ۰/ دریافت سفته ای یک ماهه بابت طلب مورخ ۰ .

۰۲/۰ خرید چهار عدد اتوبوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان به ارزش هرکدام – ۰۰۰۲۲ ریال که در این معامله مبلغ ۰۰۲۲۲ ریال به طور نقد پرداخت شد و قرار

شده مابقی طی اقساطی پرداخت گردد .

۰۰/۰ مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای شامل)هزینه حمل – ۰۲۲۲۲۲ ریال. آگهی – ۰۰۲۲۲۲ و خرید ملزومات – ۰۰۲۲۲۲ ریال( تسلیم دایره حسابداری

نمود

۰۲/۰ پرداخت چکی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت حقوق کارکنان و برداشت ۲۲۲۲۲ ریال جهت مصارف شخصی .

مطلوبست: ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی .

مسأله ۱۸

موسسه آذر در اول فروردین ماه سال ۰۰ تاسیس و عملیات زیر را انجام می دهد .

۰/۰ سرمایه گذاری آقای آذر به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال که ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن واریز به حساب جاری بانک گردید و ۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن به صورت موجودی کالا وارد

شرکت شد .

۰/۰ ساختمان موسسه برای مدت ۵ ماه اجاره می شود و مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال برای ۵ ماه طی چک پرداخت می گردد .

۰/۰ ۰۲/۲ – خرید کالا ۰۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ )

۳۱

۰/۰ ۰/۰ – فروش کالا ۰۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ )

۲/۰ خرید ۰۲۲۲۲۲۲ ریال ملزومات بطور نسیه .

۵/۰ خرید – ۲۲۲۲۲ ریال اثاثه بطور نقد با ۰% تخفیف توافقی .

۰/۰ فروش کالا ۲۲۲۲۲۲ ریال و دریافت سفته ۰۲ روزه به همین مبلغ .

۰/۰ ۰ بطور نقد / پرداخت بدهی معامله ۰ .

۹/۰ ۰/ برگشت ۲۲۲۲۲ ریال از کالای فروخته شده در تاریخ ۰ .

۰۲/۰ ۰ بطور نقد / دریافت طلب معامله ۰ .

۰۲/۰ ۰ به بانک و دریافت وجه آن و واریز به / ۰ با نرخ ۰ / تنزیل سفته وصولی مورخ ۰ حساب جاری .

۰۵/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲ ریال کالا و دریافت سفته ای ۰۲ روزه .

۰۰/۰ صدور چک به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال جهت افتتاح تنخواه گردان .

۰۹/۰ پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال طی چک .

۰۲/۰ ۰ به بانک ملت واگذار می شود / سفته وصولی ۰۵ .

۰۰/۰ ۰ موکول گردیده است / بانک اطلاع می دهد سفته تنزیل شده ۰۲ .

مطلوبست: ۱- ثبت رویدادهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه آذر .

-۲ تهیه دفتر کل فروش به شکل T.

مسأله ۱۰

بازرگانی شکوه در مهرماه ۰۰ تاسیس و عملیات زیررا انجام داده است :

۰/۰ سرمایه گذاری اولیه شامل ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد – ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال کالا و – ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال اثاثه .

۰/۰ پرداخت ۲۲۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره محل ۰۰ ماهه بطور نقد .

۰/۰ افتتاح حساب جاری نزد بانک و واریز – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد به حساب جاری از صندوق موسسه

۰/۰ خرید – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا ۰۲ % نقد و برای بقیه سفته ای ۰۲ روزه صادر گردید .

۰/۰ ۹( به آقای کشمیری /۰ – فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا با شرط )ن/ ۰۲ .

۰۰/۰ ۰ و واریز به حساب جاری / دریافت ۲۲ % طلب از آقای کشمیری بابت معامله ۰ موسسه .

۰۰/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال از کالا به آقای کیمیایی بطور نسیه ۰۲ روزه .

۰۰/۰ ۰ به علت معیوب بودن / برگشت ۰۲۲۲۲۲ ریال از کالای فروخته شده در ۰۰ .

۰۰/۰ وصول صورتحسابی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

۰۲/۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بطور نقد .

۰۰/۰ صدور چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال به عنوان تنخواه گردان در وجه آقای بهرامی .

۰۹/۰ طبق اظهار صندوق دار موسسه و مقابله و مطابقت با حساب صندوق ۰۲۲۲ ریال کسرصندوق مشاهده گردید .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: ۵۰۵۲۲۲۵ تلفن: ۵۰۹۸۷۲۵

۳۲

۰۲/۰ ۰ طی چک / پرداخت بدهی به روزنامه خراسان بابت صورتحساب وصولی در ۰۰ .

۰۰/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا و دریافت سفته ۰۲ روزه .

۰۹/۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه های متفرقه طی چک .

۰۲/۰ ۰ تجدید / ۰ با سفته ای به همان مبلغ به سررسید ۰۲ / سفته وصولی در ۰۰ گردید .

۰۰/۰ ۰ با نرخ ۰۰ % به بانک فروخته شد و مبلغ آن نقدا وصول / سفته وصولی در ۰۲ گردید .

۰۲/۰ آقای بهرامی مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه شامل: هزینه آگهی – ۲۲۲۲۲ ریال – هزینه ملزومات ۰۲۲۲۲ ریال و هزینه های متفرقه ۰۲۲۲۲ ریال ارائه

و به علت انتقال تسویه حساب نمود .

۰۲/۰ ۰ به بانک موکول گردید / سفته فروخته شده در ۰۰ .

۰/۹ وصول اعلامیه بدهکار از بانک مبنی بر برداشت ۵۲۲ ریال بابت هزینه دادخواست ۰/ سفته موکول شده در ۰۲

مطلوبست: ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی شکوه .

مسأله ۲۱

ثبتهای لازم در مورد هریک از عملیات زیر را در دفتر روزنامه موسسه نور انجام دهید :

۰/۵ سرمایه گذاری آقای نوری به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال که ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن به حساب جاری بانک و ۰۲۲۲۲۲ ریال آن بصورت م. کالا وارد شرکت شد .

۰/۵ پرداخت بیمه یک ساله بابت موسسه که توسط چک پرداخت شد به مبلغ – ۲۲۲۲۲۲ ریال

۰/۵ خرید ۰۲۲۲۲ ریال اثاثه با ۰۲ % تخفیف توافقی .

۰۰/۵ فروش ۰۹۲۲۲۲ ریال کالا به آقای احمدی و دریافت یک برگ سفته ۰ ماهه .

۰۰/۵ فروش ۰۰۲۲۲۲ ریال کالا به آقای پیروزی و دریافت یک برگ سفته ۰ ماهه .

۰۰/۵ تنزیل سفته های دریافتی از آقای احمدی و آقای پیروزی نزد بانک صادرات تا نرخ ۰۰ % و واریز وجه دریافتی به حساب جاری خود نزد همان بانک.)برای هر

رویداد ثبت جداگانه انجام دهید . )

۰۲/۰ آقای احمدی وجه سفته تعهدی خود را در سررسید بانک صادرات پرداخت می نماید .

۰/۹ )۰۲/۰ – خرید نسیه ۰۲۲۲ ریال کالا از شرکت وزیر با شرط )ن/ ۰۲

۰/۹ )۰۲/۰ – فروش نسیه ۰۲۲۲ ریال کالا به شرکت پویا با شرط)ن/ ۰۲

۰/۹ خرید نقدی کالا از شرکت کیوان به مبلغ – ۰۰۲۲۲ ریال شرکت کیوان ۰% تخفیف تجاری اعطاء کند .

۰۰/۹ تسویه حساب با شرکت وزین .

۰۲/۹ دریافت وجه از شرکت پویا .

۰۰/۹ صدور چک شماره ۰۰۰ در وجه آقای رستگار به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال برای افتتاح تنخواه گردان .

۰۲/۹ پرداختهای لازم بابت هزینه های انجام شده و اطلاع به حسابداری موسسه و دریافت چکی به همان میزان از بخش حسابداری هزینه ها به شرح زیر

می باشد :

هزینه های پستی ۲۲۲۲ ریال نوشت ابزار ۰۲۲۲۲ ریال

بنزین مصرفی ۰۲۲۲ ریال کرایه تاکسی ۲۲۲ ریال

تعمیر اتومبیل ۲۲۲۲ ریال

۳۳

مسأله ۲۱

موسسه بازرگانی جهان در آغاز مهرماه ۰۲ تاسیس و عملیات زیر را در یک ماهه مهر انجام داده است :

۰/۰ سرمایه گذاری اولیه شامل ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۲۲۲۲۲۲۲ ریال اثاثه .

۰/۰ پرداخت ۰۵۲۲۲۲ ریال بابت اجاره یک ساله موسسه بطور نقد .

۰/۰ خرید کالا – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال که نصف بهای آن نقدا پرداخت و برای بقیه سفته ای دوماهه صادر و تنظیم گردید .

۰/۰ ۰( به آقای تقی پور /۰ – فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا با شرط )ن/ ۵۲ .

۹/۰ افتتاح حساب جاری نزد بانک ملی و واریز ۰۲۲۲۲۲۲ ریال به حساب از صندوق موسسه .

۰۲/۰ ۰/ دریافت طلب از آقای تقی پور بابت فروش ۰ .

۰۰/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا به آقای بهبودی بطور نسیه ۰۲ روزه .

۰۰/۰ وصول صورتحساب به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

۰۲/۰ صدور چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بعنوان تنخواه گردان در وجه آقای بهرامی .

۰۰/۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بطور نقد .

۰۲/۰ طبق اظهار نظر صندوق دار موسسه مبلغ – ۲۲۲۲ ریال کسر صندوق داشته است .

۰۰/۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حقوق یکی از فروشندگان طی چک .

۰۰/۰ ۲۰/۰/ پرداخت بدهی به روزنامه خراسان بابت صورتحساب وصولی در ۰۰ .

۰۰/۰ فروش مقداری کالا به ارزش – ۰۲۲۲۲۲ ریال و دریافت سفته ای ۰۲ روزه بابت بهای آن .

۰۵/۰ آقای بهبودی ورشکست شده و ۵۲ % طلب از وی سوخته و بفیه وصول گردید .

۰۰/۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه های متفرقه به طور نقد .

۰۰/۰ ۰۲ تجدید /۰/۰/ ۲۰ با سفته ای به همان مبلغ به سررسید ۰۲ /۰/ سفته وصولی در ۰۰ گردید .

۰۲/۰ آقای بهبودی تاجر ورشکسته به علت یافتن توانایی مالی بدهی خود را به بازرگانی جهان پرداخت نمود .

۰۲/۰ ۰۲ موکول گردید /۰/ سفته وصولی در ۰۰ .

۰۲/۰ آقای بهرامی مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه شامل : هزینه آگهی ۰۲۲۲۲۲ ریال و هزینه های متفرقه ۰۲۲۲۲۲ ریال ارائه و به علت انتقال تسویه

حساب نمود .

مطلوبست : ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی جهان .

مسأله ۲۲

قسمتی از عملیات مالی انجام شده در فروشگاه انقلاب به شرح زیر است :

۰/۰ اختصاص مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۰۲۲۲۲۲۲ ریال واریز به بانک سرمایه گذاری اولیه .

۰/۰ ۰۲/۰/ خرید ۰۰۲۲۲۲۲ ریال کالا از آقای احمدی با شرط)ن/ ۵۲ )

۰/۰ ۰ بعلت معیوب بودن / برگشت مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از کالای خریداری شده در ۰ .

۳۴

۰/۰ خرید ۰۲۲۲۲۲۲ ریال اثاثه بطور نسیه و پرداخت ۲۲۲۲ ریال کرایه حمل آن نقدا .

۰/۰ ۰۲/۰/ فروش ۰۲۲۲۲۲ ریال کالا به شرکت کیوان با شرط)ن/ ۰۲ )

۰۲/۰ در این روز مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای به شرح زیر به حسابدار ارائه و معادل هزینه های چکی دریافت نمود .

خرید لوازم التحریر ۰۲۲۲۲۲ ریال خرید ماشین حساب برای شرکت – ۰۰۲۲۲۲ ریال .

پرداخت هزینه ها ی متفرقه ۰۲۲۲۲ ریال .

۰۰/۰ ۰ نقدا / پرداخت بدهی معامله ۰ .

۰۲/۰ در آخر وقت موجودی صندوق شمارش شد که مبلغ ۰۹۰۲۲۲ ریال بود در حالیکه مانده حساب صندوق ۰۹۰۲۲۲ ریال بود .

۰۲/۰ برداشت ۰۲۲۲۲۲ ریال توسط صاحب موسسه جهت مصارف شخصی .

۰۲/۰ پرداخت حقوق معوق کارکنان به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال طی چک بانک .

۰۲/۰ پرداخت حقوق کارکنان طی چک بانک به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال .

مطلوبست: ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه .

مسأله ۲۳

عملیات و رویدادهای زیر که مربوط به فعالیتهای یک ماهه پایان سال ۷۸ در موسسه تجاری پارس الکتریک می باشد را در دفتر روزنامه

عمومی ثبت نمایید :

۰/۰۰ اختصاص یک اتومبیل به ارزش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال و مقداری کالا به ارزش – ۵۲۲۲۲۲ ریال توسط صاحب موسسه بابت افزایش سرمایه .

۰/۰۰ ۰۲/ خرید کالا از بازرگانی قدس به مبلغ ۵۰۲۲۲۲ ریال با شرط ن/- ۰ )

۰/۰۰ دریافت یک برگ سفته ۰۲ روزه از آقای احمدی به ارزش ۰۵۲۲۲۲۲ ریال بابت طلب موسسه از ایشان .

۰/۰۰ فروش نقدی کالا به تجارتخانه ایمانی به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال به اعطای ۲% تخفیف تجاری .

۲/۰۰ ۰۰ معادل – ۰۲۲۲۲ / به علت معیوب بودن بخشی از کالای خریداری شده در تاریخ ۰ ریال آن برگشت داده شده است .

۵/۰۰ مبلغ ۲۲۲۲۲۲ ریال بابت پرداخت مخارج جزئی در اختیار آقای اسماعیلی مسئول تنخواه گردان قرار گرفت .

۰/۰۰ چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از موسسه بابت پرداخت بدهی آقای کوشا مدیر موسسه صادر و پرداخت گردید .

۹/۰۰ ۰/۰- فروش کالا به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال به شرکت پویا با شرط )ن/ ۰۲ )

۰۲/۰۰ تنزیل سفته دریافتی از آقای احمدی به نرخ ۰% نزد بانک .

۰۰/۰۰ دریافت صورتحساب از موسسه کیهان بابت درج آگهی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال .

۰۲/۰۰ ۰۰/ دریافت یک برگ چک از شرکت پویا بابت فروش تاریخ ۹ .

۰۵/۰۰ پرداخت بدهی به فروشگاه قدس.

۰۰/۰۰ مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال طی یک فقره چک از موسسه آذری جهت تحویل کالا در فروردین سال آینده دریافت گردید .

۰۰/۰۰ طبق اعلام بانک سفته تنزیل شده آقای ریاحی نزد بانک به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ و ۰۰ نکول گردید و بانک اصل مبلغ سفته و هزینه های / به سررسید ۰۲

واخواست سفته مذبور به مبلغ ۰۰۲۲ ریال از حساب موسسه برداشت نموده است .

۰۰/۰۰ در این روز موجودی صندوق شمارش گردیده و مشخص گردید مبلغ ۰۰۲۲ ریال از مانده دفاتر بیشتر است .

۳۵

۰۰/۰۰ مسئول تنخواه گردان با ارایه اسناد هزینه به شرح زیر و ارائه یک فقره چک با موسسه تسویه حساب نمود. خرید ملزومات – ۰۲۲۲۲۲ ریال – خرید تمبر

پست – ۰۲۲۲۲ ریال – سوخت اتومبیل ۰۲۲۲۲ ریال – تعمیر اتومبیل – ۰۲۲۲۲۲ ریال .

۰۲/۰۰ خرید یک قطعه زمین بابت ساختمان به مبلغ ۵۰۲۲۲۲۲ ریال که یک سوم بهای آن نقدا پرداخت گردیده و بابت بقیه یک فقره سفته ۹۲ روزه صادر و

تسلیم فروشنده گردیده است .

۰۵/۰۰ مقداری از اثاثه مازاد بر نیاز موسسه به ارزش ۰۲۲۲۲۲ ریال بطور نسیه به فروش رسید .

مسأله ۲۴

آقای محمدی موسسه کاوش رایانه در ابتدا مهرماه ۰۰۰۹ جهت خرید و فروش قطعات کامپیوتری تاسیس و عملیات زیر را انجام داده است :

۰/۰ نخصیص ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۵۲۲۲۲۲۲ ریال یک دستگاه رایانه و ۲۲۲۲۲۲۲ ریال لوازم و قطعات کامپیوتری به عنوان سرمایه اولیه .

۰/۰ افتتاح جاری ۰۲۰۵ نزد بانک صادرات و واریز مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد به حساب جاری .

۲/۰ پرداخت مبلغ ۵۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد بابت اجاره ۵ ماهه محل موسسه .

۰/۰ فروش مقداری قطعات کامپیوتری به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ – ۰/۰۲).

۰/۰ خرید مقداری لوازم کامپیوتری به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال که یک پنجم آن طی یک فقره ۰۲/۰ – چک پرداخت شد و مابقی با شرط )ن/ ۰۲ ).

۰۲/۰ فروش مقداری قطعات کامپیوتری به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال طی یک فقره چک با ۰ درصد تخفیف تجاری .

۰۰/۰ ۰ با ارسالی مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال / به علت عدم مطابقت کالای فروش رفته تاریخ ۰ تخفیف به خریدار اعطا شد .

۰۰/۰ فروش یک دستگاه چاپگر به مبلغ ۰۰۲۲۲۲۲ ریال به آقای دوراندیش و دریافت سفته ای ۰۲ روزه به همین مبلغ .

۰۰/۰ صدور چکی به مبلغ ۲۲۲۲۲۲ ریال در وجه آقای بهادری به عنوان مسئول تنخواه گردان .

۰۰/۰ ۰ به علت معیوب بودن قطعات / برگشت مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از خرید نسیه ۰ کامپیوتری .

۰۲/۰ به دستور صاحب موسسه بانک مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره منزل وی پرداخت نمود .

۰۵/۰ دریافت یک فقره چک به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره واگذاری یک دستگاه کامپیوتر به هنرستان جماران .

۰۰/۰ ۰/ دریافت یک فقره چک بابت طلب مورخ ۰ .

دریافت صورتحسابی به مبلغ ۰۰۲۲۲ ریال از شرکت هدف رایانه بابت تعمیر کامپیوتر .

۰۲/۰ تنزیل سفته آقای دوراندیش نزد بانک با نرخ ۹ درصد .

۰۰/۰ آقای محمدی مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال واریزی به حساب بانکی و مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال یک دستگاه وانت جهت سرمایه گذاری مجدد .

مطلوبست: ثبت عملیات در دفتر روزنامه عمومی .

مسأله ۲۵

اطلاعات مربوط به بنگاه حقیقت می باشد :

صندوق ۰۰۰۲ – سرمایه ۰۰۲۰۲۲ – برگشت از خرید و ت ۰۲۲۲ – بدهکاران ۵۰۲۲ – فروش ۰۰۰۲۲۲ – هزینه تعمیرات ۰۲۰۲۲ – موجودی کالای اول دوره

۰۲۲۲۲ – موجودی کالای پایان دوره ۰۲۲۲۲ – برگشت از فروش ۰۲۲۲ – ساختمان ۰۲۲۲۲۲ – خرید ۵۲۲۲۲ – ت ن خرید ۰۲۲۲ – – اسناد پرداختنی ۰۰۰۲

هزینه حمل ۰۲۲۲ .

مطلوبست صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و ثبتهای اصلاحی موجودی کالا و ترازآزمایشی ۲ ستونه .

۳۶

مسأله ۲۶

مانده حساب جاری شرکت فجر در پایان تیرماه ۰۰ براساس صورتحساب ارسالی بانک ۰۰۲۰۲۲ بود. در صورتیکه مانده حساب بانک طبق دفاتر در همان روز

۰۲۰۰۲۲ می باشد پس از جستجو اقلام باز زیر بدست آمد :

الف( در آخرین روز تیرماه مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال به حساب بانک واریز شد که در صورتحساب بانک مشاهده نمی شود .

ب( اثاثه ای به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال خریداری و وجه آن طی چک پرداخت شد،خرید فوق اشتباها توسط حسابدار در دفتر شرکت ۰۲۲۲۲ ریال ثبت شده است .

ت( مبلغ ۰۰۲۲۲ ریال سود سهام توسط بانک دریافت و به حساب جاری واریز شد که در دفاتر ثبت نشده است .

ث( دو فقره چک به مبالغ ۰۲۲۲۲۲ و ۰۲۲۲۲۲ ریال در وجه مشتریان صادر شد که هنوز جهت وصول به بانک ارائه نشده است .

ج( واریز مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال به بانک اشتباها توسط بانک ۰۲۲۲۲۲ ریال منظور شده است که موضوع به بانک اطلاع داده شد .

چ( برداشتهای بانک از حساب جاری شرکت شامل اقلام زیر بوده است :

دسته چک ۰۲۲ واخواست سفته فروخته شده ۵۰۲۲۲ هزینه واخواست سفته ۰۰۲۲ ریال که از این بابت هیچگونه ثبتی در دفاتر منعکس نشده بود .

ح( مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از مطالبات قبلی توسط بانک از مشتریان وصول شده که بعلت نرسیدن اعلامیه بانک در دفاتر شرکت ثبت نشده است .

خ( فروش مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال کالا بصورت نقد اشتباها توسط حسابدار ۰۲۰۲۲۲ ریال ثبت شده است .

مطلوبست تهیه مغایرت بانکی و ثبت اصلاحی موارد مورد نیاز و تنظیم حساب بانک

مسأله ۲۷

مانده های زیر مربوط به قسمتی از فعالیتهای بازرگانی امیری در پایان سال ۰۰ قبل از اصلاحات بشرح زیر است :

موجودی کالا ۰۲۲۲۲ پیش پرداخت بیمه ۰۲۲۲۲۲ ملزومات ۰۲۲۲۲۲ پیش دریافت فروش ۰۲۲۲۲۲ ساختمان ۰۲۲۲۲۲۲

فروش کالا ۰۲۲۲۲۲ برگشت از فروش ۰۲۲۲۲۲

اطلاعات زیر جهت انجام اصلاحات بشرح زیر است :

الف( موجودی کالای آخر دوره طبق شمارش ۰۲۲۲۲۲ ریال ارزیابی شد .

ب( پیش پرداخت بیمه در اول دی ماه ۰۰ برای مدت یک سال پرداخت گردید .

ت( موجودی ملزومات در پایان سال ۰۲۲۲۲ ریال ارزیابی شد .

ث( از پیش دریافت فروش هنوز ۰۲ % آن منقضی نشده است .

ج( برای ساختمان استهلاک به نرخ ۰۲ % خط مستقیم در نظر گرفته شود .

چ( نسبت به فروش خالص ۰% مطالبات مشکوک الوصول برآورد کنید .

ح( حقوق ثبت و پرداخت نشده در پایان سال ۰۲۲۲۲۲ می باشد .

مطلوبست ثبت اطلاعات فوق در دفتر روزنامه

مسأله ۲۸

مانده های زیر از دفاتر شرکت خاوران استخراج شده است :

صندوق ۰۲۲۲۲۲۲ بدهکاران ۲۲۲۲۲۲ موجودی کالای اول دوره ۰۰۲۲۲۲۲

هزینه حمل کالای خریداری شده ۰۵۲۲ هزینه آگهی ۹۲۲۲ خرید ۰۰۲۰۲۲۲

۳۷

هزینه متفرقه عمومی ۰۹۲۲۲ ملزومات ۰۲۲۲۲

ملزومات دفتری ۰۰۲۲۲ پیش پرداخت بیمه ۰۰۲۲۲ هزینه حقوق فروشندگان ۰۰۲۲۲۲ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ برگشت از خرید ۰۰۲۲۲۲

تخفیفات نقدی خرید ۲۰۲۲ پیش دریافت درآمد ۰۰۲۲ سرمایه ۰۲۲۲۲۲۲

بستانکاران ۵۵۲۲۲۲ برداشت ۲۲۲۲۲ هزینه حقوق ادارای ۲۲۲۲۲

برگشت از فروش ۰۲۲۲۲ هزینه اجاره محل ۰۹۰۰۲۲

تخفیفات نقدی فروش ۰۰۲۲۲ موجودی کالای اول دوره ۰۰۲۰۰۲۲

مطلوبست: بستن حسابهای موقت و تهیه ترازاختتامی – بستن حسابهای دائم

مسأله ۲۰

رویدادهای مالی زیر را در دفتر روزنامه و کل ثبت کنید .

۰۲/۰ دریافت سفته ۰ ماهه به مبلغ ۲۰۲۲۲ از مغازه ابهر .

۰۰/۰ خرید اثاثه اداری به مبلغ ۰۲۲۲۲ از فروشگاه شیک و صدور سفته ۵۲ روزه در وجه فروشگاه .

۰۲/۰ ۰ مغازه ابهر نزد بانک به نرخ ۹ / تنزیل سفته مورخ ۰۲ %.

۰۵/۰ خرید کالای مورد نیاز تجارت موسسه به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ از آقای حسینی و صدور سفته یک ماهه در وجه ایشان .

۰۹/۰ صدور سفته ۰۲ روزه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ و تنزیل آن نزد بانک به نرخ ۰۰ %.

۰۲/۰ فروش مبلغ ۰۰۲۲۲۲ کالا به آقای زیرک و دریافت سفته ۵۲ روزه .

۰۵/۰ ۰ آقای حسینی و پرداخت سفته یک ماهه جدید به / تعویض سفته تاریخ ۰۵ ایشان .

۰۹/۰ ۰/ پرداخت وجه سفته مورخ ۰۹ .

۰۲/۰ خرید ملزومات بصورت نسیه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ .

۰۲/۰ ۰ مغازه ابهر.)با در نظر / دریافت اعلامیه ای از بانک مبنی بر نکول سفته ۰۲ ۰/ گرفتن بند مورخه ۰۲ )

در اول مهرماه خرید یک نوع کالا به مبلغ ۹۰۲۲۲۲ انجام شد .

۰۲۲۲۲ ریال از مبلغ فوق به علت معیوب بودن برگشت داده شد ۰/ در تاریخ ۰ .

۰ سفته ای ۰۲ روزه به نرخ ۰% صادر شد / در تاریخ ۰۲ .

مطلوبست ثبت رویدادهای فوق در دفاتر خریدار و فروشنده .

مسأله ۳۱

بهای تمام شده دارایی ثابت ۰۲۲۲۲۲۲ – ارزش اسقاط آن ۲۲۲۲۲ – عمر مفید ۲ سال – نرخ نزولی ۰۲ % .

مطلوبست محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی ارزش دفتری برای سه سال و به روش مجموع سنوات برای ۵ سال و ثبت اصلاحی آن .

مسأله ۳۱

۰۲ در فروشگاه دانیال ۲۲ واحد از قرار هر واحد /۰/ موجودی کالای الف در تاریخ ۰ ۲۲۲ ریال بود.در طی سال خریدهای فروشگاه به شرح ذیل صورت گرفت :

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: ۵۰۵۲۲۲۵ تلفن: ۵۰۹۸۷۲۵

۳۸

۰۲/۰/۰۲ خرید ۰۰ واحد کالا بهای هر واحد ۲۲۲ ریال .

۰۲/۵/۰۲ خرید ۰۰۲ واحد کالا بهای هرواحد ۲۰۲ ریال .

۰۲/۰/۰۲ خرید ۰۲۲ واحد کالا بهای هرواحد ۰۰۲ ریال .

۰۲/۰/۰۲ خرید ۰۲ واحد کالا بهای هرواحد ۵۲۲ ریال .

۰۰/۰۰/۰۲ خرید ۰۰ واحد بهای هرواحد ۲۰۲ ریال .

با فرض اینکه در طی دوره مالی ۰۰۲ واحد به فروش رفته باشد مطلوبست:

-۱ تعیین موجودی کالای پایان دوره .

-۲ ارزیابی موجودی کالای پایان دوره به روش بهای تمام شده در مبنای فایفو، لایفو، میانگین ساده و موزون، آخرین خرید .

مسأله ۳۲

رویدادهای مالی زیر طی مهرماه در موسسه بازرگانی پاییزان رخ داده است ثبت بزنید .

۰/۰ اختصاص مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و مقداری اثاثه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال و مقداری موجودی کالا به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بابت افزایش سرمایه .

۰/۰ خرید کالا از بازرگانی هنگامه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲۰ – ۰/۰۲)

۰/۰ دریافت یک برگ سفته ۰۲ روزه از آقای اکبری به ارزش ۰۵۲۲۲۲۲ ریال بابت طلب موسسه از ایشان .

۰/۰ فروش نقدی کالا به تجارتخانه مبینی به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال با اعطای ۲% تخفیف تجاری .

۲/۰ ۰ معادل ۵۲۲۲۲ ریال / به علت معیوب بودن بخشی از کالای خریداری شده در تاریخ ۰ آن برگشت داده شد .

۵/۰ مبلغ ۲۲۲۲۲۲ ریال بابت پرداخت مخارج جزئی در اختیار آقای رحمانی مسئول تن خواه گردان قرار گرفت .

۰/۰ چکی به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال از حساب موسسه بابت پرداخت بدهی آقای هخامنش مدیر موسسه صادر شد .

۹/۰ ۰/۰ – فروش کالا به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال به شرکت البرز با شرط )ن/ ۰۲ )

۰۰/۰ دریافت صورتحسابی به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال از روزنامه خراسان بابت درج آگهی .

۰۲/۰ دریافت طلب موسسه از شرکت البرز .

۰۵/۰ پرداخت بدهی موسسه به بازرگانی هنگامه .

۰۰/۰ مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال وجه نقد از موسسه پویان جهت تحویل کالا در آذرماه سال جاری دریافت گردید .

۰۰/۰ در پایان این روز موجودی صندوق به مبلغ ۰۲۲۲ ریال بیشتراز مانده حساب صندوق بوده است .

۰۰/۰ خرید یک قطعه زمین به مبلغ ۵۲۲۲۲۲۲ ریال که یک سوم آن نقدا پرداخت و برای مابقی یک فقره سفته دوماهه صادر شد .

۰۲/۰ واگذاری چک مشتری به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال به بانک .

۰۰/۰ مقداری از اثاثه موجود مازاد بر نیاز موسسه به ارزش ۰۰۲۲۲۲ ریال به طور نسیه فروخته شد .

۰۹/۰ تن خواه گردان صورت ریزی هزینه ها ی زیر را به حسابداری ارائه کرد و با وی تسویه حساب گردید:)هزینه آب و برق ۰۲۲۲۲ ریال، هزینه متفرقه ۰۲۲۲۲۲

ریال، هزینه اجاره منزل آقای هخامنش ۰۲۲۲۲۲ ریال )

۰۹/۰ پرداخت بیمه یک ساله موسسه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال و صدور یک فقره چک بانکی .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: ۵۰۵۲۲۲۵ تلفن: ۵۰۹۸۷۲۵

۳۹

مسأله ۳۳

مانده های زیر در پایان سال ۰۰۰۲ پس از انجام اصلاحات از دفتر کل فروشگاه مهرداد استخراج شده است :

حساب نقد و بانک ۰۰۲۲۲۲ ریال، حسابهای دریافتنی ۰۲۲۲۲۲ ریال، هزینه حمل کالای خریداری شده ۰۲۲۲۲ ریال، خرید کالا ۰۰۲۲۲۲ ریال، برگشت از فروش

وتخفیفات ۰۰۲۲۲ ریال، فروش کالا ۵۲۲۲۲۲ ریال، برگشت از خرید و تخفیفات ۰۲۲۲۲ ریال، تخفیف نقدی فروش ۰۰۲۲۲ ریال، موجودی کالای پایان دوره

۰۲۲۲۲۲ ریال، برداشت ۲۲۲۲۲ ریال، حسابهای پرداختنی ۰۹۰۲۲۲ ریال، پیش دریافت فروش ۰۵۲۲۲ ریال، سرمایه ۰۲۰۲۲۲۲ ریال، اثاثه ۰۵۲۲۲۲ ریال، دیون

رهنی ۰۰۲۲۲۲ ریال، هزینه متفرقه ۰۲۲۲۲ ریال،

ساختمان ۰۰۲۲۲۲۲ ریال، هزینه حقوق ۰۰۲۲۲ ریال، هزینه آگهی ۰۰۲۲۲ ریال،

موجودی کالای اول دوره ۹۲۲۲۲ ریال، بوده است مطلوبست :

انجام ثبت های اصلاحی موجودی کالای اول و آخر دوره .

تنظیم صورتحساب سود و زیان و سرمایه .

۸۱/۱۲/ تنظیم ترازنامه به تاریخ ۲۰ .

مسأله ۳۴

۰۰ مؤسسه بیاوند مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال می باشد مانده های /۰/ مانده موجودی کالای ۰ حسابهای موقت دفتر کل این مؤسسه به شرح زیر می باشد :

فروش – ۰۰۹۲۲۲۲ ریال.- خرید طی دوره – ۹۰۲۲۲۲ ریال.- هزینه حقوق فروشندگان – ۰۵۲۲۲۲ ریال. برگشت از خرید وتخفیفات – ۰۲۲۲۲ ریال. – برگشت از

فروش وتخفیفات – ۰۲۲۲۲ ریال. – هزینه حمل کالای خریداری شده ۰۲۲۲۲ ریال. – تخفیفات نقدی خرید – ۰۲۲۲ ریال. – هزینه اجاره – ۲۰۲۲۲ ریال. – هزینه

آگهی – ۲۲۲۲ ریال. – تخفیفات نقدی فروش ۰۲۲۲ ریال. هزینه های متفرقه – ۵۰۲۲۲ ریال. موجودی کالای پایان دوره – ۰۰۲۲۲۲ ریال .

مطلوبست :

الف( ثبت عملیات مربوط به اصلاح موجودی کالا وبستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه وتعیین سود وزیان در حساب خلاصه سود وزیان .

۷۸/۱۲/ ب( تنظیم گزارش سود وزیان مؤسسه برای دوره عملکرد منتهی به ۲۰

ج( تنظیم صورت حساب سرمایه در صورتیکه سرمایه اول دوره – ۴۱۴۱۱۱ ریال وسرمایه گذاری طی دوره – ۲۱۱۱۱۱ ریال و هرماه صاحب

حساب مؤسسه مرتبا مبلغ – ۲۵۱۱۱ ریال برداشت کرده باشد .

مسأله ۳۵

۰۰ از دفاتر فروشگاه سفید کار /۰۰/ مانده های زیر پس از انجام اصلاحات در تاریخ ۰۹ استخراج شده است .

صندوق – ۲۰۲۲۲۲ ریال. – موجودی کالا – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال. – اسناد پرداختی – ۰۵۲۲۲۲۲ ریال. بدهکاران – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال. – ساختمان – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال.

دیون رهنی – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال. – سرقفلی – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال. ملزومات – ۰۲۲۲۲ ریال. – پیش دریافت درآمد – ۰۰۲۲۲۲ ریال. – زمین – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال. – وسایط

نقلیه – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال. – حقوق پرداختی – ۰۰۲۲۲۲ ریال. – ذخیره م.م – ۲۲۲۲۲ ریال. – پیش پرداخت بیمه – ۰۲۲۲۲۲ ریال . – بستانکاران – ۰۰۰۲۲۲ ریال. –

اجاره پرداختی – ۰۲۵۲۲۲ ریال .

مطلوبست:تهیه ترازنامه طبقه بندی شده ومحاسبه سرمایه پایان دوره .

مساله ۳۶

موجودی کالای x 00 مقدار ۰۲۲ کیلوگرم از قرار /۰/ شرکت مهران شهد طوس در تاریخ ۰ هر کیلوگرم ۰۲۲ ریال می باشد، خرید وفروشهای این شرکت در طی

دوره مالی به شرح زیر است :

– ۰۲۲ کیلوگرم از قرار هر کیلو ۰۲۲ ریال ،۰/ خرید ۰۲ .

– ۰۲۲ کیلوگرم از قرار هر کیلو گرم ۰۵۲ ریال ،۰/ خرید ۰

– ۰۲۲ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۰۰۲ ریال ،۹/ خرید ۰۲ .

۴۱

– ۰۲۲ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۰۰۲ ریال ، ۰/ خرید ۰۲ .

– ۰۲۲ کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۰۰۲ ریال ،۰/ خرید ۰ .

– ۰۲۲ کیلوگرم از قرارهر کیلوگرم ۰۰۲ ریال ،۰۲/ خرید ۰۲ .

– در صورتیکه فروش طی دوره ۰۲۲۲ کیلوگرم باشد،

مطلوبست : ۱-محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره .

-۲ محاسبه بهای موجودی کالای پایان دوره به روشهای:

اولین صادره از اولین وارده (fifo)

اولین صادره از آخرین وارده (lifo)

میانگین موزون

مسأله ۳۷

۰۰ به /۰۰/ بعضی از اقلام تراز آزمایشی اصلاح نشده شرکت تولید بیدک در تاریخ ۰۹ شرح زیر می باشد :

پیش پرداخت اجاره- ۰۲۲۲۲۲ ریال – پیش دریافت فروش – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال –

موجودی ملزومات اداری – ۰۲۲۲۲۲ ریال – موجودی کالای اول دوره – ۰۲۲۲۲۲ –ساختمان – ۹۲۲۲۲۲۲ ریال .

سایر اطلاعات لازم برای انجام اصلاحات به شرح زیر است :

الف( موجودی ملزومات اداری طبق ارزیابی بعمل آمده در پایان سال مبلغ – ۵۲۲۲۲ ریال برآورد گردید .

۰۰ پرداخت شده است /۵/ ب( اجاره پرداختی برای مدت دوسال در تاریخ ۰۰ .

ج( از مبلغ مندرج در حساب پیش دریافت فروش ۰۲ درصد آن در سال ۰۰ تحقق یافته است .

د( موجودی کالا در آخر سال مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال ارزیابی گردیده است .

ه( استهلاک ساختمان به روش خط مستقیم با نرخ ۰۲ درصد می بشد .

و( ۰ نفر از کارگران شرکت حقوق ۰ روز هفته آخر اسفند ماه را دریافت نکرده اند واز این بابت ثبتی به عمل نیامده است. )حقوق هفتگی هر کارگر – ۲۲۲۲۲

ریال در ازای ۲ روز کار در هفته می باشد ).

ز( مانده حساب کسر واضافی صندوق در پایان سال مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال بدهکار می باشد

مطلوبست: انجام عملیات ثبتهای اصلاحی در دفتر روزنامه عمومی شرکت بیدک )کلیه محاسبات نوشته شود (

مسأله ۳۸

آقای محمدی مؤسسه کاوش رایانه را در ابتداء مهر ماه ۰۰۰۹ جهت خرید وفروش قطعات کامپیوتری تاسیس وعملیات زیر را انجام داده است .

۰/۰: تخصیص – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و- ۵۲۲۲۲۲۲ ریال یک دستگاه رایانه و – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال لوازم وقطعات کامپیوتری بعنوان سرمایه اولیه .

۰/۰: افتتاح جاری ۰۲۰۵ نزد بانک صادرات و واریز مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد به حساب جاری .

۲/۰: پرداخت مبلغ – ۵۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد بابت اجاره ۵ ماهه محل مؤسسه .

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: ۵۰۵۲۲۲۵ تلفن: ۵۰۹۸۷۲۵

۴۱

۰/۰: ۰۲ /۰ – فروش مقدار لوازم کامپیوتری به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ )

۰/۰: خرید مقداری قطعات کامپیوتری به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریالکه یک پنجم آن طی یک ۰۲ / ۰ – فقره چک پرداخت شد ومابقی با شرط )ن/ ۰۲ )

۰۲/۰: فروش مقداری قطعات کامپیتری به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال طی یک فقره چک با ۰ درصد تخفیف تجاری .

۰۰/۰: ۰ با نمونه ارسالی مبلغ / به علت عدم مطابقت کالای فروش رفته تاریخ ۰ – ۰۲۲۲۲۲ ریال تخفیف به خریدار اعطاء شد .

۰۰/۰: فروش یک دستگاه چاپگر به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال به آقای دور اندیش ودریافت سفته ای ۰۲ روزه به همین مبلغ .

۰۰/۰: صدور چکی به مبلغ – ۲۲۲۲۲۲ ریال در وجه آقای بهادری به عنوان مسئول تنخواه گردان .

۰۰/۰: ۰ به علت معیوب بودن قطعات / برگشت مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال از خرید نسیه ۰ کامپیوتری .

۰۲/۰: به دستور صاحب مؤسسه بانک مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره منزل وی پرداخت نمود .

۰۵/۰: دریافت یک فقره پک به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره واگذاری یک دستگاه کامپیوتر به هنرستان جماران .

۰۰/۰: ۰/ دریافت یک فقره چک بابت طلب مورخ ۰ .

۰۰/۰: دریافت صورتحسابی به مبلغ – ۰۰۲۲۲ ریال از شرکت هدف رایانه بابت تعمیر کامپیوتر .

۰۲/۰: تنزیل سفته آقای دوراندیش نزد بانک با نرخ ۹ درصد .

۰۰/۰: آقای محمدی مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال واریزی به حساب بانکی و مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال یک دستگاه وانت جهت سرمایه گذاری مجدد اختصاص داد .

۰۰/۰: ارسال صورت حسابی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال فروش قطعات کامپیوتری برای آقای خجسته .

۰۰/۰: پرداخت بدهی شرکت هدف رایانه به طور نقد .

۰۰/۰: ۰/ پرداخت یک فقره چک بابت بدهی ۰ .

۰۲/۰: دریافت یک فقره سفته یک ماهه ازآقای خجسته بابت صورتحساب ارسالی در تاریخ ۰۰/۰٫

۰۵/۰: آقای بهادری مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای به شرح زیر را تحویل دایره حسابداری نموده ) ۰- پرداخت قبض برق – ۰۲۲۲۲۲ ریال. ۰- خرید لوازم

تحریر- ۲۲۲۲۲ ریال. ۰- هزینه های متفرقه – ۲۲۲۲۲ ریال( به علت مسافرت تسویه حساب نموده ومابقی وجه را به طور نقد تحویل حسابداری نمود .

۰۰/۰: نکول سفته آقای دور اندیش و برداشت اصل مبلغ سفته و مبلغ – ۰۰۲۲۲ ریال بابت هزینه واخواست از جاری موسسه .

۰۲/۰: در پایان روز پس از شمارش موجودی واقعی صندوق مبلغ – ۰۲۰۲۲۲ ریال ومانده حساب صندوق مبلغ ۰۲۹۲۲۲ ریال گزارش شد .

مطلوبست: ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه عمومی مؤسسه کاوش )کلیه محاسبات نوشته شود – در ثبتها نیازی به نوشتن شرح نمی

باشد (

مسأله ۳۰

مؤسسه بازرگانی ایران در اول خرداد ماه ۰۹ با فعالیت خرید و فروش دستگاهای صوتی وتصویری فعالیت خود را شروع نمود – در یک ماه خرداد عملیات زیر را

انجام داده بود .

۰/۰/۰۹ مبلغ – ۲۲۲۲۲۲۲۲ ریال بعنوان سرمایه که مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال به حساب مؤسسه واریز نمود و – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال موجودی کالا در اختیار مؤسسه

قرار داد .

۰/۰/۰۹ اجاره یک انبار جهت مؤسسه و پرداخت – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره شش ماه آینده .

۰/۰/۰۹ خرید نقدی – ۰۲۲۲۲۲ ریال ملزومات

۲/۰/۰۹ خرید – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال کالا که وجه آن پس از کسر ۰ درصد تخفیف تجاری نقدا پرداخت شد .

۰/۰/۰۹ فروش کالا بطور نقد به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال

۴۲

۰۲/۰/۰۹ ۰۲/۰ – خرید کالا به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال از شرکت سونی با شرط )ن/ ۰۲ )

۰۲/۰/۰۹ پرداخت – ۰۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده .

۰۰/۰/۰۹ فروش کالا به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال به آقای سلامتی با شرط )ن/ ۰۲ – ۰/۰۲)

۰۰/۰/۰۹ برگشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال کالا به شرکت سونی به علت آسیب دیدگی دستگاهها به هنگام حمل نقل .

۰۵/۰/۰۹ برداشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال توسط مؤسس برای مصارف شخصی

۰۰/۰/۰۹ پرداخت طلب شرکت سونی .

۰۲/۰/۰۹ خرید کالا به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بطور نسیه

۰۰/۰/۰۹ دریافت طلب از آقای سلامتی

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه .

مسأله ۴۱

مؤسسه بازرگانی سروش در طی دوره مالی خریدهای زیر را از یک نوع کالا انجام داده است :

واحد قیمت هر واحد

۰۲۰۲ ریال ۰۰۲۲ ۰/ خرید کالادر ۰۲

۰۰۲۲ ۰۰۲۲ ۰/ خرید کالا در ۰۲ ریال

۰۰۲۲ ۰۲۲۲ ۲/ خرید کالا در ۰۲ ریال

۰۰۲۲ ریال ۲۲۲ ۵/ خرید کالا در ۰۲

۰۲۲۲ ۰۲۲ ۰/ خرید کالا در ۰۲ ریال

در صورتیکه موجودی اول دوره ۵۲۲ واحد و برای هر واحد ۰۰۲۲ ریال وفروش طی دوره ۰۲۲۲ واحد باشد .

مطلوبست:الف( محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره

ب( محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره به روشهای :

-۱ میانگین ساده ۲- میانگین موزون)واقعی (

-۳ روش صادره از اولین وارده

-۴ روش اولین صادره از آخرین وارده) lifo )

مسأله ۴۱

۰۰ به شرح زیر در اختیار شما حسابداران قرار داده شده است: /۰۰/ مانده حسابهای دفتر کل مؤسسه عدالت پس از اصلاحات در ۰۹

بانک ۲۲۰۲۲۲۲ ریال

بدهکاران ۰۲۲۲۲۲ ریال

موجودی کالا پایان دوره ۰۰۲۲۲۲ ریال

۴۳

موجودی کالا اول دوره ۰۰۰۲۲۲ ریال

پیش پرداخت اجاره ۰۲۲۲۲ ریال

ساختمان ۰۰۰۲۲۲۲ ریال

بستانکاران ۰۲۲۲۲۲ ریال

پیش دریافت فروش کالا ۰۲۲۲۲۲ ریال

دیون رهنی ۲۲۲۲۲۲ ریال

فروش کالا ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

برگشت از فروش وت ۰۲۲۲۲۲ ریال

خرید کالا ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

تخفیفات نقدی خرید ۰۲۲۲۲ ریال

هزینه حقوق ۰۰۲۲۲۲ ریال

هزینه بیمه ۰۰۲۲۲ ریال

هزینه حمل کالای خریداری شده ۰۲۲۲۲ ریال

سرمایه ۵۲۲۲۲۲۲ ریال

مطلوبست:

۱( بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه وتنظیم حساب خلاصه سود وزیان واتقال آن به حساب سرمایه.

۷۸ )به صورت طبقه بندی شده( /۱۲/ ۲( تهیه ترازنامه در ۲۰

مسأله ۴۲

مانده ی برخی از حسابهای شرکت بازرگانی طوس در پایان سال ۰۲ به شرح زیر است:

موجودی کالا – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال، پیش پرداخت اجاره – ۰۰۲۲۲۲ ریال، ملزومت – ۰۰۲۲۲۲ ریال، پیش دریافت درآمد – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال، پیش پرداخت بیمه –

۰۲۲۲۲۲ ریال.

با توجه به اطلاعات زیر:

۰( موجودی کالای پایان دوره – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال است.

۰۲ پرداخت شده است. /۰/ ۰( پیش پرداخت اجاره برای مدت ۰ سال در تاریخ ۰

۰( از پیش دریافت درآمد هنوز ۰۲ % منقضی نشده است.

۰( از پیش پرداخت بیمه ۵۲ % منقضی شده است.

۲( موجودی ملزومات در پایان دوره – ۰۲۲۲۲ ریال می باشد.

مطلوبست ثبت آرتیکل های اصلاحی لازم در دفاتر بازرگانی طوس

مسأله ۴۳

۴۴

فعالیتهای مالی زیر در فروردین ماه سال ۰۰۰۲ در مؤسسه بازرگانی عطاء انجام شده است:

۰/۰/ سرمایه گذاری اولیه شامل – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و- ۰۲۲۲۲۲۲ ریال موجودی کالا .

۰/۰/ پرداخت – ۰۲۲۲۲ ریال ابت اجاره یک ساله بطور نقد .

۰/۰/ ۰۲/۰ ، خرید ۰۲۲۲۲۲۲ ریال با شرط )ن/ ۰۲ ).

۵/۰/ ، فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال که نصف آن نقدا درافت شد ومابقی به شرط )ن/ ۰۲ ۰/۰).

۰/۰/ ارسال صورتحساب به مبلغ – ۲۲۲۲۲۲ بابت فروش کالا برای آقای حسینی .

۰/۰/ وصول صورتحساب به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی .

۰۲/۰/ ۰/ پرداخت بدهی ایجاد شده در تاریخ ۰ .

۰۰/۰/ ۰ به علت معیوب بود / برگشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال از کالای فروخته شده در ۵

۰۰/۰/ صدور چکی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال جهت افتتاح حساب تنخواه گردان .

۰۲/۰/ ۰/ دریافت یک فقره چک جهت معامله ۵ .

۰۰/۰/ طبق شمارش انجام شده در پایان روز مشخص گردید وجه نقد دست صندوقدار – ۰۲۲۲۲۲ ریال می باشد درصورتی که مانده ی حساب صندوق در

همین روز – ۰۰۲۲۲۲ ریال میباشد .

۰۰/۰/ ۰/ دریافت سفته ای یک ماهه بابت طلب مورخ ۰ .

۰۲/۰/ خرید چهار عدد اتوبوس جهت ایاب وذهاب کارکنان به ارزش هرکدام – ۰۰۰۲۲ ریال که در این معامله مبلغ – ۰۰۲۲۲ ریال بطور نقد پرداخت شد وقرار

شده مابقی طی اقساطی پرداخت گردد .

۰۰/۰/ مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای شامل )هزینه حمل – ۰۲۲۲۲۲ آگهی – ۰۰۲۲۲۲ و خرید ملزومات – ۰۰۲۲۲۲ ریال( تسلیم دایره حسابداری نمود .

۰۲/۰/ پرداخت جکی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت حقوق کارکنان و برداشت – ۲۲۲۲۲ ریال جهت مصارف شخصی .

مطلوبست: ثبت فعالیتهای مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی .

مساله ۴۴

۰۲ حساب جاری ۲۲ شرکت مهزاد نزد بانک تجارت با دفاتر شرکت مذکور بدست آمده است /۰۲/ اطلاعات زیر پس از تطبیق صورتحساب بانکی مورخ ۰۲

-۰ مانده صورتحساب ارسالی بانک مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال می باشد.

-۰ چک دریافتی از آقای دامغانی از مشتریان شرکت به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲ ریال جهت وصول به بانک سپرده شد و حسابدار شرکت به بدهکار حساب بانک

منظور نموده ولی صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که چک فوق لاوصول بوده است.

-۰ مبلغ – ۰۰۵۲۲۲ ریال توسط صندوق دار شرکت به حساب جاری ۲۲ واریز شده که توسط حسابدار بانک در صورتحساب ارسالی به مبلغ – ۰۵۰۲۲۲ ریال

ثبت شده است.

-۰ چک شماره ۰۰۰۰ به مبلغ – ۰۰۰۲۲۲ ریال که جهت خرید کالا صادر شده بود توسط حسابدار شرکت اشتباها به مبلغ – ۲۰۹۲۲۲ ریال ثبت شده است.

۰۲ به مؤسسه واصل نشده است. / ۰۲ واریز شده که رسید آن تا تاریخ ۰۲ / -۲ مبلغ – ۵۲۲۲۲۲ ریال توسط آقای محمدی یکی از بدهکاران در تاریخ ۰۵

۰۲ به مبلغ – ۵۹۲۲۲۲ ریال در بعد از ظهر همان روز به حساب جاری نزد بانک واریز شده که در صورت حساب ارسالی بانک منعکس / -۵ فروش روز ۰۲

نیست.

-۰ چکی به مبلغ – ۰۰۰۲۲۲ ریال که جهت خرید اثاثه صادر شده بود اشتباها به مبلغ – ۵۲۰۲۲۲ ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است.

۰ که نزد بانک تنزیل شده بود در / -۰ سفته سه ماهه آقای شیرازی یکی از بدهکاران به نرخ ۰% وبه مبلغ اسمی – ۰۲۲۲۲۲ ریال صادره در تاریخ ۰۰

۰۲ واخواست شده و بانک اصل وبهره آن را از حساب جاری برداشت نموده است. / تاریخ ۰۰

-۹ از چکهای صادرشده در دیماه چکهای مشروحه زیر به بانک ارائه نشده است:

۴۵

چک شماره ۰۰۰۰۵ به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۰ به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۰ به مبلغ – ۰۰۰۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۵ به مبلغ – ۰۰۲۹۲۲ ریال

-۰۲ صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که ۰۲۲ ریال بابت کارمزد چک لاوصول آقای دامغانی و ۰۲۲۲ ریال بابت کارمزد وهزینه های واخواست سفته

آقای شیرازی از حساب جاری برداشت شده که فیش های بانکی آن هنوز به شرکت نرسیده است.

-۰۰ مانده حساب جاری شماره ۲۲ در دفاتر شرکت دماوند – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال می باشد

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی وتعیین مانده واقعی آن.

مسأله ۴۵

۰۹ در مؤسسه تولیدی طوس ارائه شده است: /۰۰/ مانده حسابهای زیر قبل از اصلاحات در ۰۹

پیش دریافت فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

پیش پرداخت بیمه ۰۰۲۲۲۲ ریال

موجودی کالای اول دوره ۰۰۲۲۲۲ ریال

ملزومات ۰۰۲۲۲۲ ریال

ماشین آلات ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال

اسناد درجریان وصول ۰۲۲۲۲۲ ریال

اطلاعات جهت انجام ثبت های اصلاحی:

-۰ از مبلغ پیش دریافت فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن در سال ۰۹ فروش تحقق نیافته است)سفارشات تحویل مشتری داده نشده(

۰۹ پرداخت شده است. /۰/ -۰ مبلغ پرداختی بیمه یک ساله می باشد که در ۰

-۰ استهلاک ماشین آلات ۰۲ % به روش خط مستقیم می باشد.

-۰ مصرف ملزومات – ۰۲۲۲۲۲ ریال تا پایان دوره مالی می باشد.

-۲ حساب کسر واضافی صندوق در پایان سال – ۲۲۲۲۲ ریال دارای مانده بستانکار است.

-۵ موجودی کالا در پایان سال – ۰۲۲۲۲۲ ریال ارزیابی شده است.

-۰ سفته واگذاری به بانک طبق اعلامیه از مشتری وصول شده است و همچنین بابت کارمزد اعلامیه بدهکاری به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال نشان می دهد که

بانک از حساب جاری خارج نموده است.

۷۰/۱۲/ مطلوبست: انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه تولیدی طوس در ۲۰

مسأله ۴۶

۰۰ به شرح زیر ارائه /۰۰/ مانده های حسابها در دفتر کل مؤسسه خدماتی شاهد در ۰۹ شده است .

هزینه حقوق ۰۰۲۲۲۲

هزینه اجاره ۰۲۲۲۲۲

هرینه ملزومات ۰۲۲۲۲۲

هزینه های متفرقه ۰۲۲۲۲

۴۶

سرمایه گذاری اولیه ۲۲۲۲۲۲۲ ریال

سرمایه گذاری مجدد ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

برداشت ماهانه)در طول سال( ۲۲۲۲۲ ریال

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده ۰۰۲۲۲۲۲ ریال

۷۷/۱۲/ مطلوبست: ۱- تنظیم صورتحساب سود وزیان در ۲۰

۷۷/۱۲/ -۲ تنظیم صورتحساب سرمایه در ۲۰

مسأله ۴۷

خرید و فروشهای ماده خام در طی فروردین ماه سال ۰۹ در مؤسسه تولیدی ایثار به شرح زیر می باشد.

۰۹/۰/۲ = خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هر کیلو ۲۲۲ ریال

۰۹/۰/۰۲ = خرید ۵۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هر کیلو ۲۲۲ ریال

۰۹/۰/۰۲ = فروش ۰۲۲۲ کیلو

۰۹/۰/۰۰ = خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هر کیلو ۵۰۲ ریال

۰۹/۰/۰۲ = خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هر کیلو ۵۲۲ ریال

۰۹/۰/۰۲ = فروش ۰۰۲۲۲ کیلو

مطلوبست: ۰- تعیین موجودی پایان دوره

-۰ ارزیابی موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده برمبناهای:میانگین ساده/ میانگین موزون/روش اولین صادره از اولین وارده fifo

مسأله ۴۸

۰۰ به شرح زیر در /۰۰/ مانده حسابهای دفتر کل مؤسسه عدالت پس از اصلاحات در ۰۹ اختیار شما حسابداران قرار داده شده است :

بانک ۲۲۰۲۲۲۲ ریال

بدهکاران ۰۲۲۲۲۲ ریال

موجودی کالای پایان دوره ۰۰۲۲۲۲ ریال

موجودی کالای اول دوره ۰۰۰۲۲۲ ریال

پیش پرداخت اجاره ۰۲۲۲۲ ریال

ساختمان ۰۰۰۲۲۲۲ ریال

بستانکاران ۰۲۲۲۲۲ ریال

پیش دریافت فروش کالا ۰۲۲۲۲۲ ریال

دیون رهنی ۲۲۲۲۲۲ ریال

فروش کالا ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

برگشت از فروش و ت ۰۲۲۲۲۲ ریال

خرید کالا ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

۴۷

تخفیفات نقدی خرید ۰۲۲۲۲ ریال

هزینه حقوق ۰۰۲۲۲۲ ریال

هزینه بیمه ۰۰۲۲۲ ریال

هزینه حمل کالاهای خریداری شده ۰۲۲۲۲ ریال

هزینه حمل کالاهای فروخته شده ۰۲۲۲۲ ریال

سرمایه ۵۲۲۲۲۲۲ ریال

مطلوبست: ۱- بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه وتنظیم حساب خلاصه سود وزیان وانتقال آن به حساب سرمایه.

۷۸ )به صورت طبقه بندی شده( /۱۲/ -۲ تهیه ترازنامه در ۲۰

مسأله ۴۰

۰۲ طبق دفاتر شرکت – ۰۰۲۲۰۲۲ ریال ومانده حساب جاری طبق صورتحساب ارسالی – ۰۰۲۲۲۲۲ را /۰۰/ مانده حساب جاری شرکت تولیدی صداقت در ۰۹

نشان می دهد که پس از تطبیق حسابها اقلام باز به شرح زیر بدست آمد:

۰۲ چک صادره به مبلغ – ۵۲۲۲۲ ریال جهت وصول به بانک ارائه نشده است. /۰۰/ در تاریخ ۰۰

۰۲ صورت گرفته وبه حساب بانک واریز شده ولی در صورتحساب ارسالی انعکاس نیافته است. /۰۰/ مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال فروش در ۰۹

یکی از مشتریان – ۵۲۲۲۲۲ ریال بدهی خود را به حساب جاری مؤسسه واریز کرد واعلامیه بستانکاری آن هنوز به دست مؤسسه نرسیده ود دفاتر

ثبت نشده است.

بانک ۰۰۲۲ ریال کارمزد را از حساب جاری کسر نموده ولی اعلامیه بدهکاری آن به مؤسسه نرسیده ودر دفاتر ثبت نشده است.

صدور چکی به ارزش – ۰۰۲۲۲ ریال بابت خرید اثاثه که توسط حسابدار اشتباها – ۰۰۲۲۲ ریال در دفاتر مؤسسه ثبت شده است.

سفته تنزیلی آقای صداقت در سر رسید نکول شده و بانک وجه سفته را به ارزش – ۲۲۲۲۲۲ ریال از حساب جاری مؤسسه برداشت نمود واز این بابت در دفتر

هیچ ثبتی به عمل نیامده است.

۷۵/۱۲/ مطلوبست: ۱- تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ ۲۰

۷۵/۱۲/ -۲ انجام ثبت های اصلاحی لازم دردفترروزنامه به تاریخ ۲

مسأله ۵۱

۰۲ حساب جاری شرکت دماوند نزد بانک تجارت با دفاتر شرکت مذکور بدست آمده است: /۰۲/ اطلاعات زیر پس از تطبیق صورتحساب بانکی مورخ ۰۲

-۰ مانده صورتحساب ارسالی بانک مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال می باشد.

-۰ چک دریافتی از آقای دامغانی از مشتریان شرکت به مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال جهت وصول به بانک سپرده شد و حسابدار شرکت به بدهکار حساب بانک منظور

نموده ولی صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که چک فوق لاوصول بوده است.

-۰ مبلغ ۰۰۵۲۲۲ ریال توسط صندوق دار شرکت به حساب جاری ۲۲ واریز شده که توسط حسابدار بانک در صورتحساب ارسالی به مبلغ ۰۵۰۲۲۲ ریال ثبت

شده است.

-۰ چک شماره ۰۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال که جهت خرید کالا صادر شده بود توسط حسابدار شرکت اشتباها به مبلغ ۲۰۹۲۲۲ ریال ثبت شده است.

۰۲ به موسسه واصل نشده است. / ۰۲ واریز شده که رسید آن تا تاریخ ۰۲ / -۲ مبلغ ۵۲۲۲۲۲ ریال توسط آقای محمدی یکی از بدهکاران در تاریخ ۰۵

۰۲ به مبلغ ۵۹۲۲۲۲ ریال در بعد از ظهر همان روز به حساب جاری نزد بانک واریز شده که در صورتحساب ارسالی بانک منعکس نیست. / -۵ فروش روز ۰۲

-۰ چکی به مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال که جهت خرید اثاثه صادر شده بود اشتباها به مبلغ ۵۲۰۲۲۲ ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است.

۴۸

۰ که نزد بانک تنزیل شده بود در تاریخ / -۰ سفته سه ماهه آقای شیرازی یکی از بدهکاران به نرخ ۰% و به مبلغ اسمی ۰۲۲۲۲۲ ریال صادره در تاریخ ۰۰

۰۲/۰۰ واخواست شده و بانک اصل بهره آن را از حساب جاری برداشت نموده است.

-۹ از چکهای صادر شده در دی ماه چکهای مشروحه زیر به بانک ارائه نشده است:

چک شماره ۰۰۰۰۵ به مبلغ ۲۰۲۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۰ به مبلغ ۰۲۲۲۲ ریال

چک شماره ۰۰۰۰۵ به مبلغ ۰۰۲۹۲۲ ریال

-۰۲ صورتحساب ارسالی بانک نشان می دهد که ۰۲۲ ریال بابت کارمزد چک لاوصول آقای دامغانی و ۰۲۲۲ ریال بابت کارمزد و هزینه های واخواست سفته

آقای شیرازی از حساب جاری برداشت شده که فیش های بانکی آن هنوز به شرکت نرسیده است.

-۰۰ مانده حساب جاری شماره ۲۲ در دفاتر شرکت دماوند ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریل می باشد.

مطلوبست: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی آن.

مسأله ۵۱

۰۹ در موسسه تولیدی نواندیش ارائه شده است: /۰۰/ مانده حسابهای زیر قبل از اصلاحات در ۰۹

پیش دریافت فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

پیش پرداخت بیمه – ۰۰۲۲۲۲ ریال

موجودی کالای اول دوره – ۰۰۲۲۲۲ ریال

ملزومات – ۰۰۲۲۲۲ ریال

ماشین آلات – ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال

اسناد در جریان وصول – ۰۲۲۲۲۲ ریال

اطلاعات جهت انجام ثبت های اصلاحی:

۰( از مبلغ پیش دریافت فروش – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال آن در سال ۰۹ فروش تحقق نیافته است)سفارشات تحویل مشتری داده نشده(

۰۹ پرداخت شده است. /۰/ ۰( مبلغ پرداختی بیمه یک ساله می باشد که در ۰

۰( استهلاک ماشین آلات ۰۲ % به روش مستقیم می باشد.

۰( مصرفی ملزومات – ۰۲۲۲۲۲ ریال تا پایان دوره مالی می باشد.

۲( حساب کسر و اضافی صندوق در پایان سال – ۲۲۲۲۲ ریال دارای مانده بستانکار است.

۵( موجودی کالا در پایان سال – ۰۲۲۲۲۲ ریال ارزیابی شده است.

۰( سفته واگذاری به بانک طبق اعلامیه بستانکار از مشتری وصول شده است و همچنین بابت کارمزد اعلامیه بدهکاری به مبلغ – ۰۲۲۲۲ ریال را نشان می

دهد که بانک از حساب جاری خارج نموده است.

۷۰/۱۲/ مطلوبست: انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه تولیدی نواندیش ۲۰

مسأله ۵۲

۰۰ به شرح زیر ارائه شده است. /۰۰/ مانده حسابها در دفتر کل موسه خدماتی شاهد در ۰۹

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

۴۹

هزینه حقوق – ۰۰۲۲۲۲

هزینه اجاره – ۰۲۲۲۲۲

هزینه ملزومات – ۰۲۲۲۲۲

هزینه ها متفرقه – ۰۲۲۲۲

سرمایه گذاری اولیه – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال

سرمایه گذاری مجدد – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال

برداشت ماهانه )در طول سال( – ۲۲۲۲۲ ریال

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال

۷۷/۱۲/ مطلوبست: ۱( تنظیم صورتحساب سود و زیان در ۲۰

۷۷/۱۲/ ۲( تنظیم صورتحساب سرمایه در ۲۰

مسأله ۵۳

خریدها و فروشهای مواد خام در طی فروردین ماه سال ۰۹ در موسسه تولیدی ایثار به شرح زیر می باشد.

۰۹/۰/۰۲ – خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۲۲۲ ریال.

۰۹/۰/۰۲ – خرید ۵۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۲۲۲ ریال.

۰۹/۰/۰۲ – فروش ۰۲۲۲ کیلو.

۰۹/۰/۰۰ – خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۵۰۲ ریال.

۰۹/۰/۰۲ – خرید ۰۲۲۲ کیلو ماده خام از قرار هرکیلو ۵۲۲ ریال.

۰۹/۰/۰۲ – فروش ۰۰۲۲۲ کیلو.

مطلوبست: ۱( تعیین موجودی پایان دوره

۲( ارزیابی موجودی پایان دوره به قیمت تمام شده بر مبناهای:

میانگین ساده / میانگین موزون

روش اولین صادره از اولین وارده fifo

روش اولین صادره از از آخرین وارده lifo

مسأله ۵۴

۰۲ طبق دفاتر شرکت – ۰۰۲۲۰۲۲ ریال و مانده حساب جاری طبق صورتحساب ارسالی – ۰۰۲۲۲۲۲ را /۰۰/ مانده حساب جاری شرکت تولیدی صداقت در ۰۹

نشان می دهد پس از تطبیق حسابها اقلام باز به شرح زیر بدست آمد:

۰۲ چک صادره به مبلغ – ۵۲۲۲۲ ریال به جهت وصول به بانک ارائه نشده است. /۰۰/ ۰( در تاریخ ۰۰

۰۲ صورت گرفته و به حساب بانک واریز شده ولی در صورتحساب ارسالی انعکاس نیافته است. /۰۰/ ۰( مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال فروش در ۰۹

۰( یکی از مشتریان – ۵۲۲۲۲۲ ریال بدهی خود را به حساب جاری موسسه واریز کرد و اعلامیه بستانکاری آن هنوز به دست موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت

نشده است.

۵۱

۰( بانک ۰۰۲۲ ریال کارمزد را از حساب جاری کسر نومده ولی اعلامیه بدهکاری آن به موسسه نرسیده و در دفاتر ثبت نشده است.

۲( صدور چکی به ارزش – ۰۰۲۲۲ ریال بابت خرید اثاثه که توسط حسابدار اشتباها – ۰۰۲۲۲ ریال در دفاتر موسسه ثبت شده است.

۵( سفته تنزیلی آقای صداقت در سررسید نکول شده و بانک وجه سفته را به ارزش – ۲۲۲۲۲۲ ریال از حساب جاری موسسه بداشت نمود و از این بابت در

دفاتر هیچ ثبتی به عمل نیامده است.

۷۵/۱۲/ مطلوبست: ۱( تهیه صورت مغایرات بانکی به تاریخ ۲۰

۷۵/۱۲/ ۲( انجام ثبت های اصلاحی لازم در دفتر روزنامه به تاریخ ۲۰

مسأله ۵۵

موسسه بازرگانی ایران در اول خرداد ماه ۰۹ به فعالیت خرید و فروش دستگاههای صوتی و تصویری فعالیت خود را شروع نمود – در یک ماه خرداد عملیات زیر

را انجام داده بود.

۰۹/۰/۰ مبلغ – ۲۲۲۲۲۲۲۲ ریال به عنوان سرمایه که مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال به حساب موسسه واریز نمود و – ۰۰۲۲۲۲۲۲ ریال موجودی کالا در اختیار –

موسسه قرارداد.

۰۹/۰/۰ اجاره یک انبار جهت موسسه و پرداخت – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بابت اجاره شش ماه آینده. –

۰۹/۰/۰ خرید نقدی – ۰۲۲۲۲۲ ریال ملزومات –

۰۹/۰/۲ خرید – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال کالا که وجه آن پس از کسر ۰ درصد تخفیف تجاری نقدا پرداخت شد. –

۰۹/۰/۰ فروش کالا به طور نقد به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال. –

)۰۲/۰ – ۰۹/۰/۰۲ خرید کالا به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال از شرکت سونی با شرط)ن/ ۰۲ –

۰۹/۰/۰۲ پرداخت – ۰۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده. –

)۰۲/۰ – ۰۹/۰/۰۰ فروش کالا به مبلغ – ۰۰۲۲۲۲۲ ریال به آقای سلامتی با شرط )ن/ ۰۲ –

۰۹/۰/۰۰ برگشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال کالا به شرکت سونی به علت آسیب دیدگی دستگاهها به هنگام حمل و نقل –

۰۹/۰/۰۵ برداشت – ۰۲۲۲۲۲ ریال توسط موسس برای مصارف شخصی –

۰۹/۰/۰۰ پرداخت طلب شرکت سونی –

۰۹/۰/۰۲ خرید کالا به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲۲ ریال به طور نسیه –

۰۹/۰/۰۰ دریافت طلب از آقای سلامتی –

مطلوبست: ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه.

مسأله ۵۶

موسسه بازرگانی سروش در طی دوره مالی خریدهای زیر را از یک نوع کالا انجام داده است:

واحد قیمت هرواحد

۰۲۰۲ ریال ۰۰۲۲ ۰/ خرید کالا در ۰۲

۰۰۲۲ ریال ۰۰۲۲ ۰/ خرید کالا در ۰۲

۰۰۲۲ ریال ۰۲۲۲ ۲/ خرید کالا در ۰۲

۵۱

۰۰۲۲ ریال ۲۲۲ ۵/ خرید کالا در ۰۲

۰۲۲۲ ریال ۰۲۲ ۰۰/ خرید کالا در ۰۲

درصورتیکه موجودی اول دوره ۵۲۲ واحد برای ۰۰۲۲ ریال و فروش طی دوره ۰۲۲۲ واحد باشد.

مطلوبست: الف( محاسبه مقدار موجودی کالای پایان دوره

ب( محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره به روشهای:

-۱ میانگین ساده ۲- میانگین موزون )واقعی(

-۳ روش اولین صادره از اولین وارده ) fifo )

-۴ روش اولین صادره از آخرین وارده) lifo )

مسأله ۵۷

۰۵ مبلغ ۰۰۲۲۲۲ ریال بوده در صورتیکه مانده این حساب در همین تاریخ طبق صورتحساب /۵/ مانده حساب بانک در دفتر کل موسسه تجاری مهر در ۰۰

ارسالی بانک رقم ۰۰۲۲۲۲۲ ریال را نشان می داد که پس از رسیدگی های لازم مغایرتهای زیر کشف شد.

۰( چک صادره در وجه یکی از مشتریان به مبلغ ۲۲۲۲۲۲ ریال تا تاریخ تهیه صورتحساب جهت وصول به بانک ارائه نگردیده است.

۰( چک صادره بابت پرداخت بدهی به یکی از مشتریان به مبلغ ۲۰۲۲۲۲ ریال اشتباها توسط حسابدار موسسه به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال در حسابها ثبت شده

است.

۵ به حساب بانک در صورتحساب بانک منعکس نشده است. / ۰( وجوه نقدی واریزی به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال در تاریخ ۰۰

۰( مبلغ – ۰۵۲۲۲۲ ریال بابت سفته نکول شده آقای مدبر به یکی از مشتریان موسسه. که قبلا نزد بانک تنزیل شده بود توسط بانک از حساب موسسه

۵ بدست حسابدار موسسه نرسیده است. / برداشت گردید که که اعلامیه بدهکار از تاریخ ۰۰

۲( دریافت مبلغ – ۵۰۲۲۲۲ ریال وصولی از مشتریان به علت نرسیدن اعلامیه بستانکار به حسابدار موسسه در حسابها ثبت نشده است.

۵( مسئول بانک اشتباها چک آقای ایمانی مسئول موسسه را به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال از حساب موسسه پرداخت نموده است.

مطلوبست:

اولا: تهیه صورت مغایرت بانکی و تعیین مانده واقعی حساب بانک.

ثانیا: انجام ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه مهر.

مسأله ۵۸

موسسه بازرگانی جهان در آغاز مهرماه ۰۲ تاسیس و عملیات زیر را در یک ماهه مهر انجام داده است:

۰/۰ سرمایه گذاری اولیه شامل ۰۲۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۲۲۲۲۲۲۲ ریال اثاثه.

۰/۰ پرداخت ۰۵۲۲۲۲ ریال بابت اجاره یک ساله موسسه بطور نقد.

۰/۰ خرید کالا – ۲۲۲۲۲۲۲ ریال که نصف بهای آن نقدا پرداخت و برای بقیه سفته ای دوماهه صادر و تنظیم گردید.

۰( به آقای تقی پور. /۰ – ۰/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا با شرط )ن/ ۵۲

۰/۹ افتتاح حساب جاری نزد بانک ملی و واریز ۰۲۲۲۲۲۲ ریال به حساب از صندوق موسسه.

۰٫/ ۰/۰۲ دریافت طلب از آقای تقی پور بابت فروش ۰

شرکت مجتمع آموزشی فنی و مهندسین فنون گستر ابهر

www.fonongostarabhar.com آدرس دفتر مرکزی: ابهر خیابان ولیعصر, روبه روی پاساژکسری بن بست اول

Email:fonon_gostar@yahoo.com 2020 تلفکس: ۵۰۵۲۲۲۵ تلفن: ۵۰۹۸۷۲۵

۵۲

۰/۰۰ فروش ۰۲۲۲۲۲۲ ریال کالا به آقای بهبودی بطور نسیه ۰۲ روزه.

۰/۰۰ وصول صورتحساب به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از دفتر روزنامه خراسان بابت چاپ آگهی.

۰/۰۲ صدور چکی به مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال بعنوان تنخواه گردان در وجه آقای بهرامی.

۰/۰۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده بطور نقد.

۰/۰۲ طبق اظهار نظر صندوق دار موسسه مبلغ – ۲۲۲۲ ریال کسر صندوق داشته است.

۰/۰۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه حقوق یکی از فروشندگان طی چک.

۲۰٫/۰/ ۰/۰۰ پرداخت بدهی به روزنامه خراسان بابت صورتحساب وصولی در ۰۰

۰/۰۰ فروش مقداری کالا به ارزش – ۰۲۲۲۲۲ ریال و دریافت سفته ای ۰۲ روزه بابت بهای آن.

۰/۰۵ آقای بهبودی ورشکست شده و ۵۲ % طلب از وی سوخته و بقیه وصول گردید.

۰/۰۰ پرداخت ۰۲۲۲۲۲ ریال بابت هزینه های متفرقه به طور نقد.

۰۲ تجدید گردید. /۰/۰/ ۲۰ با سفته ای به همان مبلغ به سررسید ۰۲ /۰/ ۰/۰۰ سفته وصولی در ۰۰

۰/۰۲ آقای بهبودی تاجر ورشکسته به علت یافتن توانایی مالی بدهی خود را به بازرگانی جهان پرداخت نمود.

۰۲ موکول گردید. /۰/ ۰/۰۲ سفته وصولی در ۰۰

۰/۰۲ آقای بهرامی مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه شامل : هزینه آگهی ۰۲۲۲۲۲ ریال و هزینه های متفرقه ۰۲۲۲۲۲ ریال ارائه و به علت انتقال تسویه

حساب نمود.

مطلوبست : ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی جهان.

مسأله ۵۰

قسمتی از عملیات مالی انجام شده در فروشگاه انقلاب به شرح زیر است:

۰/۰ اختصاص مبلغ ۰۲۲۲۲۲۲ ریال وجه نقد و ۰۲۲۲۲۲۲ ریال واریز به بانک سرمایه گذاری اولیه.

)۰۲/۰/ ۰/۰ خرید ۰۰۲۲۲۲۲ ریال کالا از آقای احمدی با شرط)ن/ ۵۲

۰ بعلت معیوب بودن. / ۰/۰ برگشت مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال از کالای خریداری شده در ۰

۰/۰ خرید ۰۲۲۲۲۲۲ ریال اثاثه بطور نسیه و پرداخت ۲۲۲۲ ریال کرایه حمل آن نقدا.

)۰۲/۰/ ۰/۰ فروش ۰۲۲۲۲۲ ریال کالا به شرکت کیوان با شرط)ن/ ۰۲

۰/۰۲ در این روز مسئول تنخواه گردان اسناد هزینه ای به شرح زیر به حسابدار ارائه و معادل هزینه های چکی دریافت نمود.

خرید لوازم التحریر ۰۲۲۲۲۲ ریال خرید ماشین حساب برای شرکت – ۰۰۲۲۲۲ ریال.

پرداخت هزینه ها ی متفرقه ۰۲۲۲۲ ریال.

۰ نقدا. / ۰/۰۰ پرداخت بدهی معامله ۰

۰/۰۲ در آخر وقت موجودی صندوق شمارش شد که مبلغ ۰۹۰۲۲۲ ریال بود در حالیکه مانده حساب صندوق ۰۹۰۲۲۲ ریال بود.

۰/۰۲ برداشت ۰۲۲۲۲۲ ریال توسط صاحب موسسه جهت مصارف شخصی.

۰/۰۲ پرداخت حقوق معوق کارکنان به مبلغ ۰۲۲۲۲۲ ریال طی چک بانک.

۰/۰۲ پرداخت حقوق کارکنان طی چک بانک به مبلغ – ۰۲۲۲۲۲ ریال.

۵۳

مطلوبست: ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است